IVncü Uluslararası Türk Coğrafyası UFRS
(Uluslararası Finansal Raporlama Standartları)
Sempozyumu
18-19 Ekim 2014, ÇATALCA
Sonuç Bildirgesi ve Basın Bülteni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4ncü Uluslararası Türk Coğrafyası UFRS Sempozyumu
Sonuç Bildirgesi
18-19 Ekim 2014 – Çatalca / İSTANBUL
Inci Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu 25-26 Ekim 2011 tarihlerinde
Sinop ilinde MUMEYEK Vakfı tarafından, IInci Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS
Sempozyumu 16-17 Haziran 2012 tarihlerinde Trabzon ilinde MUMEYEK Vakfı ile TRABZON
SMMMO işbirliğiyle ve IIIncü Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu 07-08 Eylül
2013 tarihlerinde Balıkesir ilinde MUMEYEK Vakfı ile BALIKESİR SMMMO işbirliğiyle
gerçekleştirilmiştir. Bu sempozyumlara TCMB, TMSK, MUFAD, MÖDAV, MUFİTAD konuşmacı ve
oturum başkanları ile katkı sağlamıştır. Sempozyumlar yurtiçi ve yurtdışından çeşitli
üniversitelerden öğretim üyeleri, YMM/SMMM ile denetçi ve işadamları katılımıyla yapılmış ve
ulusal basında yer alan Sonuç Bildirgeleri sunulmuştur.
18-19 Ekim 2014 tarihleri arasında MUMEYEK Vakfı ve Çatalca Belediyesi paydaşlığında
düzenlenen IV. Uluslararası TÜRK COĞRAFYASI UFRS SEMPOZYUMU, MUMEYEK Vakfı
__________________________________________________________________________________________________________________
1
Dereboyu Cad. (Şehit Er Cihan NAMLI Cad.) Kaynak İş Merkezi No:41/A Da:15 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
TEL: 0 212 230 47 33. 34. 87 pbx FAKS: 0 212 230 6636 MOBİL: 0 543 807 6900
Merkezi Sicil No: 5325
Zincirlikuyu V.D. 6230318092
www.MUMEYEK.org
[email protected]
19 Ekim 2014 Pazar
IVncü Uluslararası Türk Coğrafyası UFRS
(Uluslararası Finansal Raporlama Standartları)
Sempozyumu
18-19 Ekim 2014, ÇATALCA
Sonuç Bildirgesi ve Basın Bülteni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Murat ERDOĞAN ve Çatalca Belediyesi Başkanı Cem KARA ile
IFAC Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Masum TÜRKER, MUFTAV Başkanı Prof. Dr. Oktay GÜVEMLİ,
TÜRMOB Onursal Başkanı YMM Mustafa ÖZYÜREK’in açılış konuşmalarını yaptığı sempozyum
Çataca Nazım Özbay Kültür Merkezi Salonlarında bir açılış paneli ile beş oturum olarak
gerçekleştirilmiştir.
Bu sempozyuma MUMEYEK Vakfı, Çatalca Belediyesi, MUFTAV, MUFAD, MÖDAV ile
MUFİTAD konuşmacı ve oturum başkanları ile katkı sağlamıştır. Oturumlarda 25 Türkiye
Üniversitelerinden, 2 Kuzey Kıbrıs Üniversitelerinden olmak üzere 27 akademisyen, 8
uygulamacı meslek mensubu, 3 hem uygulamacı meslek mensubu hem de akademisyen 38
tebliğci katılmış 12 tebliğ sunulmuştur. Dinleyici olarak 150’den fazla katılımcı olmuştur.
“VUK esaslı Mali Tablolarından TFRS temelli Finansal Tablolarına Geçiş ve
Süreklilik Uygulamaları” adlı açılış panelinde KGK tarafından yetkilendirilen denetçiler,
Bağımsız Denetim Yaptırmak Zorunda Olan Sermaye Şirketleri, TFRS/UFRS’nin Sermaye
Şirketlerine Sağladığı Katkılar, TFRS Uygulama Sürecinde TFRS’na Geçiş, TFRS Sürekliğini
Sağlama ve TFRS Denetimi hakkında panelistler görüş bildirmişlerdir. Sermaye Şirketlerinin
TFRS’na Geçiş yılının MİLAT olarak alınması ve TFRS uygulamalarına yönelik
MÜKELLEF EĞİTİMİ yapılmasının gerekli olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.
Türk Coğrafyasında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'nın benimsenme düzeyi
nedir? konu başlığı ile oluşturulan birinci oturumda sunulan 2 tebliğde UFRS’nin ülkeler
bazındaki kullanım düzeyleri incelenmiş; 4ncüsü yapılmış olan UFRS sempozyumlarının Türkçe
konuşulan ülkelerdeki UFRS uygulamalarında öncülük yapacağı, Türkiye’deki TFRS’na yönelik
deneyimlerin Türk Coğrafyasında paylaşılmasının yararlı olacağı, TFRS Geçiş ve TFRS Sürekliliği
ile TFRS Denetimi için MOMTOS-DR adıyla önerilen web tabanlı yazılımın TFRS DENETİM
RAPORU hazırlamada %95’e kadar kesinlik sağladığı sonucu ortaya çıkmıştır.
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'nın yasal zorunluluk olarak uygulanması,
meslektaşlarımızın mesleğe devamını etkiler mi? konu başlığı ile oluşturulan ikinci oturumda
sunulan 3 tebliğde Muhasebe standartlarının uygulanmasında en önemli görevin muhasebe
mesleğini icra edenlere düştüğü, Kurumsal yönetim anlayışının güçlü olduğu şirketler daha
ihtiyatlı davrandığı, UFRS Dünyası dergisinin meslektaşlara TFRS Uygulamalarına yönelik önemli
bilgiler sağladığı sonucu ortaya çıkmıştır.
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) uygulamalarının getirdiği yenilikler
nelerdir? konu başlığı ile oluşturulan üçüncü oturumda sunulan 3 tebliğde TMS/TFRS’nin birincisi
ilk kayıtta, ikincisi ise daha sonraki dönemlerde yapılan yeniden ölçümlerde olmak üzere iki
aşamalı bir ölçüm sürecini benimsediği vurgulanmış, şüpheli alacaklar ve maliyetler üzerindeki
__________________________________________________________________________________________________________________
2
Dereboyu Cad. (Şehit Er Cihan NAMLI Cad.) Kaynak İş Merkezi No:41/A Da:15 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
TEL: 0 212 230 47 33. 34. 87 pbx FAKS: 0 212 230 6636 MOBİL: 0 543 807 6900
Merkezi Sicil No: 5325
Zincirlikuyu V.D. 6230318092
www.MUMEYEK.org
[email protected]
19 Ekim 2014 Pazar
IVncü Uluslararası Türk Coğrafyası UFRS
(Uluslararası Finansal Raporlama Standartları)
Sempozyumu
18-19 Ekim 2014, ÇATALCA
Sonuç Bildirgesi ve Basın Bülteni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
etkileri ile uygulanacak yöntemler güncel örneklerle sunulmuştur.
İşletmelerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları için hazırlığı yeterli mi? konu
başlığı ile oluşturulan dördüncü oturumda sunulan 3 tebliğde Amortisman Muhasebesi, Karbon
Muhasebesi ve TFRS uygulamasının kar dağıtımı üzerindeki etkileri ile uygulanacak yöntemler
güncel örneklerle sunulmuştur.
Denetim Şirketleri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları doğrultusunda denetimlerini
gerçekleştirebiliyorlar mı? konu başlığı ile oluşturulan beşinci oturumda sunulan 1 tebliğde
bağımsız denetime tabi olmayan şirketler açısından denetimin önemi, raporlama döneminden
sonraki olayların etkisi ve Türkiye’de bağımsız denetimin kapsamının ne yönde geliştiği güncel
örneklerle sunulmuştur.
Sunulan tebliğlerden ortaya çıktığı üzere birinci, ikinci ve üçüncü UFRS Sempozyumlarında
daha ziyade kavramsal düzeyde olan bilimsel çalışmalar operasyonel düzeye dönüşmeye
başlamaktadır. Bu dönüşüm ise, UFRS’nin benimsenme düzeyinin arttığının önemli bir işaretidir.
Gelecek Dönem İçin Alınan Kararlar
01 Ocak 2013 itibari ile yaklaşık 3,000 sermaye şirketinin tüm mali tablolarının TFRS’na
uygun hazırlanmasını zorunlu kılan 6102 sayılı TTK gereğince VUK’dan TFRS’na Geçiş, TFRS
Sürekliliği ve TFRS Denetimi sürecinin 01 Ocak 2015 yılı itibari ile tüm mali tablolarının
TFRS’na uygun hazırlanmasını zorunlu kılınması beklenen yaklaşık 4,000 sermaye şirketinde
uygulanmasının izlenip, 4ncü Sempozyumda sunulan verilerle karşılaştırılabilirliği açısından 5ncü
Uluslararası Türk Coğrafyası UFRS Sempozyumu’nun Ekim 2015 içinde 5nci
Sempozyumda PAYDAŞ olmak isteyen Üniversiteler ve Yeminli Mali Müşavir Odaları ile Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir Odaları işbirliği ile icra edilecektir.
Sermaye Şirketlerinin TFRS’na Geçiş yılının MİLAT olarak alınması için MALİYE
BAKANLIĞI’na teklif sunulmasına ve TFRS uygulamalarına yönelik MÜKELLEF
EĞİTİMİ için TOBB nezdinde Ticaret ve Sanayi Odalarıyla İŞBİRLİĞİ yapılası
konusunda girişimde bulunulmasına karar verilmiştir.
4ncü Uluslararası Türk Coğrafyası UFRS Sempozyumu’nun gerçekleşmesinde emeği
geçen tüm kurumlarımıza, kurullarımıza, katılımcılar ile dinleyicilerimize SEMPOZYUM KOMİTESİ
adına teşekkür ederiz.
__________________________________________________________________________________________________________________
3
Dereboyu Cad. (Şehit Er Cihan NAMLI Cad.) Kaynak İş Merkezi No:41/A Da:15 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
TEL: 0 212 230 47 33. 34. 87 pbx FAKS: 0 212 230 6636 MOBİL: 0 543 807 6900
Merkezi Sicil No: 5325
Zincirlikuyu V.D. 6230318092
www.MUMEYEK.org
[email protected]
19 Ekim 2014 Pazar
IVncü Uluslararası Türk Coğrafyası UFRS
(Uluslararası Finansal Raporlama Standartları)
Sempozyumu
18-19 Ekim 2014, ÇATALCA
Sonuç Bildirgesi ve Basın Bülteni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sempozyumun katılımcılarının özümsedikleri bilgiler çerçevesinde sonuçlarını hep birlikte
yaşamaya başladığımız VUK’dan TFRS’na Geçiş, TFRS Sürekliliği ve TFRS Denetimi
sürecinin icrasını başarıyla gerçekleştirecek akademisyen ve uygulamacı meslektaşlarımıza
saygılar sunarız.
Sempozyum Komitesi adına,
Prof . Dr. Murat ERDOĞAN
MUMEYEK Vakfı Başkanı
Konuşmacılar, Panelistler ve Oturum Başkanlarının Mensup Oldukları Kurumlar
(Alfabetik)
KONUŞMACILAR
Prof. Dr. Murat ERDOĞAN (MUMEYEK Vakfı Başkanı)
Cem KARA (Çatalca Belediyesi Başkanı)
Dr. Masum TÜRKER (IFAC Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. Oktay GÜVEMLİ - (MUFTAV Başkanı) Panel Başkanı
YMM Mustafa ÖZYÜREK (TÜRMOB Onursal Başkanı)
PANELİSTLER
Prof. Dr. Oktay GÜVEMLİ - (MUFTAV Başkanı) Panel Başkanı
* Prof. Dr. Yunus KİSHALI
* Prof. Dr. Cengiz TORAMAN - (MUFAD Yönetim Kurulu Üyesi)
* Prof. Dr. Mehmet Hanifi AYBOĞA
* Dr. Masum TÜRKER (IFAC Yönetim Kurulu Üyesi)
* YMM Uğur BÜYÜKBALKAN
* YMM Sabri TÜMER, İstanbul YMMO Yönetim Kurulu Başkan Yrd. (İYMMO Bşk. Temsilen),
* SMMM SUAT ÖZSOY, Kayseri SMMMO Başkanı
OTURUM BAŞKANLARI
* 1nci Oturum Başkanı, Prof. Dr. Cengiz TORAMAN - (MUFAD Yönetim Kurulu Üyesi)
* 2nci Oturum Başkanı, Prof. Dr. Mehmet Hanifi AYBOĞA - (Marmara Üniversitesi, İFÜ Mütevelli
Heyet Üyesi)
* 3ncü Oturum Başkanı, YMM Uğur BÜYÜKBALKAN (İFÜ Mütevelli Heyet Üyesi)
__________________________________________________________________________________________________________________
4
Dereboyu Cad. (Şehit Er Cihan NAMLI Cad.) Kaynak İş Merkezi No:41/A Da:15 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
TEL: 0 212 230 47 33. 34. 87 pbx FAKS: 0 212 230 6636 MOBİL: 0 543 807 6900
Merkezi Sicil No: 5325
Zincirlikuyu V.D. 6230318092
www.MUMEYEK.org
[email protected]
19 Ekim 2014 Pazar
IVncü Uluslararası Türk Coğrafyası UFRS
(Uluslararası Finansal Raporlama Standartları)
Sempozyumu
18-19 Ekim 2014, ÇATALCA
Sonuç Bildirgesi ve Basın Bülteni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4ncü Oturum Başkanı, Prof. Dr. Ömer LALİK – (MÖDAV Kurucu Mütevelli Heyet Üyesi)
* 5nci Oturum Başkanı, Prof. Dr. Yunus KİSHALI (Sakarya Üniversitesi)
Bildiri Sunanların Mensup Oldukları Kurumlar (Alfabetik)
7 Aralık Üniversitesi
Arel Üniversitesi MYO
Bülent Ecevit Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi
İzzet Baysal Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
MUMEYEK Vakfı
Namık Kemal Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Okan Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Sinop Üniversitesi
Şeyh Edabali Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
__________________________________________________________________________________________________________________
5
Dereboyu Cad. (Şehit Er Cihan NAMLI Cad.) Kaynak İş Merkezi No:41/A Da:15 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
TEL: 0 212 230 47 33. 34. 87 pbx FAKS: 0 212 230 6636 MOBİL: 0 543 807 6900
Merkezi Sicil No: 5325
Zincirlikuyu V.D. 6230318092
www.MUMEYEK.org
[email protected]
19 Ekim 2014 Pazar
Download

Sonuç Bildirgesi ve Basın Bülteni - UFRS Sempozyumu