2014 Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyosidal Kongresi Bilgi Notu
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve T.C. Sağlık Bakanlığı işbirliğinde, 19- 22 Mart 2014
tarihlerinde Antalya’da “Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyosidal Kongresi” düzenlenmiştir.
İMMİB Reach, CLP ve Biyosidal Yardım Masası olarak bu alanda ihracat yapan
firmalarımızı bilgilendirmek, yardım masamız faaliyetleri sunmak ve AB’de yürütülen
mevzuat çalışmalarının Türkiye’deki uygulamalarla paralelliği kapsamında bilgi edinmek
amacıyla kongreye katılım sağlanmıştır.
Kongre Türk Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. Seçil Özkan ve Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan’ın açılış konuşmasıyla başlamıştır. 1500 kişi
katılımlı olarak gerçekleşen kongrede ilgili Bakanlık mensupları, Avrupa Kimyasallar Ajansı,
İtalya Sağlık Bakanlığı, Almanya Sağlık Bakanlığı, sektörel dernekler ve firma temsilcileri
yer almıştır.
Kongrede mevzuatla ilgili öne çıkan sunumlar ve başlıkları şu şekildedir;
1- Biyosidal Ürünler Tüzüğü ve AB’deki Gelecek Yaklaşımları/ Avrupa Kimyasallar Ajansı
2- Türkiye’de Biyosidal Ürün Mevzuatı / Sağlık Bakanlığı
3- Biyosidal Ürün Üretimi Sektöründen Kaynaklanan Atıkların Çevre Etkileri / Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı
4- Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Kapsamında Nanomalzemeler / Nanobiomed – Nanotıp ve
İleri Teknolojiler Ar-Ge Merkezi
5- AB Biyosidal Ürünler Regülasyonuna Bor Penceresinden Bakış / Etimine Sa
6- Almanya Biyosidal Yardım Masası Faaliyetleri / BAuA
7- AB’de Aktif Madde Değerlendirme Prosedürü / ECHA
8- Antibakteriyel Boyalar ve Ürün Tipleri / BOSAD
1- Biyosidal Ürünler Tüzüğü ve AB’deki Gelecek Yaklaşımları/ Avrupa Kimyasallar
Ajansı:
Avrupa Kimyasallar Ajansı yetkilisi Valerio Spinosi tarafından yapılan sunumda AB’de 1
Eylül 2013 itibariyle yürürlüğe giren Biyosidal Ürünler Tüzüğü kapsamında Ajansın Tüzüğün
uygulanmasına yönelik teknik ve bilimsel taslaklar hazırlama, aktif maddelerin onaylanması
ve Birlik İzin başvurularının değerlendirilmesi gibi sorumluluklarının başladığı aktarılmıştır.
Ajans Biyosidal Tüzüğü kapsamında gerçekleştireceklerini üç kategoride toplamıştır. Bunlar;
İMMİB AB Mevzuatı Uyum Şubesi -
1
 Merkezi IT sistem kurulumu ve işletilmesi
Bilgi akışının arttırılması için R4BP ve Iuclid sistemi geliştirilmiştir. İzin başvuruları bu
sistemler üzerinden sağlanmaktadır.
 Biyosidal Ürünler Komitesi ve Koordinasyon Grubu
Üyelere bilimsel ve yönetimsel destek sağlamak
 Başvuru yapacaklara ve Üye Ülkelere Destek
Rehber dokümanlar oluşturulmuş, Yardım Masası Ağı içerisinde Yardım Masalarına bilgi
akışı ve destek sağlanmaktadır.
Diğer taraftan yeni Tüzük bir biyosidal ürün içerisinde kullanılan aktif maddelerin,
onaylanmış aktif maddelerle teknik olarak eşdeğer olup olmadığı konusunda değerlendirme
talep etmektedir. Bu değerlendirme Ajans tarafından yapılmaktadır. Zorunlu bilgi
paylaşımında Ajansın rolü yazılı talepte bulunan firmalara deney ve çalışmaların daha önceki
başvurularla ilişkili olarak daha önce sunulup sunulmadığının araştırılması, yapıldıysa diğer
başvuru sahibine ilgili bilgilerin iletilmesi olarak tanımlanmıştır.
2- Türkiye’de Biyosidal Ürün Mevzuatı / Sağlık Bakanlığı:
THSK Başkan Yardımcısı Hasan Irmak tarafından yapılan sunumda Türkiye’de Biyosidal
Ürünler Yönetmeliği’nin Avrupa Konseyi Tüzüğüne göre revize edildiği ve 12 Mart 2014’de
RG’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği aktarılmıştır.
Biyosidal Ürün Envanterine bildirimleri uygun bulunan ve ürün tipi 6 ve 13 kapsamında yer
alan biyosidal ürünlerin, 1 Ocak 2017 tarihine kadar piyasaya sürülebileceği bunlar için en
geç 1 Ocak 2015 tarihine kadar ruhsat başvurusunda bulunulması gerekeceği aktarılmıştır.
Ürün tipi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 ve 23 kapsamında yer alan biyosidal ürünlerin ise 1 Ocak
2020 tarihine kadar piyasaya sürülebileceği ve bunlar için en geç 1 Ocak 2018 tarihine kadar
ruhsat başvurusunda bulunulacağı aktarılmıştır.
Diğer taraftan yeni yönetmelikle birlikte gerçekleştirilen düzenlemeler aşağıdaki şekilde
özetlenmiştir;
 Envanter kaydı için de süre tanındı, tanınan süre zarfında firmaların ürünlerini
envantere kaydederek piyasada kalmaları sağlanacaktır.
 Ürün etiketlerinde kullanılması uygun olmayan ifadelerin engellenmesine yönelik
düzenleme yapıldı.
 PGD’de ücretsiz numune alınabilmesine yönelik hüküm eklendi.
 Tıbbi cihaz dezenfektanları ve kozmetik ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında
değerlendirildiğinden BÜY kapsamından çıkartıldı.
 Aktif maddelerin listelendiği ekler, güncellenmelerindeki zorluk nedeniyle
Yönetmelik eklerinden çıkarıldı. Bu listeler THSK web sayfasında ilan edilecek ve
sürekli güncellenecektir.
 Üretim yerleri için istenen belgeler (mesul müdür sözleşmesi, üretim akış şeması vs)
güncellendi.
İMMİB AB Mevzuatı Uyum Şubesi -
2
 Ülkemizde yapılamayan analizlerin yurtdışında yaptırılabilmesine yönelik düzenleme
yapıldı.
 Yetkili laboratuvarlar için düzenlenen yetki belgesi iki yıl süreyle geçerli olacak.
 Yetkili laboratuvarlar yılda en az bir kez olmak üzere ve gerekli durumlarda THSK
tarafından denetlenecek.
 Denetim sonucunda eksiklik veya aksaklık tespiti halinde laboratuvar uyarılarak 15
gün süre verilecek, süre sonunda yapılan denetimde uyarıya sebep olan eksikliğin
giderilmemesi durumunda Yönetmelik hükümlerine uygun hale gelinceye kadar
yetkisi iptal edilecek.
 Kurumca yetkisi iptal edilen bir laboratuvar 2 yıl süre ile tekrar yetkilendirilemeyecek.
Biyosidal ürünlerin; kimyasal analiz, biyolojik etkinlik, kısa ve uzun sureli stabilite testleri ile
irritasyon testleri Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş üniversite, kamu ve özel kurum ve
kuruluşların laboratuvarlarında yapıldığı, bugüne kadar 17 laboratuvara biyosidal ürün analizi
yapma yetkisi verildiği aktarılmıştır.
Diğer taraftan biyosidal ürün üretim yerleri hakkında yönetmelik çalışmasının tamamlanmak
üzere olduğu bildirilmiştir.
Üretim veya ithalat izni alındıktan sonra piyasaya arz edilen ürünlerin ruhsata esas şartları
taşıyıp taşımadığı ve raf ömürlerinin uygunluğu açısından piyasa gözetimi ve denetimi
çalışmalarının devam ettiği, çevreyi ve halk sağlığını tehdit edecek ürünlerin piyasada
bulunmasına izin verilmediği aktarılmış, PGD’de mevzuatına uygun olmadığı tespit edilen
ürünler toplatılmakta ve ilgilileri hakkında gerekli işlemler yapıldığı aktarılmıştır.
Diğer taraftan ruhsat verilen tüm biyosidal ürünlerin etiketleri ve ruhsatlarının elektronik
ortama aktarılmasına devam edildiği, bu işlemler tamamlandıktan sonra denetmenlerin el
terminallerindeki orijinal ruhsat ve etiket örneklerine bakarak piyasadaki etiketleri daha net
şekilde denetleyebileceği bildirilmiştir.
3- Biyosidal Ürün Üretimi Sektöründen Kaynaklanan Atıkların Çevre Etkileri / Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilisi, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi
Dairesi Başkanlığı’nın Tübitak işbirliği ile 107G126 “Türkiye’de AB Çevre Mevzuatı ile
Uyumlu Tehlikeli Atık Yönetimi” projesi kapsamında tehlikeli atık yönetimine yönelik
sektörel rehber dokümanlarının hazırlanmış olup, bu rehber dökümanlarından olan Sektörel
Tehlikeli Atık Rehberi ana başlığı altında Organik Bitki Koruma Ürünleri ve Biyosit Üretimi
Sektörü kitapçığında Biyosidal Ürün Atıklarının “Çevre” boyutunun değerlendirildiğini
aktarmıştır.
Bu kapsamda organik bitki koruma ve biyosit üretimi sektöründen kaynaklanan atıkların iki
ana sınıf altında incelendiği bunların “Prosese özel atıklar” ve “Proses dışı atıklar” olduğu
bildirilmiştir. Organik bitki koruma ve pestisit üretim prosesinin doğası gereği, sektörden
çıkan atıkların Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek 4'de verilen atık
listesinde çeşitli başlıklar altında toplandığı vurgulanmıştır. Proses dışı atıklar kategorisinde
İMMİB AB Mevzuatı Uyum Şubesi -
3
sınıflandırılan atıkların ise tesislerde uygulanan süreçlerden bağımsız olarak ortaya çıkması
muhtemel atıklar olduğu belirtilmiştir.
4- Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Kapsamında Nanomalzemeler / Nanobiomed –
Nanotıp ve İleri Teknolojiler Ar-Ge Merkezi :
Doç. Dr. Gürer Budak tarafından yapılan sunumda nanomalzemeler hakkında hem OECD
hem de Avrupa Birliği bünyesinde önemli çalışmaların yürütüldüğü bildirilmiştir. Avrupa
Birliği ve Avrupa Komisyonu’na bağlı olarak faaliyetlerini yürüten NMP (Nanotechnologies
and Nanosciences, Multifunctional Materials and New Production Processes) Komitesinin
“nanosafety” başlığı altında çalışmalar yürüttüğü ve düzenleyici tedbirlerin hazırlıklarını
yaptıkları aktarılmıştır.
Ajans’ın özellikle nanomalzemeler konusunda biyosidal ürünler kapsamında düzenleyici
çalışmalar yaptığı duyurulmuş olup, “Nanomaterials under BPR” başlığı altında güncel
duyuruları bulunmaktadır. BPR kapsamında nanomalzemeler için özel hükümlerin
bulunduğu, bu hükümlerin nanomalzeme ile üretiliş son ürün ya da maddeler içinde geçerli
olup, yönetmelikte aktif ya da aktif olmayan nanomalzemeler içinde genel bir tanımın
yapıldığına dikkat çekilmiştir. Buna göre;
 Birbiri ile kimyasal ve fiziksel olarak ilişkisiz veya agrege ya da aglomera durumda
olan,
 %50 veya daha fazla en az 1-100nm bir boyuta sahip malzemelere nanomalzeme
denilmektedir.
Bu kapsamda nanomalzeme içeren aktif maddeler için tüm ruhsatlandırma süreçlerinde ayrı
bir işlem yapıldığı ve ayrı bir dosyanın hazırlanması gerektiği aktarılmıştır. Aktif ve aktif
olmayan maddelerin biyosidal nitelikte nanomalzeme içermesi durumunda, özel bir risk
değerlendirmesi ve ürün etiket hazırlığı yapılmaktadır.
5- AB Biyosidal Ürünler Regülasyonuna Bor Penceresinden Bakış / Etimine Sa:
Etimine yetkilisi tarafından yapılan sunumda 27 Mayıs 2012 tarihinde yayımlanan
528/2012/EU regülasyonu sonrasında 2013 yılı Ocak ayında Avrupa Komisyonu’nun EBA’ya
bir yazı göndermesi üzerine Şubat 2013 itibarıyle EBA da üyelerine 2004 yılında başvurusu
yapılan ve 2021 yılına kadar onaylanmış boratlar için artık bir regülasyon olan BPR
kapsamında “Art. 95 notification” tabir edilen bildirimin yapılması gerektiğini haber verdiği
bildirilmiştir.
12.2013 yılı Mart ayında BPR kapsamında R4BP kayıt sisteminde “Art. 95 notification”
bildiriminin yapıldığı bildirilmiş, aktif madde tedarikçileri için direktiften (BPD) regülasyona
(BPR) geçişte iki hususun önem arz ettiği aktarılmıştır;
1-R4BP kayıt sisteminde “Art. 95 notification” bildirimi ki bu da aşağıdaki şu iki önemli
hususla tamamlanmıştır:
İMMİB AB Mevzuatı Uyum Şubesi -
4
a)Aktif maddelerin “nanomaterial” olmadığının teyidi.
b)LE UUID (Legal Entity Unique Identifier) numarasının (ki REACH katyıt sistemi IUCLID5
dahilinde Avrupa Kimyasallar Ajansı-ECHA tarafından otomatikman verilen bir tüzel kişilik
numarasıdır) R4BP sistemine girişi ki böylece merkezi bir veri tabanı olarak Avrupa
kimyasallar politikasının temelini teşkil eden REACH sistemi ile doğrudan bir bağlantı da bu
şekilde kurulmuştur.
2-“Active substance supplier list” denilen aktif madde tedarikçi listesinde yer almak.
Bu kapsamda Etimine olarak 8. biyosidal ürün tipi olan ahşap koruyucular için raportör üye
ülke Hollanda tarafından sunulan dosyalar sonucunda söz konusu ürünlerin önce ilgili
direktifin (BPD) 1. Ekinde (Annex I) listelenerek onaylanmış ve daha sonra regülasyon (BPR)
kapsamında R4BP sistemine kaydedilmiş olduğu, Etimine’nin adının aktif madde tedarikçileri
listesinde yer aldığı bildirilmiştir.
İlk olarak direktifin (BPD) 10. maddesi 1. fıkrasında belirtildiği (ve BPR regülasyonunun 4.
maddesi 1. fıkrasında aynen korunduğu) üzere onaylanacak herhangi bir aktif madde için ön
görülen 10 yıllık sürenin boratlar için de aynen uygulandığı ve 2021 tarihinde sona ereceği
aktarılmıştır.
6- Almanya Biyosidal Yardım Masası Faaliyetleri / BAuA:
Alman Yardım Masası uzmanı tarafından yapılan sunumda 1 Eylül 2013 tarihi itibariyle
Alman REACH ve CLP Yardım Masası’nın (Federal Institute for Occupational Safety and
Health, Competent authority for Biocides, REACH and CLP) Biyosidal Yardım Masası
olarak yeniden yapılandırıldığı belirtilmiştir.
1 Eylül 2013’den itibaren 1040 başvuru aldıklarını bunun 450 tanesinin Biyosidal Ürünler
Tüzüğü kapsamında olduğu aktarılmıştır. Soruların öncelikle geçiş tarihleri, aktif madde ve
biyosidal ürün izinleri, işlem görmüş eşyalar ve ara maddeler kapsamında olduğu
bildirilmiştir.
İMMİB AB Mevzuatı Uyum Şubesi -
5
Diğer taraftan web sitesi aktiviteleri web sitesi kurulumu, soru cevap desteği, REACH/CLP
ve Biyosidal Tüzükleri sempozyum organizasyonları, endüstriyel dernekler, sanayi odaları ile
işbirliği, broşür ve kitapçık yoluyla bilgilendirme, diğer yardım masaları ve Ajans ile işbirliği
çalışmaları bu kapsamda faaliyetleri olarak özetlenmiştir.
7- AB’de Aktif Madde Değerlendirme Prosedürü / ECHA:
Ajans yetkilisi tarafından yapılan sunumda öncelikle bir aktif maddenin onaylanması için
firmaların Ajansa (ECHA) dosya sunma gerekliliği bildirilmiştir. Ajans tarafından doğrulama
yapıldıktan sonra değerlendirecek Yetkili Otorite eksiksizlik kontrolü yapmakta ve
değerlendirmesini sunmaktadır.
Yetkili Otorite tarafından Ajansa gönderilen değerlendirmeye Ajansın Biyosidal Ürünler
Komitesi tarafından 270 gün içerisinde görüş oluşturulmaktadır. Bu görüş Avrupa Komisyonu
ve Üye Ülkeler için temel kaynak oluşturmaktadır. Bir aktif maddenin onaylanması 10 yılı
aşmayacak şekilde uzun yıllar sürebilmektedir. Biyosidal Ürünler Tüzüğü hariç tutma ve
ikame kriterleri olarak iki yeni yaklaşım getirmektedir.
Bu yaklaşımlardan biri Tüzük Madde 5’te belirtilen hariç tutma kriterleridir, bu kapsamda
belirlenmiş aşağıdaki özelliklerdeki aktif maddelerin onaylanmayacağı aktarılmıştır.
Bu maddeler CLP tüzüğü kapsamındaki sınıflandırmaları sonucunda;
1. Kanserojen, Mutajen ya da “Üreme için toksik Kategori 1A veya 1B” olarak
sınıflandırılanlar,
2. Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik ya da çok Kalıcı ve çok Biyobirikimli olanlar,
3. Endokrin – hormon bozucu özelliğe sahip olanlar,
Bu kapsamdaki aktif maddenin onaylanmamasında maddenin kullanımından doğan insan
sağlığı, hayvan sağlığı veya çevre üzerindeki risklerle karşılaştırıldığında, toplum üzerinde
orantısız bir olumsuz etkiye sahip olacak olması veya uygun ve yeterli alternatif maddelerin
veya teknolojilerin bulunması kilit bir faktör olarak yer almaktadır.
8- Antibakteriyel Boyalar ve Ürün Tipleri / BOSAD:
BOSAD tarafından gerçekleştirilen sunumda AB’de ve Türkiye’de tartışma konusu olan
antibakteriyel boyalar ve dahil oldukları ürün tipleri incelenmiştir. AB’nin eski biyosidal ürün
direktifi 98/8/EC’nin uyum müktesebatı kapsamında uyumlaştırılan Biyosidal Ürünler
Direktifinin uyarlaması olan 27449 ( 4. Mükerrer Sayılı ) ve 31.12.2009 tarihli Biyosidal
Ürünler Yönetmeliğimiz EK V’te Ürün Tipi 2’nin aşağıdaki şekilde tanımlandığı
belirtilmiştir.
ÜT 2: Kişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal
ürünler (Hava, yüzey, eşya, ekipman ve mobilyaların dezenfeksiyonunda kullanılan
ürünlerdir.) (hastane yüzey dezenfektanları ve yosun öldürücü ürünler dahil olmak üzere
kişisel, umumi ve sınai alanlarda)
İMMİB AB Mevzuatı Uyum Şubesi -
6
Diğer taraftan antibakteriyel boyaların amacı uygulandığı yüzeyde bakterilerin yerleşmesi ve
üremesine engel bir ortam yaratmak ve mikroorganizmaların yüzeyle teması halinde yok
etmek veya etkisiz hale getirmektir. Dolayısıyla uygulandığı alanı uygulama anında
dezenfekte etmek ve yüzeyde o anda bulunan mikroorganizmaları yok etmek kullanım
amaçları içerisinde değildir.
AB’de en son versiyonu 21.12.2011 tarihli olan Kararlar El kitabında ( Manual of Decisions)
yer alan Aralık 2004 tarihli uzlaşı kapsamında 2.5.2.1. Başlığında “Hygienic paint coatings
for walls and floors” için aşağıdaki yorum yapılmaktadır.
“Aktif maddenin boyadan salınım yaptığı öngörülerek, amacın da boya filminin kendisine ve
boya ile kaplanan yüzeyi korumaya yönelik olmaksızın, boya filminin dışında bulunan
bakteriler ile mücadele etmesi amaçlandığından, bu boyalar Ürün Tipi 2 olarak Biyosidal
üründür.”
AB’nin yeni mevzuatı olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü Ek V’de ise Kararlar el kitabında geçen
hususlara rağmen ÜT 2 içerisinde ise boyalar sadece ‘’ Dezenfekte edici özellikte muamele
edilmiş eşyalar üretmek üzere kullanılan boyalara katılan ürünler’’ şeklinde tanımlamıştır.
Bu kapsamda aslında durum biraz daha açıklığa kavuşmuş ancak yine de tam bir netlik
sağlanamamıştır. BOSAD Bakanlık ve AB’den yetkililere bu hususta bilgilendirme yaparak,
konunun önemini arz etmiştir.
Sonuç Değerlendirmesi:
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve T.C. Sağlık Bakanlığı işbirliğinde koordine edilen “Biyosidal Ürünler”
kapsamındaki tüm ilgili tarafların katılım sağladığı kongre, faaliyet gösteren Bakanlık, firmalarıın ve
kuruluşların faaliyetlerinden haberdar olunarak, ülkemizdeki ve AB’deki bu kapsamındaki tüm güncel
gelişmelerden faydalanılarak, gelecek tarihlerde yayımlanacak yönetmelik ve tebliğler ile ilgili duyuru,
planlanacak toplantı ve bilgilendirme faaliyetlerimiz için öncelikli olarak bilgi sahibi olma şansı
vermiştir.
Diğer taraftan Reach ve Clp Yardım Masamız 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren Biyosidal Yardım
Masası olarak yeniden yapılandırılmış, tüm faaliyetler web sitemiz, TAIEX çalıştaylarımız,
bültenlerimiz ve üye yazılarımızla duyurulmasına rağmen kongre de yapılan sunumla Türkiye’de
Yardım Masamızın fonksiyonu, görev ve işleyişi ilk defa firmalarla biraraya gelinerek tanıtılmıştır. Bu
kapsamda kongre yardım masamızın bilinirliği için çok faydalı olmuştur.
Birliğimize geçmiş yıllara göre sürekli artan bir sayıda taslak yönetmelik ve tebliğlerle ilgili görüş talebi
gönderilmektedir. Bu ve benzeri toplantılarla taslak mevzuatlar, içerikleri hakkında önceden bilgi sahibi
olunabilmektedir, diğer taraftan kongrede her oturumun sonunda Bakanlık ve ilgili sektör yetkililerinin
katılımıyla paneller düzenlenmiştir, bu panellere katılımla mevzuat incelemesi dışında sektörde bu
İMMİB AB Mevzuatı Uyum Şubesi -
7
konularda yaşanan sıkıntılar hakkında bilgi sahibi olunarak, bundan sonraki mevzuat görüşleri ve
değerlendirmelerde bu konuların çözümüne yönelik öneriler oluşturulabilmektedir. Sağlık Bakanlığı
yakın bir tarihte “Biyosidal Ürün Üretim Yerlerinin İzin ve Denetimi” için yeni bir yönetmelik görüşü
talep edecektir. Bu kapsamda görüş oluşturabilmek adına hem AB’de hem de ülkemizdeki işleyişi
karşılaştırma fırsatı doğmuştur.
Kongrede paralel olarak gerçekleşen tüm oturumlara katılım sağlanamasa da daha sonra tüm
oturumların sunumlarına erişim sağlanabildiği için daha sonra gönderilen görüş talepleri oluşturulurken
konu ile ilgili tüm sunumlar incelenebilmekte ve daha sonra önceden çalışılmamış mevzuatlar
kapsamında da görüş oluşturulabilmektedir.
Diğer taraftan kongre AB’deki ilgili kuruluşlarla da işbirliğimizi arttırmak amacıyla katkı sağlamıştır.
Avrupa Kimyasallar Ajansı, Almanya Biyosidal Yardım Masası, İtalya Sağlık Bakanlığı kongrede
sunumlarıyla yer almıştır, tüm temsilcileriyle network kurulmuş, Mayıs ayında gerçekleştirilecek
TAIEX Biyosidal Çalışma Ziyareti için İtalya Sağlık Bakanlığı’nın ev sahibi kuruluş olarak işbirliği
sağlanmıştır. Katılım sağlanan toplantı ile Bakanlıkta bu konularda yetkili kişilerle birebir yüz yüze
bağlantı sağlanmış, önümüzdeki dönemlerde düzenlenmesi muhtemel toplantılar için iletişim
kurulmuştur.
Kongrede Bakanlık yetkililerden ve diğer sunumlardan elde edilen tüm bilgiler ve gelişmeler ihracatçı
firmalarımıza e-mail, telefon ve seminerlerimiz kanalıyla yapacağımız bilgilendirme çalışmalarında,
Bakanlıklara iletilecek görüş bildirim faaliyetlerimizde faydalı olacaktır.
İMMİB AB Mevzuatı Uyum Şubesi -
8
Download

2014 Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyosidal Kongresi Bilgi Notu