AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLERİ
YATIRIMLAR A.Ş.
2013 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME
DÖKÜMANI
İstanbul Ticaret Sicil No: 724830
AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Şirketimiz 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek
ve karara bağlamak üzere; 22 Mayıs 2014 tarihinde Perşembe günü saat 10:30’da Rüzgarlıbahçe Mh.
Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk.No:6.Kavacık/Beykoz/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem
dahilinde akdedilecektir.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca ,genel kurula katılma ve oy kullanma
hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi
Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul
toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek
bulunmamaktadır.
Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen
ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul
toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat
etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce 21 Mayıs 2014 Çarşamba günü
saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini
engelleyen ‘’kısıtlamanın’’ kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını
sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak
edemeyeceklerdir.
Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün
olup, bunun için Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No:8 sayılı tebliğinde öngörülen şekilde
aşağıdaki vekaletnameyi düzenlemeleri gerekmektedir. Noter onaylı vekaletnamelerin ya da noterden
onaylı imza sirküleri ekli vekaletname formlarının, 15 Mayıs 2014 Perşembe günü saat:17.30’a kadar
Şirketimize tevdi edilmesi gerekmektedir.
2013 yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Faaliyet Raporu-Denetçi Raporu, Bağımsız Dış
Denetim Raporu ve kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 21 gün
öncesinden itibaren Şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır. Ayrıca sayın
ortaklarımız www.avtur.com.tr adresli internet sitemizden Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Bağımsız
Dış Denetim Raporuna ulaşabileceklerdir.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29.maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören
hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.
Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.
AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
(22 MAYIS 2014 )
GÜNDEM
MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için yetki
verilmesi
MADDE 3- 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup müzakere
edilerek onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,
MADDE 4- 2013 yılı Bilânço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
MADDE 5- Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucu (235.614) TL dönem zararı gerçekleşmiş olup,
söz konusu zararın geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin
Genel Kurulun tasvibine sunulması
MADDE 6- Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucunda vergi sonrası dağıtılacak dönem karı
bulunmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul’un
onayına sunulması,
MADDE 7- Dönem içerisinde Yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin TTK 363.
maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması.
MADDE 8- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı
ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
MADDE 9- Yönetim Kurulunun 31.03.2014 gün ve 2014/8 sayılı kararıyla 2014 yılı için Bağımsız
Denetim Kuruluşu olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik Anonim Şirketi’ninGenel Kurulun Onayına Sunulması
MADDE 10- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve
ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü
kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı,
hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
MADDE 11- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve
ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde Şirketimizce yapılan
bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
MADDE 12- 01.01.2013 - 31.12.2013 Hesap Döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:52
Tebliğ Hükümleri Kapsamında İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
MADDE 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanıp 2012 yılı Olağan Genel Kurul
toplantısında onaylanmış olan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticileri için hazırlanan
Ücretlendirme Politikasının ve Şirket tarafından yazılı hale getirilen Etik Kurallar ve güncellenen “Kar
Dağıtım Politikası” ile Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite,
Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esaslarının koşullar
değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması,
MADDE 14- Yönetim Kurulu tarafından 08/04/2014 tarih ve 2014/9 numaralı kararı ile güncellenmiş
bilgilendirme politikasının ortaklarımızın bilgisine ve onayına sunulması,
MADDE 15- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında karar alınması,
MADDE 16- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında
aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesi
MADDE 17- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanıp, 2012 yılı olağan Genel
Kurulunda Ortaklar tarafından onaylanmış “Şirket Bağış Politikasının” koşullar değişmediğinden
ortakların onayına sunulması ve 2014 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
MADDE 18- 01.01.2013-31.12.2013 faaliyet dönemine ait bağımsız denetim raporunda, Bağımsız
Denetim Şirketince verilen şartlı görüş sebebiyle TTK 403/5 göre gerekli önlemlerin alınmasının
karara bağlanması,
MADDE 19- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin,
üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret
Kanunu’nun 395 ve 396’nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında
gerekli iznin verilmesi
MADDE 20- Dilek, temenniler ve kapanış.
VEKALETNAME
AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.’nin 22 Mayıs 2014 Perşembe günü, saat 10:30’da
Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 Kavacık-Beykoz-İSTANBUL adresinde
yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni
temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda
detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil
yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar
ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul
veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep
edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem maddeleri
Kabul
Red
Muhalefet şerhi
(*)
1.
2.
3.
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı
varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının
kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları
belirtir.
Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay
sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZA BEYANNAMESİ
“AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ” nin bundan
böyle yapılacak olan tüm (Olağan / Olağanüstü / İmtiyazlı (A) Grubu Hay Sahipleri) Genel Kurul
Toplantılarında kendimi vekil marifeti ile temsil ettirdiğim takdirde Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Seri IV No.8 sayılı tebliğ hükümleri doğrultusunda asağıda örneği
bulunan tatbik imzamı kullanacağımı beyan ederim. ......../......../2013
BEYAN EDENİN
---------------------------------Adı Soyadı :
Adresi :
Telefon :
EKLER:
EK-1 Hissedarlık Yapısı ve Oy Hakları
EK-2 Kar Dağıtım politikası
EK-3 Bağış ve Yardım Politikası
EK-4 Ücret Politikası
EK-5 Bilgilendirme Politikası
EK-6 Etik Kurallar
EK-7 Kurumsal Yömetim Komitesi Çalışma Esasları
EK-8 Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları
EK-9 Riskin Eerken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları
EK-1
HİSSEDARLIK YAPISI VE OY HAKKI
(*) A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Esas
sözleşmemizde kardan pay alma ve genel kurulda oy kullanma hakları konusunda herhangi bir imtiyaz
bulunmamaktadır. Şirketimizin A Grubu payları imtiyazlı pay olup, 30.000 TL nominal değerli
Şirket Ortakları
PAY GRUBU
ORANI (%)
PAY TUTARI
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU (*)
A
0,07
30.000
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.
B
13,97
6.289.308
Galip ÖZTÜRK
B
79,64
35.838.696
Avrasya Gayrimenkul Yat.Ort.Aş.
B
1,10
493.197
Diğer
B
5,22
2.348.799
Toplam
100,00
100,00
45.000.000
imtiyazlı pay bulunmaktadır.İmtiyazlı paylar Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU ‘ya aittir.
EK-2
AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
Kar Dağıtım Politikası :
Kar Dağıtım Politikamız;şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları
doğrultusunda ele alınarak T. Ticaret Kanunu ve SermayePiyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri ve uygulamaları dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu
doğrultuda belirlenen Kar Dağıtım Politikamız, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Faaliyet
Raporu ve Şirkete ait İnternet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine
sunulmaktadır.
Karın Saptanması ve Dağıtılma Şekli :
Esas sözleşmemizin ilgili 38. Maddesine belirtildiği üzere; Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit
edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya
ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler
düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının
düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Temettü:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile
memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve
kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
İkinci Temettü:
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı,
Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret
Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5
oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 519’uncu maddesinin 2’nci
fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler
ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi
biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim
kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi
kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate
alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi
üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde
ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.
EK-3
AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
Bağış ve Yardım Politikası
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş., kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile toplumsal
gelişimi desteklemeyi amaçlayan bağış ve yardımlarda bulunmaktadır. Tüm bağış ve yardımlar
şirketin vizyon, misyon ve etik kuralları gözetilerek aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlara
sağlanmaktadır.
-Sosyal Yardımlaşma Dernek ve Vakıfları -Eğitim Kurum ve Kuruluşları -Sosyal Sorumluluk Projeleri
Yürüten Dernek ve Vakıflar
-Kamu Kurum ve Kuruluşları
Bağışın şekli, miktarı, yapılacağı kurum ve kuruluşların seçimi ,Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk
Ticaret Kanunu’nda belirtilen esaslar dahilinde ayrıca Maliye Bakanlığı’nın konu ile ilgili
düzenlemeleri dikkate alınarak, yönetim kurulunca belirlenir.
Bu kapsamda hazırlanan bağış ve yardım politikası Genel Kurul’un onayına sunulur. Genel Kurul
tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ile
yapılan politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul Toplantısı’nda ayrı bir gündem maddesi ile
ortaklara bilgi verilir
EK-4
AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası
1- AMAÇ VE KAPSAM
Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca,
Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ile ilgili ücretlendirme esaslarının
belirlenmesi amaçlanmaktadır.
2. ÜCRETLENDİRME ESASLARI
Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlerin; Şirketin iç dengeleri ve uzun
vadeli hedefleri doğrultusunda, genel ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle, objektif olarak
belirlenmesi esastır. Üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyelerine söz konusu esaslar dahilinde
belirlenen ücretlerin dışında, performansa dayalı olarak prim ve ek menfaatler* sağlanabilir.
Şirketimizce bağımsız yönetim kurulu üyelerine, şirketin performansına dayalı olmayan, Sermaye
Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ kapsamında, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir ücret verilmesi ilkesi
benimsenmiştir.
3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim kurulu üyelerinin ve
üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak,Şirketin
performansı ile doğru orantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirleyip,
kriterlere ulaşma derecesini dikkate alarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere
verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. Kurumsal Yönetim
Komitesi, ücret politikasını yılda en az bir kez gözden geçirir ve gerekli görmesi halinde hazırlayacağı
değişiklik önerisini Yönetim Kurulu’nun görüşüne sunar. Şirketin ücretlendirme politikasının
yürütülmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, Yönetim Kuruluna aittir.
V. YÜRÜRLÜK
Ücret politikası Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Ayrıca Genel Kurul’un
bilgisine sunularak, şirket internet sitesinde yayınlanır.
(*)Yapılan ödemeler, maaş, ikramiye, diğer düzenli ve arızi ödemeler gibi nakdi, hisse senetleri, hisse
senetlerine dayalı türev ürünler, çalışanları hisse senedi edindirme planları kapsamında verilen hisse
alım opsiyonları, mülkiyeti verilen ve/veya kullanım için tahsis edilen ev, otomobil gibi. gayri nakdi
olarak yapılan ödemeler ve sağlanan tüm menfaatleri kapsar.
EK-5
AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.
Bilgilendirme Politikası
Amaç:
AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. (AVTUR A.Ş.) Bilgilendirme
politikası çerçevesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar
kapsamında gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri genel kabul görmüş
muhasebe prensipleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerini gözeterek yerine getirir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ‘ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1) çerçevesinde güncellenerek,
Sermaye Piyasası mevzuatına, SPK KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ’ne (II-17.1) uygun şekilde
düzenlenen, AVTUR A.Ş. bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışında gerekli
olan bilgi ve açıklamaların pay sahipleri ve ilgili taraflara zamanında, eş zamanlı, doğru, eksiksiz,
kolay anlaşılabilir ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.
Şirketin bilgilendirme politikası tüm menfaat sahiplerimizin bilgisine AVTUR web sitesi
www.avtur.com.tr aracılığıyla sunulmuştur.
Yetki ve sorumluluk:
Şirket Yönetim Kurulu tarafından kamunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi maksadıyla oluşturulan
bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi yine şirket Yönetim Kurulunun yetki
ve sorumluluğundadır.
Yöntem ve Araçlar:
Şirket kamuyu bilgilendirme politikası kapsamında, Şirket, kamuyu ilgili mevzuat kapsamında SPK ve
BİST tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bilgilendirmektedir.
Öncelikli olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kamuyu eş zamanlı ve anında bilgilendirmek
için kullanılan platformdur. Bunun haricinde ticari sır olarak nitelendirilmeyen veya henüz kamuya
açıklanmamış bilgiler hariç şirketle ilgili finansal ve operasyonel bilgilerin paylaşılması amacıyla
aşağıda bahsedilen iletişim araçları kullanılmaktadır. Bu araçlarla Mevzuatla belirlenen hususların
dışında kalan, ancak önemli değişiklik veya gelişme olarak nitelendirilebilecek durumların ortaya
çıkması haricinde ayrıca açıklama yapılabilmektedir.
-Özel durum açıklamaları, periyodik mali tablolar ve faaliyet raporları;
Pay sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin tam, zamanında, doğru ve eşzamanlı bilgilendirilmesini
sağlamak maksadıyla KAP ‘Kamuyu Aydınlatma Platformu’ vasıtasıyla yapılmaktadır.
-Yatırımcı ilişkileri birimi;
AVTUR A.Ş. bünyesinde Yatırımcı İlişkileri birimi şirket hakkında her türlü bilgilendirmeyi
yapabilecek veya taraflar arasında bilgi iletişimini sağlayacak birim olarak bulunmaktadır. Birim
faaliyetlerinidüzenli olarak Yönetim Kurulu’na ve Kurumsal Yönetim Komitesi’ne raporlamaktadır.
Yatırımcı İlişkileri birimi yetkili ve lisanlı personel tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerinin şirkete
uyarlandığı ve uygulatıldığı birim olarak kurulmuştur.
-Şirket resmi internet sitesi;
Şirketin resmi www.avtur.com.tr sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümü tamamen revize edilerek
yatırımcıların şirket hakkında ihtiyaç duyabilecekleri bütün bilgilere yer verilmiştir ve e-posta
vasıtasıyla ulaşabilecekleri alt yapı bulunmaktadır.
-Basın;
Gerekli görüldüğü takdirde yazılı ve görsel basın aracılığıyla basın açıklamaları yapılmaktadır. Bu
açıklamalar şirketin belirlediği yetkili kişiler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca açıklama şirketin web
sitesinde yayınlanmaktadır.
Kurumsal Web Sitesi İçeriği:
Pay ve menfaat sahiplerinin yanı sıra ilgililerin ve kamuoyunun en kolay ve her zaman ulaşabilecekleri
vasıta olarak sunulan AVTUR A.Ş. resmi internet adresi bilgilendirme ve aydınlatma amacına uygun
olarak aktif ve güncel olarak kullanılmaktadır. Kurumsal Web sitesine erişilebilecek bilgilere ilişkin
başlıklar başlıca;
-Yatırım amacı ve stratejisi
-Ortaklık yapısı
-Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür’ü hakkında Bilgiler
-Bilgi Toplumu Hizmetleri
-Şirket Anasözleşmesi
-Son yapılan sermaye artırımına ilişkin İzahname
-İştirakler
-Şirket Politikaları
-Mali Tablolar ve Yıllık Faaliyet Raporları
-Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
-Özel Durum Bildirimleri
-Genel Kurullara ait Gündemler, Toplantı tutanakları, hazirun cetvelleri ve Vekaleten
oy kullanma formu şeklindedir.
Ayrıca şirketin faaliyeti hakkında da geniş bilgiye yer verilen Web sitesinde ilgililerin yazılı ve sözlü
ulaşabilecekleri adresler ve altyapı mevcuttur.
İnternet sitesi, Türkçe, İngilizce olarak 2 dilde yayınlanmaktadır.
-Mali Tablolar ve Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması;
Şirketin mali tabloları ve dipnotları uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak
hazırlanır ve belirlenen tarihler arasında Denetimden Sorumlu Komitenin uygun görüşleri ile Yönetim
Kurulu’nun onayından geçirilerek KAP ‘Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilir. Mali
tablolardan altı aylık ve on iki aylık mali tablolar Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanır, diğer
üç aylık ve 9 aylık mali tablolar şirket tarafından hazırlanır. Mali tablo ve eki dokümanlar Yönetim
Kurulu onayını takiben Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulmak üzere elektronik ortamda
gönderilir. Gönderme işlemi şirket tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılmaktadır.
Şirket tarafından her üç ayda bir hazırlanan faaliyet raporları da mali tablolarla aynı zamanda
Denetlemeden sorumlu Komitenin ve Kurumsal Yönetim Komitesinin uygun görüşü sonrasında
Yönetim Kurulunun onayıyla KAP’ ta yayınlanmaktadır.
KAP ta yayınlanmış olan mali tablolar ve faaliyet raporları yayınlandıkları tarihi takiben
şirketimizin web sitesinde yayınlanmaktadır.
-Basın Yayın Organlarının Takibi;
Basın ve yayın organlarında çıkan şirketle ilgili haberler takip edilmektedir. Yatırımcıların yatırım
kararlarını ve şirketin borsada işlem gördüğü pay değerini etkileyebilecek her türlü haber şirket
tarafından değerlendirilip gerekli görüldüğü takdirde cevaplamak suretiyle konuya ilişkin özel durum
açıklamasıyla kamuya duyurulmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilir. BİST ve
SPK’nın açıklanmasını istediği herhangi bir konu hakkında Şirket cevaben özel durum açıklamasını
hem KAP hem de Web sitesinde yayınlamaktadır.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların basın-yayın
organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, bu duyurunun
öncesinde veya eş zamanlı olarak; söz konusu hususların kamuya açık bir toplantıda sehven duyulması
halinde ise konu hakkında KAP’ta açıklama yapılır
-Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması;
Şirket tarafından geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla dört defa olmak suretiyle Yönetim
Kurulu kararıyla ya da Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından veya bu kişilerin
yazılı onayına bağlanarak yapılır. Bu değerlendirmeler Kurulun finansal tablolara ilişkin
düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP’ ta açıklanması şartıyla
yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Geleceğe yönelik olarak
kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında ilgili açıklama veya
daha önceki açıklamalarla gerçekleşmeler arasında önemli bir fark söz konusu olduğunda ise
nedenleriyle ayrıca açıklama yapılır.
-Özel Durum Açıklamalarının Kamuya Açıklanması ve Açıklamaya Yetkili Kişiler:
SPK ‘ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ(II-15.1)’ uyarınca belirlenen özel durumların gerçekleşmesi
halinde konuya ilişkin özel durum açıklamaları KAP ‘Kamuyu Aydınlatma Platformu’na elektronik
ortamda gönderilir. Şirket özel durum açıklamalarını şirketi temsil ve ilzam yetkisine sahip imza
sirkülerinde tespit edilmiş ve KAP müdürlüğüne bildirilmiş kişilerin imzaları ile KAP’ a bildirir. Özel
durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformuna elektronik ortamda iletilir ve akabinde kurumsal
Web sitesinde kamuoyuna duyurulur.
-Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlar ve
ulaşılabilirlik;
Şirket bilgilendirme veya tanıtım maksadıyla toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantıların herkese açık,
şeffaf ve aynı zamanda bilgilendirme esasında olması şarttır. Toplantıya katılım için gerekli olan
bilgilendirmeler bilgilendirme politikası dahilinde ifade edilen araçlar kullanılarak yapılır.
Toplantıda açıklanan sunum ve raporlar istenildiği takdirde herkes tarafından temin edilebilecek
şekilde internet sitesinde ve KAP’ta yayınlanır.
-İdari Sorumluluk, İçerden Öğrenenler Listesi ve Gizlilik Esası;
İdari sorumluluğu olan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak şirket ile ilgili içsel bilgilere düzenli
olarak erişen ve şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme
yetkisine sahip kişilerdir. İdari sorumluluğu olan kişiler imza sirkülerinde belirtilmiş şirketi temsil ve
ilzama yetkili kişilerdir. Bu kişiler şirketin web sitesinde ‘ içerden öğrenenler listesi’ vasıtasıyla
kamuoyunun bilgisine sunulmuşlardır.
Şirketin içsel bilgisine erişim imkanı olan kişiler tarafından öğrenilen içsel bilgilerin gizliliklerinin
korunmasına yönelik tedbirler almaktadır. Şirket çalışanlarının katılımıyla düzenlenen bilgilendirme
toplantılarında ve yayımlanan sirkülerle içsel bilgi tanımı ve kanundaki yeri hakkında bilgilendirme
yapılmakta konunun hassasiyetinin çalışanlar tarafından algılanması sağlanmakta ve sıklıkla
hatırlatılmaktadır. Toplantılar ve bildirimlerin yanı sıra düzenlenmiş olan etik kuralları ve gizlilik
sözleşmesi ile çalışanlar tarafından erişilen içsel bilginin korunması ve bu bilgilerin bahse konu olan
kişiler tarafından kendi nam ve hesaplarına kullanmalarının önlenmesi hedeflenmektedir.
Menfaat sahipleri ve içerden öğrenenler listesinde adı geçen kişilerle şirket arasında yapılan
sözleşmelerde de bu konuyla ilgili maddeye yer verilmektedir. Şirket içsel bilgilere erişimi olan
kişileri Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirmekte ve bu kişilerde bir değişiklik olduğunda gerekli
güncellemeleri yapmaktadır.
EK-6
AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş
Etik Kurallar
Amaç:
Yürürlükteki yasa, ilgili mevzuat ve düzenlemeler uyarınca Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler
Yatırımlar A.Ş. aşağıda maddeler halinde sıralanan etik kuralları kabul eder. Etik kurallar, Yönetimce
oluşturulan, çalışma prosedürlerine esas teşkil etmek üzere hazırlanmıştır. Şirket bünyesinde görevli
yönetici ve çalışanlardan uyması beklenilen çalışma prensip ve ilkelerinin belirlenmesini
amaçlamaktadır.
Görev ve Sorumluluklar:
- Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. Halka açık bir şirket olarak faaliyetlerini haksız
rekabete yol açmayacak şekilde mesleki etik kuralları çerçevesinde yürütür.
- Hukuk kurallarına, faaliyetleri gereği uymakla yükümlü olduğu tüm yasal düzenlemelere riayet eder.
- Mevcut şirket yapısı, mali durum, ticari faaliyetler, periyodik tablolar, düzenli güncellenerek doğru
ve anlaşılır şekilde ortaklara ve kamuya duyurulur.
- Çalışanlar; ortaklık ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesinde dürüstlük, şeffaflık ve eşitlik ilkeleri
doğrultusunda hareket eder.
- Katılımcılar ve menfaat sahipleri eşitlik ilkesine göre gözetilir.
- Tüm menfaat sahiplerinin çıkarlarının çatışmaması için gerekli önlemler alınır.
- Çalışanların birey olarak kişiliği onuru ve yasalarla tanınmış her türlü hakkı korunarak, güvenli ve
sağlıklı bir ortamda iş görmeleri sağlanır. Ayırımcılığın ve tacizin hiçbir türüne izin verilemez.
- İş akışı ve planlanmasında, çalışanların da görüşü alınarak verimli çalışma ortamı sağlanır.
-Şirket çalışanlarının kariyer planlamasında kişisel gelişimleri ile ilgili bilgi ve deneyimlerini arttırma
konusunda yardımcı olur.
- Çalışanlardan, görevleri gereği kurdukları iş ilişkilerinde şirketin kimlik ve saygınlığını korumaları
beklenir. Yasal olmayan herhangi bir davranış ve tutum içerisinde olamayacakları gibi şirket sırrı
niteliğindeki bilgileri saklamakla yükümlüdürler.
-Çalışanlar Şirket Kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanmak konusunda gerekli
hassasiyet ve özeni gösterirler. Etik kuralların ihlali ile ilgili durumlarda şirket yönetimini
bilgilendirirler.
- Şirket yönetimi, çalışanları ile birlikte etik kurallara uygun davranış birliği ile hareketle tüm
faaliyetlerde yasalara, mevzuata ve şirket politikalarına uygunluk temelinde bir iş kültürü oluşturma
gayretini beyan eder.
EK-7
AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş
Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları
Başkan
Üye
Üye
Adı SOYADI
Memet ÖZMEN
Ayten ÖZTÜRK ÜNAL
Tufan ŞAHİN
Komitenin Görevi, Ortaklık bünyesinde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını,
uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar
çatışmalarını tespit etmek ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici
tavsiyelerde bulunmak, pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmek,Yönetim Kuruluna
uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin
oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda
yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak, Yönetim Kurulu üyelerinin
ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım,
ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak, Yönetim Kurulu’na önerilerde
bulunmak ve yardımcı olmaktır.
- Yönetim Kurulu Kararı ile Tufan Şahin’in şirketin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olmasına aynı
zamanda Kurumsal Yönetim Komitesine üye olmasına karar verilmiştir.
-Şirketin 2013 yılına ait yıllık mali tabloların ve faaliyet raporunun Kamuoyuna açıklanmasının 2014
ilk çeyrek dönemine denk gelmesi sebebiyle komite, faaliyet raporu ve içeriği olan Kurumsal Yönetim
Uyum Raporunun uygunluğu hakkında olumlu görüşünü Yönetim Kuruluna sunmuştur.
-Kurumsal Yönetim Tebliğ(II-17.1) çerçevesinde şirketin ‘içsel bilgi’ sine ulaşabilen kişiler hakkında
yapılması gereken gerekli eğitimleri ve bilgilendirmeyi şirket içerisinde yapmıştır. Konu ile ilgili
içerden öğrenenler listesinin oluşturulması ve listenin MKK ya bildiriminin sağlanması hakkında
şirketi bilgilendirmiştir.
EK-8
AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş
Denetimden Sorumlu Komite
Başkan
Üye
Adı soyadı
Derya KAYA
Memet ÖZMEN
Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan
düzenleme, hüküm ve prensipler uyarınca, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir
şekilde yerine getirmesinde, Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı ve yasalara uygun olarak
hazırlanması, Finansal tabloların ve diğer finansal bilgilerin doğruluğu, şeffaflığı ile mevzuata ve
uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun sağlanması, kamuya açıklanması, bağımsız
denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmes
konularında Yönetim Kurulu’na yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur.
-Şirketin 2013 yılına ait yıllık mali tabloların ve faaliyet raporu ve içeriği olan Kurumsal Yönetim
Uyum Raporunun uygunluğu hakkında olumlu görüşünü Yönetim Kurulu’na sunmuştur.
-Şirketimizin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. ile sözleşme imzalanması hususunda
görüşünü Yönetim Kuruluna iletmiştir.
- Şirket içerisindeki uygulamalar hakkında denetimlerini gerçekleştirmiş, konu ile ilgili raporunu
Yönetim Kurulu’na iletmiştir.
EK-9
AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Başkan
Üye
Üye
Adı soyadı
Derya kaya
Ayten ÖZTÜRK ÜNAL
Memet ÖZMEN
Komite, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi,
tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar
yapmak ve risk yönetim sistemlerini gözden geçirmek amacıyla oluşturulmuştur. Şirketin
karşılaşabileceği risk unsuru içeren hususlarda görüşlerini Yönetim Kurulu’na iletmişlerdir.
Download

2013 yılı genel kurul bilgilendirme