SOSYOLOJİ TARİHİ 1
Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar
[email protected]
Dersin Amacı: Bir bilim olarak sosyolojinin doğuşunu ve gelişimini modern toplumun tarihsel ve siyasal
bağlamı içinde ele almak.
Dersin Öğrenme Çıktıları: Dersi alan öğrenciler
•
•
•
Modern toplumun gelişimini ve dünya tarihi içindeki konumunu farklı bir bakış açısıyla
değerlendirebileceklerdir.
Sosyolojiyi hazırlayan düşünsel, sosyal ve siyasal ortamı değerlendirebileceklerdir.
İlk dönem sosyolojik düşüncenin düşünürlerinin temel fikir ve teorilerini öğreneceklerdir.
Dersin İçeriği: Derste aşağıda belirtilen konular ele alınacaktır:
Konu/lar
1. Dersin sunumu, kapsamı ve gereklilikleri konusunda
öğrencilerin bilgilendirilmesi
2-3. Modern toplumun bilimi olarak sosyoloji
4. Sosyolojiyi Hazırlayan Fikirler: Doğal Hukuk ve Sosyal Sözleşme
Teorileri
5. Montesquieu
6. Hegel
7. Saint Simon
8. Auguste Comte
9. Karl Marx: Biyografik Giriş
10. Marx’ın Düşüncesinin Gelişimi ve Kaynakları
11. Tarihsel Materyalizm, ilerleme ve toplumsal gelişim teorisi
12. Kapitalizm analizi, modern toplumun gelişimi
13. Marx’tan Sonra Sosyoloji
Ön Hazırlık/Okumalar
Swingwood, s.21-46;
Bierstedt, 21-58
Turner, Beeghley ve Powers, s.19-24
Swingwood, s.47-80
Aron, s.23-64
Aron, s.65-116
Turner, Beeghley ve Powers, s.25-52
Sunar, s. 25-117
Kaynaklar: Derste aşağıda belirtilen kaynaklar kullanılacaktır. Ders içeriğinde ders içeriğindeki ön
hazırlık/okumalar kısmında belirtilen kaynakların dersten önce okunarak derse gelinmesi gerekmektedir.
1. Alan Swingwood, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Çev. Osman Akınhay, Ankara: Bilim ve Sanat Yay.
1998.
2. Jonathan H. Turner, Leonard Beeghley ve Charles H. Powers, Sosyolojik Teorinin Oluşumu, Çev. Ümit
Tatlıcan, Bursa: Sentez Yay. 2010.
3. Robert Bierstedt, “Onsekizinci Yüzyılda Sosyolojik Düşünüş,” Ed. Tom Bottomore ve Robert Nisbet,
Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Çev. Mete Tunçay ve Aydın Uğur, İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2010.
s.21-58
4. Kenneth Bock, “İlerleme, Gelişme ve Evrim Kuramları,” Ed. Tom Bottomore ve Robert Nisbet, Sosyolojik
Çözümlemenin Tarihi, Çev. Mete Tunçay ve Aydın Uğur, İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2010. s. 59-104
5. Robert Nisbet, “Muhafazakarlık,” Ed. Tom Bottomore ve Robert Nisbet, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi,
Çev. Mete Tunçay ve Aydın Uğur, İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2010. s.105-142.
6. Lütfi Sunar, Marx ve Weber’e Doğu Toplumları, İstanbul: Ayrıntı Yay, 2012
Değerlendirme Sistemi
Ara Sınav
%40
Final Sınavı
%60
Download

SOSYOLOJİ TARİHİ 1