DKG-227 MANÜEL VE UZAKTAN ÇALI TIRMA C HAZI
TANITIM
DKG-227, manüel jeneratör setlerinde kullanılan ve kapalı
konumda akım çekmeme özelli ine sahip modern teknoloji
ürünü bir cihazdır. DKG-227 elle veya uzaktan kumanda ile
kontrol edilebilir. Elle kontrol cihaz üzerindeki butonlar ile
yapılır. Uzaktan çalı tırma UZAK ÇALI TIR giri ine sinyal
uygulayarak sa lanır.
RUN ve STOP butonları çalı ma eklini belirler. Di er butonlar
göstergedeki parametreleri de i tirir, kornayı susturur ve
lamba testi yaptırır.
Cihazın 3 farklı çalı ma konumu vardır:
- devre dı ı (aküden hiç akım çekilmez)
- cihaz devrede (jeneratör çalı maz)
- jeneratör çalı ıyor
RUN tu una her basıldı ında cihaz bir sonraki çalı ma
moduna geçer. STOP tu una her basıldı ında bir önceki
çalı ma moduna gider. UZAK ÇALI TIR sinyali ilk ve son
konumlar arasında geçi yaptırır.
Jeneratör çalı ma modunda DKG-227 jeneratörün otomatik
çalı tırılmasına ve durdurulmasına kumanda eder. Jeneratör
çalı tı ında dahili korumaları ve harici hata giri lerini izler. Bir
hata durumu olu tu unda cihaz jeneratörü otomatik olarak
durdurur ve hata sebebini ilgili kırmızı ledi yakarak belirtir.
Cihazdaki bütün süreler, e ik seviyeleri, giri ve çıkı
konfigürasyonları dijital olarak programlanabilmektedir.
Programlara yetkisiz ula ım PROGRAM K L T giri i ile
engellenmi tir. Programlar ön paneldeki butonlar yardımıyla
de i tirilir ve ilave bir ünite gerektirmez.
Hata durumları ALARM ve UYARI olmak üzere 2 farklı
seviyede de erlendirilir. Ölçülen de erlerin ayrı ayrı programlı
alarm ve uyarı limitleri bulunur.
Servis zamanı göstergesi, motor saati veya servis periyodu
doldu unda uyarı verir.
Cihazın çalı masını, WINDOWS tabanlı PC programını
kullanarak lokal veya uzaktan izlemek mümkündür.
Cihaz panele monte edilmek üzere tasarlanmı tır. Ba lantılar
ayrılabilir vidalı klemensler yardımıyla yapılır.
ÖLÇÜLEN DE ERLER
Jeneratör voltajı (faz-nötr): U-N, V-N, W-N
Jeneratör faz-U Akımı
Jeneratör faz-U KW
Jeneratör faz-U cos
Jeneratör Frekansı
Akü Voltajı
So utma suyu Sıcaklı ı
Ya Basıncı
STAT ST KLER
A a ıdaki silinemeyen ve sıfırlanamayan sayıcılar jeneratörün
geçmi teki performansı ile ilgili bilgi verir:
- Motor Saati
- Servise Kalan Motor Saati
- Servise Kalan Süre
- Mar lama Adedi
- Jeneratör Çalı ma Adedi
- Jeneratör Yüke Girme Adedi
ÖZELL KLER
Elle çalı tırma ve durdurma
Kapalı konumda akım çekmez
Uzak çalı tır imkanı
Motor kumandası
Jeneratör korumaları
Dahili alarm ve uyarılar
3 faz jeneratör voltaj giri leri
1 faz jeneratör akım giri i
Motor ya basınç ölçümü
Motor so utma sıvısı sıcaklık ölçümü
Jeneratör aktif güç ölçümü (1faz)
Jeneratör cos ölçümü (1 faz)
Servis zamanı göstergesi
Motor çalı ma saati
Silinemeyen olay kayıtları
statistik kayıtları
ifre ile çalı tırılabilme
Cihaz üzerinden de i tirilebilir parametreler
100+ programlı parametre
Lojik seviyeli seri port çıkı ı
Opsiyonel RS-232 adaptörü
Ücretsiz MS-Windows bazlı uzaktan izleme yazılımı:
-lokal, LAN, IP ve modem ba lantı imkanı
-izleme, parametrelerin yüklenmesi
LED göstergeler
Konfigüre edilebilen analog giri ler: 2
Konfigüre edilebilen dijital giri ler: 5
Konfigüre edilebilen röle çıkı ları: 2
Toplam röle çıkı ı: 4
Mar sırasındaki gerilim dü mesinden etkilenmez
Tam kapalı ön panel
Ayrılabilir ba lantı konnektörleri
Küçük boyutlar (130x100x39mm)
Dü ük maliyet
UZAKTAN ZLEME VE PROGRAMLAMA
Cihaz opsiyonel RS-232 adaptörü kullanılarak kullanıcıya
kapsamlı uzaktan izleme imkanları sunar. Cihaz izleme
amacıyla do rudan veya modem üzerinden bir PC’ye
ba lanır. PC yazılımı lokal, yerel a (LAN), internet veya
modem çalı ma olana ına sahiptir. Modem üzerinden alınan
data yerel a veya internet üzerinde kullanılmak üzere tekrar
gönderilebilir.
PC programı a a ıdaki amaçlar için kullanılır:
- parametre yüklenmesi/kaydedilmesi
- uzaktan izleme
- inceleme ve analiz
PC yazılımı, yeni sürümlerini otomatik olarak internet
üzerinden algılar. Kullanıcı yeni sürümü indirmek isterse bir
menü sistemi ona yardımcı olur.
OLAY KAYITLARI
DKG-227 en son 12 olayı kaydeder. Kaydedilen olaylar :
-Alarmlar ve uyarılar
-jeneratör çalı tı/durdu bilgileri
Olay kayıtları sadece PC üzerinden görülebilir.
RÖLE ÇIKI LARI
Cihaz 4 adet röle çıkı ına sahiptir ve bunlardan 2 adedinin
fonksiyonu listeden seçilerek programlanabilmektedir.
Jeneratör kontrol sinyallerine ek olarak herhangi bir alarm
çıkı ı da ba ımsız röle olarak atanabilir.
D J TAL G R LER
Cihazın konfigüre edilebilen 5 adet dijital giri i vardır. Bu
giri lerin herbiri a a ıdaki programlı parametrelere sahiptir:
-hata tipi: alarm / uyarı / i lem yok
-hata izleme: motor çalı ırken / her zaman
-kilitlemeli / kilitlemesiz çalı ma
-kontak tipi: normalde açık / normalde kapalı
-anahtarlama: AKÜ- / AKÜ+
UZAK ÇALI TIR giri i programlı de ildir ve e er kullanılıyorsa
cihaza AKÜ+ göndermelidir.
ANALOG G R LER
A a ıdaki fonksiyonlar için analog giri ler bulunur:
- So utma suyu sıcaklı ı
- Ya basıncı
Analog giri ler hassas ve ayarlı koruma limitleri sa lar.
Giri lerin karakteristikleri programlanabilmektedir. Bu sayede
her marka ve model sensör kullanılabilir.
TEKN K ÖZELL KLER
Alternatör voltajı: 15 - 300 V-AC (Faz-Nötr)
Alternatör frekansı: 0-100 Hz.
Akım giri i: akım trafosu üzerinden, .../5A. Azami yük 0.7 VA.
Dijital giri ler: 0 - 30 V-DC.
Analog giri ler: 0 - 5000 ohm.
DC Besleme gerilimi: 9.0 - 33.0 V-DC
Mar sırasında gerilim dü ümü: 100ms süreyle 0 volta dayanır.
Bo ta bekleme akımı: 0 mA
Maksimum akım harcaması: 300 mA-DC (Röle çıkı ları bo ta)
Röle çıkı ları: 10A / 28 V.
arj alternatör uyartım akımı: 54 mA-DC @ 12 V-DC.
Seri ba lantı: lojik seviyeler. 2400 baud, no parity, 1 stop bit.
Çalı ma ortam sıcaklı ı: -20°C ile +70°C arası.
Depolama ortam sıcaklı ı: -30°C ile +80°C arası.
Maksimum ba ıl nem: %95, yo u masız.
IP koruma sınıfı: ön panelden IP65 , arkadan IP30.
Boyutlar: 130 x 100 x 39 (GxYxD)
Montaj açıklı ı boyutları: 116 x 86 mm minimum.
Montaj ekli: Ön panel montajlı, arkada tutucu plastik braketler.
A ırlık: 270 g (yakla ık)
Kutu malzemesi: Yüksek ısıya dayanıklı, alev söndüren ABS
(UL94-V0, 110°C)
AB Direktifleri Uyumluluk
-2006/95/EC (low voltage)
-2004/108/EC (elektromanyetik uyumluluk)
Referans standartlar:
EN 61010 (güvenlik istekleri)
EN 61326 (EMC istekleri)
UL Uyumluluk: UL 508 – Industrial Control Equipment
CSA Uyumluluk: CAN/CSA C22.2 No. 14-2005 - Industrial
Control Equipment
DATAKOMIRAQ
Tel : (212) 533 3223
Fax : (212) 533 2155
e-mail : [email protected]
website : www.datakomiraq.com
Download

dkg-227 manüel ve uzaktan çalıştırma cihazı