Genel Tanıtım
Uygulama Usul ve Esasları
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
GAP
Eylem
Planının
Sosyal
Gelişmenin Sağlanması bileşeni altında
2008 yılında GAP illerinde uygulamaya
konulmuştur.
SODES Nedir ?
Sonraki yıllarda DAP illeri ve diğer
iller de kapsama alınarak 2012 yılında
toplam 30 il kapsama alınmıştır. 2013
yılında Sivas, Yozgat, Niğde ve Aksaray
illerinin katılımı ile toplam il sayısı 34’e
yükselmiştir.
2013 yılında 210 Milyon TL kaynak
ayrılmıştır.
Bu kaynaktan Sivas ilinde toplam
30
proje
desteklenmiş
olup
3.609.983,00 TL SODES desteği
sağlanmıştır.
2013
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
SODES Nedir ?
 Göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunlarla değişen sosyal
yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan,
 İstihdam, sosyal içerme, kültür sanat ve spor alanlarında;
yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan,
 Valiliklerin koordinasyonunda yürütülen,
 Uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde
yetkilendirildiği,
 Sosyal sorunlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen,
 İnsan Odaklı Bir Programdır.
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
SODES Neyi Amaçlar ?
Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin
sağlanmasına yönelik olarak, uygulandığı illerde,
 Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden
kaynaklanan sosyal sorunları gidermek,
 Değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek,
 Toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek,
 Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata
daha aktif katılmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
Hedef Kitlesi
Dezavantajlı konumdaki (özellikle yoksulluk nedeniyle
sosyal imkanlara erişimde sıkıntı yaşayan);
Çocuklar, gençler, kadınlar, işsizler, yoksullar, göç
etmişler, yaşlı, engelli ve kentlerin gecekondu bölgelerinde
yaşayan bireyler ve gruplar
Hazırlanacak projelerin dezavantajlı hedef kitlelere yönelik
olmasına ve faaliyet odaklı olmasına dikkat edilmelidir.
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
Proje Başvurusu Yapabilecek Kuruluşlar
Proje konusunun projeyi sunan
kurum/kuruluşun görev ve yetki
 Kamu kuruluşları
 İl/ilçe özel idareleri
alanı içerisinde bulunması
zorunludur. Bunu destekleyici
 Belediyeler
belgeler ile ispatlanmalıdır.
 Mahalli idare birlikleri (KHGB)
 Üniversiteler
 Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 Sivil toplum kuruluşları (Dernekler, Vakıflar) (Başvuru tarihi
itibariyle en az 1 yıllık faaliyeti olması zorunludur)
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
Proje Başvurusu Yapabilecek Kuruluşlar
Aşağıda belirtilen nitelikteki kuruluşların proje teklifleri bağlı bulundukları il ve
ilçe müdürlükleri tarafından yapılır ve kabul edilmeleri halinde bunlar
tarafından yürütülür.
 Okul
 Halk Eğitim Merkezi
 Kütüphane
 Gençlik Merkezi
 Çocuk Yuvası
 Huzurevi
 Diğer Bağlı Kuruluşlar
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
Teklif Edilebilecek Proje Sayısı
Kamu
Kuruluşları
İl müdürlükleri en fazla 10 proje
İlçe müdürlükleri en fazla 3 proje
Sivil Toplum
Kuruluşları
En fazla iki proje teklif edebilirler. Ancak
normal koşullarda bir proje kabul edilebilir.
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
Desteklenecek Proje Türleri
a.Sosyal İçerme Projeleri
b.İstihdam Projeleri
c.Kültür, Sanat ve Spor Projeleri
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
a- Sosyal İçerme Projeleri İçeriği
Yoksulluğun azaltılması,
 Sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek
duruma getirilmesine destek olunması,
 Yaşlı, engelli, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli
kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi,
 Bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması ,
 Toplumsal bütünleşmenin sağlanması.
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
a- Sosyal İçerme Projeleri Nelerden Oluşur ?
* / **
Projenin tamamlayıcı
bir parçası olarak,
ilgili alanlarda kurs
veya etkinlik
düzenlenmesi
zorunludur.

Gençlik Merkezi/Evi Oluşturulması*

Çocuk Merkezi/Evi Oluşturulması*

Kadın Merkezi/Evi Oluşturulması*

Engelli Merkezi/Evi Oluşturulması*

Mesleki Eğitim Merkezi Oluşturulması**

Atölye Oluşturulması**

Kültür, Sanat Ve Spor Kursu Düzenlenmesi (42 konuda)

Kültür, Sanat Ve Spor Etkinlikleri (9 konuda)

Öğrenci Gezileri (İl İçi, İl Dışı)

Mesleki Eğitim/Beceri Kazandırma Kurslarının Düzenlenmesi (51 konuda)
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
a- Sosyal İçerme Projeleri
 Eğitimde Fırsat Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Faaliyetler
- Etüt Merkezi Oluşturma Faaliyeti
- Etüt Uygulamaları
- Ücretsiz SBS Kursları
- Ücretsiz Üniversiteye Hazırlık Kursları
- Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılmasına Yönelik Faaliyetler
- Okul Öncesi Eğitimi Destekleme Faaliyetleri
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
a- Sosyal İçerme Projeleri
 Bilgilendirme/bilinçlendirme faaliyetleri
- Aile içi şiddetle mücadeleye yönelik faaliyetler
- Kadın haklarına ilişkin bilinçlendirme faaliyetleri
- Aile içi iletişimi güçlendirmeye yönelik faaliyetler (çocuk eğitimi dahil)
- Madde bağımlılığıyla mücadeleye yönelik faaliyetler
- Yurttaşlık/kentlilik/birlikte yaşama bilincini güçlendirmeye yönelik faaliyetler
 Tamamlayıcı etkinlikler****
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
b- İstihdam Projeleri
İstihdam edilebilirliğin artırılması
İldeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün
yetiştirilmesi
Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
b- İstihdam Projeleri
 Mesleki Eğitim Merkezi Oluşturulması*
 Atölye Oluşturulması*
* / **
Projenin tamamlayıcı bir parçası
olarak, ilgili alanlarda kurs veya
etkinlik düzenlenmesi zorunludur.
 Mesleki Eğitim/Beceri Kazandırma Kurslarının Düzenlenmesi (51 konuda)
 Tamamlayıcı Etkinlikler***
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
c- Kültür, Sanat ve Spor Projeleri
 Toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif
faaliyetlerin geliştirilmesi
 Özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlerden
yararlandırılması ve yönlendirilmesi
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
c- Kültür, Sanat ve Spor Projeleri
Spor Tesisi Oluşturulması
- Açık Hava Spor Alanı
- Semt Sahası*
- Halı Saha*
- Yürüyüş Parkuru Yapımı
- Fitness Odası/Salonu
 Çocuk Parkı Yapımı
*
Projenin tamamlayıcı bir
parçası olarak, ilgili
alanlarda kurs veya
etkinlik düzenlenmesi
zorunludur.
Tiyatro/Sinema/Konferans Salonu Oluşturulması*
 Gençlik Merkezi/Evi Oluşturulması*
 Kültür Merkezi/Evi Oluşturulması*
 Çocuk Merkezi/Evi Oluşturulması*
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
c- Kültür, Sanat ve Spor Projeleri
 Kütüphane Oluşturulması*
 Müzik Atölyesi Oluşturulması*
 Resim Atölyesi Oluşturulması*
*
Projenin tamamlayıcı bir
parçası olarak, ilgili
alanlarda kurs veya
etkinlik düzenlenmesi
zorunludur.
Kültür, Sanat Ve Spor Kursu Düzenlenmesi (42 konuda)
 Kültür, Sanat Ve Spor Etkinlikleri (9 konuda)
 Öğrenci Gezileri (İl İçi, İl Dışı)
 Tamamlayıcı Etkinlikler****
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
PROJE SÜRECİ
Proje Teklif Çağrısının Yayınlanması
Kalkınma Bakanlığı
www.sodes.gov.tr
Proje Sahibi Kuruluşlar Tarafından Projelerin Hazırlanması, Başvuru
Formunun Doldurulması, hem SODES BİS Üzerinden Hem de
2 Nüsha Çıktı (Destekleyici Belgelerle) olarak Valiliğe elden teslimi.
Proje Yürütücüleri
Proje Tekliflerinin Valilik Tarafından Değerlendirilerek Uygun
Bulunanları SODES BİS ve Resmi Yazıyla Bakanlığa Bildirilmesi
Sivas Valiliği
Kalkınma Bakanlığı Tarafından Projelerin İncelenmesi, Uygun Bulunan
Projelerin İlan Edilmesi ve Valiliğe Gönderilmesi
Kalkınma Bakanlığı
www.sodes.gov.tr
Uygun Bulunan Projelerin Yürütücüleri İle Sözleşme İmzalanması
Sivas Valiliği
Proje Yürütücüleri
Uygulama, İzleme, Nihai Rapor
Kalkınma Bakanlığı, Sivas
Valiliği, Proje Yürütücüleri
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
2014 YILI UYGULAMALARI
Proje Teklif Dönemi
Şubat – Mart 2014
Valilik Ön Değerlendirmesi
Nisan - Mayıs 2014
Bakanlık Değerlendirmesi
Haziran - Temmuz 2014
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Valilik Ön Değerlendirmesi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
Nasıl Başvuru Yapılır ?
2
1
SODES-BİS’e Giriş Yapılır.
4
Başvuru Formu SODES
5
3
Başvuru Formu PDF
Başvuru Formu tamamlandıktan
Formatında indirilerek
ve Kontrol Edildikten sonra
kaydedilir.
kaydedilir.
“Başvurularım” kısmında
BİS’teki Başvuru Formu
görüntülenen başvuru
Gönder ekranı kullanılarak
formununun sağ tuşa basılmak
sisteme SODES BİS’e yüklenir.
suretiyle çıktısı alınır.
7 Valilik tarafından SODES BİS ve
çıktılardaki başvuru kodları
kontrol edilerek başvuru süreci
tamamlanmış olur.
6
Gerekli imzalar ve istenen
diğer belgeler 2 nüsha
halinde SODES birimine üst
yazıyla iletilir.
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
Başvurular elektronik ortamda
http://online.sodes.gov.tr
internet adresi SODES-BİS
üzerinden yapılacaktır.
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
Başvuru formlarının SODES Proje Ofisine İletilmesi
SODES-BİS Sisteminden çıktısı alınan başvuru formunu imzaya
yetkili kişilere imzalattıktan sonra destekleyici belgelerle birlikte
2 nüsha halinde elden teslim edilmelidir.
!
SODES-BİS’e yüklenmeden çıktısı alınarak SODES Proje Ofisine
teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir.
Başvuru formunun sadece SODES-BİS’e başvurunun
tamamlandığı anlamını taşımaz ve değerlendirmeye alınmaz.
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
Başvuru formlarının SODES Proje Ofisine İletilmesi
SODES–BİS Sistemine yüklenen ve 2 (iki) nüsha çıktı alınarak yetkili
kişilerce imzalanan başvuru formları, başvuru sırasında sunulması
gereken destekleyici belgeler ile birlikte iki ayrı “Telli Dosya” içine
yerleştirilerek 2 (iki) klasör içinde, son başvuru tarihine kadar
Valiliğimize teslim edilir.
Başvuru zarfının üstüne SODES-BİS “Başvurularım” kısmında
belirtilen referans numarası ve başvuru sahibi kuruluşun ismi, adres
ve telefonu açık bir şekilde yazılmalıdır.
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
Destekleyici Belgeler (Başvuru Rehberi)
 Başvuruda bulunan kuruluşun ve her ortak kuruluşun resmi kayıt belgesi ve kuruluş
sözleşmesi (kamu kurumları ve kuruluşları hariç)
 STK’ların başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş olduklarına dair resmi belge.
 STK’ların proje başvurusu yapılmasına ve uygulanmasına ilişkin yetkili kurullarının
(yönetim kurullarının) almış olduğu karar,
 Kamu kurum ve kuruluşlarının proje başvurusu yapmasına ve uygulamasına izin veren
yetkili amir onayı veya yetkili kurul kararı,
 STK’lar ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının başvurularında başvuru
sahibini temsil ve ilzama yetkili kişilerin isim ve imzalarını gösteren noter onaylı belge,
 Kamu kurumları tarafından yapılacak başvurularda başvuru sahibini temsil ve ilzama
yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını gösteren en üst yetkili amir onaylı belge,
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
Destekleyici Belgeler (Başvuru Rehberi)
 Projede ortak bir kurum/kuruluş yer alıyorsa, bu kurum/kuruluşu temsile, ilzama ve proje
belgelerini (Ortaklık Beyannamesi) imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği ve
projede ortak olma kararının alındığı yetkili yönetim organının kararı (Eğer projeye mali
destek sağlanacaksa bu husus kararda ayrıntılı olarak belirtilmelidir),
 SODES kapsamında desteklenen yapım işlerinde (tadilat hariç) ilgili taşınmazların proje
mülkiyet durumlarını gösterir belge (tapu, tahsis belgesi, imar planı vs.),
Noter onaylı istenen belgeler dışındakilerin amir onaylı fotokopi olarak kullanılabilir. Ancak
projenin destek almaya hak kazanması halinde asılları istenir.
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
Destekleyici Belgeler (Başvuru Rehberi)
 Kamu görevlilerine projeden ödeme yapılması öngörülmesi halinde buna izin veren
kanun yönetmelik vs. mevzuat,
 Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR’la işbirliği yapmak suretiyle kursiyerlere işgücü
piyasasında geçerliliği olan bir sertifika verilmesi zorunlu olan projelerde, İŞKUR’dan
eğitim için yer ve konuya ilişkin niteliklere uygun kurs gereklerinin karşıladığına ve kurs
konusunun ilin ihtiyacına hitap ettiğine dair alınacak olur yazısı.
!
 Proje başvuru sahibi yukarıda istenen belgeler dışında uygun
gördüğü diğer destekleyici belgeleri başvuru formuna ekleyebilir.
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
Projelerin Süresi ve Bütçe Büyüklükleri
Desteklenen projelerin süresi en fazla bir yıldır.
Teklif edilecek projelerin SODES destek tutarının bütçe
büyüklüğünün (hibe tutarı);
Alt sınırı
Üst sınırı
60.000 TL
600.000 TL
 Proje bütçesinin KDV dahil olarak hazırlanacağı unutulmamalıdır.
 Personel giderleri brüt olarak hazırlanacak.
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
Eşfinansman
Genel bütçe kapsamında yer alan kamu idareleri projelere
eşfinansman katkısı sağlamazlar.
SODES Programı kapsamında başvuru sahibinin eş
finansman sağlaması zorunlu olmamakla birlikte eş finansman
öngören proje teklifleri eş finansman oranına göre öncelikli
olarak değerlendirilecektir.
Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
1- Valilik Ön Değerlendirmesi
Projelerin Değerlendirilmesi
2- Kalkınma Bakanlığı Değerlendirmesi
Projeler Valilik tarafından
(SODESBİS - Bağımsız Değerlendiriciler)
 SODES tanımındaki amaçlara uygunluk
 Sürdürülebilirlik
 Projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık
 Projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi
 Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler
 Proje hedef kitlesinin genişliği
 İlin öncelikleri
 Eş finansman oranı
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
Desteklenen Proje Harcamaları
 Personel Giderleri, Mesleki Eğitim Kursiyerlerine Yapılacak
Ödemeler
 Yolculuk giderleri
 Gündelik giderler
 Ekipman ve hizmet (eğitim, nakliye, kira vb.) satın alma
maliyetleri
 Sarf malzemeleri maliyetleri
 Taşeron maliyetleri (yayın basım, etkinlik organizasyonu vb.)
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
Desteklenen Proje Harcamaları
 Çocuk parkı, semt sahası ve halı saha yapımı,
 Tadilat giderleri,
 Mali hizmet giderleri (özellikle sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri,
işveren SGK payı vb.),
 Elektrik, su, telefon vb. idari giderler (Projenin uygulandığı
mekanların)
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
Proje Harcamaları
 Satın alma işlemleri proje yürütücüsünün tabi olduğu
mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
 Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil
toplum kuruluşlarınca yürütülecek projelerde doğrudan
temin usulü uygulanır.
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
Proje Bütçesinin Kullanılması ve Muhasebeleştirme
Projelerin bütçe kalemlerindeki birim maliyetler gösterge
niteliğinde olup, bu harcamaların makul olan en düşük
fiyattan gerçekleştirilmesinde Valilik her türlü yetki ve
sorumluluğa sahiptir.
Proje yürütücüsü projeye ilişkin hesapları kendi muhasebe
sistemine uygun olarak tutar.
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
Uygun Olmayan Maliyetler
 Proje dışındaki faaliyetlerin yürütüldüğü mekanların elk., su vb. giderleri,
 Gezici sinema ve gezici kütüphane faaliyetleri dışındaki taşıt alımı,
 Mikro kredi ve toplum yararına çalışma kapsamındaki ödemeler,
 Arazi veya bina alımları, inşaat yapımı veya büyük çaplı tadilat/onarım,
 Fotoğraf makinesi, kamera, akıllı tahta, optik okuyucu
 Projenin amacı, bütçesi, faaliyetleri ve uygulama dönemi dışında kabul
edilen diğer tüm harcamalar.
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
Tercih EDİLMEYEN Projeler
 SODES Amaçlarıyla Örtüşmeyen Projeler
•
Turizm Amaçlı Restorasyon Projeleri
•
İlin Tanıtımı Amaçlı Kitap, Film, Broşürler,
 Sadece Sosyal Yardımlardan Oluşan Projeler,
 Kamu Kurumlarının Rutin Faaliyetleri,
 Dezavantajlı Gruplara Hitap Etmeyen Projeler,
 Pazar yeri, balık hali, yöresel ürünler satış alanı yapılması gibi projeler,
 Sadece gezi, şenlik ve konser gibi projeler,
 Tarım Projeleri (Mesleki eğitim haricindekiler.),
 Sağlık Projeleri.
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
Projelerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Valilik, izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda
gerekli gördüğü takdirde projelerin durdurulması,
iptali, proje yürütücüsünün değiştirilmesi vb. tedbirleri
uygular.
Ödeneğin amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi
halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümleri Proje yürütücüsü hakkında
uygulanır.
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
Görünürlük Kuralları
SODES’in görünürlüğünü sağlamak amacıyla;
 Broşür, kitap, tanıtım kitabı vs. yayınlarda,
ARŞİV
Projenin başlangıcında,
faaliyet esnasında ve
bitiminde kamera kaydı
ve fotoğrafların alınması
gerekmektedir.
 Tanıtım, kısa film, video gibi her türlü görsel-işitsel materyalin üzerinde ve
yayın içeriğinde,
 Uygulandığı yerde ve mekanlarda,
 Alınan tüm demirbaş malzeme ve ekipmanlar ile üretilen tüm belgelerde,
 Toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerde projeyi açıkça tanımlayan tabela
afiş, poster logo, etiket vs. ve Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklendiğine
dair ifade yer almalıdır.
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
<…> PROJESİ
<…> VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA
<…> TARAFINDAN
YÜRÜTÜLMEKTE OLAN BU PROJE KALKINMA BAKANLIĞI TARAFINDAN SODES
KAPSAMINDA FİNANSE EDİLMEKTEDİR.
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
SİVAS İLİ 2013 YILI SODES BAŞVURU REHBERİ
www.sivassodes.gov.tr
2013 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI
www.sodes.gov.tr
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
İletişim ve Danışma İçin
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
(0346) 224 45 45 (1162 – 1209 - 1210 dahili hatlar)
Duyurular ve Bilgi Desteği İçin
www.sivassodes.gov.tr
www.sodes.gov.tr
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı
Teşekkürler
Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
Download

Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı