ЕДУКАТИВНИ КУРС
ХОТЕЛ ”ПАРК”
Новосадског сајма 35, Нови Сад, Србија
14 – 15. септембар 2013.
I
INTERNATIONAL SCHOOL
OF OBSTETRIC ANESTHESIA
HIGH RISK PARTURIENT
COURSE SCHEDULE
NEONATAL
ADVANCED LIFE SUPPORT (NALS)
COURSE SCHEDULE
HOTEL ”PARK”
Novosadskog sajma 35, Novi Sad, Serbia
14–15. September 2013.
ПРВО САОПШТЕЊЕ
FIRST ANNOUNCEMENT
14. С Е П Т Е М Б А Р/14. S E P T E M B E R
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
maksimalano 100 učesnika
I INTERNATIONAL SCHOOL OF OBSTETRIC
ANESTHESIA- HIGH RISK PARTURIENT
COURSE SCHEDULE
number of participants is limited to 100
07:30-08:00
Регистрација учесника – Registration
08:00-08:15
Отварање скупа – Welcome words
Теоретска предавања – Lectures
Прим. Др сц. мед Борислава Пујић
Borislava Pujic, MD, PhD Gyn.& Ob. Hospital, Novi Sad, Serbia
08:15-08:30
УЛАЗНИ ТЕСТ  Pre- MCQ test
08:30-08:45
Светска анестезиолошка федерација
– глобални напори у едукацији у анестезиологији
“WFSA – The Global Anaesthesia
Educational Effort”
Др Миодраг Миленовић
Miodrag Milеnovic, MD, anesthesiologist
Belgrade University, Serbia
08:45-09:10
Модификована техника за царски рез по Вејновићу
Surgical technique for Cesarean Section modified by
Vejnovic
Проф. Др Тихомир Вејновић
Prof. Tihomir Vejnovic, MD, PhD, obstetrician
Novi Sad University, Serbia
Professor of Gynecology and Obstetrics
09:10-09:30
Место регионалне анестезије у акушерству
Use of Neuroaxial Anesthesia in Obstetrics
Dr Divina Santos
Dr Divina Santos, Montefiore Medical Center of the Albert
Einstein College of Medicine, Bronx, NY, USA
09:30-10:00
Како побољшати контролу постоперативног бола
Strategies to improve post operative pain control
Dr Christopher Duncan
Christopher Duncan, MD, anesthesiologist
Mayo Clinic, Rochester, MN, USA Instructor in Anesthesiology
Др Иван Величковић
Ivan Velickovic, MD, anesthesiologist
Sunny Downstate Hospital, NY, USA
10:30-11:00
Пауза за кафу / Coffee break
11:30-12:00
Antikoagulansi i regionalna anestezija
Anticoagulation and regional anesthesia
Dr Sandra L. Kopp
Sandra L. Kopp, MD, Mayo Clinic, anesthesiologist
Rochester, MN, USA
Associate professor in Anesthesiology
12:00-12:30
Epiduralna ili CSE anestezija – koja je bolja?
Epidural vs CSE – which is better?
Dr Adam D. Niesen
Adam D. Niesen, MD
Mayo Clinic, anesthesiologist Rochester, MN, USA
Assistant Professor of Anesthesiology
12:30-13:00
Смањење морталитета мајки
у акушерској анестезији
Decreasing maternal mortality
in Obstetric Anesthesia
Dr Gurinder Vasdev
Gurinder Vasdev, MD, anesthesiologist
Mayo Clinic, Rochester, MN, USA
Assistant Professor of Anesthesiology
13:00-13:30
Šta možemo naučiti od novorođenčeta?
Lessons learned from the newborn
Dr Leal G. Segura
Leal G. Segura, MD, Mayo Clinic, anesthesiologist
Rochester, MN, USA, Associate professor in Anesthesiology
13:30-14:30
Пауза за ручак / Lunch
Теоретска предавања – Lectures
10:00-10:30
Бупивакаин
Liposomal bupivacaine
Практичне вежбе – Workshop
14:30-17:45
РАДИОНИЦЕ / WORKSHOPS
14:30-15.00 Station 1
Coagulopathy and Pregnancy
Др Мирјана Кендришић
Mirjana Kendrisic, MD, anesthesiologist
Sremska Mitrovica Hospital, Serbia
15:00-15:30 Station 2
Acute Lung Injury and Prognosis
Др Иван Величковић
Ivan Velickovic, MD, anesthesiologist
Sunny Downstate Hospital, NY, USA
15:30-16:00 Station 3
PIH, Pre-Eclampsia and Eclampsia
Др Лидија Јовановић • Др Борислава Пујић
Lidija Jovanovic, MD, anesthesiologist
Borislava Pujic, MD, PhD, anesthesiologist
Gyn.& Ob. Hospital, Novi Sad, Serbia
16:00-16:15
Пауза за кафу
16:15-16:45 Station 4
Ultrasound Guided Blocks for OB
Christopher Duncan MD, anesthesiologist
Mayo Clinic, Rochester, MN, USA
Instructor in Anesthesiology
Curtis Baysinger, MD, anesthesiologist
Vanderbilt Hospital, Neshville, TE, USA
16:45- 17:15 Station 5
Cardiovascular Collapse
Проф. Др Јасна Јевђић
Prof. Jasna Jevdjic, MD, PhD, anesthesiologist
Kragujevac University, Serbia
17:15-17:45 Station 6
Neurological Complications in OB
Проф. Др Татјана Илић-Мостић
Prof. Tatjana Ilic-Mostic, MD, PhD, anesthesiologist
Belgrade University, Serbia
17:45-18:00
ИЗЛАЗНИ ТЕСТ / Post-MCQ
18:00 -18:15
ЗАВРШНА РЕЧ И ДОДЕЛА СЕРТИФИКАТА
CLOSING REMARKS
15. С Е П Т Е М Б А Р/15. S E P T E M B E R
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
NEONATAL ADVANCED LIFE SUPPORT (NALS)
COURSE SCHEDULE
07:30–08:30
Регистрација учесника
Registration
08:30–08:45
Поздравна реч
Welcome words
08:45–09:00
Улазни тест
Pre- MCQ test
09:00–10:00
Преглед, физиологија и принципи реанимације
Overview, Physiology and Principles of
resuscitation
Lawrence К. Fordjour, MD, neonatologist
Beth Israel Hospital, NY, USA
10:00–11:00
Реанимација: поступци, опрема, лекови и
специјална разматрања
Resuscitation: steps; equipment; medications;
special considerations
Lawrence К. Fordjour, MD
11:00–12:00
Megacode
Lawrence К. Fordjour, MD
12:00–13:00 Пауза за ручак / Lunch
Теоретска предавања – Lectures
Прим. др Борислава Пујић
Borislava Pujic, MD, PhD
Gyn.& Ob. Hospital, Novi Sad, Serbia
Демонстрација на манекену – Workshop on manikin
13:00–16:00 РАДИОНИЦЕ I / WORKSHOP I
Учесници се поделе у групе по 100
Groups (100 participants per group)
Реанимациони сто I • Reanimation table I
Др Иван Величковић
Ivan Velickovic, MD, anesthesiologist
Sunny Downstate Hospital, NY, USA
Реанимациони сто II • Reanimation table II
Др Тамара Грубор
Tamara Grubor, MD, anesthesiologist,
Gyn. & Ob. Hospital, Novi Sad, Serbia
Реанимациони сто III • Reanimation table III
Доц. Др Душица Симић
Dusica Simic, MD, PhD, anesthesiologist, assistant professor,
Childrens Hospital, Belgrade University, Serbia
Реанимациони сто IV • Reanimation table IV
Асист. Др Горан Ракић
Goran Rakic, MD, anesthesiologist
Childrens Hospital, Novi Sad University, Serbia
Реанимациони сто V • Reanimation table V
Асист др Ивана Будић
Ivana Budic, MD, PhD, anesthesiologist
Childrens Hospital, Nis University, Serbia
16:00–16:15 ИЗЛАЗНИ ТЕСТ / PostMCQ
РАДИОНИЦЕ II / WORKSHOP II
Реанимациони сто I • Reanimation table I
Др Иван Величковић
Ivan Velickovic, MD
Sunny Downstate Hospital, NY, USA
Реанимациони сто II • Reanimation table II
Др Тамара Грубор
Tamara Grubor, MD
Gyn. &Ob. Hospital, Novi Sad, Serbia
Реанимациони сто III • Reanimation table III
Доц. Др Душица Симић
Dusica Simic, MD, PhD
Childrens Hospital, Belgrade University, Serbia
Реанимациони сто IV • Reanimation table IV
Асист. Др Горан Ракић
Goran Rakic, MD
Childrens Hospital, Novi Sad University, Serbia
Реанимациони сто V • Reanimation table V
Асист др Ивана Будић
Ivana Budic, MD, PhD
Childrens Hospital, Nis University, Serbia
19:30–19:45
ИЗЛАЗНИ ТЕСТ / PostMCQ
19:45–20:00
ЗАВРШНА РЕЧ И ДОДЕЛА СЕРТИФИКАТА
CLOSING REMARKS
Прим. др Борислава Пујић
Borislava Pujic, MD, PhD
Gyn. & Ob. Hospital, Novi Sad, Serbia
Демонстрација на манекену – Workshop on manikin
16:30–19:30
Крајњи рок за пријаву 01.09.2013.
Deadline for registration is 01.09.2013
Котизација /
Registration fee
специјалисти
Specialists
за/for 14.09.
5000 RSD
50 Eur
за/for 15.09.
3000 RSD
30 Eur
за/for 14. i 15.09.
7000 RSD
70 Eur
специјализанти
Residents
за/for 14.09.
2000 RSD
20 Eur
за/for 15.09.
1500 RSD
15 Eur
за/for 14. i 15.09.
3000 RSD
30 Eur
Котизација /
Registration fee
Скуп у процесу акредитације Здравственом Савету Србије
Course in Acreditation process to the Health Council of Serbia
КОНТАКТ АДРЕСА / CONTACT ADDRESS:
PANACOMP, Novi Sad
Tel: +381 21 466 075; +381 21 466 076
КОНТАКТ ОСОБА / CONTACT PERSON:
Daniel Pinku – MICE KORDINATOR
Ivana Petrović – MICE KORDINATOR
E-mail : info @ panacomp.net
http://www.panacomp.net
Download

1 saopstenje NOVO.indd