T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM
FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM SÜREÇLERİ VE ÖRGÜN
EĞİTİME BAKIŞLARI
Araştırma Problemi
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmada Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık
öğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 1. ,2. ve 3. sınıf
öğrencilerinin eğitim süreçleri ve sosyal hizmetin örgün
eğitimine bakış açıları ele alınmıştır. Öğrencilerin nasıl bir
sosyodemografik yapıya sahip oldukları, aldıkları geçmiş
eğitimler ve bunun açık öğretim fakültesi bünyesinde sosyal
hizmet bölümünü tercih etmelerine etkisi ve neden bu
bölümü seçtikleri, açık öğretim sistemi ve sosyal hizmet
eğitimi
arasındaki
ilişkiyi
nasıl
değerlendirdikleri,
memnuniyet düzeyleri, sosyal hizmet örgün ve açık öğretimi
arasında ne gibi farklar gördükleri ve sosyal hizmet eğitimi
konusunda bilinç ve duyarlılık düzeyleri araştırmanın diğer
konularını oluşturmaktadır.
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal
Hizmet Bölümü 1’inci, 2’nci, 3’üncü sınıf
lisans
öğrencilerinin açık öğretim lisans sosyal hizmet bölümüne
bakış açılarının bilimsel ve nesnel olarak ortaya konulması
amaçlanmaktadır.
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal
Hizmet Bölümü ile sosyal hizmet örgün lisans eğitimi
arasındaki farklılıklar var mıdır?
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal
Hizmet Bölümü öğrencilerinin açık öğretim ve örgün
öğretim lisans eğitimine bakış açıları nedir?
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal
Hizmet Bölümü eğitim programının Türkiye’deki sosyal
hizmet eğitiminin gelişimi üzerindeki etkileri ve
yurtdışındaki açık öğretim uygulamaları nelerdir
Yöntem
Bulgular
Bu araştırmada tarama modellerinden genel tarama
modeli kullanılmış, ayrıca araştırma nicel araştırma tekniği
ile gerçekleştirilmiştir.
Bulgu
ve
yorum
kısmında
öğrencilerin;
değişik
sosyodemografik özelliklerinin olduğu, sosyal hizmet
örgün eğitimine dair bilgilerinin olduğu, açık öğretim ve
örgün öğretim arasındaki farklar ve benzerlikleri fark
ettikleri ve sosyal hizmet eğitimi ve açık öğretim ilişkisi
hakkında çeşitli yorumları olduğu saptanmıştır.
Araştırma evreni Erzurum Üniversitesi AÖF Sosyal Hizmet
Bölümü öğrencileridir. Örneklem ise 1. , 2. Ve 3. Sınıf
öğrencilerinden ankete katılan 342 öğrencidir.
Araştırmada veri toplamak için 36 sorudan oluşan, çoktan
seçmeli ve evet-hayır cevaplarının bulunduğu bir anket
formu hazırlanmıştır.
Sonuç ve Öneriler
SONUÇ
Her yaş, meslek ve coğrafyadan kişiler AÖF sosyal hizmetler eğitimi alabilir.
Başka sorumluluklarla birlikte de yürütülebilir bu eğitim AÖF sosyal hizmet
yaşam boyu eğitimi destekler.
Aöf sosyal hizmetler eğitiminde verilen eğitim kaynaklar, Uygulamanın ağırlığı
ve akademik destek konularında yetersizdir. Sosyal hizmet bilgi ve beceri
temelini oluşturmada yetersiz bir sistemdir.
Öğrenciler bu yetersizliklere rağmen iyi bir meslek elemanı olacaklarını
düşünmektedir. Ancak kişisel bir gelişim sağlamak için veya başka akademik
eğitimleri desteklemek için eğitim alınması iyi fırsat olsa da AÖF sosyal
hizmet uzmanı yetiştirmek için yetkin değildir.
ÖNERİLER
Eğitim kalitesinin artması için ders kaynaklarını yeterli akademik kalitede
hazırlanmalıdır. Bilimsel güvenilirliği yüksek ve açık ve anlaşılır olması
gerekmektedir.
Eğitimini tamamladıklarında sosyal hizmet alanında çalışmak isteyen bu ve
diğer öğrencilere, eğer çalışma izni verilecekse, mesleki eğitimlerini
geliştirmek üzere hizmet içi eğitimler verilmelidir.
Mezun AÖF sosyal hizmet öğrencilerine tek başına yetki verilmeden önce belli
bir süre alanda, kurumda sosyal hizmet uzmanı olması kaydıyla, stajyer olarak
çalışma şartı koyulmalıdır.
Download

PDF Belgesi - Sosyal Hizmetler