M. Meclisi B : 61 24 . 2 . 1964
0:3
hususu burada ifade etmekte zaruret hissederim,
Halk Bankasının mahdııdlolan ve 200 milyon ci­
muhterem arkadaşlar, o da, dış kollarda teşkilâ­
varında bulunan malî imkânlarından faydala­
nır. Bu sene Halk (Bankasının ek olarak verile- ' tı olan bakanlıkların bu konuda çok müşkül
şartlar altında kaldığıdır. Bu noktayı ar­
bileceği inen ahi bu istikamette 8 •milyon civa­
kadaşlarınım huzurunda ifade etmek iste­
rındadır. Bir o kadarı da ilükümet tarafından
mezdim, fakat Sayın Şinasi Osma bunu
•A'lîD ile yapılan temaslar neticesinde sağlan­
buraya getirdikleri için nakletmekte zaruret his­
mıştır.
sediyorum, çünkü bu üzüntümü daha evvel de
Şüphesiz ki, Halk Bankasının
imkânlarını
söyledim. Bu bakanlıklar dışarıya, gidebilmek
yine kanun yolu ile takviye edecek diğer isti­
için
birbiri hakkında ihbar yapan teşekküller
kametlerde bâzı çalışmıalar yapılmasına ihtiyaç
haline
gelmişlerdir. Bunları normal istikamete
vardır. (Bu çalışmalar içinde
bulunmaktayız.
götürecek
olan bizleriz muhterem arkadaşlar.
Size inşallah .müspet neticeler getirmek tmkâKğer bir bakanın yaptığı tasarrufu, burada mü­
n ına sahibolurum.
nakaşa
etmek suretiyle, bu arkadaşlara zemin
Sayın Şinasi Osma, Dış Ticaret Dairesinde
hazırlarsak
bunun sonu hiçbir tarihte gelıniyevazife alan ticaret ataşeleri ve muavinlerinin
cektir.
Ben
bunu Sayın Osma'ya samimiyetle
evsafının nasıl tâyin edildiği hususuna temas
ifade
etmek
isterim, takdir kendilerine aidolsun.
ettiler. Şunu ifade etmek isterim muhterem ar­
kadaşlarım ; Ticaret Bakanlığı Katranıma göre,
İkinci bir nokta şu muhterem arkadaşlarım;
dış ticaret ataşelikleri, ıııüşalvirliıkleri ve yar­
Sayın Osma, Sulhi Arel ismindeki bir zatın dış
dı ınıcıl arı vardır. Bunların dışında bir de kâ­
memleketlerde yaptığı suistimale rağmen el'an
tiplikler kadrosu ihdas edilmiş
vaziyettedir.
orada tutulduğuna temas ettiler. Bakanlığa gel­
Bu konuda muhtelif bakanlıklara .gönderilen ve
diğim zaman ve onu takibeden günlerde arka­
bu arada Bakanlığıma da gelen bir Başvekâlet
daşlarını bana, dış teşkilâtta, Haınbıırg'ta bulu­
tamimi içinde mesele lisan bilgisi bakımından
nan bir zatın merkeze davet edildiğini ifade et­
şöyle bir kıstasa tabi tutulmaktadır. îligili me­
tiler. Meselenin ne olduğunu sordum, anlattılar.
mur Devlet lisan imtihanını vermişse veya dış
Ve derhal, o tarihe kadar yapılmamış-idi, müfet­
•memleketlerde talhs.il görmüşse otomatikman li­
tişimi çağırdım, kendisini bu işle vazifelendir­
san bildiği mütalâa edilmektedir. Bunun dışın­
dim, meseleyi tahkikle vazifelendirdim. Çünkü.
da, dalıa ev'velki vazifesi dolayısiyle dış memle­
bu konuda bir dosyanın Dışişleri Bakanlığında
ketlerde iki sene ve daha fazla kalmışsa yine
olduğu belli oldu. Müfettiş bir taraftan bu tah­
otomatikman lisan bildiği mütalâa edilmekte­
kikat yapılırken ve bir taraftan da ilgilinin Ba­
dir.
kanlığa Hamburg Konsoloslıığunca tasdik edil­
Kâtiplikler için ise, Ticaret Bakanlığı Teş­
miş sağlık durumunu gösteren raporlar gönder­
kilât Kanununa göre, lisan şartı aranmamaktadiği tesbit edildi. 5434 sayılı Kanunun 47 nci
dır. îşte arkadaşlarım, benim, son zamanlarda
maddesi bu kabil ahvalde on sene veya daha faz­
14- kişiyi tâyin etmek için, belki bir Bakandan
la hizmet görmüş olanlara bir sene ve daha faz­
da beklenmiyecek uzun bir müddet içinde iki * la mezun olarak kalmalarına imkân vermektedir.
günümü hasretmek suretiyle yaptığım tâyinle­
Bunun daha ilerisinde bir istikamet şüphesiz,
rin dayandığı noktalar bunlardır.
kendisine bu yolda yapılacak davete ve aynı za­
Şunu da. ifade edeyim, yaptığım tâyinler,
manda idari yönden alınacak tedbirlere bağlı
Başbakanlığın tamimine tamamen uygundur.
bulunmaktadır. Bu yoldaki tedbirlere de teves­
Liyakatleri benden daha evvel
çalışmış olan
sül etmiş bulunmaktayız, yani gerekli tasdiki
muhterem arkadaşlarını zamanında almış ol­
yapan konsolosluğun dikkatini çekmek suretiyle.
duktan sicillere istinadederek tesbit edilmiş­
Sayın Tahsin Uzun'un temas ettikleri dış tica­
tir. Ve bir de kıdemleri dikkatle alınmıştır. Ya­
ret ve ithalât konusundaki hususlara daha evvel
ni, Türkiye'de bulundukları müddet bakımın­
temas ettiğim için ilâve bir mütalâa serd etmek­
dan, en fazla kalan şüphesiz en ön sırayı almış­
ten sarfınazar ediyorum..
tır. Lisan bilgisi hususunda biraz evvel işaret «
ettiğim esaslar dâhilinde hareket edilmiş sicili
Sayın Binay'ın yine sorularının mühim bir kıs­
mını daha evvelki ifadelerim içindi; cevaplandırmüsaidolanlarıu tâyini yapılmıştır. Yalnız şu
779
Download

M. Meclisi B : 61 24 . 2 . 1964 0 : 3 779