Хайрие МЕМОВА-СЮЛЕЙМАНОВА
(1934)
Магистър (1956, 1967), доктор (1995), доцент (1987), проф. (2003).
Длъжности в Института по балканистика: главен асист. (1985-1987), доцент (19871990).
Области на научен интерес: българско-турски, турско-балкански и славяно-турски (и
тюркски) езикови контакти, кутлтура на балканските турци.
Участие в редакционни колегии на научни списания:
Главни публикации: Hayriye Memova-Süleymanova, Türk Dili Ses Bilgisi, Batı Filolojileri
Fakültesi, "Kl. Ohridski" Sofya Üniversitesi Yayını, Sofya, 1976; H. Mahmudov, H.
Memova-Süleymanova, İ. Beyrullov, V. Samarcieva, Учебник по турски език. (Türkçe Ders
Kitabı), "Kl. Ohridski" Sofya Üniversitesi Yayını, Sofya, 1979; Мемова-Сюлейманова, Х.,
Българско-турски тематичен речник, Т. 1-2, София, 1981; Sofya Üniversitesi Yayını,
Sofya, 1981; Hayriye Süleymanoğlu Yenisoy, Çağdaş Bulgar Dili (Fonetik, Sözcük Yapımı,
Morfoloji, Sentaks), Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayını, Ankara,
1997; Hayriye Süleymanoğlu Yenisoy Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki
Türk Edebiyatları Antolojisi. Bulgaristan Türk Edebiyatı. 8. , T. C. Kültür Bakanlığı, Ankara,
1997; Hayriye Süleymanoğlu Yenisoy, Tarih Boyunca Slav-Türk Dil İlişkileri. Türkçede ve
Öteki Türk Lehçelerinde Slav Leksik Unsurları, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara, 1998; A.
Grannes, K. R. Hauge, H. Süleymanoğlu, A Dictionary of Turkisms in Bulgarian, Novus
Forlag, The Institute for Comparative Research in Human Culture, Oslo, 2002; Hayriye
Süleymanoğlu Yenisoy, Bulgaristan Türk Çocuk Edebiyatından Örnekler-Folklor Türleri,
Şiirler ve Düz Yazılar, T. C. Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 2002; Hayriye Süleymanoğlu
Yenisoy, Edebiyatımızda Balkan Türklerinin Göç Kaderi, Toplumsal Gelişim Derneği,
Ankara, 2005; Hayriye Süleymanoğlu Yenisoy, Türkçe-Bulgarca Sözlük, T. C. Millî Eğitim
Bakanlığı Yayını, Ankara, 2007; Hayriye Süleymanoğlu Yenisoy, Bulgaristan Türklerinin
Türkçe Eğitim Davası, BGF Yayını, Bursa, 2007;
За нея: Туркологични изследвания 2012 - В чест на проф. Йенисой (Сюлейманоглу
Йенисой), Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"-Шумен,
2012.
Download

Hayrie Memova - ResearchGate