___________^ _________ L _ I _____________ İL YATILILIK VE BURSLULUK KOMİSYON KARARI________________________________________
Karar Tarihi : 05.11.2014_________________ _____________________________________________________________
Karar No
:5_________________________________________________________________________
İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında parasız yatılılık, burs ve sosyal yardımlar yönetmeliği 8. maddesi gereği
22.09.2014 tarih ve 4085109 sayılı Valilik Oluruyla oluşturulan komisyon 05.11.2014 tarihinde saat 15.00' de Öğretmenevi
toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararları aldı.
1- İlimiz Uluborlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi- Devlet Parasız Yatılı öğrencisi iken Burdur Anadolu Lisesine nakil olan
Şener ÇEPNİ'nin nakil talebinin Burdur İli İl Yatılılık ve Bursluluk Komisyonuna gönderilmesine,
2- İlimiz Merkez Gülkent Anadolu Lisesi Devlet Parasız Yatılı öğrencisi iken Burdur Bucak Cadıl Anadolu Lisesine nakil
olan Sultan Sümeyye AYKANAT'ın nakil talebinin Burdur İli İl Yatılılık ve Bursluluk Komisyonuna gönderilmesine,
3- İlimiz Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet Parasız Yatılı öğrencisi iken Dinar Anadolu İmam Hatip Lisesine nakil
olan Resul DURAN'm nakil talebinin Afyonkarahisar İli İl Yatılılık ve Bursluluk Komisyonuna gönderilmesine,
4- Afyonkarahisar Şuhut Anadolu Öğretmen Lisesi Devlet Parasız Yatılı öğrencisi iken İlimiz Tenzile Erdoğan Anadolu
Lisesine nakil gelen Mustafa NURCAN'm Afyonkarahisar İli İl Yatılılık ve Bursluluk Komisyonunun kararı olmadığmadan
naklinin uygun görülmediğine,
5- İlimiz Merkez Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi öğrencisi Gülsüm YAVUZ'un İlimiz Merkez Mustafa Kaçıkoç
Anadolu Lisesi pansiyonundan İlimiz Merkez Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonuna naklinin yapılmasına,
6- İlimiz Merkez Gazi Sosyal Bilimler Lisesii öğrencisi Mustafa Can DEMİRBAŞ'ın parasız yatılılık talebinin, başvurunun
süresi içinde yapılmadığı ve müracaat evraklarının eksik olduğundan uygun görülmediğine,
7- İlimiz Merkez Anadolu Lisesi öğrencisi Ali KOCA'nın parasız yatılılık talebinin, başvurunun süresi içinde
yapılmadığından uygun görülmediğine,
8 - İlimiz Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Fadime TÜRKYILMAZ'm parasız yatılılık talebinin, başvurunun
süresi içinde yapılmadığından uygun görülmediğine,
9 - İlimiz Mürşide Ermumcu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mücahit YILDlRIM'ın parasız yatılılık talebinin,
başvurunun süresi içinde yapılmadığından uygun görülmediğine,
10 - İlimiz İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep YEŞİL'in parasız yatılılık talebinin, başvurunun süresi
içinde yapılmadığından uygun görülmediğine,
OKULU
ADI SOYADI
PUANI
SINIFI
S.N.
CİN SİYE T İ
11- İlimiz Merkez Anadolu Lisesi öğrencisi olup Gazi Sosyal Bilimler pansiyonunda kalmakta olan İsmail KARAKOÇ ile
İlimiz Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olup Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi Pansiyonunda kalan
Abdurrahman ARl'nın velilerinin karşılıklı becayiş talepleri doğrultusunda, İsmail KARAKOÇ'un Tenzile Erdoğan Anadolu
Lisesi Pansiyonuna Abdurrahman ARl’nın Gazi Sosyal Bilimler Lisesi pansiyonuna nakil olmalarına,
Y E R L E Ş T İR İL D İĞ İ PA N SİY O N
1
L O K M A N H E K İM M E S L E K İ V E T E K N İ K A .L .
H a tic e A Y D IN
3 8 3 ,1 9 5
K
9 G A Z İ S O S Y A L B İ L İ M L E R L İ S .K I Z R A N .
2
L O K M A N H E K İM M E S L E K İ V E T E K N İ K A .L .
S e m a Ç E L İK
3 8 2 ,4 8 3
K
9 G A Z İ S O S Y A L B İ L İ M L E R L İS .K IZ P A N .
3
L O K M A N H E K İM M E S L E K İ V E T E K N İ K A .L .
K a d riy e A Y A Z
3 8 1 ,8 8 5
K
9 G Ü L M E S . V E T E K N İ K A N D . L İ S .K I Z P A N .
4
L O K M A N H E K İM M E S L E K İ V E T E K N İ K A .L .
A y ş e n u r Y A L Ç IN K A Y A
3 8 1 ,2 0 2
K
9 G Ü L M E S . V F. T E K N İ K A N D . L İS .K IZ P A N .
5
M Ü R Ş İD E E R . M E S . T E K . A N D . L İS E S İ
F a tm a E R S O Y
3 7 9 ,9 7 7
K
9 G A Z İ S O S Y A L B İ L İ M L E R L İS .K IZ P A N .
6
L O K M A N H E K İM M E S L E K Î V E T E K N İ K A .L .
E lif Ç A R K Ç I
3 7 9 ,6 6 9
K
9 G Ü L M E S . V E T E K N İ K A N D . L İS .K IZ P A N .
7
Ş E H İT A L İ İ H S A N K A L M A Z A N D .L İS .
G iz e m A K G Ü L
3 7 9 ,6 0 9
K
9 G Ü L M E S . V E T E K N İ K A N D . L İS .K 1 Z P A N .
8
L O K M A N H E K İM M E S L E K İ V E T E K N İ K A .L .
M e r v e Ş A H İN
3 7 9 ,0 5 2
K
9 G Ü L M E S . V E T E K N İ K A N D . L İS .K 1 Z P A N .
9
M U S T A F A G Ü R K A N A N A D O L U L İS E S İ
A y ç a n Y A L Ç IN
3 7 8 ,1 2 5
K
9 M . K A Ç I K O Ç A N D . L İS . K IZ P A N S İ Y O N U
10
M Ü R Ş İ D E E R . M E S .T E K .A N D .L İ S E S İ
A b d u lla h O R H A N
3 5 3 ,1 6 8
E
9 G A Z İ S O S Y A L B İ L İ M L E R L İ S .E R K E K P A N .
11
M Ü R Ş İ D E E R . M E S .T E K .A N D .L İ S E S İ
M e v lü t C a n Ç E L İK
3 5 2 ,1 6 1
E
9 G A Z İ S O S Y A L B İ L İ M L E R L İ S .E R K E K P A N .
12
M Ü R Ş İ D E E R . M E S .T E K .A N D .L İ S E S İ
Enes ER D A L
3 5 0 ,4 5
E
9 G A Z İ S O S Y A L B İ L İ M L E R L İ S .E R K E K P A N .
13
M Ü R Ş İ D E E R . M E S .T E K .A N D .L İ S E S İ
A h m e t S e fa K O Ç E R
3 4 4 ,0 1 5
E
9 G A Z İ S O S Y A L B İ L İ M L E R L İ S .E R K E K P A N .
Komisyonumuzca oy birilği ile karar verilmiştir.
İL YATILILIK VE BURSLULUK
KOMİSYONU BAŞKANI
Download

İl Yatılılık Ve Bursluluk Komisyonu 5. Kararı