Alpaslan II Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES) Projesi
Ek
Çevresel Yönetim ve İzleme Planı
Nisan 2014
Alpaslan II Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES) Projesi
Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (Nisan, 2012)
Kapsamında Değişiklik
Giriş
Alpaslan II Barajı ve HES için 2012 yılında hazırlanan Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı
(ÇSYP) kapsamında bir Çevresel Yönetim ve İzleme Planı (ÇYİP) hazırlanmıştır. Söz konusu
ÇSYP, yerel ÇED izin süreci kapsamında hazırlanmıştır ve halihazırda sahada
uygulanmaktadır. ÇSYP hazırlandığı zaman, ulusal ÇED Yönetmeliğince öngörüldüğü
şekilde, ÇYİP sadece baraj ve HES inşaatı ve işletmesine odaklanmıştı. Ancak Proje, aynı
zamanda, rezervuar alanını, enerji iletim hattını, reloke yolları kapsadığı gibi malzeme
ocakları, ulaşım yolları ve şantiye gibi destek altyapılarını da kapsamaktadır. Bu sebeple,
ÇSYP 2012 kapsamındaki mevcut ÇYİP’nin gözden geçirilip güncellenme ihtiyacı doğmuştur.
Bu ÇYİP dokümanı, ÇSYP 2012 kapsamında bir değişiklik niteliğinde olup, ÇSYP 2012
içindeki Çevresel Yönetim ve İzleme tablolarının yerini alır.
Bu doküman, enerji iletim hattı ve reloke yollar için yapılan ÇED ve ÇYP çalışmaları da dahil
olmak üzere, Proje kapsamında hazırlanan ek çalışmalar arasında olan ve Proje finansörleri
ile mutabık kalınmış olunan Proje Çevresel ve Sosyal Eylem Planı sonuçlarına dayanır.
Sosyal Yönetim Planı (SYP) ayrı bir doküman olarak Sosyal Etki Değerlendirmenin bir
parçasını oluşturmaktadır. SYP, halihazırda Proje etki alanında devam eden sosyo-ekonomik
çalışmalara paralel olarak güncellenecektir. Yeniden Yerleşim Eylem Planı da yine kilit ve
oldukça spesifik bir etki yönetimi ve izleme dokümanı olup Proje ilerledikçe ve herhangi bir
arazi istimlakı öncesinde güncellenecektir.
Çevresel hususların etkin yönetimi bazı sosyal hususların azaltılmasını da sağlasa, örneğin
inşaat aşamasında toz yönetimi, bu doküman öncelikli olarak çevresel hususların yönetimine
ve izlenmesine odaklanmıştır.
Bu dokümanın 1. Bölümü Proje’nin inşaat ve işletme aşamaları için Çevresel Yönetim
Planını, 2. Bölümü ise Çevresel İzleme Planını kapsar.
Her yönetim planında olduğu gibi, bu doküman da canlı bir dokümandır ve Proje yaşam
döngüsü boyuncu gerekli görüldükçe güncellenecektir. Bu sebeple bu doküman, Proje
yaşam döngüsü boyunca Proje özelliklerindeki ve alıcı ortamdaki değişikliklere adapte
edilerek düzenli olarak gözden geçirilecektir. Bu ÇYİP ve ÇSYP 2012 uygulanacak olan daha
geniş çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik (ÇSSG) yönetim sisteminin altında yer almaktadır.
Bu doküman kapsamında Proje’nin bütün aşamaları için geliştirilen etki azaltıcı önlemler ve
eylemler ilgili Türk mevzuatı, EBRD Performans Gereklilikleri (2008) ve uluslararası iyi
uygulamalar ile uyum içerisindedir.
1
1. Çevresel Yönetim Planı
Proje’nin çevresel etkilerinin önlenmesi veya azaltılması için alınması gereken etki azaltıcı
önlemler inşaat ve işletme aşamaları için sırasıyla Tablo 1.1 ve Tablo 1.2’de özetlenmektedir
Etki azaltıcı önlemlerin planlanması açısından değerlendirildiğinde, inşaat aşaması Proje’nin
nihai proje tasarımını, uygun yönetim araçlarının kullanılmasını, halihazırdaki yönetim
planlarının uygulanmasını, gerekli hallerde söz konusu planların geliştirilmesini ve
detaylandırılmasını, sorumlu taraflar arasında ve yöre halkıyla işbirliği ve koordinasyon
sağlanması gibi konuları içermektedir. İşletme aşaması için ise, bu doküman kapsamında
sunulan yönetim planları ucu açık planlardır. Söz konusu planların etkin olabilmesi için
Proje’nin inşaat aşamasının tamamlanmasıyla birlikte değişen çevresel koşullar gözönünde
bulundurularak güncellenmesi gerekmektedir.
Tabloda tarif edilen bazı önlemler ve eylemler konu spesifik planların geliştirilmesini
kapsamaktadır. Bunlar daha geniş çerçevede ÇSSG Yönetimi altına girmektedir ve erozyon
önleme gibi spesifik konularda spesifik etki azaltıcı ve performans geliştirici önlemleri tarif
edecektir. Bu dokümanların bir kısmı halihazırda geliştirilmiştir, bir kısmı da geliştirilmektedir.
Proje kapsamında yer alan yükleniciler de kendi aktiviteleri kapsamında etkilerin yönetimi için
spesifik yönetim planlarına sahip olacaktır. Bu planlar, ÇSYP, ÇYİP ve SYP ile uyumlu olup
bunlardan yola çıkarak hazırlanmalıdır.
2
Tablo 1.1. İnşaat Dönemi Çevresel Yönetim Planı
No
1
2
3
Konu
Erozyon ve
yüzey akışı
Peyzaj ve üst
toprak
kullanımı
Hava kalitesi
ve toz
emisyonları
Olası Etkinin
Ele Alınma
Sebebi
Toprağın
korunması,
erozyon ve
toprak
bozunumunun
önlenmesi
Yasal Gereklilik /
En İyi Uygulama
Etki Azaltıcı Önlem / Yönetim Stratejisi
Hafriyat Toprağı,
İnşaat ve Yıkıntı
Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği
Erozyon ve Sediman Kontrol Planı’nın uygulanması
İnşaat sahalarından yüzey akışının en aza indirgenmesi
İnşaat sahalarında çalışmaların sona ermesinden sonra
arazinin stabilize edilmesi
Bozulmuş şevlerde teraslama yapılması, sonrasında yerel
bitkiler kullanılarak restorasyon gerçekleştirilmesi
Uygun alanlara erozyon kontrol önlemlerinin uygulanması
Yollara ve inşaat sahalarının etrafına uygun drenaj oluklarının
veya derivasyon kanallarının kurulması
Rezervuar kenarlarında erozyon potansiyeli ve yamaç
stabilite risklerinin değerlendirilmesi ve gerekli görüldüğü
takdirde spesifik etki azaltıcı önlemlerin ve izleme tedbirlerinin
geliştirilmesi
ENERJİSA
Peyzaj ve Yerine Koyma Planı’nın uygulanması
Üst toprağın inşaat alanlarından dikkatlice sıyrılması ve daha
sonra peyzaj onarım çalışmalarında kullanmak üzere
bozulmasını önleyecek şekilde saklanması
Erozyonu önleyecek şekilde bitkilendirme yapılması
Hoş olmayan görüntülerin yoğun bitkilendirme ile kapatılması
Şevlerde stabilizasyonun daha iyi sağlanması amacıyla
uygun bitkilendirmenin “Hydroseeding” yöntemiyle yapılması
Yol
kıvrımlarının
bulunduğu
alanlarda
yapılacak
bitkilendirmede renk, ölçü ve form farklılıkları kullanılması
Elektrik iletim hattı (EİH) güzergahının inşaatında geniş
aralıklı görsel perspektif kullanımından kaçınılması
Peyzaj ve Yerine Koyma Planı kapsamında inşaat
sahalarının, şantiyelerin, EİH ve yol çalışma alanlarının, yol
kenarlarının
ve
malzeme
ocaklarının
(su
altında
kalmayacaklarsa eğer)
kapatılması, yerine konması ve
rehabilitasyonu.
ENERJİSA
Sahaların çevresinin hafif sulanarak toz emisyonlarının en
aza indirgenmesi
Malzeme taşıyan tüm ulaşım araçlarının üzerlerinin örtülmesi
Hafriyat ve dolgu malzemelerinin ıslatılarak toz oluşumunun
önlenmesi, malzemelerin depolama sahalarında nemli ve
ENERJİSA
EBRD PR6
En iyi uygulama
Arazi
bozunumunun
ve toprak
erozyonunun
önlenmesi,
doğal peyzaj
unsurlarının
korunması
Hafriyat Toprağı,
İnşaat ve Yıkıntı
Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği
Toz oluşumu ve
hava kirliliğinin
en aza
indirgenmesi
Sanayi Kaynaklı
Hava Kirliliğinin
Kontrolü
Yönetmeliği
Çalışanların,
halk sağlığının
Hava Kalitesi
Değerlendirme ve
EBRD PR6
En iyi uygulama
3
Sorumluluk/
Uygulama
Yüklenici
Uygulama Zamanı
İlgili plan inşaat
başlamadan önce
hazırlanmıştır ve
uygulamadadır.
Önlemler inşaat
işlerinin
başlamasıyla
alınacak ve inşaat
süresince devam
edecektir
Yüklenici
İlgili planlar inşaat
başlamadan önce
hazırlanmıştır ve
uygulamadadır.
Önlemler inşaat
işlerinin
başlamasıyla
alınacak ve inşaat
süresince devam
edecektir
Yüklenici
Önlemler inşaat
işlerinin
başlamasıyla
alınacak ve inşaat
süresince devam
edecektir
Kilit Performans
Göstergeleri
Erozyonun en aza
indirgenmesi, arazinin
mümkün olan en kısa
sürede stabilize
edilmesi, mansaptaki
su kalitesinin
bozulmaması
Erozyon ve Sediman
Kontrol Planı’nın
uygulanmasına ilişkin
izleme raporlarından
olumlu sonuç elde
edilmesi
Arazinin inşaat işleri
biter bitmez restore
edilmesi
,Yerine koyma ile ilgili
herhangi bir şikayet
olmaması
Peyzaj ve Yerine
Koyma Planı’nın
uygulanmasına ilişkin
izleme raporlarından
olumlu sonuç elde
edilmesi
Toz oluşumunun en
aza indirgenmesi
İlgili kurumlar
tarafından yapılan
düzenli izleme veya
denetim in başarıyla
No
Konu
Olası Etkinin
Ele Alınma
Sebebi
ve biyolojik
unsurların
korunması
Yasal Gereklilik /
En İyi Uygulama
Yönetimi
Yönetmeliği
EBRD PR3
Dünya Sağlık
Örgütü (WHO)
Hava Kalitesi
Kılavuzları
En iyi uygulama
4
Gürültü ve
titreşim
Yöre halkı ve
işçilere verilen
rahatsızlığın
önlenmesi için
inşaat
faaliyetlerinden
kaynaklı gürültü
ve titreşimin en
aza
indirgenmesi
Açık Alanda
Kullanılan Teçhizat
Tarafından
Oluşturulan
Çevredeki Gürültü
Emisyonu ile ilgili
Yönetmelik
Çevresel
Gürültünün
Değerlendirilmesi
ve Yönetimi
Yönetmeliği
EBRD PR4
En iyi uygulama
5
Su kalitesi ve
atıksu
Yüzey suyu ve
yeraltı su
kaynaklarının
kirlenmesinin
önlenmesi, su
kalitesinin
korunması
Halk sağlığının
korunması ve
ilgili
Su Kirliliğinin
Kontrolü
Yönetmeliği
EBRD PR3, PR4 ve
PR6
En iyi uygulama
Etki Azaltıcı Önlem / Yönetim Stratejisi
Sorumluluk/
Uygulama
Uygulama Zamanı
tamamlanması
sıkılaştırılmış şekilde saklanması
İnşaat sahalarındaki taşıtlara hız sınırı getirilmesi
Tüm araçların bakım ve temizlik işlerinin yapılması
(lastiklerdeki çamur vs.)
Tüm araçların egzoz sistemlerinin ve emisyon değerlerinin
analiz edilmesi, tüm araçların temiz ve yasal yakıt
kullanmalarının sağlanması
Emisyonların en aza indirgenmesi için modern ve verimli
ekipman kullanılması
Partikül maddeye doğrudan maruz kalan işçilere respiratör
sağlanması
Sera gazı emisyonlarının önlenmesi için rezervuar alanındaki
vejetasyonun (ağaçların) su tutma öncesinde topluluklar ve ilgili
makamlar ile irtibat halinde temizlenmesi
Şikayet olmaması
Emisyon ve Toz
Kontrol Planı’nın
uygulanmasına ilişkin
izleme raporlarından
olumlu sonuç elde
edilmesi
Gürültü ile ilgili Türk yönetmelikleri gereklilikleri ile uyumlu
ekipmanın kullanılması
Susturucu, koruyucu, kulak tıkacı ve diğer gürültü azaltıcı
araçların ve çalışanlar için kişisel koruma ekipmanlarının
kullanılması
İnşaat işlerinin yalnızca 7.00-19.00 saatleri arasında
gerçekleştirilmesi
Patlatmanın, halk sağlığı ve güvenliği gerekliliklerinde
belirtildiği gibi yakındaki yerleşim birimleri uyarılarak yalnızca
gündüz saatlerinde gerçekleştirilmesi
İşçilerin gürültü emisyonlarının azaltılması konusunda
eğitilmesi
Araç güzergahlarının trafikten kaynaklı gürültünün en aza
indirgeneceği şekilde ayarlanması
ENERJİSA
Kontamine suyun nehre, deşarj hattına veya toprağa
deşarjının önlenmesi
İnşaat faaliyetlerinden kaynaklı su kirliliğinin önlenmesi için
gerekli toplama tesislerinin kurulması
Kamp alanında oluşan evsel nitelikli atıksuların ve inşaat
faaliyetlerinden kaynaklı atıksuların atıksu arıtma tesisinde AB
ve Türk standartlarına uygun arıtılması
Su tutma öncesi rezervuar alanındaki biyokütlenin minimize
edilmesi
ENERJİSA
4
Kilit Performans
Göstergeleri
Yüklenici
Yüklenici
Önlemler inşaat
işlerinin
başlamasıyla
alınacak ve inşaat
süresince devam
edecektir
Şikayet olmaması
Önlemler inşaat
işlerinin
başlamasıyla
alınacak ve inşaat
süresince devam
edecektir
Su kalitesi veya halk
sağlığı ile ilgili sorun
yaşanmaması
İzleme programları
su tutma öncesi
uygulamada olacak
ve işletme boyunca
İzleme raporlarından
olumlu sonuç elde
edilmesi
İzleme raporlarından
olumlu sonuç elde
edilmesi
Hidrolojik izleme ve su
kalitesi izleme
programları ve
sonuçları
No
Konu
Olası Etkinin
Ele Alınma
Sebebi
Yasal Gereklilik /
En İyi Uygulama
Katı ve
tehlikeli
atıklar
Toprak, yüzey
suyu ve yeraltı
su kaynaklarının
kirliliğinin
önlenmesi
Sağlıklı bir
çalışma
ortamının
sağlanması
Sorumluluk/
Uygulama
Yüzey akışının tutulması için çökeltme tankı olan drenaj
ünitelerinin kurulması
İnşaat ve bakım işlerinin bu işler için ayrılmış alanlarda
sediman tutma önlemleri dahil gerekli önlemler alınarak
gerçekleştirilmesi
Arıtılmış atıksuların uygun yerlerde geri dönüşümünün veya
yeniden kullanımının sağlanması
Çiftçilerin su kullanımını optimize etmeleri ve pestisitlerin
kullanımı konularında eğitilmesi
Geliştirilecek olan spesifik hidrolojik izleme ve su kalitesi
izleme programları çerçevesinde Murat Nehrinde, Bingöl
Deresinde ve Proje’nin mansabında su debisinin ve su
kalitesinin izlenmesi.
standartlarla
uyumun
sağlanması
6
Etki Azaltıcı Önlem / Yönetim Stratejisi
Genel Prensipleri
Hakkında
Yönetmelik
Katı Atıkların
Kontrolü
Yönetmeliği
Tehlikeli Atıkların
Kontrolü
Yönetmeliği
Atık Pillerin ve
Akümülatörlerin
Kontrolü
Yönetmeliği
Atık Yağların
Kontrolü
Yönetmeliği
Tıbbi Atıkların
Kontrolü
Yönetmeliği
Ambalaj Atıklarının
Kontrolü
Yönetmeliği
Atık Bitkisel
Yağların Kontrolü
Yönetmeliği
Ömrünü
Artık malzemeyi yeniden kullanarak veya geri dönüştürerek
oluşan atık miktarının en aza indirgenmesi
Katı atıkların ilgili yönetmelik uyarınca farklı atık tiplerine göre
toplanması, ayrılması ve bertaraf edilmesi
Sahaya atık atılmasının önlenmesi
İnşaat sahalarının temiz ve bakımlı tutulması
Atık konteynırlarına uygun korumanın sağlanması
Evsel katı atıkların Belediye tarafından bertaraf edilmek üzere
sahada geçici olarak depolanması
Depolanan katı atıkların inşaat drenaj kanalları ile
taşınmasının önlenmesi
İnşaat işçilerinin katı atık yönetim prosedürleri ile ilgili olarak
eğitilmesi
Atıkların tiplerin göre ayrılarak uygun şekilde yönetilmesi
Makinelerin altında toplama sistemleri kurarak tehlikeli
atıkların sızmasının ve dağılmasının önlenmesi
Tehlikeli atıkların ilgili yönetmelik uyarınca toplanması,
depolanması ve bertaraf edilmesi
Makinelerin ve araçların düzenli bakım ve onarımlarının
yapılması
Sızıntı veya tehlikeli maddelerin veya atıkların açığa
çıkmasından kaynaklı kaza durumlarında Acil Durum Eylem
Planı’nın uygulanması
İnşaat işçilerinin tehlikeli atık yönetim prosedürleri ile ilgili
5
Uygulama Zamanı
Kilit Performans
Göstergeleri
uygulanacak.
ENERJISA
Yüklenici
AltYüklenici(ler)
Önlemler inşaat
işlerinin
başlamasıyla
alınacak ve inşaat
süresince devam
edecektir
Atık oluşumunun
önlenmesi, yeniden
kullanım ve geridönüşümün
arttırılması
İzleme raporlarından
olumlu sonuç elde
edilmesi
No
Konu
Olası Etkinin
Ele Alınma
Sebebi
Yasal Gereklilik /
En İyi Uygulama
Tamamlamış
Lastiklerin Kontrolü
Yönetmeliği
Sorumluluk/
Uygulama
Etki Azaltıcı Önlem / Yönetim Stratejisi
Uygulama Zamanı
Kilit Performans
Göstergeleri
olarak eğitilmesi
Toprak Kirliliğinin
Kontrolü ve
Noktasal Kaynaklı
Kirlenmiş Sahalara
Dair Yönetmelik
EBRD PR3
En iyi uygulama
AB Atık Çerçeve
Direktifi
(2006/12/EC)
düzenlenmiş
şekliyle
7
Karasal
flora/fauna
Proje alanı ve
çevresinde
biyoçeşitliliğin
korunmasının
sağlanması
Olası habitat
bozulmalarının
kontrol altına
alınması
Yabani hayvan
ve bitkiler
üzerine inşaat
faaliyetleri,
gürültü ve toz
emisyonlarından
kaynaklı
etkilerin en aza
indirgenmesi
8
Sucul
Azalan akış
debisinin
Çevre Kanunu
Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma
Kanunu
Orman Kanunu
Yaban Hayatı
Koruma ve Yaban
Hayatı Geliştirme
Sahaları ile İlgili
Yönetmelik
Su Ürünleri
Yönetmeliği
EBRD PR6
En iyi uygulama
AB Habitat Direktifi
(92/43/EEC)
değiştirilmiş şekliyle
Çevre Kanunu
Aşağıdakileri kapsayacak bir Biyoçeşitlilik Eylem Planının
hazırlanması ve uygulanması:
Ferula huber-morathii Pesmen (EN), Cirsium yildizianum
Arabacı & Dirmanci (EN), Centaurea fenzlii Reichardt (VU) ve
Verbascum macrosepalum Boiss. & Kotschy ex Murb. (VU)
türlerinin tohumlarının inşaat işleri başlamadan toplanması ve
sonrasında uygun alanlara dikilmesi
İnşaat ve malzeme sahalarının geçici olarak telle çevrilmesi
Proje tarafından etkilenen malzeme ocakları, yol kenarları
gibi alanlar ile aşınmış alanların kapatılması, yerine konması ve
rehabilite edilmesi. Uygun olduğu durumlarda, yerine koyma ve
rehabilitasyon çalışmaları korunma değeri olan flora ve fauna
türleri için habitat oluşturmayı hedeflerken Proje alanındaki
flora ve fauna üzerindeki etkileri azaltıcı önlemleri içermelidir.
Değerli ağaç ve çalı türlerinin fidelerinin restorasyon ve
erozyon kontrol alanlarında yeniden kullanılması
Gürültü, toz, atıksu, katı ve tehlikeli atık yönetim planlarının
uygulanması ile karasal fauna üzerine ikincil etkilerin önlenmesi
Rezervuar oluşumu sonucu kaybolan orman alanlarının
başka alanlarda ağaçlandırma yapılarak dengelenmesi.
Kapanmış, yerine konmuş, rehabilite edilmiş ve yeni
bitkilendirilmiş tüm alanların izlenmesi.
Organik
madde
birikiminin
6
önlenmesi
için
rezervuar
ENERJİSA
Yüklenici
Önlemler inşaat
işleri başlamadan
önce alınmaya
başlanacak (tohum
toplama) ve inşaat
süresince ve gerekli
görüldüğünde
işletme boyunca
devam edecektir
Daha az bozulmuş
alan, inşaat
sınırlarının ihlal
edilmemesi
Alandaki flora ve
fauna
popülasyonlarının
korunması
Vejetasyonun başarılı
bir şekilde yeniden
oluşturulması
Biyoçeşitlilik Eylem
Planı’nın
uygulanmasına ilişkin
izleme raporlarından
olumlu sonuç elde
edilmesi
ENERJİSA
Önlemler inşaat
işlerinin
Daha az bozulmuş
alan, inşaat
No
Konu
flora/fauna
Olası Etkinin
Ele Alınma
Sebebi
Yasal Gereklilik /
En İyi Uygulama
Etki Azaltıcı Önlem / Yönetim Stratejisi
biyoçeşitlilik
üzerine etkisinin
önlenmesi
Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma
Kanunu
Yüklenici
Balık üreme ve
beslenme
alanlarının yok
edilmesinin
önlenmesi
Orman Kanunu
alanındaki vejetasyonun temizlenmesi
Nehir derivasyonu, su tutma ve işletme aşamaları da dahil
olmak üzere sürekli akış debisinin sağlanması
İnşaat faaliyetlerinin balık üreme dönemi olan Nisan-Temmuz
aylarında en aza indirgenmesi
Su kalitesi parametrelerinin (sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen,
elektriksel iletkenlik) düzenli olarak izlenmesi
Balık ve diğer sucul yaşam için yapılacak olan multi-taksonlar
sucul izleme programı (habitat, kompozisyon ve popülasyon)
sonuçlarına göre ve eğerki balık habitatları etkilendiyse habitat
restorasyon programının uygulanması. Gerekli görüldüğü
takdirde Proje için balık geçişleri programının, balık geçişi
uygulamalarının Murat Nehri ekosistemi göz önüne alındığında
çevresel avantajlarının ve balık popülasyonu performansına
etkilerini gösterir destekleyici bir çalışma ile birlikte
geliştirilmesi. Proje, gerekli görüldüğünde, yakala ve taşı (catch
and truck) yöntemi gibi diğer seçenekleri de değerlendirmeli.
Proje için Türk Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulu’nun ilgili ilke kararına ve EBRD Performans Gereklilikleri
8 (PR8)’e uygun, kültürel mirasa etkileri önleyici, önlenemediği
durumlarda etkilerin uygun bir biçimde yönetileceği, yerel halk
ile istişareyi de kapsayan bir Kültürel Miras Yönetim Planı
geliştirilecektir. Bu plan, su tutma ve inşaat (EİH ve reloke
yollar) öncesi Proje alanındaki potansiyel kültürel miras için ek
araştırmaları ve incelemeleri kapsayacak.
Rastlantısal Buluntu Prosedürünün uygulanması
Keşfedilen sahaların olduğu gibi korunması
İnşaat sırasında keşfedilen bozulmuş veya sağlam arkeolojik
kalıntılara anında müdahale edilmesi
Tarihi alanların veya kültürel varlıkların Kültürel Miras
Yönetimi Planı uyarınca doğru şekilde yönetimi
Keşfedilen varlıkla ilgili olarak İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nün bilgilendirilmesi
ENERJİSA
Entegre bir Çevresel, Sosyal, Sağlık ve Güvenlik Yönetim
Sistemi’nin (ÇSSGYS) geliştirilmesi ve uygulanması
Yüklenici(ler)in
ve
alt-yüklenici(ler)in
yönetimi
için
prosedürlerin hazırlanması ve uygulanması
ENERJİSA
Nehir suyunun
kirlenmesinin
önlenmesi
Yaban Hayatı
Koruma ve Yaban
Hayatı Geliştirme
Sahaları ile İlgili
Yönetmelik
Su Ürünleri
Yönetmeliği
EBRD PR6
En iyi uygulama
AB Habitat Direktifi
(92/43/EEC)
değiştirilmiş şekliyle
9
Kültürel ve
tarihi varlıklar
Önemli tarihi
alanların ve
kültürel
varlıkların
korunması
İnşaat sırasında
keşfedilen
sahaların uygun
şekilde yönetimi
10
Çevresel
koordinasyon
Yönetim planları
(etki azaltıcı
önlemler) ile
izleme
planlarının
Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma
Kanunu
EBRD PR8
En iyi uygulama
Çevre Kanununca
Alınması Gereken
İzin ve Lisanlar
Hakkında
Yönetmelik
7
Sorumluluk/
Uygulama
Uygulama Zamanı
başlamasıyla
alınacak ve inşaat
süresince ve gerekli
görüldüğünde
işletme boyunca
devam edecektir
Kilit Performans
Göstergeleri
sınırlarının ihlal
edilmemesi
Sucul habitatların
bozulmaması
Göç eden balık
türlerinin korunması
Biyoçeşitlilik Eylem
Planı’nın
uygulanmasına ilişkin
izleme raporlarından
olumlu sonuç elde
edilmesi
Yüklenici
Prosedür inşaat
öncesinde
hazırlanacak ve
herhangi bir varlığın
tespit edilmesi
halinde
uygulanacaktır.
Kültürel miras
envanterlerinin su
tutma ve inşaat
faaliyetleri
öncesinde
gerçekleştirilmesi ve
tamamlanması.
Yüklenici
İlgili planlar inşaat
öncesi
hazırlanacaktır
Önlemler inşaat
işlerinin
Keşfedilen tarihi veya
kültürel varlıklara
zarar gelmemesi
Yetkililer ve idari
birimlerle istişare
Kültürel miras
envanterlerinin
gerçekleştirilmesi ve
tamamlanması.
Kültürel Miras
Yönetim Planı ve
Rastlantısal Buluntu
Prosedürünün
uygulamada olması.
ÇSSG Yönetim
sisteminin
geliştirilmesi ve
uygulanması
Yönetim ve izleme
No
Konu
Olası Etkinin
Ele Alınma
Sebebi
doğru biçimde
uygulanması
Yasal Gereklilik /
En İyi Uygulama
Türk Sağlık ve
Güvenlik Mevzuatı
EBRD PR1, PR2,
PR3, PR4, PR6
En iyi uygulama
Etki Azaltıcı Önlem / Yönetim Stratejisi
Etki azaltıcı önlemlerin doğru şekilde uygulanmasını
sağlamak üzere çevre saha yöneticisinin atanması
İlgili izinlerle uyumun sağlanması için tüm faaliyetlerin
denetlenmesi
Yöre halkı ile iletişim kurulması ve şikayet olması halinde
müdahale edilmesi
İnşaat işçilerini yangından korunması, trafik düzenlemeleri,
atıksu ve atık yönetimi, erozyon kontrolü, emisyon ve toz
kontrolü, gürültü kontrolü, yaban hayatı yönetimi, sağlık ve
güvenlik konuları ile çalıştıkları ortamdaki genel çevre hususları
üzerine eğitilmesi
Çeşitli konulara özgü yönetim planlarının hazırlanması ve
uygulanması
Acil Durum Eylem Planı’nın kaza, yangın, deprem, sel ve
döküntü/sızıntı yönetimini içerek şekilde hazırlanması ve
uygulanması
8
Sorumluluk/
Uygulama
Uygulama Zamanı
başlamasıyla
alınacak ve inşaat
süresince devam
edecektir
İnşaat süresi
boyunca ÇSSG
Yönetim Sisteminin
uygulamada olması.
Kilit Performans
Göstergeleri
planlarının başarılı bir
şekilde uygulanması
Ulusal mevzuat ve
uluslararası
standartlarla uyumun
sağlanması
Tablo 1.2. Proje İşletme Dönemi Çevresel Yönetim Planı
Olası Etkinin Ele
Alınma Sebebi
Yasal Gereklilik /
En İyi Uygulama
No
Konu
1
Su tutma
havzasında
erozyon ve
rezervuarda
sedimantasyon
Rezervuar
alanının
korunması
Peyzaj ve üst
toprak
kullanımı
Arazi
bozunumunun ve
toprak
erozyonunun
önlenmesi, doğal
peyzaj
unsurlarının
korunması
EBRD PR 6
Yüzey suyu ve
yeraltı su
kaynaklarının
kirlenmesinin
önlenmesi, su
kalitesinin
korunması
Su Kirliliğinin
Kontrolü
Yönetmeliği
2
3
Su kalitesi ve
atıksu
EBRD PR 6
En iyi uygulama
Sediman
birikiminin
önlenmesi
Halk sağlığının
korunması ve
ilgili standartlarla
uyumun
En iyi uygulama
EBRD PR3, PR4
En iyi uygulama
Etki Azaltıcı Önlem / Yönetim Stratejisi
Sorumluluk/
Uygulama
Erozyon Önleme Planı ve Rezervuar Kenarları ile Yamaç
Stabilitesi İzleme Planının uygulanması
Yüzey akışının ve şevlerde çatlamaların önlenmesi için
teraslama yapılması
Yerel türler kullanılarak bitkilendirme ve ağaçlandırma
yapılması
Gerekli görüldüğü takdirde, Erozyon Önleme Planı
çerçevesinde DSİ ile irtibat halinde, rezervuar ve ilgili nehir
kenarlarında erozyon kontrol önlemlerinin alınması
Rezervuar kenarlarında erozyon ve stabilite riskinin
izlenmesi
ENERJİSA
Peyzaj ve Yerin Koyma Planı’nın uygulanması
Erozyonu önleyecek şekilde bitkilendirme yapılması
Hoş olmayan görüntülerin yoğun vejetasyonla kapatılması
Şevlerde stabilizasyonun daha iyi sağlanması amacıyla
uygun bitkilendirmenin “Hydroseeding” yöntemiyle yapılması
Yol
kıvrımlarının
bulunduğu
alanlarda
yapılacak
bitkilendirmede renk, ölçü ve form farklılıkları kullanılması
Projenin sonlandırılmasını müteakip EİH kulelerinin
söküldüğü alanlardaki çukurların doldurularak üst toprakla
örtülmesi
Peyzaj ve Yerine Koyma Planı kapsamında inşaat
sahalarının, şantiyelerin, EİH ve yol çalışma alanlarının, yol
kenarlarının ve malzeme ocaklarının (su altında
kalmayacaklarsa eğer) kapatılması, yerine konması ve
rehabilitasyonu.
ENERJİSA
Geliştirilecek olan spesifik hidrolojik izleme ve su kalitesi
izleme programları çerçevesinde Murat Nehrinde, Bingöl
Deresinde ve Proje’nin mansabında su debisinin ve su
kalitesinin izlenmesi.
Çiftçilerin su kullanımının optimize edilmesi üzerine
eğitilmesi
Atıksuların septik tanklarda toplanması ve herhangi bir
sızıntının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması
Septik tanklarda toplanan atıksuların belediye atıksu arıtma
tesisine bertarafı
ENERJİSA
9
Yüklenici
Uygulama Zamanı
İlgili planlar inşaat
öncesi
hazırlanacaktır
Önlemler işletmenin
başlamasıyla
alınacak ve işletme
dönemi süresince
devam edecektir
Yüklenici
İlgili planlar inşaat
öncesi
hazırlanacaktır
Önlemler inşaatın
sonra ermesi ile
alınacak ve işletme
dönemi ve projenin
sonlandırılması
süresince devam
edecektir
Önlemler inşaatın
sonra ermesi ile
alınacak ve işletme
dönemi ve projenin
sonlandırılması
süresince devam
edecektir
Kilit Performans
Göstergeleri
Erozyonun en aza
indirgenmesi, arazinin
stabilizasyonun
sağlanması
İnşaat işlerinin sona
ermesiyle birlikte
arazinin restore
edilmesi
Peyzaj ve yerine
koyma ile ilgili
herhangi bir şikayet
olmaması
Su kalitesi veya halk
sağlığı ile sorun
yaşanmaması
No
Konu
Olası Etkinin Ele
Alınma Sebebi
Yasal Gereklilik /
En İyi Uygulama
sağlanması
4
Mansaptaki
akış debisi
Planlanan
cansuyunun
sağlanması
Katı ve tehlikeli
atıklar
Toprak, yüzey
suyu ve yeraltı su
kaynaklarının
kirliliğinin
önlenmesi
Sorumluluk/
Uygulama
Uygulama Zamanı
Kilit Performans
Göstergeleri
Organik madde kirliliğinin önlenmesi için işletme öncesinde
rezervuar alanındaki vejetasyonun temizlenmesi
Sucul ekolojik değişkenlerin düzenli olarak izlenmesi
Yüzeysel Sular ve
Yeraltı Sularının
İzlenmesine Dair
Yönetmelik
EBRD PR1, PR4,
PR6
5
Etki Azaltıcı Önlem / Yönetim Stratejisi
Genel Prensipleri
Hakkında
Yönetmelik
Katı Atıkların
Kontrolü
Yönetmeliği
Tehlikeli Atıkların
Kontrolü
Yönetmeliği
Atık Pillerin ve
Akümülatörlerin
Kontrolü
Yönetmeliği
Atık Yağların
Kontrolü
Yönetmeliği
Tıbbi Atıkların
Kontrolü
Yönetmeliği
ÇED Raporu (2012) kapsamında hesaplanan minimum
cansuyunun sürekli olarak sağlanması
Alpaslan II Barajı ile Kaleköy Barajı su tutma zamanlarının
ayarlanarak aynı zamanda gerçekleşmemesinin sağlanması
ENERJİSA
Artık malzemeyi yeniden kullanarak veya geri dönüştürerek
oluşan atık miktarının en aza indirgenmesi
Katı atıkların ilgili yönetmelik uyarınca farklı atık tiplerine
göre toplanması, ayrılması ve bertaraf edilmesi
Sahaya atık atılmasının önlenmesi
Atık konteynırlarına uygun korumanın sağlanması
Evsel katı atıkların Belediye tarafından bertaraf edilmek
üzere sahada geçici olarak depolanması
Su yüzeyindeki atıkların toplanması ve uygun şekilde
yönetilmesi
Atıkların tiplerin göre ayrılarak uygun şekilde yönetilmesi
Makinelerin altında toplama sistemleri kurarak tehlikeli
atıkların sızmasının ve dağılmasının önlenmesi
Tehlikeli atıkların ilgili yönetmelik uyarınca toplanması,
depolanması ve bertaraf edilmesi
Makinelerin ve araçların düzenli bakım ve onarımlarının
yapılması
ENERJİSA
Ambalaj Atıklarının
Kontrolü
Yönetmeliği
Atık Bitkisel
Yağların Kontrolü
Yönetmeliği
Ömrünü
Tamamlamış
Lastiklerin Kontrolü
Yönetmeliği
Toprak Kirliliğinin
Kontrolü ve
Noktasal Kaynaklı
10
Devlet Su
İşleri Genel
Müdürlüğü
Önlemler inşaatın
sonra ermesi ile
alınacak ve işletme
dönemi süresince
devam edecektir
Önceden belirlenen
minimum can
suyunun sağlanması
Önlemler işletmenin
başlamasıyla
alınacak ve işletme
dönemi süresince
ISO 14001 yönetim
sistemlerine uygun
şekilde devam
edecektir
Atık oluşumunun
önlenmesi, yeniden
kullanım ve geridönüşümün
arttırılması
No
Konu
Olası Etkinin Ele
Alınma Sebebi
Yasal Gereklilik /
En İyi Uygulama
Etki Azaltıcı Önlem / Yönetim Stratejisi
Sorumluluk/
Uygulama
Uygulama Zamanı
Kilit Performans
Göstergeleri
Kirlenmiş Sahalara
Dair Yönetmelik
EBRD PR3
En iyi uygulama
AB Atık Çerçeve
Direktifi
(2006/12/EC)
düzenlenmiş
şekliyle
6
Karasal
flora/fauna
Proje alanı ve
çevresinde
biyoçeşitliliğin
korunmasının
sağlanması
Olası habitat
bozulmalarının
kontrol altına
alınması
Yabani hayvan
ve bitkiler üzerine
etkilerin en aza
indirgenmesi
Çevre Kanunu
Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma
Kanunu
Orman Kanunu
Yaban Hayatı
Koruma ve Yaban
Hayatı Geliştirme
Sahaları ile İlgili
Yönetmelik
Su Ürünleri
Yönetmeliği
EBRD PR6
En iyi uygulama
AB Habitat Direktifi
(92/43/EEC)
değiştirilmiş şekliyle
7
Sucul
flora/fauna
Azalan akış
debisinin
biyoçeşitlilik
üzerine etkisinin
Çevre Kanunu
Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma
Kanunu
Biyoçeşitlilik Eylem Planı’nın uygulanması
Korunma değeri olan flora ve fauna türleri üzerindeki
etkilerin ortadan kaldırılması için önlemlerin geliştirilmesi ve
uygulanması
Proje tarafından etkilenen malzeme ocakları, yol kenarları
gibi alanlar ile aşınmış alanların kapatılması, yerine konması
ve rehabilite edilmesi. Uygun olduğu durumlarda, yerine
koyma ve rehabilitasyon çalışmaları korunma değeri olan
flora ve fauna türleri için habitat oluşturmayı hedeflerken
Proje alanındaki flora ve fauna üzerindeki etkileri azaltıcı
önlemleri içermelidir.
Değerli flora (ağaçlar, çalılar vb.) türlerine ait tohumlar ve
fideler, Ferula huber-morathii Pesmen (EN), Cirsium
yildizianum Arabacı & Dirmanci (EN), Centaurea fenzlii
Reichardt (VU) and Verbascum macrosepalum Boiss. &
Kotschy ex Murb. (VU) dahil olmak üzere, yeniden
ağaçlandırma, erozyon kontrol alanları ve habitat yerine
koyma alanlarında ekilmelidir.
Gürültü, toz, atıksu, katı ve tehlikeli atık yönetim planlarının
uygulanması ile karasal fauna üzerine ikincil etkilerin
önlenmesi.
ÇED Raporunda tarif edildiği gibi rezervuar alanında
kalacak olan orman vasıflı alanla aynı büyüklükte (55 ha) ve
ekolojik değerde bir alanın yeniden ağaçlandırılması. Başarılı
bir ağaçlandırma olabilmesi için süregelen izleme ve olası
bakım gereklidir.
ENERJİSA
Minimum can suyunun sürekli sağlanması
Su kalitesi parametrelerinin (sıcaklık, pH, çözünmüş
oksijen, elektriksel iletkenlik) düzenli olarak izlenmesi
Balık ve diğer sucul yaşam için yapılacak olan multi-
ENERJİSA
11
Önlemler inşaat
işleri başlamadan
önce alınmaya
başlanacak (tohum
toplama) ve inşaat
ve işletme süresince
devam edecektir
Alandaki flora ve
fauna
popülasyonlarının
korunması
Fauna unsurları için
alternatif habitatların
oluşturulması
Arazi restorasyonu ve
ağaçlandırmanın yerel
türler kullanılarak
başarıyla
tamamlanması
Önlemler inşaat
işlerinin
başlamasıyla
alınacak ve inşaat
Sucul habitatların
bozulmaması
Balık göçünün başarılı
bir şekilde devam
No
Konu
Olası Etkinin Ele
Alınma Sebebi
Yasal Gereklilik /
En İyi Uygulama
önlenmesi
Orman Kanunu
Balık
popülasyonlarının
devamının
sağlanması, balık
göçüne
müdahalenin
önlenmesi
Yaban Hayatı
Koruma ve Yaban
Hayatı Geliştirme
Sahaları ile İlgili
Yönetmelik
Nehir suyunun
kirlenmesinin
önlenmesi
EBRD PR6
Su Ürünleri
Yönetmeliği
En iyi uygulama
Etki Azaltıcı Önlem / Yönetim Stratejisi
taksonlar sucul izleme programı (habitat, kompozisyon ve
popülasyon) sonuçlarına göre ve eğerki balık habitatları
etkilendiyse habitat restorasyon programının uygulanması.
Gerekli görüldüğü takdirde Proje için balık geçişleri
programının, balık geçişi uygulamalarının Murat Nehri
ekosistemi göz önüne alındığında çevresel avantajlarının ve
balık popülasyonu performansına etkilerini gösterir
destekleyici bir çalışma ile birlikte geliştirilmesi. Proje, gerekli
görüldüğünde, yakala ve taşı (catch and truck) yöntemi gibi
diğer seçenekleri de değerlendirmeli.
AB Habitat Direktifi
(92/43/EEC)
değiştirilmiş şekliyle
12
Sorumluluk/
Uygulama
Uygulama Zamanı
ve işletme süresince
devam edecektir
Kilit Performans
Göstergeleri
etmesi
Balık
popülasyonlarının
azalmaması
Nehir suyu kalitesinin
korunması
2. Çevresel Yönetim Planı
İzleme, çevre yönetimi ve koordinasyonunun önemli bir parçasıdır. Bu bağlamda izleme
faaliyetleri,
projenin başlaması ile oluşacak olan çevresel koşullardaki değişiklikler
öngörülen etkilerin gerçek etki düzeyleri
etki azaltıcı önlem/yönetim planı ile uyumun derecesi ve
projenin etkilerini azaltmak için uygulanan önlemlerin başarısı hakkında gerekli
bilgileri sağlayacaktır.
İzleme çalışmaları ile toplanan bilgiler değerlendirilerek, öngörülen etkilerin etkin şekilde
azaltılabilmesi için projenin inşaat ve işletme dönemlerinde çevre yönetimi planı gerektiğinde
geliştirilebilecektir (etki azaltıcı önlemlerin değişen koşullara göre adapte edilmesi gibi). Etki
değerlendirmesi çalışmaları kapsamında amaç tüm ilgili olası etkilerin önemini ve bu etkilerin
azaltılması için uygun önlemlerin belirlenmesidir. Ancak beklenmeyen etkilerin ortaya
çıkması da söz konusu olabilir. Bu durumda izleme çalışmalarında elde edilen bilgiler
sayesinde, beklenmeyen etkiler probleme dönüşmeden uygun yönetim stratejilerinin veya
etki azaltıcı önlemlerin uygulanmasıyla çözülebilecektir. Dolayısıyla izleme çalışmaları, etki
azaltıcı önlem/yönetim planları ve Alpaslan II Projesi’nin her aşamasında iyi uygulamalar
takip edilerek çevre koruma önlemlerinin optimize edilmesini sağlayacaktır.
Projenin inşaat ve işletme aşamalarında izlenmesi gereken bazı parametreler, mühendislik
tasarım çalışmaları kapsamında belirlenmiştir. İzleme çalışmaları, projenin inşaat ve işletme
dönemlerinde ilgili mevzuat ile uyumluluğu, sözleşme gerekliliklerini ve etki azaltıcı
önlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan faktörlerden bir tanesi olacaktır. Bu bölümde,
projenin inşaat ve/veya işletme aşamasında gerçekleştirilecek olan izleme faaliyetleri söz
konusu faaliyetlerin nasıl gerçekleştirileceğine dair detaylarla birlikte sırasıyla Tablo 2.1 ve
Tablo 2.2’de ortaya konmaktadır.
Etki azaltıcı önlem/yönetim planının başarısı, plan kapsamında belirtilen önlemlerin
uygulanması ile değerlendirilebilir. Öngörülen etki azaltıcı önlem/yönetim planı ile Alpaslan II
Projesi’nin olası olumsuz etkilerinin önlenmesi veya en aza indirgenmesi planlanmaktadır.
Etki azaltma önlemlerinin tamamı Proje sahibinin taahhüdü olarak kabul edilecektir ve ilgili
izlemeler de izleme planı ve mevzuata göre gerçekleştirilecektir.
İnşaat aşaması boyunca bir çevre saha yöneticisi/mühendisi ile sağlık ve güvenlik mühendisi
görevlendirilecek ve bu kişi izleme konularından da sorumlu olacaktır. İşletme aşamasında
ise aynı amaçla bir çevresel koordinatör/yönetici yetkili kılınacaktır. Bahsedilen önlemlerin
uygulanmasında yukarıda bahsedilen planlardan sapma ya da çevresel olumsuz bir koşulun
gözlemlenmesi durumunda, gerekli adımların atılmasından çevre saha yöneticisi sorumludur.
Projenin her aşamasında ulusal mevzuat ve uluslararası çevresel standartlarla ve EBRD
Performans Gereklilikerline (PRs) uyum sağlanacak ve gerektiğinde izleme faaliyetleri
bağımsız uzmanlar tarafından gerçekleştirilecektir. İzleme raporları düzenli olarak saha çevre
mühendisi tarafından hazırlanacak ve kayıt altına alınacaktır. Üçüncü taraflarca yürütülen
izleme çalışmalarına ait raporlar üç ayda bir ENERJİSA’ya sunulacaktır. İzleme faaliyetleri ile
sonuçlarını anlatan (iyileştirme gereklilikleri ve iyileştirmenin nasıl yapılacağına dair) yıllık
Çevresel İzleme Raporu ise ENERJİSA tarafından hazırlanacaktır.
13
Tablo 2.1. Alpaslan II Projesi İnşaat Dönemi Çevresel İzleme Planı
No
1
Ne?
izlenen parametre
Erozyon
Nerede?
izleme yeri
İnşaat sahaları
Nasıl?
izleme yöntemi
Görsel tetkik
Araç güzergahları
Ne zaman?
izleme sıklığı
Sürekli kontrol
Aylık raporlama
Neden?
izleme amacı/nedeni
Bütçe
kaynağı
Erozyon Önleme Planı ile uyumun Proje bütçesi
sağlanması
Başlama
tarihi
Bitiş tarihi
Kurumsal
Sorumluluk
İnşaat
faaliyetlerinin
başlaması
İnşaat
ENERJİSA
faaliyetlerinin Yüklenici
bitmesi
Kazı ve
toprak
sıyırma
işlemlerinin
başlaması
İnşaat
ENERJİSA
faaliyetlerinin Yüklenici
bitmesi
İnşaat
faaliyetlerinin
başlaması
İnşaat
ENERJİSA
faaliyetlerinin Yüklenici
bitmesi
Proje bütçesi
İnşaat
faaliyetlerinin
başlaması
İnşaat
ENERJİSA
faaliyetlerinin Yüklenici
bitmesi
Proje bütçesi
İnşaat
faaliyetlerinin
başlaması
İnşaat
ENERJİSA
faaliyetlerinin Yüklenici
bitmesi
Erozyonun önlenmesi, erozyon
önleme yapılarının etkinliğinin
kontrol edilmesi
Nehir sedimantasyon riskinin
azaltılması
2
Üst toprağın ve kazı İnşaat sahaları ve
malzemelerinin
depolama alanları
uygun şekilde
depolanması ve
kullanılması
Görsel tetkik
Günlük
Kayıt tutma
Peyzaj ve Yerine Koyma Planı ile
uyumun sağlanması
Proje bütçesi
Doğal habitatlar üzerine etkilerin
azaltılması için alınan önlemlerin
etkinliğinin izlenmesi
Doğal yapının ve üst toprağın
korunması
3
Hava kalitesi
(PM10)
4
5
Gürültü ve titreşim
Topraklama
İnşaat alanları
yakınındaki
yerleşim yerleri
(Baraj ve HES,
reloke yollar, EİH)
Toz ölçümü ve
analizi
İnşaat sahaları,
kamyon
güzergahları,
malzeme alanları,
patlatma
sahalarının
yakınlarındaki
yerleşim yerleri
Gürültü ölçüm
cihazları
EİH inşaat sahaları
Görsel tetkik
Egzoz gazı ölçüm
cihazları
Üç ayda bir (PM10) Hava kalitesi ile iş sağlığı ve
Proje bütçesi
ve şikayet
güvenliği ile ilgili yerel ve
olduğunda
uluslararası gerekliliklerle uyumun
sağlanması
Yıllık (Egzoz)
Çevrenin, işçi ve halk sağlığının
korunması
Titreşim
seviyelerinin
ölçülmesi için sabit
veya mobil titreşim
ölçüm cihazları
Üç ayda bir
Farklı noktalarda
yapılan ilk
patlatmalarda
İşçilere ve yöre halkına verilen
rahatsızlığın önlenmesi
Patlatma ile ilgili risklerin kontrol
altına alınması
Şikayet olduğunda
Sürekli kontroller
Elektrik kaçaklarına bağlı olası
kazaların önlenmesi
14
No
6
7
Ne?
izlenen parametre
Nerede?
izleme yeri
Arıtılan atıksuların
deşarj öncesi
fiziksel, kimyasal ve
biyolojik kalite
parametreleri
Evsel atıksu arıtma
deşarj noktası
Su kalitesi
Kaza, yüzey suyu
ve yeraltı su
kaynaklarının yağ,
boya vb. gibi
kontaminasyonu
halinde ilgili
sahalarda
Murat Nehri ve
Bingöl Deresi
üzerinde önceden
belirlenen izleme
istasyonlarında
Baraj aksı
yakınlarında
8
9
Su debisi
Katı ve tehlikeli
atıklar
Nasıl?
izleme yöntemi
Örnekleme ve
akredite
laboratuarlarda
analiz
Ne zaman?
izleme sıklığı
Bütçe
kaynağı
Başlama
tarihi
Proje bütçesi
İnşaat
faaliyetlerinin
başlaması
İnşaat
ENERJİSA
faaliyetlerinin Yüklenici
bitmesi
Proje bütçesi
İnşaat
faaliyetlerinin
başlaması
İnşaat
ENERJİSA
faaliyetlerinin Yüklenici
bitmesi
Nehirdeki su debisinin anlaşılması Proje bütçesi
ve izlenmesi
İnşaat
faaliyetlerinin
başlaması
İşletme
boyunca
Proje bütçesi
İnşaat
faaliyetlerinin
başlaması
İnşaat
ENERJİSA
faaliyetlerinin Yüklenici
bitmesi
Karasal flora ve fauna unsurları ile Proje bütçesi
habitatlarının korunmasının
sağlanması
İnşaat
faaliyetlerinin
başlaması
İnşaat
ENERJİSA
faaliyetlerinin
bitmesi
Neden?
izleme amacı/nedeni
Biyolojik arıtma
Yüzey suyu ve yeraltı su
işlemleri (evsel
kaynaklarının korunması
atıksu arıtma tesisi)
sonucunda açığa
çıkan deşarj suyu
için üç ayda bir (dış
izleme)
Karasal flora/fauna
Hidrolojik İzleme
Programı
kapsamında
örnekleme ve
akredite
laboratuarlarda
analiz dahil
Yılda dört kez
Sürekli
Tüm çalışma
alanlarında
Günlük
Görsel tetkik
İnşaat faaliyetlerinin nehir suyu
kalitesi üzerine etkilerinin kontrol
edilmesi
Halk sağlığı ile su kalitesinin
korunması ve ilgili standartlarla
uyumun sağlanması
Proje mansabındaki Hidrolojik İzleme
akım gözlem
Programı
istasyonlarında
kapsamında
İnşaat sahaları ve
çevresi
Kurumsal
Sorumluluk
Herhangi bir sızıntı,
döküntü vb. gibi
kazalar rapor
edildiğinde
Kayıt tutma
Toprak, yüzey suyu ve yeraltı su
kaynaklarının korunması
Düzenli raporlama
10
Bitiş tarihi
Görsel tetkik
Raporlama
En az bir kez
15
ENERJİSA
Yüklenici
No
11
Ne?
izlenen parametre
Sucul yaşam
Nerede?
izleme yeri
Murat Nehri ve
Bingöl Deresi
üzerinde önceden
belirlenen izleme
istasyonlarında
Nasıl?
izleme yöntemi
Sucul İzleme
Programı
kapsamında
aşağıdakileri
içerecek şekilde:
Ne zaman?
izleme sıklığı
Neden?
izleme amacı/nedeni
Bütçe
kaynağı
Başlama
tarihi
Bitiş tarihi
Kurumsal
Sorumluluk
Yılda iki kez
Balık popülasyonlarının
devamının sağlanması ve
habitatların korunması, balık
göçüne müdahalenin önlenmesi
Proje bütçesi
İnşaat
faaliyetlerinin
başlaması
İnşaat
ENERJİSA
faaliyetlerinin
bitmesi
Kültürel veya tarihi
varlıkların
bulunması halinde
Rastlantısal Buluntu Prosedürü ile Proje bütçesi
uyumun sağlanması
İnşaat
faaliyetlerinin
başlaması
İnşaat
ENERJİSA
faaliyetlerinin Muş İl Kültür ve
bitmesi
Turizm Müdürlüğü
Görsel tetkik
Örnekleme ve
akredite
laboratuarlarda
analiz
12
Kültürel ve tarihi
varlıklar
Proje sahaları
Görsel tetkik
Kültürel Miras Yönetim Planı ile
uyumun sağlanması
Önemli tarihi sahalarla kültürel
varlıkların korunması
16
Tablo 2.2. Alpaslan II Projesi İşletme Dönemi Çevresel İzleme Planı
No
1
Ne?
izlenen parametre
Nerede?
izleme yeri
Erozyon ve stabilite Bitkilendirme sahaları ve
erozyon önleme için
alınan fiziksel önlem
sahaları
Nasıl?
izleme yöntemi
Görsel tetkik
Ne zaman?
izleme sıklığı
Neden?
izleme amacı/nedeni
Bütçe
kaynağı
Başlama
tarihi
Bitiş tarihi
Kurumsal
Sorumluluk
Mevsimsel
Rezervuar alanının korunması
Sediman birikiminin önlenmesi
Proje bütçesi İşletme
Proje ömrü
faaliyetlerinin sonunda
başlaması
ENERJİSA
Aylık (yoğun yağış
dönemlerinde)
Erozyon ve stabilite
değerlendirmesi sonucu
rezervuar kenarlarındaki
riskli alanlar
ENERJİSA’nın
sorumluluğu altında olan
nehir kenarları
2
Peyzaj
Bozulmuş sahalar ve
Görsel tetkik
yeniden
Kayıt tutma
ağaçlandırma/vejetasyon
yapılmış alanlar
Yılda iki kez
Yerine koyma ve ağaçlandırma
Proje bütçesi İşletme
Proje ömrü
çalışmalarının başarılı bir şekilde
faaliyetlerinin sonunda
yürütülmesinin sağlanması
başlaması
ENERJİSA
3
Gürültü
EİH güzergahı
Gürültü ölçüm
cihazları
Şikayet olduğunda
Yöre halkına verilen
rahatsızlıkların önlenmesi
Ek bütçe
EİH’nin
EİH ömrü
ömrünü
sonunda
tamamlaması
TEİAŞ
4
Elektromanyetik
alan
EİH güzergahı
Elektromanyetik
alan ölçer
Şikayet olduğunda
Yöre halkına verilen
rahatsızlıkların önlenmesi
Ek bütçe
EİH işletme
EİH ömrü
faaliyetlerinin sonunda
başlaması
TEİAŞ
5
Su kalitesi
Rezervuar giriş sularında
(Alpaslan I mansabında
ve Bingöl Deresinde) ve
Alpaslan II baraj
çıkışında
Su Kalitesi İzleme
Programı
kapsamında
aşağıdakiler dahil:
Yılda dört kez
Su kalitesinin sağlanması ve
balık popülasyonlarının
korunması
Proje bütçesi İşletme
Proje ömrü
faaliyetlerinin sonunda
başlaması
Halk sağlığının korunması
Çeşitli parametreler
için örnekleme ve
akredite
laboratuarlarda
analiz
17
ENERJİSA
No
6
7
Ne?
izlenen parametre
Nerede?
izleme yeri
Mansapta su debisi Rezervuar çıkışı ve
ve su seviyeleri
rezervuar
Katı ve tehlikeli
atıklar
Nasıl?
izleme yöntemi
Ne zaman?
izleme sıklığı
Hidrolojik İzleme
Sürekli
Programı
kapsamında akış
ölçerler, rezervuar
seviye ölçümü
vekayıt tutma dahil
HES binası
Görsel tetkik
EİH depo alanları
Kayıt tutma
Haftalık
Düzenli raporlama
8
Karasal flora/fauna Bozulmuş sahalar ve
yeniden
ağalandırma/vejetasyon
yapılmış alanlar
9
Sucul flora/fauna
Murat Nehri ve Bingöl
Deresi üzerinde önceden
belirlenen izleme
istasyonlarında (baraj
aksı mansabı da dahil
olmak üzere)
Biyoçeşitlilik Eylem
Planı kapsamında
görsel tetkik ve
raporlama dahil
Neden?
izleme amacı/nedeni
Minimum akış debisinin (can
suyu) sağlanması
Bütçe
kaynağı
Başlama
tarihi
Bitiş tarihi
Kurumsal
Sorumluluk
Proje bütçesi İşletme
Proje ömrü
faaliyetlerinin sonunda
başlaması
ENERJİSA
ISO 14001 Yönetim Sistemleri ile Proje bütçesi İşletme
Proje ömrü
uyumun sağlanması
faaliyetlerinin sonunda
başlaması
Toprak, yüzey suyu ve yeraltı su
ENERJİSA
Mansapta minimum akış
debisinin korunması
kaynaklarının korunması
İşletmenin ilk 3
Karasal flora ve fauna unsurları
yılında en az üç
ile habitatlarının korunmasının
ayda bir ve
sağlanması
devamında yılda bir
kez
Sucul İzleme
Yılda iki kez
Programı
kapsamında görsel
tetkik ve örnekleme
ve akredite
laboratuarlarda
analiz dahil
Balık popülasyonlarının
devamının sağlanması, balık
göçüne müdahalenin önlenmesi
18
Proje bütçesi İşletme
Proje ömrü
faaliyetlerinin sonunda
başlaması
ENERJİSA
Proje bütçesi İşletme
Proje ömrü
faaliyetlerinin sonunda
başlaması
ENERJİSA
Download

Çevresel Yönetim ve İzleme Planı