DKG-317 MANÜEL VE UZAKTAN ÇALI TIRMA C HAZI
TANITIM
DKG-317 jeneratörün elle veya uzaktan çalı tırılıp
durdurulmasını ve jeneratör parametrelerinin izlenmesini
sa layan kapsamlı bir cihazdır. Elle kontrol cihaz üzerindeki
butonlar ile yapılır. Uzaktan çalı tırma UZAK ÇALI TIR
giri ine sinyal uygulayarak sa lanır.
RUN konumunda DKG-317 jeneratörün otomatik
çalı tırılmasına kumanda eder. Jeneratör çalı tı ında dahili
korumaları ve harici hata giri lerini izler. Bir hata durumu
olu tu unda cihaz jeneratörü otomatik olarak durdurur ve hata
sebebini ilgili kırmızı ledi yakarak belirtir.
Cihazın çalı ması ön paneldeki butonlarla kontrol edilir. RUN
ve STOP butonları çalı ma eklini belirler. Di er butonlar
göstergedeki parametreleri de i tirir, kornayı susturur ve
lamba testi yaptırır.
E er STOP butonuna basılırsa veya UZAK ÇALI TIR sinyali
ortadan kalkarsa jeneratör duracaktır.
Cihazdaki bütün süreler, e ik seviyeleri, giri ve çıkı
konfigürasyonları dijital olarak programlanabilmektedir.
Programlara yetkisiz ula ım PROGRAM K L T giri i ile
engellenmi tir. Programlar ön paneldeki butonlar yardımıyla
de i tirilir ve ilave bir ünite gerektirmez. Program konumuna
girilmesi jeneratörün çalı masını etkilemez.
Hata durumları ALARM ve UYARI olmak üzere 2 farklı
seviyede de erlendirilir. Ölçülen de erlerin ayrı ayrı programlı
alarm ve uyarı limitleri bulunur.
Servis zamanı göstergesi, motor saati veya servis periyodu
doldu unda uyarı verir.
Cihazın çalı masını, WINDOWS tabanlı PC programını
kullanarak lokal veya uzaktan izlemek mümkündür.
Cihaz panele monte edilmek üzere tasarlanmı tır. Paneldeki
yuvasına çelik sabitleme yayı çıkarılarak takılır. Ba lantılar
ayrılabilir vidalı klemensler yardımıyla yapılır.
ÖLÇÜLEN DE ERLER
Jeneratör Voltajları (faz-nötr): U-N, V-N, W-N
Jeneratör Voltajları (faz-faz): U-V, V-W, W-U
Jeneratör Akımları: U, V, W
Jeneratör toplam KW
Jeneratör cos
Jeneratör Frekansı
Akü Voltajı
So utma suyu Sıcaklı ı
Ya Basıncı
STAT ST KLER
A a ıdaki silinemeyen ve sıfırlanamayan sayıcılar jeneratörün
geçmi teki performansı ile ilgili bilgi verir:
Motor Saati
Servise Kalan Motor Saati
Servise Kalan Süre
Mar lama Adedi
Jeneratör Çalı ma Adedi
ÖZELL KLER
Elle ve uzaktan çalı tırma ve durdurma
Motor kumandası
Jeneratör korumaları
Dahili alarm ve uyarılar
3 faz jeneratör voltaj giri leri
3 faz jeneratör akım giri leri
Motor ya basınç ölçümü
Motor so utma sıvısı sıcaklık ölçümü
Jeneratör aktif güç ölçümü
Jeneratör cos ölçümü
Servis zamanı göstergesi
Motor çalı ma saati
Olay kayıtları tutma
statistik kayıtları tutma
Çalı tırma ifresi verilebilir
Cihaz üzerinden de i tirilebilir parametreler
RS-232 seri port çıkı ı
Ücretsiz MS-Windows bazlı uzaktan izleme
yazılımı:
-lokal, LAN, IP ve modem ba lantı imkanı
-izleme, parametrelerin yüklenmesi
LED göstergeler
Konfigüre edilebilen analog giri ler: 2
Konfigüre edilebilen dijital giri ler: 7
Konfigüre edilebilen role çıkı ları: 2
Toplam role çıkı ı: 4
Çıkı adedini artırma imkanı
Mar sırasındaki gerilim dü mesinden
etkilenmez
Tam kapalı ön panel
Ayrılabilir ba lantı konnektörleri
Küçük boyutlar (165x125x48mm)
Dü ük maliyet
OLAY KAYITLARI
Cihaz en son 12 adet olayın kaydını tutar. Kaydı tutulan olaylar
unlardır:
-alarmlar ve uyarılar
-jeneratör yüke girdi/çıktı bilgisi
Olay kayıtları sadece PC ekranında görülebilir.
D J TAL G R LER
Cihazın konfigüre edilebilen 7 adet dijital giri i vardır. Bu
giri lerin herbiri a a ıdaki programlı parametrelere sahiptir:
-hata tipi: alarm / uyarı / i lem yok
-hata izleme: motor çalı ırken / her zaman
-kilitlemeli / kilitlemesiz çalı ma
-kontak tipi: normalde açık / normalde kapalı
-anahtarlama: AKÜ- / AKÜ+
ANALOG G R LER
A a ıdaki fonksiyonlar için analog giri ler bulunur:
-So utma suyu sıcaklı ı
-Ya basıncı
Analog giri ler hassas ve ayarlı koruma limitleri sa lar.
Giri lerin karakteristikleri programlanabilmektedir. Bu sayede
her marka ve model sensör kullanılabilir.
RÖLE ÇIKI LARI
Cihaz 4 adet röle çıkı ına sahiptir ve bunlardan 2 adedi
listeden seçilerek programlanan fonksiyona sahiptir. Jeneratör
kontrol sinyallerine ek olarak herhangi bir alarm çıkı ı da
ba ımsız röle olarak atanabilir.
2 adet ilave Röle Çıkı Modülü kullanılarak röle adedi 20’ye
kadar artırılabilir. Bunlardan 16’sı serbest kontak olacaktır.
UZAKTAN ZLEME VE PROGRAMLAMA
Cihaz standart olarak verilen RS-232 seri portu sayesinde
do rudan veya modem üzerinden bir PC’ye ba lanabilir. PC
yazılımı lokal, yerel a (LAN), internet veya modem çalı ma
olana ına sahiptir. Modem üzerinden alınan data yerel a
veya internet üzerinde kullanılmak üzere tekrar gönderilebilir.
PC programı a a ıdaki amaçlar için kullanılır:
-parametre yüklenmesi/kaydedilmesi
-uzaktan izleme
-inceleme ve analiz
PC yazılımı, yeni sürümlerini otomatik olarak internet
üzerinden algılar. Kullanıcı yeni sürümü indirmek isterse bir
menü sistemi ona yardımcı olur.
TEKN K ÖZELL KLER
Alternatör voltajı: 0 - 300 V-AC (Faz-Nötr)
Alternatör frekansı: 0-100 Hz.
DC Besleme gerilimi: 9.0 V-DC ile 30.0 V-DC arası.
Mar sırasında gerilim dü ümü: 100ms süreyle 0 volta dayanır.
Tipik bekleme akımı: 100 mA-DC.
Maksimum akım harcaması: 300 mA-DC (Röle çıkı ları bo ta)
Röle çıkı ları: 10A / 28 V.
arj alternatör uyartım akımı: 54 mA-DC @ 12 V-DC.
Akım giri leri: akım trafosu üzerinden, .../5A. Azami yük faz
ba ına 0.7 VA.
Dijital giri ler: giri gerilimi 0 - 30 V-DC. Dahili olarak 4700 ohm
direnç üzerinden AKÜ(+) ‘ya ba lıdır.
Analog giri ler: 0 - 5000 ohm.
Seri ba lantı: RS-232. 2400 baud, no parity, 1 stop bit.
Çalı ma ortam sıcaklı ı: -20°C ile +70°C arası.
Depolama ortam sıcaklı ı: -40°C ile +80°C arası.
Maksimum ba ıl nem: %95, yo u masız.
IP koruma sınıfı: ön panelden IP65 , arkadan IP30.
Boyutlar: 165 x 125 x 48mm (GxYxD)
Montaj açıklı ı boyutları: 151 x 111mm minimum.
Montaj ekli: Ön panel montajlı, arkada tutucu çelik yay.
A ırlık: 360 g (yakla ık)
Kutu malzemesi: Yüksek ısıya dayanıklı, alev söndüren ABS
(UL94-V0, 110°C)
e-mail : [email protected]
Tel : (212) 533 3223 Fax : (212) 533 2155 website : www.datakomiraq.com
DATAKOMIRAQ
Download

dkg-317 manüel ve uzaktan çalıştırma cihazı