ehliilm.wordpress.com
Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla
Müşriklerin Kabirlerine
Gitmenin Hükmü
Müşriklerin kabirlerini ziyaret etmek, doğru olan görüşe göre caiz değildir. Buna delalet
eden ayet ve hadisler mevcuttur.
Ebu Musa el-Medenî
Hiçbir ekleme ve çıkartma yapmama şartı ile, basım hakkı herkes içindir
1
ehliilm.wordpress.com
Müşriklerin Kabirlerine Gitmenin Hükmü
Hamd Allah'a, salat selam Allah Rasulune olsun, bundan sonra:
Zikretmemiz gereken iki mesele vardır:
Bir:
Kabirden geçme.
Müslümanın veya kafirin kabrinin yanından geçmek caizdir. Bu konuda her
hangi bir ihtilaf bilmiyorum.
Beşîr bin el-Hasasiyye r.a. , Allah Rasulu s.a.v'in elinden tutmuş bir şekilde
yürüyorlardı. Beşîr der ki: Müşriklerin kabirlerine geldik. (Allah Rasulu s.a.v.)
Üç kere dedi ki: Bu kişiler çok hayır kaçırdılar.
Sonra müslümanların kabirlerine geldik. (Allah Rasulu s.a.v.) Üç kere dedi
ki: Bu kişiler çok hayır kazandılar.1
Derim ki: İmam Ahmed r.h. hadisi bu şekilde rivayet etmiştir. Senedi
sahihtir.
İmam Buharî ise, el-Edebul Mufrad adlı eserinde hemen hemen aynı sened
ile hadisi rivayet etmiştir. Hadiste şöyle geçer: … Müşriklerin kabirlerinden
geçiyorduk ...2
Derim ki: Bu gösterir ki müşriklerin kabirlerinin yanından geçmekte her
hangi bir sakınca yoktur. Yine onların kabirlerinin yanından geçerken, ibret
almak için müşriklerin kötü hallerinden söz etmekte de her hangi bir sakınca
yoktur.
1
2
el-Musned. Yazarı: İmam Ahmed r.h. 34.clt. 382.s. Risale bsk.
el-Edebul Mufrad. 271.s. Beşair bsk.
2
ehliilm.wordpress.com
İki:
Kabri ziyaret etme.
Bil ki sahih olan görüşe göre müşriklerin kabirlerini ziyaret etmek caiz
değildir.
Bu konuda bazı delilleri zikredelim inşaAllah:
Birinci delil:
Allah c.c. şöyle buyurmuştur: Onlardan ölen her hangi birisine ebediyyen
namaz kılma. Kabri başında durma. Şüphe yok ki onlar Allah'a ve Rasulune
kafir oldular ve fasık halde öldüler.3
َ َ َ ْ ُْ َ َ ََ َ ُ ََ
َ
َّ
َ
َ َ
َ
َ َ
ُ
‫ات أ َب ًدا َو ال ت ُق ْام َعلى ق ْبرها إ َّن ُه ْام ك َف ُروا باللها َو َر ُسولها َو َماتوا َو ُه ْام فاس ُقو انا}ا‬
‫ {و ال تصلا على أحدا منه ام م ا‬:‫وقال تعالى‬
)48 :‫(التوبة‬
Ayette geçen '' Kabri başında durma '' ifadesi, kafirlerin ve müşriklerin
kabirlerini ziyaret etmenin caiz olmadığını göstermektedir.
Eğer denilirse: Eyetin inme sebebi münafıklar içindir.
Deriz ki: Ayet geneldir.
Ayrıca ayetin sonunda, bu ayette kasd edilenlerin '' Allah'a ve Rasulune
kafir '' olanlar olduğu geçmektedir. Bu da her müşrik ve münafığı
kapsamaktadır.
İşte bu ayet gösterir ki Allah'a kafir olarak ölen kişinin kabrinde durmak caiz
değildir.
Maverdî ayetin tefsirinde şöyle demiştir: '' Kabri başında durma '' Yani:
Ziyaret etme ve istiğfar çekme (Kabri başına gidip onu ziyaret etme – Kabri
başına gidip de Allah'ın onu bağışlamasını isteme).4
3
Tevbe suresi. 84.ayet.
3
ehliilm.wordpress.com
Taberî şöyle demiştir: '' Kabri başında durma '' Diyor ki: Gömme ve kabir
işlerini asla üstlenme.5
Alusî şöyle demiştir: '' Kabri başında durma '' Yani: Kabri başında durma ve
onu asla gömme.6
Derim ki: Uzun bir bahisten sonra müşriklerin kabirlerini ziyaret etmenin
caiz olmadığı sonucuna varmıştır. Bahsinde farklı konularda hatalar etse de, bu
konuda doğru görüşü seçmiştir.7
el-Hâzin şöyle demiştir: '' Kabri başında durma '' Yani: (Kabrin) Başında
durma ve onu gömme.
'' Şüphe yok ki onlar Allah'a ve Rasulune kafir oldular ve fasık halde
öldüler '' İşte bu nedenle o (müşriklere) namaz kılmak ve kabri başında
durmak yasaklanmıştır.8
İkinci delil:
Allah Rasulu s.a.v. kabirleri ziyaret ettiği zaman, müslümanların kabirlerini
ziyaret ederdi.9
Kafirlerin kabirlerini ise asla ziyaret etmezdi. Sadece bazı müşriklerin
kabirlerini ziyaret etmek hakkında Allah'tan izin almıştır. İzin alması da aslen
yasak olduğunu göstermektedir.
Bunun beyanı da gelecek inşaAllah.
4
en-Nuket Vel Uyun. Yazarı: Maverdî.
Camiul Beyan. Yazarı: Taberî. Risale bsk. 14.clt. 405.s. Risale bsk.
6
Ruhul Meanî. Yazarı: Alusî. 5.clt. 342.s. Darul Kutubul İlmiyye bsk.
7
Ruhul Meanî. Yazarı: Alusî. 5.clt. 343.s. Darul Kutubul İlmiyye bsk.
8
Lubabut Tevil. 2.clt. 393.s. Darul Kutubul İlmiyye bsk.
9
Bkz: Sahihi Muslim. 242 numaralı rivayet. Nevevî'nin tertibine göre: Kitabut Taharet. 12.bab.
5
4
ehliilm.wordpress.com
Üçüncü delil:
Allah Rasulu s.a.v. Sahabeler ile birlikte iken, müslümanların kabirlerini
ziyaret etmiş ve müslümanların kabirlerinde edilecek duayı öğretmiştir.
Hayatta olan Müslümanların, vefat etmiş müslümanların kabirlerini ziyaret
ettiklerinde şöyle demelerini öğretmiştir: es-Selamu Aleykum (Selam size
olsun), ey mümin kavim10. Bizler de inşaAllah sizlere yetişeceğiz.11
َ ُ ُ َ َ ْ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َّ
َ
‫هللا بك ْم لح ُقونا‬
‫ وإنا إن شاء‬،‫السَلم عليكم دار قوم مؤمنين‬
Derim ki: Allah Rasulunun s.a.v. müşriklerin kabir ziyaretinde okunacak bir
duası yoktur.
Sadece müslümanların kabir ziyaretinde bu duayı okumayı öğretmiştir.
İşte bu gösterir ki müşriklerin kabirlerinin ziyareti caiz değildir.
Dördüncü delil:
Abdullah bin Ömer r.a'nun rivayet ettiğine göre Allah Rasulu s.a.v. köylü
birisine şöyle demiştir: Ne zaman kafir bir kişinin kabrinin yanından geçersen,
onu ateş (cehennem) ile müjdele.
Sonra köylü müslüman oldu. Ve şöyle dedi: Allah Rasulu s.a.v. yorucu bir iş
ile beni mükellef tuttu. Ne zaman bir kafirin kabri yanından geçersem, onu
cehennem ile müjdeledim.12
10
Veya şöyle de çevirilebilir:
Mümin diyarda yatan kavme selam olsun.
Veya:
Mümin ölülere selam olsun.
11
Sahihi Muslim. 242 numaralı rivayet. Nevevî'nin tertibine göre: Kitabut Taharet. 12.bab.
12
es-Sunen. Yazarı: İbni Mace. 1.clt. 501.s. 1573 numaralı rivayet. İhyaul Kutubul Arabiyye
bsk.
Hadis daha uzundur ve ben konumuz ile alakası olan kısmını zikrettim.
5
ehliilm.wordpress.com
Derim ki: Bu hadis sahih senedli olan, hem mana yönü ile ve hem sened
yönü ile kuvvetli bir hadistir.
Bu hadis, her kafirin cehenneme gireceğine delalet etmektedir.
Cahil kafirlerin de, cehenneme gireceklerini göstermektedir.
Cahiliyye döneminde olan müşriklerin cahil oldukları halde cehenneme
gireceklerini haber vermektedir.13
Tekfirde mutlak ve muayyen arasında fark olmadığını ve her küfür işleyenin
tekfir edildiğine delalet etmektedir.
Aynı zamanda, müşriklerin kabirlerinin yanından geçerken onları cehennem
ile müjdelemenin güzel bir şey olduğunu göstermektedir.
Hadise dikkat edersek, Allah Rasulu s.a.v. müşriklerin kabirlerini ziyaret
edersen demiyor, çünkü müşriklerin kabirleri ziyaret edilmez. Ama kabirin
yanından geçersen diyor. İşte bu gösterir ki kabrin yanından geçmek ile özel
olarak kabri ziyaret etmek arasında fark vardır.
Beşinci delil:
Ebu Hureyre r.a. şöyle demiştir: Peygamber s.a.v. annesinin kabrini ziyaret
etti. Ağladı ve etrafındakileri ağlattı. Sonra şöyle dedi: Rabbimden annem için
istiğfar etme izni istedim, ama bana izin verilmedi. Kabrini ziyaret etmek için
izin istedim, bunun üzerine izin verildi. Sizler de kabirleri ziyaret edin. Şüphe
yok ki bu (kabir ziyaretleri) ölümü hatırlatır.14
Derim ki: Bu Hadisi İmam Muslim Sahih'inde rivayet etmiştir. İmam Hakim
de el-Mustedrek'inde hadisi değişik senedler ile rivayet etmiştir.15
13
Bkz: Yasin suresi. 6.ayet.
Sahihi Muslim. 276 numaralı rivayet. Nevevî'nin tertibine göre: Kitabul Cenaiz. 36.bab.
Sondan 2.bab.
15
el-Mustedrek Ala es-Sahihayn. 1.clt. 531.s. Kitabul Cenaiz. 1390 numaralı rivayet.
14
6
ehliilm.wordpress.com
Bu hadis net bir şekilde müşriklerin kabirlerini ziyaret etmenin caiz
olmadığını göstermektedir.
Çünkü Allah Rasulu s.a.v. müşrik olan annesinin kabrini ziyaret etmek için
Allah'tan izin istemiş, bu izin üzerine Allah c.c. izin vermiştir.
Eğer annesi müslüman olsaydı, kabrini ziyaret etmek için izin almazdı. Zaten
annesi için istiğfar etmesi yasaklandı ise, bu net bir şekilde annesinin kafir
olduğunu gösterir.
Peygamberimizin s.a.v. , Kafir olan annesinin kabrini ziyaret etmek için izin
alması, annesinin kafir olduğunu göstermektedir.
İşte bu gösterir ki asıl olan, müşriklerin kabirlerini ziyaret etmek caiz
değildir.
Aynı zamanda görüldüğü gibi Allah c.c. sadece Peygamberimizin s.a.v. ve
ashabının, Peygamberin s.a.v. annesini ziyaret etmesi için izin vermiştir. Başka
müşriklere izin vermemiştir.
Eğer bunu anlarsak, hadisin sonunda kabir ziyaretinden kasd edilenin,
müslümanların kabirlerinin ziyaret edilmesi manasına geldiğini anlamış oluruz.
Altıncı delil:
Ömer bin Hattab r.a. , Tevbe suresi 84.ayet indiğini haber verdikten sonra
şöyle demiştir: O günden sonra Allah Rasulu s.a.v. hiçbir münafığa namaz
kılmadı ve kabri başında durmadı.16
Bu hadisi İbni Hibban Sahih'inde zikredip, müşriklerin kabirlerini ziyaret
etmenin caiz olmadığına dair delil olarak rivayet etmiştir.17
En doğrusunu Allah c.c. bilir.
16
el-Musned. Yazarı: İmam Ahmed. Ömer bin Hattab'ın Müsnedi bölümü. 25 numaralı rivayet.
1.clt. 255.s. Risale bsk.
17
es-Sahih. Yazarı: İbni Hibban. Tertib: İbni Bilibban. Ziyaretul Kubur bölümü. 2.bab.
7
ehliilm.wordpress.com
Ek bazı nakiller:
Ebu Bekir el-Bekrî ed-Dimyatî, müşrik olan zimmet ehlinin kabirlerinden
söz ederken şöyle demiştir: Şüphesiz onların kabirlerinde durmak kötü bir
şeydir.18
Maverdî şöyle demiştir: (Kafir'in) Kabri ziyaret edilmez.19
İbni Hacer şöyle demiştir: Müşrik kişi hayatta iken de ölü iken de ihtiram
sahibi değildir.20
Tenbih:
Genel olarak dört mezhebin mensupları arasında müşriğin kabrini ziyaret
etmeye cevaz verenler olmuştur21. Ama elbette bu görüş yanlıştır.
Hatta İbni Hibban, müşriklerin kabirlerine gitmeyi caiz görenlerin ''ilmî
delilleri yerinde kullanamadıklarını'' zikretmiştir.22
Müşriklerin kabirlerini ziyaret etmeye cevaz verenler, Tevbe suresinde
zikrettiğim ayeti münafıklar hakkında has saymışlardır. Halbuki ayet geneldir.
Onlar, Allah Rasulunun s.a.v. kabir ziyaretlerine cevaz vermesini genel
manada anlamışlardır. Halbuki zikrettiğimiz ayet, bunun genel manada
olmadığını ve sadece müslümanların kabirlerini ziyaret etmeye cevaz için
zikredildiğini isbat etmektedir. Aynı zamanda Allah Rasulunun s.a.v. ömrü
boyunca sadece müslümanların kabirlerini ziyaret etmesi de buna net olarak
delalet etmektedir.
18
İanetut Talibîn. 2.clt. 138.s. Fikir bsk.
el-Havî. 3.clt. 19.s. Darul Kutubul İlmiyye bsk.
20
Fethul Bari Şerhi Sahihil Buharî. 7.clt. 266.s. Marifet bsk.
21
Mesela:
el-İnsaf. Yazarı: Ebul Hasan el-Maverdî. 2.clt. 562.s. İhyaut Turas bsk.
22
es-Sahih. Yazarı: İbni Hibban. Tertib: İbni Bilibban. Ziyaretul Kubur bölümü. 7.bab.
19
8
ehliilm.wordpress.com
Sonuç:
Bir:
Müslüman kişinin kabrini ziyaret etmek caizdir ve hatta sünnetir.
İki:
Müşriğin kabrini özel olarak ziyaret etmek caiz değildir.
Üç:
Müşriğin kabrinin yanından geçmekte bir sakınca yoktur. Müşriklerin
kabirlerinin yanından geçerken onları cehennem ile müjdelemek, sünnettir.
En doğrusunu Allah c.c. bilir.
Hamd Allah'a olsun.
2
Download

Müşriklerin Kabirlerine Gitmenin Hükmü