Danışmanlık Şirketi
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi, bilgi teknolojileri özel eğitim ve
danışmanlık alanında otuz yılı aşkın deneyimiyle kurumların bilgi teknolojilerini etkin
ve doğru bir şekilde kullanmalarını sağlayan uzman bir şirkettir.
Özgün metot ve teknikleri, kitapları, destek hizmetleri, kalitesi ve sürekliliğiyle
yüzlerce referansa sahip başarılı bir markadır.
Kurumsal Excel seminerleri, Proje Yönetimi ve Bilgi Güvenliği (ISO 27001) başta
olmak üzere IT alanında belli konularda danışmanlık hizmetleri
gerçekleştirmektedir.
2014/2015 Yılı Hizmetleri
İçindekiler
K u r u m s a l S em i n e r l er ve D a n ış m a n l ık …… … … …… … …… … …… … S a yf a 3
E xc e l A k a d e m i … …… … … …… … …… … …… … … …… … …… … … … … S a yf a 5
E xc e l S e m i n e r l e r i . . … … … …… … …… … …… … … …… … …… … . … … .
S a yf a 7
H a n g i S e m in e r S i zi n İ ç i n ? … …… … … …… … …… … …… …
S a yf a 9
T E ME L E X C E L . . … …… … … …… … …… … …… … … …… … …… . S a yf a 1 0
İ L E R İ EX C E L . . … …… … … …… … …… … …… … … …… … …… … . . S a yf a 1 1
İ L E R İ EX C E L E K MO D Ü L L E R İ . . … …… …… … … … … … …… … S a yf a 1 4
E X C E L i l e F İ N A N S . . … … … …… … …… … …… … …. . . . . . . . . . . . . . . . . S a yf a 1 5
E X C E L i l e İ ST AT İ ST İ K . . … … …… … ……… … …. . … … … …… … S a yf a 1 8
E X C E L MA K R O L A R I . . …… … …… … …… …… . …. . … … …… … … S a yf a 1 9
E X C E L V B A P R O G RA ML A MA . . … … … …… … … …… … …… … . S a yf a 2 1
w w w. e xc e l c i . c o m . . … … … …… … …… … …… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . S a yf a 2 3
P r o j e Y ö n e t i m i … …… … … …… … …… … …… … … …… … …… … . … … … S a yf a 2 6
P RO J E YÖ N E T İ Mİ T E ME L ME T O T ve T E K N İ K L E R İ …… … … S a yf a 2 7
P R O J E Y Ö N ET İ Mİ M S P R O J E C T U Y G U L A MA L A R I … … … … S a yf a 2 9
B i l g i G ü ve n l i ğ i ( I S O 2 7 0 0 1 ) … …… … …… … … …… … …… … …… … . S a yf a 3 1
D i ğ e r I T D a n ış m a n l ı k … …… … …… … ……… … … …… … . … … …… … . S a yf a 3 2
P o we r P o i n t … … … … …… … …… … …… … … …. … …… … …… … . S a yf a 3 3
A c c e s s… … …… … … …… … …… … …… … . … … … …… … …… … . S a yf a 3 5
S Q L S e r ve r – Y ö n e t i m / S o r g u l a m a/ P r o g r am l a m a… … …… . . S a yf a 3 7
K u r u m s a l E - Ö ğr e n m e S i s t e m i …… … ……… … … …… … …… … … … . . S a yf a 3 8
D a n ış m a n ın ı z… … … … … … …… … …… … …… … … …… … …. . . . … . . . . . . . S a yf a 3 9
S e m i n e r ve d e st ek sü r e c i a ş am a l a r ı… … … … … …… … …… … …… .
S a yf a 4 0
R e f er a n s l a r …… … …… … … …… … … … … …… … … …… … . . . . …. . . . . . . . . S a yf a 4 1
G ö r ü ş l e r i n i z… … … …… … … …… … …… … …… … …. . . . …. . . . . . . . . . . . . . . . . S a yf a 4 2
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 2
Sektörün Öncülerindeniz
1984 yılında bilgisayar yazılımları geliştirdik ve ilk bilgisayar eğitim kitaplarını yazdık. Başta
Microsoft teknolojileri olmak üzere; Office yazılımları, bilgisayar ağları, yazılım geliştirme ve
veritabanı alanında uzmanlaşarak kurumsal alanda çözümler geliştirdik.
Değer Yaratıyoruz;






1-EXCEL Akademi
Kurumların bilgisayar teknolojilerinden verimli bir şeklide
yararlanmalarını sağlıyoruz.
2-Excelci.com - İnternet Sitesi
Kurumsal danışmanlık çalışmalarıyla kullanıcıların
3-Proje Yönetimi
yazılımları en etkin şekilde kullanarak kendi
çözümlerini geliştirmelerini sağlıyoruz.
4-ISO 27001 - Bilgi Güvenliği
Amaçlara ve hedeflere yönelik çözümler
geliştirilmesini sağlıyoruz.
5-Dİğer IT Danışmanlık İşleri
Hedefimiz sizleri; rekabet edebilen kurumlar
yapabilmek, gelişen teknolojiyi en iyi şekilde
yönetmenizi sağlamak.
«Çözüm odaklı» çalışmanızı ve «çözüme kolay ulaşmanızı» sağlamak.
Bilgi teknolojileri stratejileri geliştirmenizi ve güncel teknolojilerden yararlanmanızı
sağlamak.
VERİTABANI
İŞLEMLERİ
SQL SERVER
PROJE
YÖNETİMİ
VERİTABANI
UZMANLIĞI
EXCEL
SEMİNERLERİ
KURUMSAL
SEMİNERLER
EXCEL
ÇÖZÜMLERİ
BİLGİ
GÜVENLİĞİ
ISO 27001
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 3
Kurumsal Seminerler ve Danışmanlık
Hızla gelişen teknoloji ve rekabetçi pazar koşulları, şirketleri değişime ayak uydurmak
zorunda bırakmaktadır. Şirketler bütün operasyonlarında, hizmet kalitesini arttırmada ve
karar vermede "çevik" hareket etmek zorundalar. Bu süreçte bilgi teknolojileri en önemli
stratejiyi oluşturmakta, sağladığı teknoloji ve araçlarla şirketlerin başarılı olmasını
sağlamaktadır.
Otuz yılı aşkın bilgi teknolojileri alanında çalışan, çözüm geliştiren ve yüzlerce şirket
deneyimi olan şirketimiz bilgi teknolojileri danışmanlık hizmetleriyle;

Amaçlara ve hedeflere yönelik hızlı çözümler sunuyoruz.

«Çözüm odaklı» çalışmanızı ve «çözüme kolay ulaşmanızı» sağlıyoruz.

Mevcut Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ve benzeri bilgi sistemlerinizin analizi
ve verimliliğinin değerlendirmesi, etkin kullanımı için öneriler geliştirilmesini
sağlıyoruz.

Excel seminerleri, proje yönetimi danışmanlığı, bilgi güvenliği danışmanlığı başta
olmak üzere özel gereksinimlere uygun seminer ve danışmanlık hizmetleri
vermekteyiz.

Kurumsal uygulamalarıyla özel olarak tasarlanmış Excel seminerimiz Excel’i etkin
bir şekilde kullanmanızı hedeflemektedir. “Excel Akademi” olarak sunduğumuz
bu hizmet, kurumsal örnekler, gelişmiş kullanım şekilleri ve kapsamlı doküman ve
video desteği ile geliştirilmiş özgün kurumsal bir seminer ve danışmanlık
sistemidir.

Proje yönetimi danışmanlığı ile şirketlerin planlı ve sistematik hareket etmek
etmesi için gerekli olan «proje yönetimi» disiplininin uygulanmasını sağlıyoruz.

Projelerde insan, teknoloji ve zamanın etkin ve doğru kullanımı, iş birimlerinin
birbirini tamamlaması ve bu sayede projenin başarı ile
sonuçlanıp kuruma maksimum faydayı sağlaması için
1-EXCEL Akademi
proje yönetim metodolojisi ile kurumunuza destek
2-Excelci.com - İnternet Sitesi
sağlıyoruz.

Bilgi güvenliği danışmanlık hizmetleriyle (ISO 27001)
şirketlerin hassas bilgilerini korumak amacıyla
BGYS sistemleri kuruyoruz.
3-Proje Yönetimi
4-ISO 27001 - Bilgi Güvenliği
5-Dİğer IT Danışmanlık İşleri
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 4
Excel Akademi
Yüzlerce kurum ve binlerce katılımcı ile yapılan Microsoft Excel eğitimi ve danışmanlık
çözümleri sonucunda sahip olduğumuz deneyimle; yepyeni bir seminer sistemi geliştirdik:
EXCEL AKADEMİ olarak sunduğumuz bu hizmet şu özelliklere sahiptir:



30
Kurumsal örnekler, gelişmiş kullanım şekilleri ve kapsamlı doküman ve
Yıl
video desteği ile geliştirilmiş kurumsal bir seminer ve danışmanlık
sistemidir.
Öncelikle kurumsal şirketlere hizmet veriyoruz. Seminerler, Excel’in
şirketlerdeki kullanıma yardımcı olacak şekilde kurumsal konularda (muhasebe,
finans, sipariş, satış, üretim gibi) hazırlanmış özel konuları, bunlara uygun verileri ve
çözümleri içerir.
Excel’in gelişmiş kullanım teknikleri, kısayolları ve araçlarından doğru bir şekilde
yararlanmanız sağlanır.
Çalışma Prensiplerimiz:








Kurumun gereksinimleri belirlemek için seminer ve danışmanlık projelerinden önce
“demo” önerilir. Demoda seminerde yer alan konular ve çözümler gösterilir.
Katılımcılarla görüşmeler yapılır ve istekleri öğrenilir. Seminer içeriği, veriler ve
örnekler buna uygun hazırlanır.
Seminere göre özel olarak hazırlanmış kitaplar kullanılır. Başka bir kişi tarafından
yazılmış (ya da piyasadan alınmış herhangi bir kitap kullanılmaz.)
İyi bir planlama yapılır. Katılımcıların düzeyi belirlenir. Düzeylere göre gruplar
belirlenir. Tarihler ve saatler planlanır.
Katılımcılara, seminerden önce eğitmeni tanımaları ve konular hakkında bilgi sahibi
olmaları için; eğitim videoları, sunumlar gönderilir. Ayrıca istedikleri soruları
yöneltmeleri ve birebir görüşme yapmaları sağlanır.
Seminerin ardından ek çalışma dosyaları (egzersizler, kitapçıklar, videolar…) ile
katılımcıların kendilerini geliştirmesine olanak tanınır.
Yine seminerin ardından katılımcılar hakkında (başarısına yönelik) bir doküman
hazırlanarak kuruma (İK yetkilisine) verilir.
NOT: Excel’i doğru ve etkin kullanmak/Excel’de mükemmel olmak için Excel’i
öğrenmeyi çalışmayı şansa bırakmayın! - Stajyer eğitmenler, İnternet’ten toplama
dokümanlar, hatalı içerikler, “bir kurs alındı” şeklinde katılımcıların zaman kaybı
yaşamaması için; sistemli bir şekilde – seminerin planlanması, doğru içerikler, özel
kitaplar ve diğer hazırlıkların eksiksiz yapıldığı “Excel Akademi”den yararlanın.
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 5
Excel Akademi ile Mükemmellik
Kurumsal örnekler, gelişmiş kullanım şekilleri ve kapsamlı doküman ve video desteği ile
hazırlanmış kurumsal bir seminer ve danışmanlık sistemidir.
Kurumsal çözümler için; Microsoft Excel’i etkin olarak kullanmak ve yararlanmak üzere gelişmiş
(ileri) teknikleri öğrenmek; fonksiyonlarla işlem yapmak, grafikler oluşturmak, veri analizi yapmak
ve gelişmiş raporlama yapabilmek, iç içe fonksiyonları kullanabilmek, bulma ve arama işlemlerini
yapmak, veri listelerini işlemek, verileri gruplamak gibi yeteneklerin yer aldığı çalışmaları içerir.
 Kurumsal alanda deneyimli eğitmen. Microsoft ve diğer teknoloji şirketlerinin yetkili eğitmeni.
 Kurumsal uygulamalarla birlikte Excel’i öğrenebileceğiniz
Kapsamlı kitaplarımız:
Kurumsal Uygulamalı TEMEL EXCEL
Kurumsal Uygulamalı İLERİ EXCEL
Kurumsal Uygulamalı EXCEL İLE FİNANS
Kurumsal Uygulamalı EXCEL İLE İSTATİSTİK
Kurumsal Uygulamalı EXCEL MAKROLARI
Kurumsal Uygulamalı EXCEL VBA PROGRAMLAMA
 Kurumsal süreçlere yardımcı olacak konularda hazırlanmış özel içerikler – ticari
hesaplamalar, kurumsal veriler üzerinde yapılan çalışmalar (siparişler, satışlar, üretimler,
giderler, gelirler, insan kaynakları listeleri, vb). Ayrıca Excel teknikleri, kısayollar ve etkin
kullanım yöntemleri gösterilir.
 Referanslar, sektörel bilgi ve deneyimle sağlanan kalite, bilgi ve uzmanlık.
 Kurumsal ve ticari alanda kullanılabilecek uygulamalar / çözümler.
 Destek hizmetleri. Sürekli destek, yenilenen içerikler, sorulara yanıtlar ve kuruma özel
çözümler.
 Video desteği. İnternet üzerinden ve yerel olarak kullanabilecek Excel videoları ile
kullanıcıların kendilerini (istedikleri zaman) geliştirmeleri sağlanır.
 Zaman kazandıran teknikler. Hatalı işlemlerin yapılmasını engellemek, hızlı ve pratik
yöntemleri kazandırmak.
 Çözüm odaklı. En iyi çözümler (best practices) sunmak. Tipik konularda hazırlanmış
çözümleri içerir.
 Katılımcıların düzeylerine ve gereksinimlerine göre esnek içerikler ve uygulamalar.
 Katılımcıların performansının değerlendirilmesi ve İK yetkilileri için değerlendirme raporu
hazırlanır.
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 6
Excel Akademi - Excel Seminerleri
Excel seminerlerini düzey ve konu olarak belli gruplara ayırıyoruz.
Excel VBA Programlama
Temel
Excel
Excel VBA
Makrolar
Excel ile İstatistik
İleri Excel
Programla
ma
Excel ile Finans
İleri Excel
Ek
Modüller
Makrolar
Excel ile
İstatistik
İleri Excel Ek Modüller
İleri Excel
Temel Excel
Excel ile
Finans
Excel Seminerleri Grupları
Excel Seminerleri Düzey Olarak
TEMEL EXCEL (EA-TEMEL EXCEL): Temel Excel seminerinin amacı Excel’e yeni başlayanlar ya
da sınırlı deneyimi olanlar için yine kurumsal temelde Excel kullanımını geliştirmek üzere
hazırlanmış; verilerin girilmesi, formüllerin oluşturulması, düzenlenmesi ve biçimlenmesi gibi
konuları içerir. Onun dışında temel olarak fonksiyonların kullanımı, EĞER (IF), DÜŞEYARA
(VLOOKUP), tarih ve metin işleme fonksiyonları başta olmak üzere çeşitli fonksiyon kullanımları,
grafiklerin çizilmesi ve veri analizi konularını içerir. (Bu seminer genellikle ileri Excel seminerleri için
bir zorunluluktur.)
İLERİ EXCEL (EA-İLERİ EXCEL): İleri düzey seminer, Excel’de belli bir deneyimi olan
kullanıcıların gelişmiş yetenekleri kazanmasını sağlamak için geliştirilmiştir. Bu seminerin amaçları:








Excel’de uzmanlık ve profesyonellik kazandırmayı amaçlar.
Etkin kullanımın ve gelişmiş çözümleri sağlayacak teknikleri kazandırmak.
Bilgi işlemeye (çözüme ve analize) yardımcı olarak yeni beceriler kazandırmak.
Excel fonksiyonlarına (işlevlere) yönelik yeni kullanımları geliştirmek
Excel’de filtrelemeye yönelik yeni kullanımları geliştirmek
Excel’deki Pivot Tablolarına yönelik yeni kullanımları geliştirmek
Kurumsal verileri işleyecek şekilde detaylı veri analizi yapabilmek
Sürekli tekrarlanan işlemleri Excel makroları aracılığıyla otomatik hale getirmek.
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 7
İLERİ EXCEL EK MODÜLLERİ (EA-İLERİ-EK): İleri Excel ana paketinin yanı sıra ayrıca
alınabilecek ileri Excel modülleri vardır. İleri Excel ek modüllerini
alabilmek için İleri Excel ana paket semineri (EA-İLERİ EXCEL)
seminerine katılmış olmak ya da yapılan testlerden yeterli puanları
almak gerekir.
İLERİ EXCEL-EK-1 (GRAFİKLER): Grafik oluşturmaya yönelik çalışmaları
içeren ek modül.
İLERİ EXCEL-EK-2 (GELİŞMİŞ FONKSİYONLAR): Gelişmiş fonksiyonların yer
aldığı bir çalışma.
İLERİ EXCEL-EK-3 (VERİ ANALİZİ): Belli istatistiksel çalışmalar. Ayrıca
Sıralama, filtreleme ve pivot tabloya çözümlerine yönelik özel bir çalışma.
İLERİ EXCEL-EK-4 (VERİTABANI BAĞLANTISI ve SQL): SQL Server ve diğer uyumlu veritabanlarına
(database) bağlanmak ve SQL Sorgularını çalıştırmak üzere yapılan çalışmaları içerir.
İLERİ EXCEL-EK-5 (TİPLER): 100 Excel Tip’inin uygulandığı özel çalışma.
İLERİ EXCEL-EK-6 (BEST USAGES-TİPİK KULLANIMLAR): Tipik kurumsal çözümler için özel olarak
hazırlanmış veriler ve çözümleri içeren bir çalışma.
EXCEL ile FİNANS (EA-EXCEL ile FİNANS): Finansal matematik bölümünde (faiz hesaplamaları,
ödemeler, taksitler, vade, iskonto, kredi hesaplamaları, bugünkü değer hesaplamaları ve projelerin
değerlendirilmesi) gibi konuları içerir. Finansal tabloların analizi bölümünde yatay, dikey analiz,
trend analizi ve rasyolar gibi analiz konularını içerir.
EXCEL ile İSTATİSTİK (EA-EXCEL ile İSTATİSTİK): Excel’in istatistiksel özelliklerini öğrenmek
ve kendi gereksinimlerine yönelik olarak kullanmak isteyenler için Excel’in İstatistik yeteneklerini
içerir. Veri Aralıkları – Frekans ve Histogram, Pareto, Dağılımlar, İlişkiler, Korelasyon ve
Regresyon Analizleri gibi konuları uygulamalı olarak işlenir.
EXCEL MAKROLARI (EA-MAKROLAR): Excel’de yapılan işlemlerin makro olarak kaydedilmesi
ve ardından benzer işler için otomatik olarak kullanılması çalışmalarını içeren bir çalışmadır. Tipik
gereksinimler için makro hazırlamayı, kodlarını incelemeyi ve değişik yöntemlerle makroları
çalıştırmayı içerir.
EXCEL VBA PROGRAMLAMA (EA-VBA-1): Excel üzerinde Visual Basic ile programlama
çalışması. VBA (Visual Basic Applications) programlama ortamını kullanarak interaktif çalışan,
işlemleri otomatik olarak yapabilen ve görsel olarak kontrol edilebilen uygulamalar geliştirmeyi
sağlayan kodlar yazmayı sağlar. Temel Excel Visual Basic kodlama sistemlerini içeren bir
çalışmadır. Function, sub yapıları, döngüler, IF yapıları örneklerle açıklanır. Ayrıca formların
(Userforms) kullanımını da açıklar.
EXCEL VBA PROGRAMLAMA (EA-VBA-2): Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar yazmak, form tabanlı
uygulamalar geliştirmek – kaydetme ve sorgulama içeren özel uygulamalar yazmak üzere
yapılacak programlama çalışmalarını içerir.
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 8
Hangi Excel Semineri Sizin İçin?
Şirketlerde genel olarak yeni kullanıcılar ve Excel’i sınırlı kullananların Excel’i öğrenmek, doğru ve
etkin olarak kullanabilmek için TEMEL EXCEL Semineri uygundur. Biraz biliniyor olsa bile TEMEL
EXCEL Semineri uygundur. Çünkü bu seminerde kurumsal Excel teknikleri, formüllerin doğru
kullanımı, temel fonksiyonlar, araçlar ve veri analizi araçları uygulamalı olarak yer alır.
Kullanıcıların Excel’i doğru ve etkin bir şekilde kullanmaları sağlanır.
VBA
Makrolar
İleri Excel
Temel
Excel
İleri Excel
Ek
Modülleri
İLERİ EXCEL ise yine şirketlerde yaygın olarak verilen bir seminerdir. Gelişmiş yeteneklerin
kazanıldığı, gelişmiş fonksiyon kullanımları, veri analizi çalışmaları ve uygulamaların yapıldığı bir
seminerdir. Ancak bu seminere katılabilmek için kullanıcıların en az birkaç yıllık Excel deneyimi
olmaları gerekir. Diğer yandan formüller, EĞER (IF) fonksiyonu, DÜŞEYARA (VLOOKUP)
fonksiyonu ve Pivot tablo gibi konularda da deneyimlerinin olması gerekir.
NOT: “İLERİ EXCEL” Semineri için “TEMEL EXCEL” Seminerine katılmak ya da düzey testlerinden
yeterli puanı almış olmak gerekir.
İLERİ EXCEL EK modüller ise İLERİ EXCEL seminerini tamamlayanlar için ayrıca yapılabilecek
özel Excel çalışmalarıdır.
Excel ile
Finans
Excel ile
İstatistik
Excel ile Finans ve Excel ile İstatistik çalışmaları ise Temel Excel’i bilen kullanıcılar için Finans ve
İstatistik konularında özel olarak yapılan çalışmalardır. Özellikle muhasebe ve finans bölümünde
çalışanlar Excel ile Finans seminerini tercih edebilir. Excel ile İstatistik semineri ise özellikle kalite
güvence bölümünde çalışanlar ve diğer veri analizi yapan kurumsal katılımcılar içindir.
Seminerlerin detaylarına bakınız (http://www.farukcubukcu-bt.com/Seminerler.aspx)
Düzey testleri için şu dosyayı indiriniz:
fc-excel-düzey-belirleme-testi-01012014
http://farukcubukcu.com/Download.aspx
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 9
EA-TEMEL EXCEL
SÜRE
ÖN BİLGİ ve TEST
DOKÜMAN
UYUMLULUK
EĞİTİM YERİ
DÜZEY
SEMİNER
16 Saat / 2 Gün
Windows İşletim Sistemi Kullanıcı
Arabirimi
Ders Notu, CD, istenirse Kitap
Microsoft Excel 2010 ve Microsoft Excel
2013 (ENG, TR)
YERİNDE ve GRUP OLARAK (en çok 10 kişi)
TEMEL (BAŞLANGIÇ)
Tanımı
Microsoft Excel yaygın kullanılan bir hesap tablosu programıdır. Kullanıcıların kendisini
geliştirebilmesi için temel yetenekleri (hesap tabloları, formüller, hesaplamalar ve biçimlemeler)
ayrıca temel fonksiyonlar ve veri analizi konularını içerir.
Seminerimiz, Excel kullanımını tipik kurumsal senaryolar içinde geliştirmenize yardımcı olacaktır.
Böylece hem belli bir işin yerine getirilmesi hem de Excel fonksiyonlarının ve araçların kullanılması
sağlanacaktır.
Amaçlar
•
•
•
•
Excel’in kurumsal ortamda (şirketler) kullanımı için temel oluşturacak yetenekleri ve
bilgileri kazandırmak.
Bilgi işlemeye (çözüme ve analize) yardımcı olarak yeni beceriler kazandırmak.
Excel fonksiyonlara (işlevlere) yönelik temel kullanımları geliştirmek
Excel’deki verin analizi konularına yönelik temel kullanımları geliştirmek
Kimler İçin

Kurumsal ortamda Excel kullanacak kişiler.
Ön Gereksinimler
•
Windows işletim sisteminin temel kullanımını (klasör işlemleri, kopyalama, vb) bilmek.
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 10
Ünite 1: Microsoft Excel Programını
Tanımak
Konu 1.1: Programın Genel İşlevleri
Konu 1.2: Çalışma Ortamı
Konu 1.3: Çalışma Kitabı / Sayfalar
(Workbook / Sheet) Kavramları
Konu 1.4: Ortamı Özelleştirme
Konu 1.5: Dosya İşlemleri
Uygulamalar
Ünite 2: Excel'de Veri Girişi
Konu 2.1: Veri Girişi
Konu 2.2: Veri Türleri
Konu 2.3: Formüller / Hesaplamalar
Konu 2.4. Fonksiyonlar
Uygulamalar
Ünite 3: Verileri Düzenlemek
Konu 3.1: Seçim İşlemleri
Konu 3.2: Hücre Eklemek, Silmek ve
Temizlemek
Konu 3.3: Kopyalama ve Yapıştırma İşlemleri
/ Formül Kopyalama
Konu 3.4: Veri ve Hücre Silmek
Konu 3.5: Otomatik Doldurma İşlemi
Konu 3.6: Arama / Değiştirme İşlemi
Konu 3.7: Sütun ve Satır İşlemleri
Konu 3.8: Pencere İşlemleri (Bölme)
Uygulamalar
Ünite 4: Excel'de Biçimleme İşlemleri
Konu 4.1. Seçim İşlemleri
Konu 4.2. Biçimleme İşlemleri
Konu 4.3. Koşullu Biçimlendirme
Uygulamalar
Ünite 5: Excel'de Grafikler
Konu 5.1: Grafik Türlerini Tanımak
Konu 5.2: Grafik Oluşturmak
Konu 5.3: Grafiği Biçimlendirmek ve Taşımak
Uygulamalar
Ünite 6: Yazdırma İşlemleri
Konu 6.1: Sayfayı Yazdırmaya Hazırlamak
Konu 6.2: Kenar Boşlukları, Yönlendirme,
Boyut, Yazdırma Alanı Belirlemek
Konu 6.3: Sayfayı Yazdırmaya Uygun Olarak
Sıkıştırmak / Sayfa Bölmeleri (Page Breaks)
Konu 6.4: Baskı önizleme (print preview) FÇ
Uygulamalar
Ünite 7: Fonksiyonlarla Çalışma
Konu 7.1: Fonksiyonlar
Konu 7.2: IF(EĞER)
Konu 7.3: Text (Metin Fonksiyonları)
Konu 7.4: VLOOKUP (DÜŞEYARA)
Konu 7.5: Tarih Fonksiyonları
Konu 7.6: Finansal Fonksiyonlar
Uygulamalar
Ünite 8: Veri Analizi
Konu 8.1: Sıralama (Sort)
Konu 8.2: Filtreleme (Filter)
Konu 8.3: Alt Toplamlar (Sub Totals)
Konu 8.4: Özet Tablolar (Pivot Tables)
Uygulamalar
NOTLAR: Yapılacak görüşmelere göre süre, içerik ve uygulamalar değiştirilebilir. Tüm uygulamaları da içeren detaylı içeriğimiz (işlevsel
seminer planı) vardır. Bu Seminerler sadece kurumlara özel gruplara (in-house) şeklinde düzenlenmektedir.
Excel 2013 Türkçe ve İngilizce olarak verilebilmektedir. Aynı şekilde Excel 2010 sürümünü de desteklemektedir.
İleri Excel seminerleri için düzey belirleme testleri uygulanmaktadır. Testler için bizi arayınız ya da
www.farukcubukcu.com/downloads.aspx adresinden indirin. Detaylı içerikler ve referanslar için bizi arayınız. Ayrıca eğitmen ile
tanışmak, bilgi, deneyim eğitim yeteneğini mutlaka görmek ve bir demo çalışması için randevu alınız. Kurs kitaplarını mutlaka inceleyiniz
(bir kopyasını isteyiniz).
Eğitmenin Youtube üzerindeki (yüzbinden fazla izlenen) videolarını izleyin (http://www.youtube.com/user/farukcubukcu).
Seminer içeriği ve uygulamaları özgün olarak Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bütün hakları Faruk Çubukçu’ya aittir.
Kopyalarına itibar etmeyiniz. Excel, Microsoft şirketinin tescilli markasıdır.
(Kurumsal Excel, iş süreçlerine yönelik özel bilgi ve deneyimi gerektirir. Stajyer eğitmenler ve kalitesiz eğitim merkezleriyle zamanınızı
boşa harcamayınız!)
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 11
EA-İLERİ EXCEL
SÜRE
ÖN BİLGİ ve TEST
DOKÜMAN
UYUMLULUK
EĞİTİM YERİ
DÜZEY
SEMİNER
16 Saat / 2 Gün
EA-TEMEL EXCEL ve Düzey Testleri
Ders Notu, CD, istenirse Kitap
Microsoft Excel 2010 ve Microsoft Excel
2013 (ENG, TR)
YERİNDE ve GRUP OLARAK (en çok 10 kişi)
İLERİ (GELİŞMİŞ)
Tanımı
Microsoft Excel ®, şirketlerde yaygın kullanılan bir hesap tablosu programıdır. Çok sayıda veri
işleme ve düzenleme aracına sahip olan Excel, doğru teknikler ve çözümler bilinmediği için etkin
olarak kullanılamamaktadır.
İleri Excel semineri ile Excel’de belli bir deneyimi olan kullanıcıların gelişmiş yetenekleri kazanması
sağlanır. Etkin kullanım ve gelişmiş çözümleri sağlayacak teknikler kazandırılır. Excel
fonksiyonlarına (işlevlere) yönelik yeni kullanımlarla birlikte fonksiyonları iç içe (birlikte) kullanımıyla
gelişmiş çözümler yapılır. Biçimleme ve koşullu biçimlemeye (conditional formatting) araçları
kurumsal anlamda yararlanacak şekilde öğrenilir. Veri analizi araçlarıyla kurumsal verilerin
işlenmesi ve raporlamaya yönelik çalışmalar yapılması sağlanır. Ayrıca sürekli tekrarlanan işlemleri
Excel makroları da bu seminerde yer alır.
Amaçlar
•
•
•
•
Bilgi işlemeye (çözüme ve analize) yardımcı olarak yeni beceriler kazandırmak.
Excel fonksiyonlara (işlevlere) yönelik yeni kullanımları geliştirmek. Gelişmiş fonksiyon
kullanımları yapabilmek.
Excel’de veri analizi araçlarına yönelik yeni kullanımları geliştirmek. Raporlama
yapabilmek.
Sürekli tekrarlanan işlemleri Excel makroları aracılığıyla otomatik hale getirmek
Kimler İçin
Temel Office ve Excel kullanımını bilen ve en az birkaç yıl deneyimli olan kullanıcılar. İş yaşamında
düzenli olarak Excel kullanarak çözüm geliştirmek isteyen kişiler.
Ön Gereksinimler
•
•
•
•
•
Windows işletim sisteminin temel kullanımını (klasör işlemleri, kopyalama, vb) bilmek.
TOPLA (SUM), ORTALAMA (AVERAGE), MİN, MAX vb gibi temel fonksiyonları iyi bilmek.
EĞER(IF) gibi gelişmiş fonksiyonları temel kullanımıyla bilmek,
Tabloların (çalışma kitabı-workbook, sayfa-sheet, vb) dosya yapısını ve temel formatlama
işlemlerini bilmek,
Verilerin ve formüllerin kopyalanması, taşınması vb. temel düzenlenmesi işlemlerini bilmek,
Excel ve Office programının temel değişikliklerini ve ayarlarını yapabilmek.
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 12
Seminerin İçeriği
MODÜL 2: Fonksiyonlar
MODÜL 1: Temel Yeteneklerin Kontrolü
Konu 2.1: Fonksiyonlar (Genel)
Konu 2.2: Metin (Text) Fonksiyonları
Konu 2.3: Mantıksal Fonksiyonlar
Konu 2.4: Arama ve Başvuru Fonksiyonları
Konu 2.5: Tarih ve Saat Fonksiyonları
Konu 2.6: Bilgi Fonksiyonları
Konu 2.7: Veritabanı Fonksiyonları
Konu 2.8: Finansal Fonksiyonlar
Konu 2.9: İstatistiksel Fonksiyonlar
Konu 2.10: Matematiksel Fonksiyonlar
UYGULAMALAR: Her fonksiyon grubundaki
fonksiyonlar tipik senaryolar içinde
kullanılarak uygulamalı olarak işlenir.
MODÜL 2: Fonksiyonlar
MODÜL 3: Veri Analizi
MODÜL 4: Makrolar
MODÜL 1: Temel Yeteneklerin Kontrolü
Konu 1.1. Adresleme: Normal ve sabit ($
işaretli) adresler
Konu 1.2. Referanslar: iç, dış
Konu 1.3. Alan Adlandırma (Name Define);
bir hücre ya da alanı bir adla kullanmak.
Konu 1.4. Sayfa Koruma (protection)
Konu 1.5. Koşullu Biçimlendirme (Conditional
Formatting)
Konu 1.6. Veri Doğrulama (Data Validation)
Konu 1.7. Özel Yapıştırma (Paste Special)
Konu 1.8. Veri Türleri ve Formatları
Konu 1.9. Köprü (Hyperlink)
Konu 1.10. Hatalar (Errors)
Konu 1.11. Pencere İşlemleri (Windows)
Konu 1.12. Metni sütunlara dönüştürmek
(Text to column)
Uygulamalar: Vergi hesaplamaları ve diğer
kurumsal veriler üzerinde işlem yapılır.
MODÜL 3: Veri Analizi
Konu 3.1: Sıralama (Sort)
Konu 3.2: Filtreleme (Filter)
Konu 3.3: Alt Toplamlar (Sub Totals)
Konu 3.4: Özet Tablolar (Pivot Tables)
UYGULAMALAR: Ürün listeleri, personel
listeleri, satış ve sipariş gibi veriler üzerinde
veri analizi uygulamaları yapılır.
MODÜL 4: Makrolar
Konu 4.1. Makro Kaydetmek
Konu 4.1. Makro Çalıştırmak
UYGULAMALAR: Sürekli yapılan işleri makro
olarak kaydetmek ve uygulamak.
.
NOTLAR: Yapılacak görüşmelere göre süre, içerik ve uygulamalar değiştirilebilir. Tüm uygulamaları da içeren detaylı içeriğimiz (işlevsel
seminer planı) vardır. Bu Seminerler sadece kurumlara özel gruplara (in-house) şeklinde düzenlenmektedir.
Excel 2013 Türkçe ve İngilizce olarak verilebilmektedir. Aynı şekilde Excel 2010 sürümünü de desteklemektedir.
İleri Excel seminerleri için düzey belirleme testleri uygulanmaktadır. Testler için bizi arayınız ya da
www.farukcubukcu.com/downloads.aspx adresinden indirin. Detaylı içerikler ve referanslar için bizi arayınız. Ayrıca eğitmen ile
tanışmak, bilgi, deneyim eğitim yeteneğini mutlaka görmek ve bir demo çalışması için randevu alınız. Kurs kitaplarını mutlaka inceleyiniz
(bir kopyasını isteyiniz).
Eğitmenin Youtube üzerindeki (yüzbinden fazla izlenen) videolarını izleyin (http://www.youtube.com/user/farukcubukcu).
Seminer içeriği ve uygulamaları özgün olarak Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bütün hakları Faruk Çubukçu’ya aittir.
Kopyalarına itibar etmeyiniz. Excel, Microsoft şirketinin tescilli markasıdır.
(Kurumsal Excel, iş süreçlerine yönelik özel bilgi ve deneyimi gerektirir. Stajyer eğitmenler ve kalitesiz eğitim merkezleriyle zamanınızı
boşa harcamayınız!)
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 13
İLERİ EXCEL EK
MODÜLLERİ
SÜRE
ÖN BİLGİ ve TEST
DOKÜMAN
UYUMLULUK
EĞİTİM YERİ
DÜZEY
SEMİNER
Seminere göre değişmekte
EA-TEMEL EXCEL / EA İLERİ EXCEL ve Düzey
Testleri
Ders Notu, CD, istenirse Kitap
Microsoft Excel 2010 ve Microsoft Excel
2013 (ENG, TR)
YERİNDE ve GRUP OLARAK (en çok 10 kişi)
İLERİ (GELİŞMİŞ)
İLERİ EXCEL EK MODÜLLERİ (EA-İLERİ-EK)
İleri Excel ana paketinin yanı sıra ayrıca alınabilecek ileri Excel modülleri vardır. İleri Excel ek
modüllerini alabilmek için İleri Excel ana paket eğitimini (EA-İLERİ
EXCEL) seminerine katılmış olmak ya da yapılan testlerden yeterli
puanları almak gerekir.
İLERİ EXCEL-EK-1 (GRAFİKLER): Grafik oluşturmaya yönelik çalışmaları
içeren ek modül.
İLERİ EXCEL-EK-2 (GELİŞMİŞ FONKSİYONLAR): Gelişmiş fonksiyonların yer
aldığı bir çalışma.
İLERİ EXCEL-EK-3 (VERİ ANALİZİ): Belli istatistiksel çalışmalar, Sıralama,
filtreleme ve pivot tabloya yönelik bir çalışma.
İLERİ EXCEL-EK-4 (VERİTABANI BAĞLANTISI ve SQL): SQL Server ve diğer uyumlu veritabanlarına
(database) bağlanmak ve SQL Sorgularını çalıştırmak üzere yapılan çalışmaları içerir.
İLERİ EXCEL-EK-5 (TİPLER): 100 Excel Tip’inin uygulandığı özel çalışma.
İLERİ EXCEL-EK-6 (BEST USAGES-TİPİK KULLANIMLAR): Tipik kurumsal çözümler için özel olarak
hazırlanmış veriler ve çözümleri içeren bir çalışma.
Bu seminerlerin detaylı içeriği için: [email protected]
NOTLAR: Yapılacak görüşmelere göre süre, içerik ve uygulamalar değiştirilebilir. Tüm uygulamaları da içeren detaylı içeriğimiz (işlevsel
seminer planı) vardır. Bu Seminerler sadece kurumlara özel gruplara (in-house) şeklinde düzenlenmektedir.
Excel 2013 Türkçe ve İngilizce olarak verilebilmektedir. Aynı şekilde Excel 2010 sürümünü de desteklemektedir.
İleri Excel seminerleri için düzey belirleme testleri uygulanmaktadır. Testler için bizi arayınız ya da
www.farukcubukcu.com/downloads.aspx adresinden indirin. Detaylı içerikler ve referanslar için bizi arayınız. Ayrıca eğitmen ile
tanışmak, bilgi, deneyim eğitim yeteneğini mutlaka görmek ve bir demo çalışması için randevu alınız. Kurs kitaplarını mutlaka inceleyiniz
(bir kopyasını isteyiniz).
Eğitmenin Youtube üzerindeki (yüzbinden fazla izlenen) videolarını izleyin (http://www.youtube.com/user/farukcubukcu).
Seminer içeriği ve uygulamaları özgün olarak Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bütün hakları Faruk Çubukçu’ya aittir.
Kopyalarına itibar etmeyiniz. Excel, Microsoft şirketinin tescilli markasıdır.
(Kurumsal Excel, iş süreçlerine yönelik özel bilgi ve deneyimi gerektirir. Stajyer eğitmenler ve kalitesiz eğitim merkezleriyle zamanınızı
boşa harcamayınız!)
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 14
EA-EXCEL ile
FİNANS
SÜRE
ÖN BİLGİ ve TEST
DOKÜMAN
UYUMLULUK
EĞİTİM YERİ
DÜZEY
SEMİNER
16 Saat / 2 Gün
EA-TEMEL EXCEL
Ders Notu, CD, istenirse Kitap
Microsoft Excel 2010 ve Microsoft Excel
2013 (ENG, TR)
YERİNDE ve GRUP OLARAK (en çok 10 kişi)
ORTA
Tanımı
Microsoft Excel ®, iş hayatında karşılaşılan birçok finansal problemin çözümünde kullanılan yaygın
araçlardan birisidir. Finansal fonksiyonlar aracılığıyla şirketlerin doğru ve kârlı kararlar vermesi
sağlanır.
“EXCEL ile Finans” konusunda hazırladığımız çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birincisi
Finansal Matematik, faiz, taksit, ödemeler, yatırımların değerlendirilmesi gibi konuları içerir. İkinci
bölüm olan Finansal analizde ise finansal tabloların analizine yönelik uygulamalar yapılır.
MODÜL 1: FİNANS MATEMATİĞİ
MODÜL 2: FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
MODÜL 1: FİNANS MATEMATİĞİ İÇERİK:
A. Excel’in Finansal Yetenekleri ve Genel Olarak Finansal Fonksiyonlar
B. Finansal Fonksiyonlar


Paranın Zaman Değeri
o Basit faiz oranı hesaplamaları.
o Bileşik faiz hesaplamaları.
o Nominal ve Efektif Faiz/Reel Faiz örnekleri.
o İskonto Hesapları
o Anüitenin gelecek değeri hesaplamaları
o Ödemeler, faiz ve taksit sayıları
o Bugünkü değer
Sermaye ve Yatırım Proje Değerleme (Nakit Hareketlerinin Zaman Değeri ve Yatırım
Projelerinin Değerlendirilmesi, Net Şimdiki Değer (NBD), NPV - İç Verim Oranı
Hesaplamaları (İÇ_VERİM_ORANI), IRR
C. Durum Çözümlemesi (What-If Analysis) Araçlarını Kullanmak




Hedef Ara (Goal Seek) Uygulaması
Senaryo Analizleri
Veri Tablosu (Data Table)
Çözücü (Solver)
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 15
UYGULAMALAR





Faiz/İskonto, vade ve benzeri finansal hesaplamalar,
Kredi geri ödeme tablosunun oluşturulması (Anapara, Faiz, KKDF ve BSMV hesaplanması)
Nakit Akış Analizleri ve Yatırım Proje Değerlendirme - Net Bugünkü Değer (Net Present
Value) / İç Verim Oranı (Internal Rate of Return Vade Farkı ve Ortalama Vade Hesaplamaları,
Grafiksel analizler.
MODÜL 2: FİNANSAL TABLOLAR ANALİZi İÇERİK
A. Finansal Tablolar Hakkında Temel Bilgiler







Bilanço
Gelir Tablosu
Satışların Maliyeti Tablosu
Fon Akım Tablosu
Nakit Akım Tablosu
Kar dağıtım Tablosu
Öz Kaynak Değişim Tablosu
B. Finansal Tablolar Analizinin Amaçları
C. Finansal Tablolar - Analiz Teknikleri




Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz)
Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz)
Eğilim Yüzdeleri Yöntemi (Trend Analizi)
Oran Analizi (Rasyo Analizi)
UYGULAMALAR




Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz) – Bilanço ve Gelir Tabloları Üzerinde
hesaplanması, biçimlenmesi ve grafikle gösterimi.
Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz) - Bilanço ve Gelir Tabloları Üzerinde
hesaplanması, biçimlenmesi ve grafikle gösterimi.
Eğilim Yüzdeleri Yöntemi (Trend Analizi) - Bilanço ve Gelir Tabloları Üzerinde
hesaplanması, biçimlenmesi ve grafikle gösterimi.
Oran Analizi (Rasyo Analizi) - Bilanço ve Gelir Tabloları Üzerinde hesaplanması,
biçimlenmesi ve grafikle gösterimi.
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 16
ÖĞRENİLECEK GENEL EXCEL TEKNİKLERİ






Gelişmiş adresleme, formüller ve tablo yapılarını kullanmak.
Verilerin Biçimlenmesi, Özel biçimler (custom formats) geliştirmek.
Koşullu Biçimlendirme (Conditional Formatting). Standart, simgeler ve formüllere bağlı
olarak çalışan koşullu biçimleme işlemleri yapmak.
EĞER(IF), EĞERHATA(IFERROR) ve ilgili fonksiyonlar.
Çeşitli grafikler, ikincil eksen (secondary axis) ve diğer biçimleme işlemleri.
Finansal tabloların temel yapısı ve biçimlenmesi
ÖĞRENİLECEK EXCEL FONKSİYONLARINDAN BAZILARI










DEVRESEL_ÖDEME (PMT)
ANA_PARA_ÖDEMESİ(PPMT)
FAİZ_TUTARI (IPMT)
BD (PV)
GD (FV)
NBD (NPV)
İÇ_VERİM_ORANI (IRR)
TAKSİT_SAYISI (NPER)
FAİZ_ORANI (RATE)
GDPROGRAM (FVSCHEDULE)









ETKİN (EFFECT)
EĞER (IF)
EĞERSAY(COUNTIF)
EĞERHATA(IFERROR)
GÜN (DAY)
AY (MONTH)
YIL (YEAR)
HAFTANINGÜNÜ(WEEKDAY)
METNEÇEVİR (TEXT)
SEMİNERE İLİŞKİN BİLGİLER
•
•
•
•
İşleyiş, her bir konunun/senaryonun tanıtılması, demosu ve ardından kullanıcı
tarafından yapılmasıyla sürer.
Katılımcılar senaryoya uygun olarak fonksiyonları yazarak işlemleri yaparlar.
Katılımcılara yapılan bütün çalışmaların verileri ve çözümleri ayrıca doküman ve video
içeren CD-ROM verilir.
Farklı istekler oluştuğunda zamana bağlı olarak yapılmaya çalışılacaktır.
KİMLER KATILABİLİR?



Temel Excel bilgisine sahip ancak kendisini Excel’in en güçlü olduğu finansal konularda
geliştirmek isteyen Excel kullanıcıları.
İş hayatında Excel’in Finansal yeteneklerini kullanarak faizler, krediler, nakit akışlarının
bugünkü değerleri, finansal tabloların düzenlenmesi ve analizi gibi işlemleri yapan kişiler.
Katılımcıların muhasebe ve finans konularına ilişkin temel terminolojiyi bilmesi gerekir.
NOTLAR: Yapılacak görüşmelere göre süre, içerik ve uygulamalar değiştirilebilir. Tüm uygulamaları da içeren detaylı içeriğimiz (işlevsel
seminer planı) vardır. Bu Seminerler sadece kurumlara özel gruplara (in-house) şeklinde düzenlenmektedir.
Excel 2013 Türkçe ve İngilizce olarak verilebilmektedir. Aynı şekilde Excel 2010 sürümünü de desteklemektedir.
İleri Excel seminerleri için düzey belirleme testleri uygulanmaktadır. Testler için bizi arayınız ya da
www.farukcubukcu.com/downloads.aspx adresinden indirin. Detaylı içerikler ve referanslar için bizi arayınız. Ayrıca eğitmen ile
tanışmak, bilgi, deneyim eğitim yeteneğini mutlaka görmek ve bir demo çalışması için randevu alınız. Kurs kitaplarını mutlaka inceleyiniz
(bir kopyasını isteyiniz).
Eğitmenin Youtube üzerindeki (yüzbinden fazla izlenen) videolarını izleyin (http://www.youtube.com/user/farukcubukcu).
Seminer içeriği ve uygulamaları özgün olarak Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bütün hakları Faruk Çubukçu’ya aittir.
Kopyalarına itibar etmeyiniz. Excel, Microsoft şirketinin tescilli markasıdır.
(Kurumsal Excel, iş süreçlerine yönelik özel bilgi ve deneyimi gerektirir. Stajyer eğitmenler ve kalitesiz eğitim merkezleriyle zamanınızı
boşa harcamayınız!)
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 17
EXCEL ile İSTATİSTİK
SÜRE
ÖN BİLGİ ve TEST
DOKÜMAN
UYUMLULUK
EĞİTİM YERİ
DÜZEY
SEMİNER
16 Saat / 2 Gün
EA-TEMEL EXCEL
Ders Notu, CD, istenirse Kitap
Microsoft Excel 2010 ve Microsoft Excel
2013 (ENG, TR)
YERİNDE ve GRUP OLARAK (en çok 10 kişi)
ORTA
Tanımı
Excel’in istatistiksel araçları ve fonksiyonlarının uygulamalı olarak işlendiği bir çalışmadır.
Amaçlar
•
•
Bu seminerin amacı katılımcıların Excel’i istatistiksel özelliklerini öğrenmek ve kendi
gereksinimlerine yönelik olarak kullanımı sağlamaktır.
Analistler, araştırmacılar, kalite güvence uzmanları, pazarlama ve satış uzmanları ayrıca
birçok alanda çalışan profesyonellerin İstatistiksel çözümlemelerini Excel ile yapmalarını
sağlamak.
Excel’de İstatistik Seminerinin Ana Konuları
 Temel İstatistik Kavramları
 Excel’in İstatistiğe Yönelik Özellikleri
o
o
o
o
o
o
o
o






Anova
Korelasyon
Kovaryans
Tanımlayıcı İstatistik
Üstel Düzeltme
F Sınaması: Varyanslar İçin İki Örnek
Fourier Çözümlemesi
Histogram
o
o
o
o
o
o
o
Hareketli Ortalama
Rastgele Sayı Üretimi
Derece ve Yüzdebirlik
Regresyon
Örnekleme
t Sınaması
z Sınaması
İstatistiksel Fonksiyonlar- Mod, medyan, standart sapma Hesaplamaları
Pareto Analizi
Dağılımlar
Olasılık Hesaplamaları
İlişkiler – Korelasyon ve Regresyon
Grafik çalışmaları
Uygulamalar: Ortalama, olasılık, histogram. Pareto analizi. Standart sapma, örnekleme,
korelasyon, Regresyon ve diğer kurumsal konularda uygulamalar yapılır.
NOTLAR: Yapılacak görüşmelere göre süre, içerik ve uygulamalar değiştirilebilir. Tüm uygulamaları da içeren detaylı içeriğimiz (işlevsel
seminer planı) vardır. Bu Seminerler sadece kurumlara özel gruplara (in-house) şeklinde düzenlenmektedir.
Excel 2013 Türkçe ve İngilizce olarak verilebilmektedir. Aynı şekilde Excel 2010 sürümünü de desteklemektedir.
İleri Excel seminerleri için düzey belirleme testleri uygulanmaktadır. Testler için bizi arayınız ya da
www.farukcubukcu.com/downloads.aspx adresinden indirin. Detaylı içerikler ve referanslar için bizi arayınız. Ayrıca eğitmen ile
tanışmak, bilgi, deneyim eğitim yeteneğini mutlaka görmek ve bir demo çalışması için randevu alınız. Kurs kitaplarını mutlaka inceleyiniz
(bir kopyasını isteyiniz).
Eğitmenin Youtube üzerindeki (yüzbinden fazla izlenen) videolarını izleyin (http://www.youtube.com/user/farukcubukcu).
Seminer içeriği ve uygulamaları özgün olarak Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bütün hakları Faruk Çubukçu’ya aittir.
Kopyalarına itibar etmeyiniz. Excel, Microsoft şirketinin tescilli markasıdır.
(Kurumsal Excel, iş süreçlerine yönelik özel bilgi ve deneyimi gerektirir. Stajyer eğitmenler ve kalitesiz eğitim merkezleriyle zamanınızı
boşa harcamayınız!)
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 18
EA-EXCEL
MAKROLARI
SÜRE
ÖN BİLGİ ve TEST
DOKÜMAN
UYUMLULUK
EĞİTİM YERİ
DÜZEY
SEMİNER
8 Saat / 1 Gün
EA-İLERİ EXCEL ve Düzey Testleri
Ders Notu, CD, istenirse Kitap
Microsoft Excel 2010 ve Microsoft Excel
2013 (ENG, TR)
YERİNDE ve GRUP OLARAK (en çok 10 kişi)
İLERİ (GELİŞMİŞ)
Tanımı
Excel’de çoğu kullanıcının karşılaştığı makrolar, rutin işlemlerin otomatik olarak (makrolar
aracılığıyla) yapılmasını sağlar. Makro oluşturmada, yapılan işlemler adım adım kaydedilir.
Kaydedilen bu adımlar farklı veriler üzerinde çalıştırarak bir sonraki benzer bir işlemin otomatik
olarak yapılması sağlanır.
Amaçlar
•
•
•
•
Excel’de kaydedilen (recorded) Makrolar geliştirmek
Makroları çalıştırmak – çeşitli çalıştırma şekillerini öğrenmek
Makro kodlarını incelemek/makro kodlarını değiştirmek
Farklı senaryolar üzerinde çeşitli makro çözümleri geliştirmek ve uygulamak
Ön Gereksinimler
Temel Excel bilgisi. Fonksiyonlar (EĞER, DÜŞEYARA, tarih fonksiyonları, metin fonksiyonları),
koşullu biçimlendirmeler, grafik işlemleri, filtreleme, sıralama ve pivot tablo işlemleri konularında
temel uygulamaları yapabilecek Excel bilgi ve becerisi.
Excel Makroları - Konuları ve Uygulamaları
Konu 1: Makroların amacı ve Makro kaydetme mantığı
Konu 2: Basit bir makro kaydetmek – kaydetme adımları
Konu 3: Makro kaydetme seçenekleri – çalışma kitabı ve diğer kaydetme yerleri.
Konu 4: Makroyu çalıştırmak – çalıştırma seçenekleri – Araç çubuğu, kısayol tuşları, grafik
nesneleri ve komut düğmeleri. Makro güvenliği düzenlemeleri.
Konu 5: Makro kodlarını incelemek – makro kodları düzenleme ortamını (VB Editor, FC Editor)
tanımak. Veri alanının değiştirilmesi teknikleri.
Konu 6: “Göreceli Başvuru” (absolute reference) ile kaydedilen makrolar.
Uygulamalar:
Farklı senaryolar içinde ve farklı örnek veriler üzerinde makrolar geliştirmek ve farklı çalıştırma
şekilleriyle çalıştırmak:
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 19
1. Hesaplama İşlemleri için makro geliştirmek ve farklı veri sayfalarında uygulamak.
2. Biçimleme işlemleri için makro geliştirmek ve farklı veri sayfalarında uygulanması
3. Formül ve fonksiyonu kullanımıyla yapılan işlemlerinin makro ile farklı veri sayfalarından
uygulanması (EĞER, ETOPLA ve diğer fonksiyonlar)
4. Biçimlenmiş tablo yapıları oluşturan makro hazırlamak ve uygulamak.
5. Pivot tabloların geliştirilmesi işlemlerinin makro ile farklı veri sayfalarından uygulanması.
6. Veri kopyalama ve taşıma işlemleri için makrolar geliştirilmesi.
7. Filtreleme işlemleri. Buton (command button) kullanımı.
8. Gereksinimlere göre belirlenen konularda özel makrolar kaydetmek ve çalıştırmak.
NOT: Makrolar, Excel makro kaydedicisi tarafından kaydedilerek kod haline (script) getirilir. VBA
kodu olarak da bilinen bu kodlar gerektiğinde düzenlenebilir. Onun dışında tümüyle VBA kodları
(fonksiyonlar ve form tabanlı kodlar) yazmak ayrı bir seminer (Excel VBA Programlama)
konusudur.
NOTLAR: Yapılacak görüşmelere göre süre, içerik ve uygulamalar değiştirilebilir. Tüm uygulamaları da içeren detaylı içeriğimiz (işlevsel
seminer planı) vardır. Bu Seminerler sadece kurumlara özel gruplara (in-house) şeklinde düzenlenmektedir.
Excel 2013 Türkçe ve İngilizce olarak verilebilmektedir. Aynı şekilde Excel 2010 sürümünü de desteklemektedir.
İleri Excel seminerleri için düzey belirleme testleri uygulanmaktadır. Testler için bizi arayınız ya da
www.farukcubukcu.com/downloads.aspx adresinden indirin. Detaylı içerikler ve referanslar için bizi arayınız. Ayrıca eğitmen ile
tanışmak, bilgi, deneyim eğitim yeteneğini mutlaka görmek ve bir demo çalışması için randevu alınız. Kurs kitaplarını mutlaka inceleyiniz
(bir kopyasını isteyiniz).
Eğitmenin Youtube üzerindeki (yüzbinden fazla izlenen) videolarını izleyin (http://www.youtube.com/user/farukcubukcu).
Seminer içeriği ve uygulamaları özgün olarak Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bütün hakları Faruk Çubukçu’ya aittir.
Kopyalarına itibar etmeyiniz. Excel, Microsoft şirketinin tescilli markasıdır.
(Kurumsal Excel, iş süreçlerine yönelik özel bilgi ve deneyimi gerektirir. Stajyer eğitmenler ve kalitesiz eğitim merkezleriyle zamanınızı
boşa harcamayınız!)
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 20
EA-EXCEL VBA -1
SÜRE
ÖN BİLGİ ve TEST
DOKÜMAN
UYUMLULUK
EĞİTİM YERİ
DÜZEY
SEMİNER
16 Saat / 2 Gün
Programcılık Temel Bilgileri, İleri Excel
(Excel-2)
Ders Notu, CD, istenirse Kitap
Microsoft Excel 2010 ve Microsoft Excel
2013 (ENG, TR)
YERİNDE ve GRUP OLARAK (en çok 10 kişi)
İLERİ (GELİŞMİŞ)
Tanımı
Microsoft Excel üzerinde; VBA (Visual Basic Applications) programlama ortamını kullanarak,
interaktif çalışan, görsel olarak kontrol edilebilen (formlar) uygulamalar geliştirilebilir. Hem
programlama tarafı hem de görsel formlarıyla Excel’i daha etkin ve özellikle uygulama geliştirmeye
yönelik bir seminerdir.
Kullanıcılar, Excel yapmak istediklerini bir komut düğmesinin arkasına yazacakları kodlarla ya da
görsel kontrollerin olduğu formlar aracılığıyla yapabilir.
Amaçlar
•
•
•
•
•
•
•
Excel VBA ortamını tanımak.
Visual Basic (VBScript) kodlama yapmak.
Excel ortamında; kullanıcıdan veri alabilen interaktif uygulamalar geliştirmek.
Formlar ve formlar üzerindeki kontroller aracılığıyla görsel arabirimler oluşturmak.
Veri girişi, seçim ve diğer işlemleri yapabilen uygulamalar geliştirmek.
Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar (user defined functions) geliştirmek.
Kurumsal çözümler için uygulama geliştirmeyi sağlamak.
Kimler İçin
Excel üzerinde uygulama geliştirmek isteyen deneyimli Excel kullanıcıları.
Ön Gereksinimler
•
Windows işletim sistemi üzerinde temel kullanım ve yönetim işlemlerini bilmek.
•
Temel olarak programlama bilgisine sahip olmak. IF deyimleri, Döngü yapıları vb.
•
Excel üzerindeki temel işlemleri bilmek ve en az birkaç yıllık deneyime sahip olmak.
•
Visual Basic, VBscript dillerden birisiyle kısa süreli olsa da (okul hayatı sürecinde) uğraşmış
olmak.
Seminer İçeriği
Ünite 1: Excel VBA Ortamı
Ünite 2: Temel Kodlama Yetenekleri
Ünite 3: Excel Nesneleriyle Çalışmak
Ünite 4: Gelişmiş Kodlama İşlemleri
Ünite 5: Form Uygulamaları
Ünite 1. Excel VBA e Giriş
• VBA Nedir?
• Programlama Ortamı
• VBA Ortamı
• VBA Project Elemanları
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 21
Ünite 2. Temel Kodlama Yetenekleri
• Sub ve Function prosedür yapıları
• User-defined (kullanıcı tanımlı) fonksiyonlar
• Veri Türleri: VB dilinde yer alan veri yapıları ve kullanımları.
• Değişkenler (Variables): Değişkenlerin ve sabitlerin tanımlanması.
• Operatörler: İşlem operatörleri ve kullanımları.
Ünite 3. Excel Nesneleriyle Çalışmak
• Temel Nesneler
• Properties, methods ve Events (FC)
• Range, Sheets, Cells gibi nesne ve deyimler.
Ünite 4. Gelişmiş Kodlama İşlemleri
• Koşullu Deyimler: Karar yapıları. If.. Then..Else, Select…Case yapıları.
• Döngüler (Loop): Do...Loop, While...Wend, For...Next, For Each...Next gibi yapılar.
• MsgBox deyimi
• InputBox deyimi
Ünite 5. Formlar (UserForms)
• Form Tasarımı
• Kontroller (TextBox, CheckBox, ComboBox, ListBox, CommandButton, ..)
• Form Doğrulama
• Örnek Uygulama: Veri girişi ve seçimler için formlar tasarlamak.
NOTLAR: Yapılacak görüşmelere göre süre, içerik ve uygulamalar değiştirilebilir. Tüm uygulamaları da içeren detaylı içeriğimiz (işlevsel
seminer planı) vardır. Bu Seminerler sadece kurumlara özel gruplara (in-house) şeklinde düzenlenmektedir.
Excel 2013 Türkçe ve İngilizce olarak verilebilmektedir. Aynı şekilde Excel 2010 sürümünü de desteklemektedir.
İleri Excel seminerleri için düzey belirleme testleri uygulanmaktadır. Testler için bizi arayınız ya da
www.farukcubukcu.com/downloads.aspx adresinden indirin. Detaylı içerikler ve referanslar için bizi arayınız. Ayrıca eğitmen ile
tanışmak, bilgi, deneyim eğitim yeteneğini mutlaka görmek ve bir demo çalışması için randevu alınız. Kurs kitaplarını mutlaka inceleyiniz
(bir kopyasını isteyiniz).
Eğitmenin Youtube üzerindeki (yüzbinden fazla izlenen videolarını izleyin (http://www.youtube.com/user/farukcubukcu).
Seminer içeriği ve uygulamaları özgün olarak Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bütün hakları Faruk Çubukçu’ya aittir.
Kopyalarına itibar etmeyiniz. Excel, Microsoft şirketinin tescilli markasıdır.
(Kurumsal Excel, iş süreçlerine yönelik özel bilgi ve deneyimi gerektirir. Stajyer eğitmenler ve kalitesiz eğitim merkezleriyle zamanınızı
boşa harcamayınız!)
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 22
www.Excelci.com
Şirketlerde Excel’den en iyi şekilde
yararlanmayı sağlayacak video anlatımı,
slayt gösterimi ve soru-yanıt desteği içeren
bir Internet sitesi.
www.excelci.com, kurumsal kullanıcıların
Microsoft Excel®'i etkin bir şekilde
kullanmalarını sağlayacak; muhasebe,
finans, satış-pazarlama ve insan kaynakları
gibi kurumsal iş süreçlerinde Excel’i etkin olarak kullanmanızı sağlar.
Sitenin amacı, özgün videolar ve slaytlar aracılığıyla kullanıcıların kendi işlerinde
kullanabilecekleri/uyarlayabilecekleri genel anlamda “hesap tablosu” teknikleri ve çözümleri
göstermektir. Videoların her biri belli bir konuda hazırlanmış bir uygulama ve çözümdür. Aynı
şekilde işlemlerinizi daha kısa zamanda ve daha etkin olarak yapmanızı sağlayacak; değer katan
“hesap tablosu” teknikleri yer alır.
Düzeylere ve konulara göre sınıflandırılmış yüzlerce video vardır. Her biri ortalama 10 dk süreli 300
civarında video ile toplam 40 saate yakın süre izleme sağlanır. Ayrıca uygulama dosyaları da
indirebilmektedir.



İleri Düzey Videolar
Finansal Uygulamalar
İstatistik Uygulamalar


Makrolar
VBA Uygulamaları

Tip’ler
Destek bileti uygulamasıyla sorunlarınıza çözüm sağlanmaktadır. Kurumsal ve bireysel üyelik
sistemiyle bir yıl boyunca siteye erişim ve destek hizmeti alınabilmektedir.
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 23
www.Excelci.com
Video listesi:
TEMEL
İLERİ
Video 100: Hesap Tablosu Nedir?
Video 101: Excel’i etkin kullanmak ne demek?
Video 102: Kısayol Tuşları / Fonksiyon Tuşları
Video 103: Excel 2013 yenilikleri
Video 104: Çalışma Ortamı
Video 105: Excel Seçenekleri (Options)
Video 106: Dosya (File) Menüsü İşlemleri
Video 107: Dosya Uzantıları (File Extensions)
Video 108: Çalışma Kitabı (Workbook) ve Sayfası (Sheet)
Video 109: Görünüm (View) İşlemleri
Video 110: Satır ve Sütun İşlemleri
Video 111: Hücreler ve Hücre Adresleri
Video 112: Alan Adlandırma (Named Range) İşlemleri
Video 113: Veri Girişi-Veri Türleri
Video 114: Formül Girişi-Dört İşlem
Video 115: Hızlı Doldurma-Flash Fill-Excel 2013 Yeniliği
Video 116: Bulma Değiştirme – Veri
Video 117: Bulma Değiştirme – Formül
Video 118: Açıklama (Comments)-Girişi
Video 119: Otomatik Doldurma – Formül Kopyalama
Video 120: Kopyalama Yapıştırma-Özel Yapıştırma (Paste Special)
Video 121: Özel Yapıştırma – Tüm Birleştirilmiş Koşullu Biçim (All Merging
Conditional Formatting)
Video 122: Sabit Adres Kullanımı-1 ve 2
Video 123: Excel’de Sık Karşılaşılan Hatalar
Video 124: Köprü (Hyperlink) Oluşturma
Video 125: Seçim İşlemi
Video 126: Biçimleme (Formatting) İşlemleri
Video 127: İsteğe Uyarlanmış-Custom-Biçimleme İşlemleri
Video 128: Koşullu Biçimlendirme (Conditional Formatting) – Genel
Video 129: Koşullu Biçimlendirme – Yeni Kural Oluşturmak
Video 130: Koşullu Biçimlendirme – Formül Kullanarak
Video 131: Koşullu Biçimlendirme – Simgeler (Icons)
Video 132: Koşullu Biçimlendirme – Veri Çubukları (Data Bars)
Video 133: Koşullu Biçimlendirme – Renk Ölçekleri (Color Scales)
Video 134: Koşullu Biçimlendirme – Kuralların Yönetimi
Video 135: Veri Doğrulama – Data Validation
Video 136: Veri Doğrulama – Liste Kutusu
Video 137: Hızlı Çözümleme (Quick Analysis) – Excel 2013 Yenilik
Video 138: Grafik Oluşturma -Grafik Türleri (Charts)
Video 139: Grafik Oluşturma - Sütun (Column) Grafik
Video 140: Grafik Oluşturma - Çizgi (Line) Grafik
Video 141: Grafik Oluşturma - Pasta (Pie) Grafik
Video 142: Grafik Oluşturma - Radar Grafik
Video 143: Grafik Oluşturma - Birleşik (Combo) Grafikler
Video 144: Mini Grafik
Video 145: Sayfa Düzeni, Sayfa Yapısı, Yazdırma Alanı, Yazdırma Ayarları, Sayfa
Sonu Önİzleme
Video 146: Üst Bilgi (Header), Alt Bilgi (Footer) Düzenlemeleri
Video 147: Fonksiyonların Kullanımı
Video 148: EĞER (IF) Fonksiyonu-Prim-Bonus-Hesaplama
Video 149: EĞER (IF) Fonksiyonu-Kira-Vergisi-Hesaplama
Video 150: EĞER (IF) Fonksiyonu-Kesinti-Hesaplama
Video 151: EĞER (IF) Fonksiyonu-Elektrik-Parası-Hesaplama
Video 152: EĞER (IF) Fonksiyonu-Not-Hesaplama
Video 153: Gülen Yüz (Smiley) – Durum Değerlendirmeleri
Video 154: ETOPLA (SUMIF) Fonksiyonu-Grup-Toplamları
Video 155: EĞERSAY (COUNTIF) Fonksiyonu-Kritere-Uyanları-Say
Video 156: ÇOKETOPLA (SUMIFS) Fonksiyonu-Grup-Toplamları
Video 157: Metin (Text) Fonksiyonları
Video 158: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Fonksiyonu
Video 159: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Fonksiyonu-Personel-Getir
Video 160: DÜŞEYARA (VLOOKUP) Fonksiyonu-Oran-Bul
Video 161: Tarih (Date) Fonksiyonları
Video 162: İstatistiksel Fonksiyonlar
Video 163: Finansal Fonksiyonlar-Taksit Hesaplama
Video 164: Veri Analizi (Data Analysis) İşlemleri
Video 165: Verileri Sıralama (Sort)
Video 166: Renklere Göre Sıralama (Sort by Color)
Video 167: Verilerin Filtrelenmesi (Filter)
Video 168: Renklere Göre Filtreleme (Filter by Color)
Video 169: Alt Toplamlar (Subtotals)
Video 170: Pivot Tablo – Grafik - Genel
Video 171: Pivot Tablo – Gruplama
Video 172: Pivot Tablo - Filtreleme
Video 173: Pivot Tablo – Dilimleme (Slicing)
Video 401: Sabit Adresleme
Video 402: Formüllerde Hücre/Sayfa Referansları
Video 403: Alan Adlandırma-(Named Range)-Kullanımı
Video 404: Tablo Alanı Tanımlama (Table)
Video 405: Veri Doğrulama (Data Validation) – Liste Kutuları
Video 406: Veri Doğrulama (Data Validation) – Bağlı Liste Kutuları
Video 407: Veri Doğrulama (Data Validation) – Formül Kullanımı - Çiftleri Engelleme
Video 408: Veri Doğrulama (Data Validation) – Formül Kullanımı - Boşluk Girilmesin
Video 409: Veri Doğrulama (Data Validation) – Formül Kullanımı - Tarih Kontrolü
Video 410: Veri Doğrulama (Data Validation) – Formül Kullanımı - Sadece Sayı
Video 411: Veri Doğrulama (Data Validation) – Formül Kullanımı - Sadece Metin
Video 412: Veri Doğrulama (Data Validation) – Formül Kullanımı - Sadece BÜYÜK HARF
Video 413: Veri Doğrulama (Data Validation) – Formül Kullanımı - Sadece küçük harf
Video 414: Veri Doğrulama (Data Validation) – Formül Kullanımı - Yandaki Sütundan
Büyük Olsun
Video 415: Sayfa Koruma-Sheet-Protection-Puantaj-Tablosu
Video 416: Sayfa Koruma-Sheet-Protection-Form-Oluşturma
Video 417: Koşullu Biçimleme-Conditional-Formatting-Tarihe Göre Biçimleme
Video 418: Koşullu Biçimleme-Conditional-Formatting-Yinelenenler-Duplicates
Video 419: Koşullu Biçimleme-Conditional-Formatting-Simgelerin-Kullanımı-Özelleştirme
Video 420: Koşullu Biçimleme-Conditional-Formatting-Formüle Dayalı-Hafta Sonu Tarihleri
Video 421: Koşullu Biçimleme-Conditional-Formatting-Formüle Dayalı-Yaklaşan Tarihler
Video 422: Koşullu Biçimleme-Conditional-Formatting-Formüle Dayalı-Diğer Listeyle
Eşleşmeyenler
Video 423: Koşullu Biçimleme-Conditional-Formatting-Formüle Dayalı-Başında Boşluk
Olanlar
Video 424: Koşullu Biçimleme-Conditional-Formatting-Formüle Dayalı-Çok Koşula Göre
Video 425: Koşullu Biçimleme-Conditional-Formatting-Tüm Satırı Renklendirme
Video 426: Koşullu Biçimleme-Conditional-Formatting-Doğruysa-Durdur-Stop
Video 427: Özel Karakterlerle Biçimleme– Wingdings ve Webdings Kullanımı
Video 428: Metni Sütunlara Dönüştürme-Text-to-Column-Ürünler
Video 429-EĞER-IF-Fonksiyonu-İç-İçe Kullanım
Video 430: EĞER-IF-Fonksiyonu-VE-AND-YADA-OR
Video 431: EĞER-IF-Fonksiyonu-VE-AND-YADA-OR-Çok-Sayıda-Koşul
Video 432: EĞER-IF-Fonksiyonu-Elektrik-Parası -1
Video 433: EĞER-IF-Fonksiyonu-Elektrik-Parası -2
Video 434: EĞER-IF-Fonksiyonu-Gelir Vergisi
Video 435: EĞER-IF-Fonksiyonu-Vergi İadesi
Video 436: ETOPLA-SUMIF-KDV-Grup-Toplamları
Video 437: EÇOKTOPLA-SUMIFS-Masraf-Toplamları
Video 438: EĞERSAY-COUNTIF-Fonksiyonu
Video 439: ÇOKEĞERSAY-COUNTIFS-Fonksiyonu
Video 440: EĞERORTALAMA-AVERAGEIF-Fonksiyonu
Video 441: TOPLA.ÇARPIM-SUMPRODUCT-Grup Toplamları
Video 442: TOPLA.ÇARPIM-SUMPRODUCT-Ağırlıklı Ortalama
Video 443: DÜŞEYARA-VLOOKUP-Fonksiyonu
Video 444: DÜŞEYARA-VLOOKUP-Fonksiyonu-SATIR ve SÜTUN Değerleriyle
Video 445: DÜŞEYARA-VLOOKUP-EĞERHATA-IFERROR Birlikte
Video 446: DÜŞEYARA-KAÇINCI-VLOOKUP-MATCH-İki boyutlu-1
Video 447: DÜŞEYARA-KAÇINCI-VLOOKUP-MATCH-İki boyutlu-2
Video 448: DÜŞEYARA-KAÇINCI-VLOOKUP-MATCH-İki boyutlu-3
Video 449: DÜŞEYARA-KAÇINCI-VLOOKUP-MATCH-İki boyutlu-4
Video 450: DÜŞEYARA-VLOOKUP-Döviz-Kurunu-Bulma
Video 451: DÜŞEYARA-VLOOKUP-Sütun-Başlıklarına-Göre-Arama
Video 452: DÜŞEYARA-VLOOKUP-Sayfa-Adına-Göre
Video 453: DÜŞEYARA-VLOOKUP-Liste Karşılaştırma
Video 454: DÜŞEYARA-VLOOKUP-Tam-Eşleştirme-Yakın-Eşleştirme
Video 455: YATAYARA-HLOOKUP-Araba-Vergileri
Video 456: YATAYARA-HLOOKUP-Oran-Bul
Video 457: İNDİS-KAÇINCI-INDEX-MATCH-Kullanımı-1
Video 458: İNDİS-KAÇINCI-INDEX-MATCH-Kullanımı-2
Video 459: ARA-LOOKUP-Fonksiyonu-Derecelendirme
Video 460: ARA-LOOKUP-Fonksiyonu-Notları-Bulma
Video 461: ARA-LOOKUP-Fonksiyonu-Ay-Bulma
Video 462: Veritabanı-Database-Fonksiyonları
Video 463: Yuvarlama-Round-Fonksiyonları
Video 464: Metin İşlemleri Ad-Soyad Ayırma-İki-İsimliler
Video 465: Metin İşlemleri-Adı küçük-Soyadı BÜYÜK HARF
Video 466: Metin İşlemleri-Orta Kısmından Almak
Video 467: Metin İşlemleri-Birleştirme
Video 468: Metin İşlemleri-Boşlukları Kaldırma (baştan, ortadan)
Video 469: Metin İşlemleri-Değiştirme
Video 470: TAMİŞGÜNÜ-NETWORKDAYS-İki tarih arası
Video 471: ETARİHLİ-DATEDIF-İki Tarih Arası
Video 472: METNEÇEVİR-TEXT-Gün Adını Bulmak
Video 473: Tarih İşlemleri-Saatlerin Toplamı
Video 474: Üç boyutlu (3D) formül kullanımı
Video 475: KAYDIR (OFFSET) Fonksiyonu
Video 489: Pivot Tablo-Hesaplanmış Alan (Calculated Field)
Video 490: Pivot Tablo-Hesaplanmış Alan - EĞER (IF) ile
Video 491: Pivot Tablo-Hesaplanmış Öğe (Item)
Video 492: Pivot Tablo-Zaman-Çizelgesi-Timeline
Video 476: DOLAYLI (INDIRECT) Fonksiyonu
Video 477: İnternet'den veri almak
Video 478: SIRALAMA-SORT-İşlemi
Video 479: ALT TOPLAMLAR-SUBTOTALS
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 24
Video 493: Pivot Tablo-Benzersiz değerler (unique)
Video 494: Pivot Tablo-İlişkiler
Video 495: Pivot-Grafik-Chart
Video 496: Verileri Birleştirmek-Konsolidasyon
Video 497: Hedef ara (Goal seek)
Video 498: Çözücü (Solver)
Video 499: Senaryo Yöneticisi
Video 500: Özel Görünümler (Custom Views)
Video 501: Kontroller-Onay Kutusu (Check box)
Video 502: Kontroller-Radyo Düğmesi (Option Button)
Video 503: Kontroller-Kaydırma-Çubuğu-Scroll-Bar
Video 504: Şablon (Template) Kullanımı
Video 505: Eklentileri (Add-Ins) Yükleme
Video 506: Veritabanı Bağlantısı
Video 480: Filtreleme-Özel Filtreleme
Video 481: Filtreleme-Gelişmiş (Advanced) Filtreleme
Video 482: Form Aracı
Video 483: Pivot Tablo-Değer-Alanı-Ayarları
Video 484: Pivot Tablo-Değer Gösterimleri (Show Value As)
Video 485: Pivot Tablo-Tarih gruplama, yıl, ay, hafta
Video 486: Pivot Tablo-Alan-Gruplama
Video 487: Pivot Tablo-Fatura Sayıları ve Cirolar
Video 488: Pivot Tablo-Değer-Etiket Filtreleme
FİNANS
İSTATİSTİK
MAKROLAR
VBA
TİPS
Video 901: Basit faiz
Video 902: Bileşik faiz
Video 903: Anuite
hesaplamaları - Ödeme
Tutarının Hesaplanması
Video 904: Anuite
hesaplamaları – Ana Para ve
Faiz Tutarının Hesaplanması
Video 905: Anuite
hesaplamaları – Ana Para ve
Faiz - Vergiler
Video 906: Anuite
Heaplamaları- Hedef Ara (Goal
Seek) ile
Video 907: Anuite
Hesaplamaları - Veritablosu
Veritablosu çözümleri
Video 908: Anuite
Hesaplamaları - Çözücü
(solver) çözümleri
Video 909: NBD-NPV-NetBugünkü-Değer-Fonksiyonları
Video 910: İVO-IRR-İç-VerimOranı-Fonksiyonu
Video 911: NBD-İVO Projelerin Değerlendirilmesi -1
Video 912: NBD-İVO Projelerin Değerlendirilmesi -2
Video 913: Karlılılık İndeksi
Viode 914: Vade farkı
hesaplama
Video 915: Ağırlıklı Ortalama
Video 916: Finansal Tablolar
Video 917: Finasal Tablolar Yatay Analiz
Video 918: Finansal Tablolar Dikey Analiz
Video 919: Finansal Tablolar Eğilim Yüzdeleri-Trend Analizi
Video 920: Finansal Tablolar Oranlar (Rasyolar)
Video 1001: Büyük (Large)
Fonksiyonu
Video 1002: Küçük (Small)
Fonksiyonu
Video 1003: Rank.Eşit
(Rank.Equal) Fonksiyonu
Video 1004: Standart Sapmayı
Bulmak
Video 1005: Dağılım (XY)
Grafiği
Video 1006: Histogram Çizmek
Video 1007: Pareto Analizi /
Grafiği
Video 1008: Korelasyon
Video 1101: Makro Mantığı /
Kaydedilen Makrolar-ilkbilgiler
Video 1102: Haftalık İşlemler
Video 1103: Aylık İşlemler
Video 1104: Metin Ayırma
İşlemleri
Video 1105: Sütun-SilmeFonksiyonlar-Rutin-İşlemler
Video 1106: Filtreleme İşlemleri
/ Buton Kullanımı
Video 1107: Özel Filtreleme /
Buton Kullanımı
Viode 1108: Mutlak Adresli
Makrolar
Video 1201: VBA Ortamı
Video 1202: Sub ve Function
Yapıları
Video 1203: IF Yapısı
Video 1204: Select Case
Yapısı
Video 1205: Döngüler (Loops)
Video 1206: For-Next Döngüsü
Video 1207: Range Nesnesi
Video 1208: Cells Deyimi
Video 1209: InputBox ve
MsgBox Deyimleri
Video 1210: Form KullanımıKontroller
Video 1211: Form KullanımıComboBox Kullanımı
Video 1212: Form Kullanımı Veri kaydetme
Video 1213: Veri tabanı
bağlantısı
Video 1301: Kamera Aracı
Video 1302: Boşlukları bulmak.
Video 1303: Tüm Açıklamaları
(comments) bulmak ve silmek
Video 1304: Özel Listeler
(Custom Lists)
Video 1305: Üç boyutlu formül
kullanımı
Video 1306: Dış bağlantıları
(Links) görmek ve kaldırmak
Video 1307: Veri Doğrulama Kurala Uymayanlar
Video 1308: Sayıların önündeki
sıfırları göster
Video 1309: Sayıların önündeki
sıfırları kaldır
Video 1310: Önüne sıfır ekleme
Video 1311: Özel biçimler
Video 1312: Formülleri
gösterme (Show formulas)
Video 1313: Şeridi özelleştirme
Video 1314: İlişkili liste kutuları
Video 1315: Zebra
Video 1316: Bulunulan hücre
satır renkli
Video 1317: Gülen yüzler
Video 1318: ÇİFTLER, çiftleri
kaldırma
Video 1319: TEKLER
(benzersizleri) Bulmak
Video 1320: Gelişmiş filtrelemeçiftleri kaldırma
Video 1321: Koşullu
biçimledirmede satırı tüm satırı
işaretle
Video 1322: Ara Fonksiyou
Video 1323: Form kontrolü
Video 1324: Kümülatif toplam
Video 1325: Hızlı doldurma
Video 1326: Tablo Yapısı
Video 1327: Biçime göre araarama/biçimleme
Video 1328: İki Tire
Arasındakileri Bulmak
Video 1329: Boşlukları
Kaldırmak
Video 1330: Dinamik tablo
yapısı – Liste kutusu ve
düşeyarama (vlookup)
Video 1331: Özel görünümler
(custom views)
Siteye üye olup videoları izlemek ve soru sormak (destek bileti) için gerekli ücretler 2014 yılı için şu şekildedir:
Bireysel üyelik – Bir yıl süreli: 149 TL + KDV - 1 yıl video izleme ve 3 soru sorma hakkı.
Kurumsal üyelik (Küçük)– Bir yıl süreli: 1190 TL + KDV - 1 yıl video izleme ve – on kullanıcı hesabı - 20 soru sorma
hakkı.
Kurumsal üyelik(Büyük) – Bir yıl süreli: 9900 TL + KDV - 1 yıl video izleme ve – yüz kullanıcı hesabı - 200 soru sorma
hakkı.
NOT: Videoların tümünün satışı ve şirket portalı üzerinden yüklenecek kullanıma açılması uygulamaları da yapılmaktadır.
Bu tür hizmetler de ayrıca talep edilebilir ve ayrıca ücretlendirilir.
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 25
Proje Yönetimi
Proje yönetimi, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilebilmesi için iş kalemlerinin,
kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir.
Kurumların istediği karlılığı, verimliliği ve rekabet üstünlüğünü yakalayabilmesi için daha hızlı
hareket etmesi ve daha kaliteli ürün ve hizmet üretmesi gerekir. Bu da ancak «proje yönetimi» ile
mümkündür. Projelerde insan, teknoloji ve zamanın etkin ve doğru kullanımı, iş birimlerinin birbirini
tamamlaması ve bu sayede projenin başarı ile sonuçlandırıp kuruma maksimum fayda getirmesi
sağlanır.
Faruk Çubukçu, PMP sertifikalı olarak PMI proje yönetimi sistemi temelinde proje yönetimi
seminerleri hazırlamıştır.
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 26
PROJE YÖNETİMİ
TEMEL METOT ve
TEKNİKLERİ
SÜRE
ÖN BİLGİ ve TEST
SEMİNER
16 Saat / 2 Gün
Kurumsal proje süreçleri konusunda bilgi ve
deneyim
Ders Notu, CD, istenirse Kitap
YERİNDE ve GRUP OLARAK (en çok 10 kişi)
TEMEL (BAŞLANGIÇ)
DOKÜMAN
EĞİTİM YERİ
DÜZEY
Proje Yönetimi Metot ve Tekniklerinin Örnek Olaylarla Açıklandığı Grup Çalışmalarını İçerir.
Kurumsal alanda; özgün bir ürün ya da hizmeti sağlamak üzere yapılan çalışmalara “proje” denilmektedir.
IT sektörü, finans sektörü, imalat ve inşaat sektörü başta olmak üzere her alanda yapılan yeni yatırımlar,
yeni düzenlemeler ve faaliyetler proje olarak ele alınmaktadır.
Proje yönetimi, projelerin insan gücü, malzeme, bütçe ve zaman kısıtlamalarını en iyi şekilde yönetmeyi
amaçlayan bir alan olarak artık kendini kanıtlamıştır. Proje yönetimi metot ve teknikleriyle işlerin en kısa
sürede, en az maliyetle ve en yüksek kalitede yapılması sağlanır.
Proje yönetimi seminerimiz; şirketlerin kendi çalışma alanlarına uygun projeleri geliştirmelerini ve en iyi
şekilde yönetmelerini sağlamak üzere temel bilgileri, kavramları, ilgili süreçleri ve örnek olay (case study)
çalışmalarıyla proje yönetimi metodolojisini açıklamayı ve uygulamayı amaçlamaktadır.
(Proje yönetimi metodu olarak PMI (Project Management Institute) standartları benimsenmiştir)
Tanımı
Proje Yönetimi (Project Management), projelerin hedeflerine başarılı bir şekilde ulaşmalarını sağlamak için
geliştirilmiş bir disiplindir. Günümüz rekabet koşulları, şirketlerin uluslararası projelere katılması gibi
gereksinimler; yapılan projelerin, zaman, maliyet ve insan gücü kullanımı bakımından etkin bir şekilde
yönetilmesini gerektirmektedir.
Amacı ve Kazanımları
Seminerimizin amacı kurumsal projelerin, proje yönetimi kurallarına uygun olarak yönetilmesini sağlayacak
kavramsal bilgileri açıklamak ve uygulayıcı yeteneklerini geliştirmektir. Katılımcılar bir projenin beratı
hazırlamayı, paydaş analizini yapmayı ve kapsam dokümanını yazmayı öğrenecekler. Ardından projenin
planlamasına ilişkin iş kırılımı, iş paketlerini oluşturmayı, zaman planı ve ağ diyagramlarını oluşturmayı, daha
sonra da projenin insan kaynakları yönetimi, kalite ve risk yönetimine ilişkin temel uygulamaları yapacaklar.
Kimler için
• Proje Yöneticileri ve Proje Yöneticisi adayları
• Yöneticiler
• IT departmanı sorumluları ve yöneticileri
• Planlama sorumluları ve yöneticileri
• Kalite sorumluları ve yöneticileri
• Çeşitli event/olay ve kampanya sorumluları ve yöneticileri
• İnsan kaynakları sorumluları ve yöneticileri
• İnşaat mühendisleri
• Diğer mühendisler ve araştırmacılar
Seminerin İçeriği
Ünite 1. Proje Yönetimi Temel Kavramları
• Proje nedir
• Projelerin amaçları
• Projelerin başarı kriterleri
• Proje ile operasyon arasındaki farklar
• Proje Yönetimi kavramının tanımlanması
• Proje Yöneticisi
• Proje yöneticisinin görevleri
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 27
Ünite 2: Proje Yönetimi Organizasyonu
• Proje ekibini oluşturmak ve kurum içindeki proje yönetimi görevlerini açıklamak.
• Fonksiyonel organizasyonlarda proje yapmak
• Matris organizasyonlarda proje yapmak
• Proje bazlı çalışan organizasyonlarda proje yapmak
• Paydaşlar ve paydaşları analizi
• Örnek olay: Şirket yapısını tanımlama
• Örnek olay: Proje beratı hazırlama
• Örnek olay: Paydaş analizi
Ünite 3: Proje Yönetimi Süreçleri
• Bir projenin geliştirilmesindeki süreçler açıklanır. Süreçler ana süreç grupları ve bunları içindeki işlemler
olarak ele alınır.
• PMI ® tarafından önerilen süreçler açıklanır.
• Araçlar ve teknikler
• Örnek olay: Süreçleri belirleme
Ünite 4: Planlama Süreçleri
• Kapsamın tanımlanması, iş kırılımının çıkarılması (WBS), aktivitelerin tanımlanması ve sürelerinin
belirlenmesi ve zaman planının çıkarılması.
• Bütçe ve risk yönetimine ilişkin planların yapılması.
• Araçlar ve teknikler
• Örnek olay: Kapsamı belirleme
• Örnek olay: İş kırılımı (WBS)
• Örnek olay: Aktiviteleri belirleme
• Örnek olay: Kilometre taşlarını belirleme
• Örnek olay: İlişkileri tanımlama
• Örnek olay: Network diyagramını hazırlama
• Örnek olay: İş planının (takvim) yapılması
• Örnek olay: Kritik patikanın belirlenmesi
• Örnek olay: İnsan kaynaklarının belirlenmesi
• Örnek olay: Bütçenin yapılması
• Örnek olay: Risk planlama (Risk Analizi)
Ünite 5: Projenin Yürütülmesi
• Projenin yürütülmesine ilişkin açıklamalar.
• Araçlar ve teknikler
• Örnek olay: Performansı izlemek
Ünite 6: Projenin İzlenmesi
• Kontrol çalışmalarına ilişkin çalışmalar açıklanır.
• Araçlar ve teknikler
• Örnek olay: Varyans analizi
Ünite 7: Projenin Kapatılması
• Projenin kapatılmasına ilişkin çalışmalar açıklanır.
• Araçlar ve teknikler
• Örnek olay: Projeni kapatılması
NOTLAR: Yapılacak görüşmelere göre süre, içerik ve uygulamalar değiştirilebilir. Tüm uygulamaları da içeren detaylı içeriğimiz (işlevsel
seminer planı) vardır. Bu Seminerler sadece kurumlara özel gruplara (in-house) şeklinde düzenlenmektedir.
Microsoft Project 2010/2013 Türkçe ve İngilizce olarak verilebilmektedir.
Detaylı içerikler ve referanslar için bizi arayınız. Ayrıca eğitmen ile tanışmak, bilgi, deneyim eğitim yeteneğini mutlaka görmek ve bir
demo çalışması için randevu alınız. Kurs kitaplarını mutlaka inceleyiniz (bir kopyasını isteyiniz).
Eğitmenin Youtube üzerindeki (yüzbinden fazla izlenen) videolarını izleyin (http://www.youtube.com/user/farukcubukcu).
Seminer içeriği ve uygulamaları özgün olarak Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bütün hakları Faruk Çubukçu’ya aittir.
Kopyalarına itibar etmeyiniz.
(Kurumsal seminerler, iş süreçlerine yönelik özel bilgi ve deneyimi gerektirir. Stajyer eğitmenler ve kalitesiz eğitim merkezleriyle
zamanınızı boşa harcamayınız!)
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 28
PROJE YÖNETİMİ
MS PROJECT
UYGULAMALARI
SÜRE
ÖN BİLGİ ve TEST
DOKÜMAN
UYUMLULUK
EĞİTİM YERİ
DÜZEY
SEMİNER
16 Saat / 2 Gün
Kurumsal proje deneyimi
Ders Notu, CD, istenirse Kitap
Microsoft Project 2010 / 2013 (ENG, TR)
YERİNDE ve GRUP OLARAK (en çok 10 kişi)
ORTA
Tanımı
Proje Yönetimi (Project Management), projelerin hedeflerine başarılı bir şekilde ulaşmalarını
sağlamak için geliştirilmiş bir disiplindir.
Seminerimizin amacı kurumsal projelerin, proje yönetimi kurallarına göre uygulanmasını
sağlayacak şekilde geliştirmektir.
Kimler için
• Proje yönetimi konusunda çalışma yapan ya da bilgisayar ortamında proje yönetimi
gereksinimi olan potansiyel proje yöneticileri.
• İş planlaması yapan kişiler.
Ön Gereksinimler
• Windows işletim sisteminin temel kullanımını (klasör işlemleri, kopyalama, vb) bilmek.
• Proje yönetimi temel metot ve tekniklerini (kavramsal) olarak bilmek. (Proje Yönetimi Temel
Metot ve Teknikleri Seminerini almış olmak)
• Planlama konularında deneyim sahibi olmak ya da çalışmak.
Seminerin İçeriği:
Ünite 1. Proje Yönetimi Temel Kavramları
Proje Yönetimi kavramının tanımlanması.Planlama, kontrol ve izlemeye ilişkin temel bilgiler.
Ünite 2. Microsoft Project® Programı
Microsoft Project programının tanıtımı. Çalışma ortamı ve diğer özellikleri.
Ünite 3. Bir Proje Dosyasının Oluşturulması
Görevlerin/aktivitelerin girilmesi, özet görevlerin oluşturulması, görevlerin zamanlarının
ayarlanması, görevler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi. Örnek senaryo çalışması/uygulamaları.
Ünite 4. Düzenleme ve Formatlama İşlemleri
Kritik patikanın bulunması vb. işlemler. Çeşitli formatlama işlemleri. Görünümleri kullanmak. Work
Breakdown Structure oluşturulması. Örnek senaryo çalışması/uygulamaları.
Ünite 5. Kaynak Yönetimi
Farklı kaynak türlerinin tanımlanması. Farklı kaynak kullanım şekillerinin düzenlenmesi.
Kaynakların görevlere atanması. Kaynak ataması işleminde ayarlamalar. Örnek senaryo
çalışması/uygulamaları.
Ünite 6. Takvim Kullanımı
Takvim düzenlemeleri. Özel takvim tanımlanması. Örnek senaryo çalışması/uygulamaları.
Ünite 7. Kısıtlamalar (Constraints)
Kısıtlamaların tanımlanması ve uygulanması. Örnek senaryo çalışması/uygulamaları.
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 29
Ünite 8. İlerleme (Tracking) İşlemleri
“Baseline” kavramı. Baseline tanımlanması. Projenin ve görevlerin ilerletilmesi/güncellenmesi.
Örnek senaryo çalışması/uygulamaları.
Ünite 9. Filtreleme ve Raporlama İşlemleri
Çeşitli görünüm ve raporların alınması. Örnek senaryo çalışması/uygulamaları.
Ünite 10. Birden Çok Proje İle Çalışmak
Birden çok proje dosyasının bir proje içinde toplanması. Kaynak havuzu tanımlamaları. Örnek
senaryo çalışması/uygulamaları.
NOTLAR: Yapılacak görüşmelere göre süre, içerik ve uygulamalar değiştirilebilir. Tüm uygulamaları da içeren detaylı içeriğimiz (işlevsel
seminer planı) vardır. Sadece kurumlara özel gruplara (in-house) şeklinde düzenlenmektedir.
Detaylı içerikler ve referanslar için bizi arayınız. Ayrıca eğitmen ile tanışmak, bilgi, deneyim eğitim yeteneğini mutlaka görmek için ve bir
demo çalışması için randevu alınız. Kurs kitaplarını mutlaka inceleyiniz (bir kopyasını isteyiniz).
Eğitmenin Youtube üzerindeki (yüzbinden fazla izlenen videolarını izleyin (http://www.youtube.com/user/farukcubukcu).
Seminer içeriği ve uygulamaları özgün olarak Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bütün hakları Faruk Çubukçu’ya aittir.
Kopyalarına itibar etmeyiniz.
(Kurumsal seminerler, iş süreçlerine yönelik özel bilgi ve deneyimi gerektirir. Stajyer eğitmenler ve kalitesiz eğitim merkezleriyle
zamanınızı boşa harcamayınız!)
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 30
Bilgi Güvenliği (ISO 27001)
Bilgi güvenliğinin birinci amacı bilgi gizliliğini sağlamaktır. Yetkisiz (unauthorized) erişimi, yetkisiz
değişiklikleri (modifikasyonunu) ayrıca erişimi reddetmeyi (denial/repudiation) engellemek gerekir.
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), kurumun hassas bilgilerini korumak amacıyla benimsenen
sistematik bir yaklaşımdır. Bu sistemin temel amacı bilgilerin korunmasıdır. BGYS, çalışanları, iş
süreçlerini ve bilgi teknolojileri (BT) sistemlerini kapsar.
ISO 27001:2013 danışmanlığı; zorunlu ve ek maddelerine karşılık gerekli dokümantasyon
sisteminin oluşturulmasını ve IT alt yapısında yapılacak implementasyon çalışmalarını kapsar
ISO 27001 – BGYS PROJELERİ DANIŞMANLIĞI
ISO 27001, organizasyon bünyesinde bir bilgi güvenliği yönetim sistemi (BGYS) yapısının
kurulmasını, gerçekleştirilmesini, işletilmesini, izlenmesini, sürdürülmesini önerir.
BGYS, hassas varlıkların/bilgilerin korunmasını ve yönetilmesine ilişkin standart bir süreç
yaklaşımını benimsemektedir.
1. Karar Verilmesi / Yetkilendirme / Eksiklerin Belirlenmesi
2. Ekibin (Takımın) Belirlenmesi
3. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) tanımı ve kapsamı
4. Politika Beyannamesinin yazılması ve onaylanması
5. Bilgi Varlıklarının belirlenmesi
6. Risk Değerlendirmesi
7. İlgili Politika ve Prosedürlerin yazılması
8. Diğer Dokümantasyon Gereksinimleri - Kontrollerin Seçimi, Uygulanabilirlik Bildirgesi
9. Farkındalık Eğitimleri
10. İç Tetkik
11. Belgelendirme için başvuru
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 31
Diğer IT Danışmanlık Çalışmalarımız
Kurumların bilgisayar teknolojilerinden verimli bir şeklide yararlanmalarını sağlıyoruz. Kurumsal
danışmanlık çalışmalarıyla, kurumların bilgisayar sistemlerini ve yazılımları verimli ve etkin şekilde
kullanarak kendi çözümlerini geliştirmelerini sağlıyoruz.
Amaçlara ve hedeflere yönelik olarak bilgi teknolojileri çözümleri geliştirilmesini sağlıyoruz.
PowerPoint, Word, Access ve Outlook Seminerleri
Microsoft Office programlarının kurumsal ortamda etkin ve çözüme odaklı olarak kullanımı
sağlamak üzere yapılan danışmanlık hizmetleri:
PowerPoint ile kurumsal alanda gereksinim duyulan sunuların etkin bir şeklinde hazırlanmasını
sağlamak. Doğru içerikte ve görsel özelliklere sahip sunular hazırlayabilmeyi sağlar.
SQL Server Yönetim, Sorgulama ve Programlama
Microsoft SQL Server®, client/server (istemci/sunucu) veri tabanı gereksinimlerini karşılamak için
geliştirilmiş yüksek performanslı ve ölçeklenebilir bir veri tabanı yönetim sistemidir. Kurumsal bilgi
teknolojileri sistemi içinde önemli bir yere sahip veri tabanı sistemi sistemidir. SQL Server yönetim,
sorgulama ve programlama için danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak için bize başvurun.
Yazılım Geliştirme
Kurumsal gereksinimleri karşılamak üzere özel yazılım projeleri geliştirme konusunda uzun yıllara
varan deneyime sahibiz. Kurumsal gereksinimlerinizi karşılayan uygulamalar sayesinde iş
süreçlerinizi daha hızlı, daha verimli hale getirebilirsiniz. Özel yazılım gereksinimleriniz için bize
başvurun
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 32
POWERPOINT ile
KURUMSAL SUNUM
HAZIRLAMA
SÜRE
ÖN BİLGİ ve TEST
DOKÜMAN
UYUMLULUK
EĞİTİM YERİ
DÜZEY
SEMİNER
16 Saat / 2 Gün
Kurumsal proje deneyimi
Ders Notu, CD, istenirse Kitap
Microsoft PowerPoint 2010 / 2013
(ENG, TR)
YERİNDE ve GRUP OLARAK (en çok
10 kişi)
ORTA
Tanımı
Kurumsal alanda bir projenin ya da bir faaliyetin tanıtımı için yapılan bilgilendirme sunularında
kullanılan Microsoft PowerPoint programının etkin kullanımı için geliştirilmiş bir çalışmadır.
Microsoft Office ® ailesi içinde yer alan PowerPoint ®uygulaması sunuşların bilgisayar ortamında
oluşturulmasını ve sunulması için gerekli çalışmaları ve yetenekleri içerir.
Amaçlar
Kurumsal alanda gereksinim duyulan sunuların etkin bir şeklinde hazırlanmasını sağlamak. Doğru
içerikte ve gerektiği kadar görsel sunular hazırlayabilmek.
PowerPoint seminerinin amaçları:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Slayt yapılarını öğrenmek.
Template kullanımı yapabilmek.
Asıl slayt (master slide) düzenlemeleri yapabilmek.
Sunu dosyasını Section’lara bölmek
SmartArt, Charts, Shape ve ClipArt kullanmak.
Özel renklerle çalışmak (Colour Schemes).
Animasyon efektleri - Ses, Video, Media Clips, Animated GIF eklemek.
Custom Show düzenlemek (Bir sunuşu farklı izleyicilere göre ayarlamak)
Transitions (geçiş düzenlemeleri) yapabilmek.
Rehearse Timing (prova sunuş zamanlaması).
Diğer Office programlarıyla (Excel, Word) işbirliği.
Ayrıca Tabloları, Hyperlink’leri kullanmak gibi gelişmiş işlemleri yapmak.
Kimler İçin
•
Gelişmiş sunuşlar hazırlamak isteyen bilgisayar kullanıcıları (çalışanlar, uzmanlar ve
yöneticiler) için.
Ön Gereksinimler
•
•
Windows işletim sisteminin temel kullanımını (klasör işlemleri, kopyalama, vb) bilmek.
Kurumsal sunumlara hazırlama ihtiyacı.
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 33
Seminerin İçeriği
Seminerin içeriğinde aşağıdaki üniteler ve
konular yer almaktadır.
Ünite 1: Etkin Sunum Becerileri
1.1.Sunuşun Amacını Belirlemek
1.2.Planlama
3.1. Tablo Oluşturmak
3.2. Tablo Düzenlemeleri
3.3. Tablo Biçimleme
Uygulamalar: Slaytlara tablo eklemek ve
biçimlemek
Ünite 4: SmartArt, Shapes, Graph
Kullanımı
1.3.Ortam Koşulları
1.4.Dinleyici
1.5.Sunuşu Yapılandırmak
1.6.İyi Bir Sunum İçin Gerekli Şeyler
Ünite 2: Temel Yapılar ve Temel İşlemler
4.1. SmartArt Nesnesi Eklemek
4.2. Shape’ler Eklemek
4.3. Grafik Eklemek
2.1. Microsoft PowerPoint Nedir?
Uygulamalar: Slaytlara SmartArt, Shape ve
Graph eklemek
2.2. Çalışma Ortamı
Ünite 5: Özel Efektleri Kullanmak
2.3. Bir Slayt Yapısı
5.1. Animation uygulamak
2.4. Bir Slayt Tasarımı
2.5. Farklı Slayt Düzenleri (Layout)
5.2. Text ve Objelerle animasyon
yapmak
2.6. Master Slide Kavramı
5.3. Ses ve Video eklemek
2.7. Farklı Görünümler
5.4. Animated GIF eklemek
2.8. Notlar ve Handout’lar
Uygulamalar: Slaytlara özel efekt eklemek
Ünite 6: Slide Show
2.9. Section Kullanımı
2.10. Outline Kullanımı
6.1. Slide Show’u hazırlamak
2.11. Template Kullanımı
6.2. Zamanlama Düzenlemeleri (Slide
Timing),
Uygulamalar: Bir projenin sunuşu için gerekli
slaytları planlamak ve hazırlamak
6.3. Özel (Custom) Show oluşturmak
Uygulamalar: Slayt Show işlemleri
Ünite 3: Tablo Kullanımı
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 34
MS ACCESS ile
VERİTABANI
UYGULAMALARI
SÜRE
ÖN BİLGİ ve TEST
DOKÜMAN
UYUMLULUK
EĞİTİM YERİ
DÜZEY
SEMİNER
16 Saat / 2 Gün
Kurumsal proje deneyimi
Ders Notu, CD, istenirse Kitap
Microsoft Access 2010 / 2013 (ENG, TR)
YERİNDE ve GRUP OLARAK (en çok 10
kişi)
ORTA
Tanımı
Microsoft Access yaygın kullanılan bir veritabanı yönetimi programıdır. Access ile kurumsal
veritabanları oluşturarak verilerinizi daha etkin saklayabilirsiniz. Ayrıca sorgulama ve form
yapılarıyla verilerin kolayca bulunması ve raporlanması da sağlanır.
Access, sipariş takibi, stok takibi konularda birden çok kişinin kullanabileceği kurumsal çözümler
geliştirmemizi de sağlar. Bu anlamda ekran formları ve raporlar olarak gelişmiş özelliklere sahiptir.
Access’i öğrenmenin yolunun baştan sona bir veritabanı projesi yapmak olduğunu düşünerek;
seminerde bir şirketin müşterilerini, ürünlerini ve siparişlerini girecek, ardından sorgulayacak ve
çeşitli görsel ve basılı raporları üretecek şekilde bir çalışma yapılacaktır. Böylece hem belli bir işin
yerine getirilmesi hem de gelişmiş Access kullanımı sağlanacaktır
Amaçlar
•
Bilgi işlemeye (çözüme ve analize) yardımcı olarak yeni beceriler kazandırmak.
•
Veritabanı tasarımı yapabilmek. Tablolar ve aralarındaki ilişkilerin kurabilmek. İlişkisel
veritabanı sistemlerinin temellerini öğrenmek.
•
Tablolara veri girişi ya da çeşitli programlardan aktarımını yapabilmek.
•
Sorgulama (querying) yapabilmek. Parametrik sorgular düzenleyebilmek.
•
Çeşitli raporlar tasarlamak. Gruplamalı ve toplamlı vb. raporlar düzenleyebilmek.
•
Veri girişi ve görüntüleme için formlar tasarlamak. Formlar üzerinde grafikler
görüntüleyebilmek.
Kimler İçin
•
Temel Office ve Access kullanımını bilen ve en ez birkaç yıl deneyimli olan kullanıcılar.
Ön Gereksinimler
•
•
•
Windows işletim sisteminin temel kullanımını (klasör işlemleri, kopyalama, vb) bilmek.
Ticari yazılımlar ya da çeşitli veritabanı (database) uygulamalarını kullanmış olmak.
Access ve Office programın temel değişikliklerini ve ayarlarını yapabilmek.
Seminerin İçeriği
Seminerin içeriğinde aşağıdaki konular yer almaktadır. Konular demo ve sunuşların ardından
uygulama yapılacak işlenecektir.
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 35
Ünite 1. Senaryo
Bir şirketin sipariş takibini yapabilecek şekilde bir senaryo geliştirmek. Mevcut senaryoyu
incelemek ve gereksinimleri değerlendirmek.
Ünite 2. Tablo Tasarımı
Gerekli tabloları tasarlamak. Tablolar arasındaki ilişkileri düzenlemek. Test verileri girmek.
Ünite 3. Veri Girişi ve Alma (Import)
Veri girişi ve alma (import) işlemleri yapmak. Bu işlemleri için tablo ve form görünümlerini
kullanmak.
Ünite 4. Sorgulama
Tablolardaki verileri istenilen kriterlere göre sorgulamak. Farklı sorgulama türlerini öğrenmek
(seçim, güncelleme, silme vb). Parametrik sorgular geliştirmek. Form ve Raporlara temel
oluşturacak sorgular hazırlamak.
Ünite 5. Formlar
Veri girişi ve görüntüleme için formlar oluşturmak. Formları formatlamak. Master/detay formları
oluşturmak. Formlar üzerinde çeşitli işlemler yapmak. Form üzerinde grafikler oluşturmak.
Ünite 6. Raporlar
Bir ya da daha çok tablo üzerindeki verilere ya da sorgulara bağlı olarak çeşitli raporlar tasarlamak.
Gruplama ve hesaplama işlemleri yapmak.
Ünite 7. Formlar Oluşturmak
Tablolar, sorgular, formlar ve raporlara girişi kontrol eden bir ana form (switchboard) oluşturmak.
NOTLAR: Yapılacak görüşmelere göre süre, içerik ve uygulamalar değiştirilebilir. Tüm uygulamaları da içeren detaylı içeriğimiz (işlevsel
seminer planı) vardır. Sadece kurumlara özel gruplara (in-house) şeklinde düzenlenmektedir.
Detaylı içerikler ve referanslar için bizi arayınız. Ayrıca eğitmen ile tanışmak, bilgi, deneyim eğitim yeteneğini mutlaka görmek için ve bir
demo çalışması için randevu alınız. Kurs kitaplarını mutlaka inceleyiniz (bir kopyasını isteyiniz).
Eğitmenin Youtube üzerindeki (yüzbinden fazla izlenen videolarını izleyin (http://www.youtube.com/user/farukcubukcu).
Seminer içeriği ve uygulamaları özgün olarak Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bütün hakları Faruk Çubukçu’ya aittir.
Kopyalarına itibar etmeyiniz.
(Kurumsal seminerler, iş süreçlerine yönelik özel bilgi ve deneyimi gerektirir. Stajyer eğitmenler ve kalitesiz eğitim merkezleriyle
zamanınızı boşa harcamayınız!)
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 36
SQL SERVER
YÖNETİM/SORGULAMA
/ PROGRAMLAMA
SÜRE
ÖN BİLGİ ve TEST
DOKÜMAN
UYUMLULUK
EĞİTİM YERİ
DÜZEY
SEMİNER
24 Saat / 3 Gün
Veritabanı proje deneyimi
Ders Notu, CD, istenirse Kitap
Microsoft SQL Server 2008/2014 (ENG, TR)
YERİNDE ve GRUP OLARAK (en çok 10 kişi)
İLERİ
Tanımı
Microsoft SQL Server ® 2008, 2012 ve 2014 sürümü üzerinde yönetim, sorgulama ve
programlama çalışmalarının yapıldığı geniş kapsamlı bir çalışmadır. Veritabanlarının yaratılması ve
sorgulanmasına yönelik çok sayıda uygulama içerir.
Kimler İçin
SQL Server’ı yönetmek, sorgulama ve programlama konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak
isteyen IT departmanı çalışanları, destek personeli.
Seminerin İçeriği
Kısım I: Veritabanı Yönetimi
Ünite 4: SQL Server 2008’e Giriş
Ünite 5: SQL Server Express Edition (Özellikler ve
Kurulum)
Ünite 6: Kurulum ve Yükseltme (StandardEnterprise Edition)
Ünite 7: Yönetim Araçları
Ünite 8: Database Oluşturmak
Ünite 9: Güvenlik
Ünite 10: Backup ve Restore
Ünite 11: Otomatik Yönetim
Ünite 12: Sürekli Çalışma (Data Availability)
Ünite 13: Replikasyon
Ünite 14: Aktiviteleri ve Performansı İzlemek
(Monitoring)
Ünite 15: Veri Transferi (Integration Services)
Kısım II. T-SQL Sorgulama
Ünite 16: Transact-SQL Dili
Ünite 17: Transact-SQL Yenilikleri
Ünite 18: View Kullanmak
Ünite 19: Transact-SQL Fonksiyonları
Ünite 20: Birden Çok Tabloyu Sorgulamak (JOIN,
UNION)
Ünite 21: Subquery Yazmak
Kısım III. T-SQL Programlama
Ünite 22: Stored Procedure Geliştirmek
Ünite 23: Trigger Geliştirmek
Ünite 24: UDF (Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon)
Geliştirmek
Ünite 25: CURSOR Kullanmak
Ünite 26: Veri Bütünlüğü Sağlayan Deyimler
Ünite 27: Kontrol Deyimleri
Ünite 28: İndeks Oluşturmak ve Ayarlamak
NOTLAR: Yapılacak görüşmelere göre süre, içerik ve uygulamalar değiştirilebilir. Tüm uygulamaları da içeren detaylı içeriğimiz (işlevsel
seminer planı) vardır. Sadece kurumlara özel gruplara (in-house) şeklinde düzenlenmektedir.
Detaylı içerikler ve referanslar için bizi arayınız. Ayrıca eğitmen ile tanışmak, bilgi, deneyim eğitim yeteneğini mutlaka görmek için ve bir
demo çalışması için randevu alınız. Kurs kitaplarını mutlaka inceleyiniz (bir kopyasını isteyiniz).
Eğitmenin Youtube üzerindeki (yüzbinden fazla izlenen videolarını izleyin (http://www.youtube.com/user/farukcubukcu).
Seminer içeriği ve uygulamaları özgün olarak Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bütün hakları Faruk Çubukçu’ya aittir.
Kopyalarına itibar etmeyiniz.
(Kurumsal seminerler, iş süreçlerine yönelik özel bilgi ve deneyimi gerektirir. Stajyer eğitmenler ve kalitesiz eğitim merkezleriyle
zamanınızı boşa harcamayınız!)
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 37
Kurumsal E-Öğrenme
E-Öğrenme, “kurumsal bilgi teknolojileri uzmanlığı” alanında teknolojik olanaklarla -E-kitap ve
Internet üzerinden sağlanan içeriklerle yapılan bir çalışmadır.
Bizim sağladığımız E-öğrenme sistemi, kurumsal alanda danışmanlık projelerine ek olarak yapılan
çalışmalarda IT (Bilgi Teknolojileri) personelinin teknik bilgilerinin artırılmasını sağlamaktır.
E-ÖĞRENME Paketleri
Bilgi Paketi
Sistem Yöneticiliği
Konusu
Bilgisayar sistemleri tasarım, kurulum ve yönetimine ilişkin
bilgiler içerir.
Ağ Yöneticiliği
Ağ (Network) sistemlerinin tasarım ve yönetimine ilişkin bilgiler
içerir.
Veritabanı Yöneticiliği (SQL
Server Uygulamaları)
Veritabanı sistemlerinin planlanması, tasarımı, kurulum ve
yönetimine ilişkin bilgiler içerir.
Yazılım Geliştirme
Yazılım geliştirme sürecinin planlanması ve bu süreçte
yapılacak çalışmaları içerir.
Bilgi Güvenliği
Bilgi Teknolojileri Yöneticisi (IT
Manager)
Kurumlarda bilgi güvenliği çalışmalarını içerir.
Kurumlarda IT departmanlarının organizasyonu. IT
yöneticisinin görevleri ve prosedürlerine ilişkin bilgiler içerir.
NOTLAR: Yapılacak görüşmelere göre süre, içerik ve uygulamalar değiştirilebilir. Tüm uygulamaları da içeren detaylı içeriğimiz (işlevsel
seminer planı) vardır. Bu Seminerler sadece kurumlara özel gruplara (in-house) şeklinde düzenlenmektedir.
Detaylı içerikler ve referanslar için bizi arayınız. Ayrıca eğitmen ile tanışmak, bilgi, deneyim eğitim yeteneğini mutlaka görmek ve bir
demo çalışması için randevu alınız. Seminer kitaplarını mutlaka inceleyiniz (bir kopyasını isteyiniz).
Eğitmenin Youtube üzerindeki (yüzbinden fazla izlenen) videolarını izleyin (http://www.youtube.com/user/farukcubukcu).
Seminer içeriği ve uygulamaları özgün olarak Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bütün hakları Faruk Çubukçu’ya aittir.
Kopyalarına itibar etmeyiniz.
(Seminerlerin amacı teknik bilgi sağlamaktır. Bir kurs ve diploma vermeyi amaçlayan bir kurs ya da eğitim değildir.)
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 38
Danışmanınız
Bilgisayar eğitimi konusunda otuz yılı aşkın deneyime sahip bilgi
teknolojisi uzmanıdır. “Bilgisayar uzmanlığı” yerine, kurumsal
alandaki uygulamalarla bütünleşik olan ve değer üreten bilgisayar
uygulamalarını/çözümlerini ifade ettiği için “bilgi teknolojileri
uzmanlığı”nı kullanmaktadır.
İşletme fakültesi mezunudur. Daha sonra programcılık eğitimi almış
ve 1984 yılında bilgisayar programcısı olarak çalışmaya başlamış ve
COBOL ile ticari paket programlar geliştirmiştir. 1990’lı yıllarda
Microsoft ürünleri alanında uzmanlaşmıştır. Ülkemizin ilk Microsoft
sertifikalı profesyoneli ve eğitmenlerindendir (Microsoft Certified Trainer). Microsoft’un MCSE ve
MCAD sertifikasına dünyada ilk sahip olanlar arasındadır (Early Achiever ve Charter Members).
Windows işletim sistemleri, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Server yazılımları ve
Yazılım Geliştirmeye (developer) yönelik olarak başta büyük kurumlar ve şirketler olmak üzere
uzun süre eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlamıştır.
Bilgisayar terimleri sözlüğünden başlayarak, kullanıcıların bilgisayar teknolojilerini temel ve teknik
alanlarda yetkin olmalarını sağlayacak çok sayıda kitap yazmıştır. Bir süre Microsoft kitaplarının da
resmi çevirmenliğini yapan yazarın elliye yakın yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.
Bilgi teknolojileri alanında eğitmen ve danışman olarak “eşsiz” bir bilgi birikime sahip olan yazar,
bilgi paylaşımı için 2000 yılında www.farukcubukcu.com portalını kurmuştur.
Uzun yıllar kendi adına MEB onaylı eğitim merkezini kurmuş; bireysel ve kurumsal alanda
uygulamalı bilgi teknolojileri eğitimleri düzenlemiştir. Tüm eğitimlerin içeriği özgün olarak
geliştirilmiş – kurs kitapları hazırlanmıştır. Türkiye’de, İzmir başta olmak üzere, İstanbul, Denizli,
Konya ve Kayseri’de eğitim merkezlerinde bu seminerler verilmiştir.
Geliştirmiş olduğu «Excel Akademi» konseptiyle kurumsal uygulamalı Excel eğitimlerini tasarlamış
ve kurumlara bu konuda düzenli olarak seminerler vermiştir.
www.excelci.com ve İngilizce www.excelskill.com siteleriyle de Excel üzerine video ve destek
hizmetleri sağlamaktadır.
BT uzmanlığının bir “yaşam tarzı” ve “sürekli araştırma” gerektiren bir alan olması inancıyla; halen
danışmanlık çalışmalarını sürdürmektedir.






Microsoft Sertifikalı Sistem Uzmanı (MCITP)
Microsoft Sertifikalı Yazılım Uzmanı (MCAP)
Microsoft Sertifikalı Veritabanı Uzmanı (MCDBA)
CISCO Sertifikalı Ağ Uzmanı (CISCO CCNA)
Proje Yönetimi Uzmanı (PMP)
Bilgi Güvenliği (Comptia Security Plus ve ISO27001)
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 39
Seminer ve destek süreci aşamaları:
EĞİTİM TALEBİ
Excel konusunda şirketiniz kullanıcıları için bir Excel seminerine ihtiyacınız
varsa bizimle iletişim kurunuz.
Size bir ön teklif gönderelim.
DÜZEY TESTLERİ
Aşağıdaki linklerden düzey testlerini indirin ve kullanıcılarınıza e-mail ile
göndererek yapmalarını isteyin.
Kullanıcıların düzeyini belirleyelim.
GRUPLARIN PLANLANMASI
Sözleşme Düzenlenir ve Onaylanır
Grupları planlanayalım. İçeriği netleştirelim. Hangi seminer alınacak (Temel, İleri gibi da
diğer modüller)
Çalışma Saatlerini belirleyelim.
Seminer yeri - şirketinizde ya da anlaşmalı Otel salonlarında mı olacak?
SEMİNERİN VERİLMESİ
Seminer
Çalışmalar
DEĞERLENDİRİLME
Katılımcıların başarı durumu
Destek ve Danışmanlık
Seminerlerin detaylarına bakınız (http://www.farukcubukcu-bt.com/Seminerler.aspx)
Düzey testleri için şu dosyayı indiriniz: fc-excel-düzey-belirleme-testi-01012014
http://farukcubukcu.com/Download.aspx
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 40
Yüzlerce şirket ve binlerce katılımcı
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 41
Görüşleriniz
Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Excel seminerinin kendi adıma arkadaşlarım adına
çok yararlı olduğunu düşünüyorum. - Necla Kasapcı, PINAR ET A.Ş. İnsan Kaynakları
Bilgilerinizle bizi aydınlattığınız, farklı yaklaşım ve çağrışımlar uyandıracak örneklerle
eğitim için çok teşekkür ediyoruz. - Turgay Ergincan, İnsan Kaynakları, Dr. Oetker Gıda
Sanayi ve Ticaret A.S.
Tam anlamıyla mükemmel ve profesyonel - Baykan ÜNDEY, ÖZ-KAN MAKİNA
Katılığım eğitimde anlatılacak o kadar şey vardı ki, bilgi düzeyimize göre Faruk bey hepsini
anlattı. Bizi Excel’le yeniden tanıştırdı. Sabrı için teşekkür ederim. - Nisa Ünlü, Muhasebe
Müdürü
Sevgili Hocam çok teşekkürler. Hem eğitimdeki performans ve sabrınız hem de bu bilgileri
paylaştığınız için. - Ahmet Daysal, SMMM
Kendini evinde özel eğitim alıyor gibi hissetmek isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim. Tabi
ki amacı, işini profesyonel olarak yapacak olanlara. - Akın Gündoğdu, Yazılım Uzmanı
Çok yararlı bir çalışma oldu. Teşekkür ederim. - Süleyman Güleryüz, ÇAMLI YEM A.Ş
Faruk Çubukçu ile tanışarak IT sektöründeki profesyonel bilgileri kazandım. Şu anda ….
Şirketinde çalışmaktayım. Çok teşekkür ederim. - CAN BARDAKÇI, IT Uzmanı
Şahsen eğitimlerin son derece yararlı olduğunu aynı zamanda da keyifli olduğunu
belirtmek isterim .. Güzel sunumlarınız ve sunumlarda göstermiş olduğunuz anlayış ve
için çok teşekkürler.. Tangül Pekey, KENT HOSPITAL
Yararlı bir seminer oldu. Teşekkür ederim. - Deniz Dokuzfidan, CMS Jant A.Ş.
Faruk Çubukçu, .. tarihinde şirketimiz çalışanlarına İleri Excel eğitimi vermiştir. Eğitim
deneyimi, bilgisi ve eğitim dokümanlarıyla iyi bir eğitim aldığımızı ve amacına uygun olarak
eğitimlerden yararlandığımızı belirtmek isterim.- Ahmet KURT, Genel Müdür, SİSMAK
A.Ş
Excel seminerimiz çok keyifliydi, tekrar teşekkür ederim. - Gülper Öztürk Bezci, Türk
Tuborg
Bu eğitimlerden kurumumuz adına çok yararlandık. - Kurtuluş PESEN, Tüpraş
Faruk Çubukçu'nun eğitim olarak doğru adres olduğunu gördüm. - Ayhan ÖZSOY,
ADAPA
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 42
İletişim
www.farukcubukcu-bt.com
-> Bilgi teknolojileri seminerleri. Excel, Proje yönetimi, güvenlik, vb.
www.excelci.com
-> İnternet üzerinden Excel video ve destek hizmetleri
www.edufleks.com
-> E-Öğrenme.
www.farukcubukcu.com -> Bilgi teknolojileri portalı. Ücretsiz içerikler.
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
 0 532 636 58 78 | 0 533 426 05 45
 [email protected][email protected]
Registered trade marks (tescilli markalar)
Excel, Excel 2010, Excel 2013, Office 2010, Office 2013, PowerPoint, Outlook, Access, Windows, Microsoft
Corporation şirketinin tescilli markasıdır.
Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi
Tel: 0532 636 58 78 | Email: [email protected]
| www.farukcubukcu-bt.com
Sayfa: 43
Download

Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Şirketi