BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 27 MART
2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurulu, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 27
Mart 2014 Perşembe günü saat 12.00’de Şirket merkezimiz olan Büyükdere Caddesi USO Center
Binası No:245/A KAT:B01-Z02 Maslak Şişli İstanbul adresinde toplanacaktır.
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda
bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula
elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile
mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu
A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca
güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve
güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel
Kurula katılmaları mümkün değildir.
Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28
Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik
Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine
getirmeleri gerekmektedir.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılmave oy kullanma
hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede,ortaklarımızın Genel
Kurul
Toplantısı'na
katılmak
istemeleri
durumunda,
paylarını
bloke
ettirmelerine
gerek
bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize
bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen
ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının
bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurultoplantısından bir gün önce saat
16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini
engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılması gerekmektedir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak
düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz ile www.boyner.com.tr adresindeki
şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet
Toplanması Tebliği (II-30.1)’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış
vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik
yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.
2013 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetim Raporu,
Esas Sözleşme Tadili, Kar dağıtımına ilişkin teklif, Faaliyet Raporu ve ekindeki Kurumsal Yönetim
İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme notu toplantıdan 21 gün evvel
Şirket Merkezi’nde ve www.boyner.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt
Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ortaklarımızın tetkikine sunulacaktır.
Toplantıda Günden maddelerinin oylanmasında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik
ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi
kullanılacaktır.
Genel Kurul Toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.
Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş Yönetim Kurulu
Şirketimiz Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş’nin 27 Mart 2014 Tarihinde Yapılacak Olan 2013 Yılı
Olağan Genel Kurul Gündemi
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın Hissedarlar adına toplantı Başkanlığı tarafından
imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3) 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,
Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında yeniden
düzenlenen “Kar Dağıtım Politikası”nın ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun
önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
5) Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde
yapılan değişikliklerin onaylanması,
6) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 mali yılına ilişkin olarak yapmış oldukları muamele, fiil ve
işlerinden ötürü ibra edilmelerinin görüşülmesi,
7) Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için “Ücret Politikası” ve
politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
8) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
10) Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan yasal izinlerin alınmış olması
kaydı ile Yönetim Kurlu’nun Şirket Eaas Sözleşmesinin 6, 8, 29. maddelerinin değiştirilmesi
ile 30, 31. maddelerinin iptali hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya
reddedilmesi,
11) TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız
Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite’nin önerisi
üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin ve görev
süresinin görüşülerek oylanması,
12) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri hükümlerinde
anılan işlemler için izin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal
Yönetim Tebliği’nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri
hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu
teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul’a
bilgi verilmesi.
14) 2013 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve
2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15) Dilekler ve kapanış.
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ’NİN ESAS SÖZLEŞMESİNİN
6, 8, 29, 30 ve 31’İNCİ MADDELERİNİN TADİLİ
ESKİ ŞEKİL
ŞİRKETİN ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ
YENİ ŞEKİL
SERMAYE:
Madde 6:
Madde 6 :
Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
24.02.1998 tarih ve 10/132 sayılı izni ile Kayıtlı
Sermaye Sistemini kabul etmiştir. Şirketin
Kayıtlı
Sermaye
tavanı
100.000.000
(yüzmilyon) Türk Lirası’dır. Şirket beheri 1,(bir) Kuruş nominal değerde paylar ihraç
eder.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl)
için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen
kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa
dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun
sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan
tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin
almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre
için yetki alması zorunludur. Söz konusu
yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı
sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Payların nominal değeri 1.000,- (bin) Türk
Lirası iken 5274 sayılı TTK’da değişiklik
yapılmasına dair Kanun kapsamında 1,- (bir)
Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim
sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her
biri 1.000,- (bin) TL’lik 10 (on) adet pay
karşılığında 1,- (bir) Kuruşluk 1,- (bir) pay
verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili
olarak ortakların sahip olduğu paylardan
doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden
paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde
kayden izlenir.
31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan 5083 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun”a
Şirket mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye
Piyasası Kurulu'nun 24.02.1998 tarih ve 10/132
sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000
(İkiyüzellimilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş
itibari değerde hamiline yazılı 25.000.000.000
(Yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir.
2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2018 yılından
sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı
alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da
yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası
Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5
yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki
alınması zorunludur. Bu yetki süresi beş yıllık
dönemler itibariyle genel kurul kararı ile
uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması
durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile
sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin
çıkarılmış
sermayesi
92.070.000
(Doksanikimilyonyetmişbin) Türk Lirası olup, söz
konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari
şekilde tamamen ödenmiştir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri
çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni
istinaden 5 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk
Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni”
ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılmasına
karar verilmiştir.
İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası”
ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu
Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.
pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya
yetkilidir.
Yönetim Kurulu nominal değerinin üzerinde veya
altında pay çıkarılması ile pay sahiplerinin yeni pay
alma hakkının sınırlandırılması konularında karar
almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun yeni pay
alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri
arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 92.070.000
(Doksanikimilyonyetmişbin) Türk Lirası’dır. İş
bu sermaye 1,- (bir) Kr nominal değerde
9.207.000.000 adet paya bölünmüş olup,
tamamı hamiline’dir. Yönetim Kurulu, 20092013 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu
ile ilgili tebliğler çerçevesinde Kayıtlı Sermaye
sınırına varıncaya kadar hamiline yazılı pay
çıkararak çıkarılmış Sermayeyi artırmaya
yetkilidir. Yönetim Kurulu keza itibari değerin
üstünde pay ihracına yetkilidir. Nakden
taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay
tutarları taahhüt sırasında peşin ve nakden
ödenir.
Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi
çerçevesinde Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile
tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki
diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir.
Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay
alma haklarının sınırlandırılması hususunda
yetkilidir.
YÖNETİM KURULU
YÖNETİM KURULU
Madde 8 :
Madde 8 :
Yönetim Kurulunda görev alan üyeler, icrada
görevli olanlar ve olmayanlar olarak ikiye
ayrılır.
Yönetim Kurulunda görev alan üyeler, icrada
görevli olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılır.
Şirketin işleri ikisi (2) bağımsız üye olarak
görev yapacak altı (6) üyeden oluşan bir
Yönetim Kurulu tarafından idare edilecektir.
Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu
icrada görevli olmayan ve yönetim kurulu
üyeliği haricinde şirketde herhangi bir idari
görevi bulunmayan kişiler oluşturacaktır.
İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri
Şirketin işleri en az ikisi (2) bağımsız üye olarak
görev yapacak yedi (7) üyeden oluşan bir Yönetim
Kurulu tarafından idare edilecektir.
Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu icrada
görevli olmayan ve yönetim kurulu üyeliği
haricinde şirketde herhangi bir idari görevi
bulunmayan kişiler oluşturacaktır. İcrada görevli
olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal
Yönetim İlkeleri’nde listelenen nitelikleri haiz
bağımsız üyeler bulunacaktır.
İlkeleri’nde listelenen nitelikleri haiz bağımsız
üyeler bulunacaktır.
Yönetim Kurulu’nda herhangi bir üyelik boşaldığı
Yönetim Kurulu’nda herhangi bir üyelik
takdirde, seçim Türk Ticaret Kanunu’nun ve
boşaldığı takdirde, seçim Türk Ticaret
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim
Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
İlkeleri uyarınca önemli nitelikte işlem sayılan
Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca önemli
konulara ilişkin kararlar saklı kalmak kaydıyla,
nitelikte işlem sayılan konulara ilişkin kararlar
ilgili hükümleri uyarınca yapılacaktır. Bu şekilde
saklı kalmak kaydıyla, ilgili hükümleri
seçilen üye ilk Genel Kurul’a kadar görevde
uyarınca yapılacaktır. Bu şekilde seçilen üye
kalacak ve Genel Kurul tarafından seçilen üye, eski
ilk Genel Kurul’a kadar görevde kalacak ve
üyenin kalan görev süresi kadar görev yapacaktır.
Genel Kurul tarafından seçilen üye, eski
Yönetim Kurulu’na bir üyenin, tüzel kişiliği artık
üyenin kalan görev süresi kadar görev
temsil etmediği şirketin ilgili tüzel kişi hissedarı
yapacaktır. Yönetim Kurulu’na bir üyenin,
tarafından ihbar edilirse, söz konusu üye istifa
tüzel kişiliği artık temsil etmediği şirketin ilgili
etmiş sayılacaktır. Bu durumda, ilgili tüzel kişi
tüzel kişi hissedarı tarafından ihbar edilirse,
hissedar yeni bir üyeyi aday gösterecek ve Yönetim
söz konusu üye istifa etmiş sayılacaktır. Bu
Kurulu
durumda, ilgili tüzel kişi hissedar yeni bir
atayacaktır.
bu
yeni
üyeyi
Yönetim
Kurulu’na
üyeyi aday gösterecek ve Yönetim Kurulu bu
yeni üyeyi Yönetim Kurulu’na atayacaktır.
KARIN DAĞITIMI
KAR DAĞITIMI:
Madde 29:
Madde 29:
Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif
amortisman
gibi,Şirketçe
ödenmesi
ve
ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel
kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler
hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden
düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık
bilançoda görülen
safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının
düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda
gösterilen şekilde tevzi olunur.
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) % 5’ Kanuni yedek akçeye ayrılır.
gelirlerinden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif
amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması
zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği
tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten
sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen
dönem
karı,
varsa
geçmiş
yıl
zararlarının
düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen
şekilde tevzi olunur:
a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Kar Payı:
Birinci Temettü:
b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu’ca
saptanan oran ve miktarda birinci temettü
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının
ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul
tarafından
belirlenecek
kâr
dağıtım
politikası
ayrılır.
çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı
İkinci Temettü:
ayrılır.
c) Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen
meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı
Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci
temettü hissesi olarak dağıtmaya veya
fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya
yetkilidir.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel
İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
İkinci Kar Payı:
d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer
kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan
kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında
kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın
onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 466.
maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci
tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde
Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile
memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla
kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve
kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına
sahiptir.
belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı,
Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı
olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun
521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı
yedek akçe olarak ayırabilir.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek
akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için
belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka
yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar
aktarılmasına ve birinci temettü nakden
ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe
yönetim kurulu üyeleri ile, çalışanlarına,
intifa/kurucu
intifa
senedi
sahiplerine,
imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla
kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki
kişi/kurumlara
iştirak
etmeye,
bağışta
bulunmaya veya kardan pay dağıtılmasına
karar verilemez.
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere
dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay
sahiplerine ödenen sermayenin % 5’i oranında kar
payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri,
TTK’nın 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca
genel kanuni yedek akçeye eklenir.
TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile
esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay
sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça;
başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr
aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur,
müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş
olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara
kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği
gibi,
pay
sahipleri
payı nakden ödenmedikçe
için
belirlenen
bu
kişi
kâr
ve/veya
kurumlara kârdan pay dağıtılamaz.
f) Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut
payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri
dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
g) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli
ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi
üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul
tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.
TTK. 512. madde hükmü saklıdır.
KARIN DAĞITIM TARİHİ
Kaldırılmıştır.
Madde 30:
Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne
şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kanunu
ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak
Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel
Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas
mukavele hükümlerine göre dağıtılan kar geri
alınmaz.
KANUNİ YEDEK AKÇE
Kaldırılmıştır.
Madde 31:
Şirket
tarafından
şirket
çıkarılmış
sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar
kanuni yedek akçe ayrılır. Kanuni yedek
akçenin sermayenin % 20' sine baliğ olan
miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa,
bu miktara varıncaya kadar yeniden kanuni
yedek akçenin ayrılmasına devam olunur.
Türk Ticaret Kanununun 467. maddesi hükmü
saklıdır.
VEKALETNAME
Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş
Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş’nin 27 Mart 2014 Perşembe günü saat 12.00’de Büyükdere Caddesi
USO Center Binası No:245/A KAT:B01-Z02 Maslak Şişli İstanbul adresinde adresinde yapılacak
olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile,
oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı
olarak tanıtılan ..........................................................'yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil
yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili
genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya
red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen
muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri
1 Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın
seçilmesi,
2 Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın
Hissedarlar adına toplantı Başkanlığı
tarafından imzalanması hususunda
yetki verilmesi,
3 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin
finansal tabloların,Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim
Raporu özetinin okunması,
görüşülmesi ve onaylanması,
4 Sermaye Piyasası Kurulu’nun
(II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği
kapsamında yeniden düzenlenen “Kar
Dağıtım Politikası”nın ve kar
dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun
önerisinin görüşülmesi ve karara
bağlanması,,
5 Türk Ticaret Kanunu'nun 363.
maddesine göre yıl içerisinde Yönetim
Kurulu üyeliklerinde yapılan
değişikliklerin onaylanması,
6 Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013
mali yılına ilişkin olarak yapmış
oldukları muamele, fiil ve işlerinden
ötürü ibra edilmelerinin görüşülmesi,
7 Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari
sorumluluğu bulunan yöneticiler için
“Ücret Politikası” ve politika
kapsamında yapılan ödemeler
hakkında Pay Sahiplerine bilgi
verilmesi,
8 Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve
görev sürelerinin belirlenmesi,
9 Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve
huzur haklarının belirlenmesi,
10 Sermaye Piyasası Kurulu ve
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan
yasal izinlerin alınmış olması kaydı ile
Yönetim Kurlu’nun Şirket Eaas
Sözleşmesinin 6, 8, 29. maddelerinin
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi
değiştirilmesi ile 30, 31. maddelerinin
iptali hakkındaki önerisinin kabulü,
değiştirilerek kabulü veya
reddedilmesi,
11 TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından yayımlanan Sermaye
Piyasasında Bağımsız Denetim
Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği,
Denetimden Sorumlu Komite’nin
önerisi üzerine Yönetim Kurulu
tarafından yapılan Bağımsız Denetim
Kuruluşu seçiminin ve görev süresinin
görüşülerek oylanması,
12 Yönetim Kurulu üyelerine Türk
Ticaret Kanununun 395. ve 396.
maddeleri hükümlerinde anılan
işlemler için izin verilmesi, Sermaye
Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı
Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (1.3.6)
maddesinde belirtilen kişilerin bu
maddede belirtilen işlemleri hakkında
Genel Kurul’a bilgi verilmesi,,
13 Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri gereği, Şirketin üçüncü
kişiler lehine vermiş olduğu teminat,
rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu
gelir veya menfaat hususunda Genel
Kurul’a bilgi verilmesi.
14 2013 Yılı içinde yapılan bağış ve
yardımlarla ilgili olarak Genel Kurul’a
bilgi verilmesi ve 2014 yılında
yapılacak bağışlar için üst sınır
belirlenmesi,
15 Dilekler ve kapanış.
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa
bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının
kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları
belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay
sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI
Download

Davet ve Gündem