TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İdare Meclisi Başkanlığı/Tasfiye Memurluğu’ndan Duyurulur,
Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2013 yılı çalışmalarını ve 2014 Yılı
30 Haziran 2014 Tarihi itibariyle hazırlanan tasfiye sonu (Bilanço ve Gelir Tablosu) çalışmalarını
incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28 Ağustos 2014
Perşembe günü saat 11:00’de İstanbul Pendik, Sanayi Mahallesi, Hızır Reis Caddesi No:14
adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma
ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede,
ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke
ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan
hissedarlarımızın Genel Kurul'a katılabilmeleri için MKK tarafından hazırlanan 'Genel Kurul Pay
Sahipleri Çizelgesi'nde yer almaları gerekmektedir. Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi, genel
kurul toplantı tarihinden bir gün önce 27.08.2014 tarihinde saat 17:00'de kesinleşecektir. Ancak
hesaplarındaki paylara ilişkin bilginin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların payları
listede yer almayacaktır. Dolayısıyla genel kurula katılmak isteyen söz konusu yatırımcıların en
geç 27.08.2014 tarihinde saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. MKK
nezdinde hazırlanan 'Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde yer almayan hissedarlarımızın
toplantıya katılmalarına imkân bulunmamaktadır. Ayrıca Alo MKK (444 0 655) hattından gerekli
bilgileri alabilirler.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak
düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.meges.com adresindeki
şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri 2-30.1 Tebliğinde öngörülen hususlarıda yerine
getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin paylarının MKK nezdinde kayden izlenmekte olduğu ve tasfiye nedeniyle paylarının
Borsada işlem görmekten men edildiğinden Sermaye Piyasası Kurulunun; 01.02.2013 tarihli
Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayınlanan 01.02.2013 Tarihli 4/89 Sayılı Kararı gereği
Payları MKK’da kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler başlıklı (b)
maddesinin (i) bendi uyarınca Elektronik genel kurul zorunluluğu bulunmamaktadır.
Sayın ortaklarımızın bizzat veya bir temsilci vasıtası ile Genel Kurul Toplantısına katılmalarını
rica ederiz.
Tasfiye Halindeki Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu,Vergi Usul
Kanunu mevzuatına göre (01.01.2013-31.12.2013) Altıncı Tasfiye Dönemine ait düzenlenmiş
Bilanço ve Gelir Tablosu,
Tasfiye Halindeki Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul
Kanunu mevzuatına göre (01.01.2014-30.06.2014) Yedinci Tasfiye Dönemine ait düzenlenmiş
Tasfiye Sonu Bilanço ve Gelir Tablosu,
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği ( II-14.1)”, uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları /Türkiye Finansal Raporlama
Standartlarına (TMS/TFRS Konsolide Olmayan) uygun olarak düzenlenmiş 2013 Yılı
(01.01.2013-31.12.2013) Altıncı Tasfiye Dönemine ait Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir
Tablosu, Finansal Tablolar, Finansal Tablolara İlişkin Tamamlayıcı Notlar ile Yönetim Kurulu,
Tasfiye Memuru Faaliyet Raporları ile Denetçi Raporlarının,
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği ( II-14.1)”, uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları /Türkiye Finansal Raporlama
Standartlarına (TMS/TFRS Konsolide Olmayan) uygun olarak düzenlenmiş 2014 Yılı
(01.01.2014-30.06.2014) Yedinci Tasfiye Dönemine ait Tasfiye Sonu Finansal Durum Tablosu,
Kapsamlı Gelir Tablosu, Finansal Tablolar, Finansal Tablolara İlişkin Tamamlayıcı Notlar ile
Yönetim Kurulu, Tasfiye Memuru Faaliyet Raporları ile Denetçi Raporlarının,
Genel Kurul Toplantısı tarihine kadar 15 gün süre ile şirket merkezinde ve www.meges.com
adresindeki şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Hissedarların bilgi edinmeleri ve yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi
rica ederiz.
Saygılarımızla,
Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı /Tasfiye Memurluğu
Ek 1 : Gündem
Ek 2 : Vekaletname Örneği
TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN
28 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL G Ü N D E M İ:
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Başkanlık Divanına
yetki verilmesi,
3. Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu mevzuatına göre 2013 Yılı
(01.01.2013-31.12.2013) Altıncı Tasfiye Dönemine ait düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosunun
okunması, müzakeresi ve tasvibe sunulması,
4. Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşları seçiminin onaylanması,
5. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik Anonim Şirketi’nin Rapor Özetinin ((2013 Yılı (01.01.2013-31.12.2013) Altıncı Tasfiye
Dönemine ait)) okunması, müzakeresi ve tasvibe sunulması,
6. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği ( II-14.1)”, uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları /Türkiye Finansal Raporlama
Standartlarına (TMS/TFRS Konsolide Olmayan) uygun olarak düzenlenmiş 2013 Yılı
(01.01.2013-31.12.2013) Altıncı Tasfiye Dönemine ait Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir
Tablosu, Finansal Tablolar, Finansal Tablolara İlişkin Tamamlayıcı Notlar ile Yönetim Kurulu,
Tasfiye Memuru Faaliyet Raporları ile Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve tasvibe
sunulması,
7.Yönetim Kurulu Üyeleri, Tasfiye Memuru ile Denetçinin, 2013 Yılı (01.01.2013-31.12.2013)
Altıncı Tasfiye Dönemine ait Faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
8. Şirketin 2013 yılında (01.01.2013-31.12.2013) Altıncı Tasfiye Döneminde yapmış olduğu bağış
ve yardımların Genel Kurul’ un bilgisine sunulması,
9.Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin Rapor Özetinin ((2014 Yılı (01.01.2014-30.06.2014) Yedinci
Tasfiye Dönemi, Tasfiye Sonu Finansal Tablolarına ait)) okunması, müzakeresi ve tasvibe
sunulması,
10. Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu mevzuatına göre 2014
Yılı (01.01.2014-30.06.2014) Yedinci Tasfiye Dönemine ait düzenlenmiş Tasfiye Sonu Bilanço
ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasvibe sunulması,
11.Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
İlişkin Esaslar Tebliği ( II-14.1)”, uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları /Türkiye Finansal
Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS Konsolide Olmayan). uygun olarak düzenlenmiş 2014 Yılı
(01.01.2014-30.06.2014) Yedinci Tasfiye Dönemi, Tasfiye Sonuna ait Finansal Durum Tablosu,
Kapsamlı Gelir Tablosu, Finansal Tablolar, Finansal Tablolara İlişkin Tamamlayıcı Notlar ile
Yönetim Kurulu, Tasfiye Memuru Faaliyet Raporları ile Denetçi Raporlarının okunması,
müzakeresi ve tasvibe sunulması,
12.Yönetim Kurulu Üyeleri, Tasfiye Memuru ile Denetçinin, 2014 Yılı (01.01.2014-30.06.2014)
Yedinci Tasfiye Dönemi Tasfiye sonuna ait Faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
13.Şirketin 2014 yılında (01.01.2014-30.06.2014) Yedinci Tasfiye Döneminde yapmış olduğu
bağış ve yardımların Genel Kurul’ un bilgisine sunulması,
14.Tasfiyenin tamamlanmasından dolayı ilgili Ticaret Sicil Memurluğu ile diğer Resmi
Kurumlardan kaydının silinmesi hakkında karar verilmesi,
15.Şirket Defter ve belgelerinin (Tasfiyeye ilişkin olanlar da dahil) Türk Ticaret Kanunu ‘nun 82.
Maddesine göre 10 yıl süre saklanması ile ilgili karar alınması,
16.Şirketin tasfiyesinin sonuna gelinmesi sebebiyle Türk Ticaret Kanunu’nun 543. Maddesinde
belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacak işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve karar
alınması,
17. Tasfiye halinde şirketin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, vesair mevzuat
hükümleri çerçevesinde tasfiye sonu ve kapanış işlemleri ile bu işlemler için yapılacak
harcamalar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve karar alınması,
18.Dilek, temenniler, kapanış.
VEKALETNAME
TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI’NA
Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin 28 Ağustos 2014 Perşembe günü saat 11:00’
da, Sanayi Mahallesi, Hızır Reis Caddesi No:14 Pendik/İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde
yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy
vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
........................………………........................‘ yi vekil tayin ediyorum.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy
kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimat yazılır)
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a)Tertip ve serisi
:
b)Numarası
:
c)Adet-Nominal Değeri
:
d)Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
e)Hamiline-Nama yazılı Olduğu :
ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
İMZASI
ADRESİ
NOT: 1- (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için
açıklama yapılır.
2-Vekaletnameyi verenin ,vekaletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir.
Download

Tasfiye Halinde Şirketimizin 28 Ağustos 2014 tarihinde yapılacak