BAŞVURU SIRASINDA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN
BELGELER
Üst Yazı (İlçeden başvuru yapacak kamu kurum ve kuruluşları kaymakamlık makamının
imzası ile teslim edeceklerdir.)
Başvuru Formu [Asıl (2 Nüsha)] Telli dosyaya takılmış halde ayrı ayrı olacak şekilde ve ek
belgeler birlikte sunulacaktır
Sivil toplum kuruluşlarının proje başvurusu yapılmasına ve uygulanmasına ilişkin
yetkili kurullarının (yönetim kurullarının) almış olduğu karar
Başvuru Sahibi STK İse Son Başvuru Tarihinden İtibaren En Az 1 Yıl Önce İlde
Faaliyet Gösterdiğine Dair Dernekler Müdürlüğünden Alınan Yazı(İlçeden başvuru
yapacak STK’lar İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Dernekler Bürosundan)
Belediyeler, Üniversite, Kamu Kurumu Niteliği Taşıyan Meslek Kuruluşları ve Mahalli
İdare birlikleri(KHGB) için proje başvurusu yapmasına ve uygulamasına izin veren
yetkili kurul/organ kararı
Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Kurumu Niteliği Taşıyan Meslek Kuruluşları
tarafından yapılan başvurularda başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in
isim(ler)ini ve imzalarını gösteren onaylı belge
Ortaklık Varsa Ortaklık Beyannamesi (Proje başvuru formunda yer almakta olup ilgili
ortağın üst amiri/başkanı vb tarafından imzalanacaktır.
Download

Proje Başvurucularından İstenilecek Belgeler