ehliilm.wordpress.com
ehliilm, Ehli Sünnet ve Hadis ve Cemaat sitesi
ehliilm.wordpress.com
ehliilm.wordpress.com
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Şeriat ile hükmetmeyenler kafirdirler.
Kafirlere küfürlerinde yardımcı olan, kafirdir.
Müslüman kişi, Allah'ın Arş'ının üstünde olduğunda, semâda olduğuna îman eden ve inanandır.
Kadınlarla tokalaşamak haramdır. Kadınlara dokunmak haramdır.
Kadınların her taraflarını kapatmaları, seslerini yabancı erkeklere duyurmamaları gereklidir.
Erkeğin baldırını açması caiz değildir, yasaktır.
Futbal oynamak gibi kafirlere benzeyen kültürleri yapmak, caiz değil ve yasaktır.
Ebu Musa el-Medenî
Hiçbir ekleme ve çıkartma yapmama şartı ile, basım hakkı herkes içindir
1
ehliilm.wordpress.com
ehliilm, Ehli Sünnet ve Hadis ve Cemaat sitesi
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Gerekli bilgiler
Elhamdulillah, salat selam efedimiz Muhammed'in s.a.v. üzerine olsun. Bundan sonra:
Bu kısa risalede Müslüman kişinin günlük hayatında defalarca karşılaştığı bazı güncel meseleler
hakkında, Müslümanların ihtiyacını giderecek ayetleri ve Hadis'leri zikredeceğiz. Allah bizleri ve
okuyucuyu muvaffak kılsın.
Allah c.c. şöyle buyurmuştur:'' Allah ve Rasulü bir şeye hükmettiği zaman; ne mü'min erkekler için
ne de mü'min kadınlar için artık işlerinde bir seçme hakkı olamaz. Kim de Allah'a ve Rasulüne
isyan ederse; şüphesiz ki apaçık bir sapıklıkla sapmış olur.'' (Ahzab suresi. 36.ayet)
Demek ki bizler, herşeyde Allah'ın sözlerini dinlemeliyiz. Yine Allah'ın sözlerini açıklayan
Efendimiz Muhammed'in s.a.v. sözlerini de dinlemeliyiz. Allah ve Peygamberi bir şey
dediklerinde, ayette geçtiği gibi artık bizim her hangi bir seçimimiz yoktur. Allah ve Peygamberi
ne dediler ise, öyle inanmalıyız ve dediklerini uygulamalıyız.
Allah'ın indirdiği Kuran ile hükmetmeyen hükümete ne olur?
Allah c.c. şöyle demiştir: Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse, işte onlar Kafir'lerin ta kendileri
olurlar. (Maide suresi. 44.ayet)
Allah c.c. kafirlerden bahsederken şöyle demiştir: Yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeylerde
kanun koyucu Allah ile bir tuttukları şeyler mi var? (Şura suresi. 21.ayet)
Demek ki Allah'ın indirdiği kanunlar ile yönetilmeyen hükümet kafir olurmuş.
Bu hükümetlere yardım eden, onlara destek çıkan ve onlara oy veren kişiye ne olur?
Allah c.c. şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kavmin; kendi babaları,
oğulları, kardeşleri veya akrabaları da olsa Allah ve Peygamberine muhalefet eden kimselere
sevgi beslediğini göremezsin. İşte onların kalbine Allah, iman yazmış ve katından bir ruh ile onları
desteklemiştir. Onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Bunlar orada ebediyyen
kalacaklardır. Allah; onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan hoşnud olmuşlardır. İşte onlar;
Allah'ın hizbidir. Dikkat edin; Allah'ın hizbi, felaha erenlerin kendileridir. (Mücadele suresi.
22.ayet)
Allah c.c. şöyle buyurmuştur: Sizin dostunuz yalnız Allah, O'nun Rasulü ve namaz kılan,
zekat veren, rüku edenlerdir.
Her kim ki Allah'ı, peygamberini ve mü'minleri dost edinirse; muhakkak ki galig gelecek olanlar
Allah'ın taraftarlarıdır.
Ey iman edenler; sizden önce kendilerine kitab verilenlerden dininizi alay ve eğlenceye alanları ve
kafirleri dost edinmeyin. Eğer mü'min iseniz; Allah'tan korkun. (Maide 55-56-57.ayetler)
Allah c.c. şöyle buyurmuştur: Ey iman edenler, yahudi ve hristiyanları dost edinmeyin. Onlar
birbirlerinin dostudurlar. Sizden her kim ki, onları dost edinirse;
. Şüphesiz ki
Allah, zalimler güruhunu hidayete erdirmez. (Maide suresi. 51.ayet)
Allah c.c. şöyle buyurmuştur: Ey iman edenler; benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları
dost edinmeyin. Onlar, size gelen gerçeği inkar etmişken onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki
2
ehliilm.wordpress.com
ehliilm, Ehli Sünnet ve Hadis ve Cemaat sitesi
onlar; Rabbınız olan Allah'a inandığınızdan dolayı sizi ve peygamberi yurdunuzdan çıkarıyorlar.
Eğer siz, benim yolumda savaşmak ve hoşnudluğumu kazanmak için çıkmışsanız; onlara nasıl
sevgi gösterirsiniz? Oysa Ben, sizin gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilirim. İçinizden kim
bunu yaparsa; şüphesiz ki doğru yoldan sapmış olur. (Mumtehine suresi. 1.ayet)
Demek ki kafirlere yardım etmek, onlarla dostluk kurmak kişiyi kafir yaparmış. Dalalete
sürüklermiş.
O zaman kafirlerin hükümetinin ayakta durmasına destek olan ve hükümetlere oy veren kişi,
onlara yardım etmiş olur. Onlara yardım edende onlara dostluk kurmuş olur. O zamanda
ayetlerde geçtiği gibi kafir olur.
Allah bize göre yukarıdadır. Arş'ının üzerindedir. Göklerin üstündedir
Allah c.c. şöyle buyurmuştur: Yaratan bilmez olur mu hiç? Ve O; Latif'tir, Habir'dir.
Size yeryüzünü boyun eğdiren O'dur. O halde onun sırtlarında yürüyün. O' nun rızkından yiyin,
nihayet dönüş O'nadır.
Gökte olanın; sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? O zaman yer, sarsıldıkça sarsılır.
Yoksa gökte olanın; başınıza taş göndermesinden emin mi oldunuz? Benim tehdidimin nasıl
olduğunu yakında bileceksiniz. (Mülk suresi. 14-15-16-17.ayetler)
Allah c.c. şöyle buyurmuştur: Rahman Arş'ın üzerine istiva etmiştir. (Taha suresi. 5.ayet)
Peygamberimiz s.a.v. bir köle kadına şöyle demiştir: Allah nerededir?
O kadın da şöyle demiştir: Allah göktedir.
Peygamberimizde o köle kadının efendisine şöyle demiştir: Bu kadını azad et. Çünkü bu bir
Mümine'dir. (Bu Hadis, Sahih bir Hadis olup, İmam Muslim'in Sahih'de geçmiştir. Kitabul Mesacid,
6.konu)
Müzik dinlemek haram mıdır?
Peygamberimiz s.a.v. şöyle demiştir: Yemîn olsun, ümmetimden muhakkak birtakım kavimler
meydana gelecektir. Bunlar ferci (zina etmeyi), ipek elbiseler giymeyi, şarâb içmeyi, çalgı âletleri
çalmayı helal ve mübâh sayacaklar.
Ve yine birtakım zümreler de bir dağın yanına (dağ mesirelerine) konaklayacaklar, onlara âid
koyun sürüsü ile çoban sabahları yanlarına gelecek. Bunlara fakır kişi bir hacet için gelecek de bu
duygusuz insanlar fakire: Haydi (bugün git), bize yarın gel! diyecekler. Bunun üzerine Allah
(eğlendikleri) dağı geceleyin üzerlerine indirip bir kısmını helak edecek, (sağ kalan) öbürlerini de
kıyamet gününe kadar maymunlar ve domuzlar suretine tebdil edecektir. (Bunu İmam Buhari,
Sahih'inde, her hadisi sahih senedle rivayet ettiği gibi bu hadisi de Sahih senedle rivayet etmiştir,
Eşribe kitabı, 5.konu)
Demek ki müzik dinlemek harammış. Kim helal derse, Peygamberimizin s.a.v. gelecekte gelip
Allah'ın haram kıldığı müziğe helal diyecek sapkın ve azgın kişilerden oluyormuş.
Kadınlarla tokalaşmak haram mıdır?
Peygamberimiz s.a.v. şöyle demiştir: Sizden her hangi birinizin kafasına iğnenin girmesi, ona helal
olmayan bir kadına dokunmasından daha hayırlıdır. (Taberani el-Mucemul Kebir adlı muhteşem
eserinde kuvvetli bir sened ile rivayet etmiştir. 20.clt. 211.s. 486.rivayet. İbni Teymiyye bsk.)
3
ehliilm.wordpress.com
ehliilm, Ehli Sünnet ve Hadis ve Cemaat sitesi
Hz. Aişe r.h. şöyle demiştir: Hayır, Allah'a yemin olsun ki Allah Rasulu'nun s.a.v. eli hiçbir kadının
eline dokunmadı. Sadece o söz ile biyat etti. Allah'a yemin olsun ki Allah Rasulu s.a.v. kadınlarda
sadece Allah'ın emrettiği şeyi yaptı. (Bunu Buhari Sahih'inde rivayet etmiştir. 528.rivayet. Kitabut
Talak, 19.bâb)
Demek ki Peygamberimizin s.a.v. eli hiçbir kadına degmemiş. Demek ki Allah c.c. Peygamberimize
kadınlara dokunmamasını emretmiş.
Allah c.c. şöyle buyurmuştur: Sizler için, Allah Rasulu'nde güzel bir örnek vardır. (Ahzab suresi.
21.ayet – Bir benzeri Mumtehine suresi. 6.ayet)
Demek ki bizler Peygamberimizi s.a.v. örnek alıp kadınlara dokunmadığımızda Allah'ın emrini
yapmış oluruz.
Kadınlar yüzlerini açarlarsa haram mı işlerler?
Allah c.c. şöyle buyurmuştur: Ey Peygamber; eşlerine, kızlarına ve mü'minlerin kadınlarına söyle:
üzerlerine cilbablarını (çarşaflarını) sarkıtsınlar. Bu, onların tanınıp da incitilmemeleri için daha
elverişlidir. Ve Allah; Gafur, Rahim olandır. (Ahzab suresi. 59.ayet)
Demek ki kadın üstüne çarşafı sarkıtması gerekiyor. Eğer her tarafına çarşafı sarkıtırsa, ama
sadece yüzüne sarkıtmazsa, bu durumda günah işlemiş olur. Ayete ters bir işlemde bulunmuş
olur. Yani: Kadının bütün vucudunu, yüzü dahil heryerini kapatması farzdır.
Allah c.c. şöyle buyurmuştur: Mü'min kadınlara da söyle: Gözlerini sakınsınlar ve ırzlarını
korusunlar. Güzelliklerini göstermesinler. Sadece dışarıya çıkan (kıyafeti) müstesna. Başörtülerini
yakalarının üstüne salsınlar. (Nur suresi. 31.ayet)
Demek ki Allah c.c. kadınların her taraflarını kapatmalarını ermetmiştir. Kadın bütün güzel
yerlerini Nur ayeti gereği kapatması gerekiyor. Aslında kadının dış kıyafetide bir güzellik
göstergesidir. Ama kadın bu kıyafetini gizliyemiyeceği için, Allah bu dış kıyafetini göstermesine
izin vermiştir. Yani çarşafını yabancı erkekler görmesinde bir sakınca yoktur. Ama dışarıya çıkan o
kıyafeti dışında, hiçbir şeyini göstermemesi gerekir. Eğer gösterirse haram işlemiş olur.
Kadınlara bakmak haram mıdır?
Kadınların sesini dinlemek haram mıdır?
Peygamberimiz s.a.v. şöyle demiştir: Kadın avrettir. (Bunu İmam Tirmizi el-Cami'inde rivayet
etmiş ve Hasen olduğunu söylemiştir. Tahkikten sonra Hadis'in Sahih olduğu ortaya çıkmıştır. İbin
Huzeyme ve İbni Hibban Sahih'lerinde rivayet etmişler, Darukutni Sahih olduğunu belirtmiştir.
Bkz: el-İlel 5.clt. 315.s. Taybe bsk.)
Demek ki kadın avretmiş. Erkeğin avretine nasıl bakmak haramsa, aynı şekilde kadının da avretine
bakmak haramdır.
Kadının her şeyi avret ise, bu durumda her şeyinin içine şunlarda girer:
Kadının sesi, kadından olduğundan avrettir.
vucudu avrettir.
Kadının bütün
O zaman, kadının sesini dinlemek, onun vucudunun her hangi bir yerine bakmak haramdır.
Yüzüne de bakmak haramdır, eline de bakmak haramdır.
4
ehliilm.wordpress.com
ehliilm, Ehli Sünnet ve Hadis ve Cemaat sitesi
Erkeklerin dizlerini ve baldırlarını açmaları caiz midir?
Peygamberimiz s.a.v. şöyle demiştir: Şüphe yok ki baldır avrettir. (Buhari Sahih'inde zikretmiştir:
Kitabus salat, 12.bâb''. Darukutni Sunen'inde rivayet etmiştir.)
(Araçasında ''Fahiz'' ifadesi geçmektedir. Bunun manası da, diz ve üst tarafı olan baldırı
içermektedir. Yani diz ve baldır avrettir denilebilir. Bkz: Lisanul Arab. 3.clt. 501.s. Sadır bsk. / 1.clt.
250.s. / 1.clt. 433.s. / 2.clt. 163.s. / 2.clt. 352.s. / 2.clt. 418.s. / 1.clt. 342.s. / 1.clt. 366.s. / 1.clt.
645.s. / 2.clt. 340-241.s. Diz tek başına kasd edilirse, ''Rukbe'' diye isimlendirilir.)
Demek ki erkek dizini ve baldırını kimseye göstermemelidir. Çünkü avrettir.
Futbol gibi kafirlerin adetlerini yapmak ve oynamak haram mıdır?
Peygamberimiz s.a.v. şöyle demiştir: Sizler, sizden öncekilerin adetlerini karış karış takip
edeceksiniz. Hatta onlar bir kertenkele deliğine bile girseler, onları takip edersiniz.
Sahabe'ler derler ki: Ey Allah'ın Rasulu, (bu takip edeceklerimiz) Yahudi ve Haristiyanlarmı?
Peygamberimiz s.a.v. buyurdular ki: Başka kim olsun? (Bunu İmam Buhari Sahih'inde
rivayet etmiştir. Kitabul İtisam, 14.bâb)
Kafir'leri dost edinmemek, onlardan ayrılmak, ancak ve ancak onların adetlerinden ve
kültürlerinden uzak durmak ile meydana gelebilir.
Futbol oynamak da kafirlere benzemektir. Çünkü Futbol oyunu kafirlerin sembolüdür. Eskiden
Müslümanlar Futbol oyununu bilmiyorlardı. Maalesef küfür sistemlerinin cabalarıyla bu oyun
İslam topraklarına girmiştir.
Futbol gibi oyunları oynamak, geçmiş hadise göre haramdır.
Peygamberimiz s.a.v. şöyle demiştir: Kim bir kavme (millete) benzerse, o da
onlardandır.
(Bu Hadis'i Ebu Davud ve Ahmed ve başkaları rivayet etmişlerdir. Hadis Hasen derecesindedir)
Hamd Allah'a olsun.
Ebu Musa el-Medeni
5
Download

Gerekli bilgiler