eş
ler
C
ad
de
si
Eminönü
Bing
At
atü
rk
d
ar
rK
ca
Ma
Bo
ule
va
rd
Istanbul
Sirkeci
Kennedy Caddesi
Sirkeci
Vezneciler
Gulhane Tram stop
Aksaray Tramvay
Ordu Caddesi
İstanbul
Sultanahmet Tramvay
Gedikpaşa
Sultanahmet
Yenikapı
Cankurtaran
Kumkapi
i
des
Kennedy Cad
Kennedy Cadd
esi
Kennedy Caddesi
Telif hakkı © 2015 MapOSMatic/OCitySMap geliştiricileri.
http://www.maposmatic.org
Harita verileri © 2015 OpenStreetMap.org ve katılımcıları (cc-by-sa).
http://www.openstreetmap.org
Bu harita 18 Nisan 2015 tarihinde oluşturuldu. OSM verileri 18 Nisan 2015 20:47 tarihliydiler.
Harita eksik ya da yanlış olabilir. Haritanın verilerini geliştirmede katkıda bulunabilirsiniz.
Bakınız http://www.openstreetmap.de/faq.html
Kenn
edy
Cad
desi
Aksaray
Bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır.
2
rı
Bulva
başı
a
l
r
a
T
Haliç
ns
Ayva
Galatasaray Lisesi- tramvay durağı
ar
a
y
Fındıklı Tramvay
d.
Ca
Tepebaşı
Cihangir Mh.
Tünel
Balat
Beyoğlu
s
Ha
Kadir
C
Tophane Tramvay
ad
i
des
Atikali
ü
rüs
öp
K
rk
atü Haliç
At
4 5 6
Arap Cami
Eminönü
At
at
ürk
Sirkeci
Vezneciler
Aksaray Tramvay
Ordu Caddesi
Gulhane Tram stop
İstanbul
Gedikpaşa
addesi
Ca
dd
es
i Aksaray
Yusufpaşa Tramvay
si
nnedy Cadde
Sirkeci Ke
Sultanahmet Tramvay
Sultanahmet
Kenn
edy
C
ad
aC
aş
lip
Bâ
Fatih
de
si
Va
ta
n
Bo
ule
var
d
Unkapanı
7 8 9
Yenikapı
Cankurtaran
Kumkapi
dy Caddesi
Kenne
Kennedy Cadd
esi
i
es
Kennedy Cadd
Yenikapı
miting
Alanı
3
esc So
idi
Şere
fli S
ok.
iS
Asta
r
oka
k
So
ka
Haydar C
addes k
i
Çe
ş
Ata
tür
kB
ou
lev
ard
Ata
tür
Katipçele
kB
bi C
add
ou
es
lev
i
ar
d
Hı
zır
Kü
lha
nı
Sk
.
Ye
ni
Ak
il
So
ka
k
İtfa
iye
Ca
dd
e
eSk.
k.
6
De
de
Efe
nd
iC
ad
de
si
7
n
ie
em fer So
Ac
kak
Harikzedeler Sokak
Fe
vzi
ye
Ca
dd
es
i
Ca
dd
es
i
Fe
vz
iye
e Sokak
Çukur Çeşm
Vezneciler
M2
So
ka
k
ali
de
de
Bağcılar-Kabataş Tra mvay
Turgut
7
Özal
Millet C
Ceylan Sokak
a ddesi
Ağa Yokuşu
Tirend
az Sk.
Da
rül
Ha
dis
So
ka
k
er
To
Ak
sy
if P
as
alı
aS
Ca
k.
Mo
lla
Sem
sett
i
Mü
skü
l
rp
aş
aS
o
ak
So
ka
k
ta
İtf
aiy
eC
ad
de
si
Atatürk B
ou
lev
ard
Park
Yo
lu
Gençtürk
Ca
dd
esi
D ağarcık Sokak
Ciba
li C
Şai
r Ba
ki So
kak
vrım
Sok
ak
Hacı H
asan
Sokak
Fenerli Sok
ak
k
Na
fiz
Ca
dd
es
i
Lü
tfü
Efe
nd
i So
kak
da
pS
ok.
Ciba
li
Pe
lin
So
ka
k
den
iz C
add
esi
Kı
Müf
tü H
ama
mı S
oka
Kara
k
Ge
len
be
vi
Ca
So
dd
ka
es
k
i
Ye
sa
riz
ad
e
Kız
taş
ıC
ad
de
si
Ca
dd
es
i
5
Re
va
ni
ç
Ce
Ü
ma elebi züm
Sk
cü
lY
Ke
.
en
S
m
Kam
ilpa
şa
Sok
ak
ba
d
çg
öre
n So
kak
Zey
rek
Bin
aE
mi
ni S
ok
Kız
ak
taş
ıC
add
es
i
Ho
rh
or
NalıncıFe
vzi Sokak
Mura
tpaşa
Sokak
Çeşmes
i Sok
ak
Müft
üH
ama
mı S
oka
k
ı Çe
şme
si S
oka
k
H
Çırakçı Çeş
mesi S
okak
ali
Mih
çC
ri K
ela
ad
mS
de
oka
si
Kad
k
Çırakç
ı Çeş
m
es
i
n
Se
lim
Çır
akç
ı Çe
şm
es
iS
ok
ak
si
Hüsey
in Rem
zibey
Sokak
rü
şş
afa
ka
Ön S
okak
Ra
ğb
et
Sk
.
ep
li S
ok
ak
ci d
İsm
aila
ğa
Fahrib
ey Sok
ak
ok
a
Ça
rş a
mba
an
ak
çı
S
Ba
kk
alz
ade
Soka
k
Çe
e
s tre So
kak kiner
So
kak
Sokak
Beyce
ğiz Fırı Arap İsmail Çık.
nı So
kak
Isp
Bilgiç
ler
Su
lt
Çar
şa
mb
a
D
Sok
ak
Murat M
olla Soka k
i rme
ni Sok
ak
iş Ali
Meh
met D
ede
Soka
k
ayağ
ası Cd D
erv
Dola
plı Bo
stan S
oak
S
iS
ok
ak
Sa
di
Muabbir Sokak
Az
ap
As
ke
ri S
ok
ak
am
n C i Sk
Ai
le
So
ka
rv
Ha
k
er
vlu
So
cu
ka
So
Ha
k
ka
ci S
k
ali
İsk
hE
en
Fe
de
fe
rpa
y
şa
nd
So
ka
i S zulla
k
ok
hE
ak
fen
di S
ok
ak
.
Mühendis Sk
k.
M nav S
a
Yek
ta E
fend
i Sok
ak
si
5
.
Sk
ba
Ba
Selimpaşa Sokak
Sef
ai E
fend
i Çık.
Sükr ü
Sokak
Oyunbozan Sokak
Aksaray Tramvay
D
i
4Hacı Kadın Caddes
i Caddesi
Katip Çeleb
Şa
ir
Fu
zu
Ab
li S
du
ok
lla
ak
h
Ef
en
Va
di
ta
So
np
ka
e
k
T
Ali
si
de
ad
ka
ğı
k
Bu
Mimarbaşı Sokak
3
tpa
şa S
o
dd
es
i
Güm
rükE
mini
Soka
k
kak
C
kak
Sa
n
ka
k
ıSo
am
am
Salih Paşa
e
m
Faz
ile
tS
ok
ak
ethan
e
er
i
Deft
er Em
ini So
kak
si
şuSo k
.
ku
o
lY
Fi
Ze
yre
kM
eh
Ke
nd
ir S
Te
Niy
zg
ok
az
ah
ak
P
i
So
çıl
i
r
i
k
ar
ak
S
o
So
ka
Hü
ka
k
k
sa
Su
m
Yo
be
luS
y
K
ov
So
ok
ac
ag
ka
i
ılar
k
So
ka
Bo
k
zd
oğ
an
Ca
Müezzin
Bilal
S
si
oka
Mey
k
men
et S
oka
k
ih
Fat
çı
ak
Bıç
k
me
rb
ac Hacı Ö
ıS
ok
İm
ak
am
ü
pl
kü
Üs
t
Bos
ok
in S
Mev
kufa
tçı S
oka
k
de
Cad
Has
dir
Ka
k
oka
mS günSokak
ası
O
cı K
ek
k
yre
Ze Kı
dd
2
e
me s
r Sokak
ekbanla
18 S
Sarı
Mu
sa
Sok
ak
vu
Ya
an
H
M
ali
Cib
ak
Arkeoloji
Parkı
k
kak
i So
Y
esi
Cadd
i
k
e
s
Ha
cid
iS
oka
k
Haydar
Hama
mı Sok.
Çağa
Sokak
İ
k
ka
So
de
fza
Ari
Ca
dd
es
i
Gir
C
i
es
dd
Ca
aşa
Salih P
ra
Ka
Ha
lit
Ef
en
d
es
li M
Ciba
k
ka
So
fah
k
yü
Bü
Kırm
a Tu
lumb
a So
kak
.
si
de
B
olu
lın
k
Na
ka
ı So ak
K alayc tantik Sok
cu
uş
iK
Al
si
de
ad
nC
ma
gib
Ra
Kab
ataş
8- Bağ
cilar
Yusufpaşa Tramvay
ak
Çır
çır
Cad
desi
k
Ye
tar
Ak
Ca
Or
Aksaray Be
uç
Şht.P
dd
gaz
yS
Sim
ilotM
i
k
ahmu
i
.
tçi
tNedim S kak e
o
Şa
si V
Ç
ı
n
g
ı
r
a
k
l
ı
kir
Bos
at
tan
Sk
an
n Sokak
So
ka
Külha
Ca
k
d
İmamMurat Sokak
Nak
ibul Eş
ref Soka
k
o
Gülbahçe S
cu
uş
il K
A
Se
lim
1
Mür
şit S o k.
So
k
ka
So
k
ka
So
kili
Ve
rs
De
Re
ak
ok
iS
es
rb
Tü
ta
Or
ni
Ye
Sokak
kt
Me
Ka
va
lal
ıS
ok
a
Molla
Hüsr
ev
Cd
.
li Ş
ba
Ci
ak
ok
İh
tiy
at
lı
k
ka
So
ak
ler
ok
rci
se
eS
Ke
an
ah
Şif
ki
Es
Ye
şil
Te
kk
eS
oka
k
si
de
ad
Ke
rpi
çS
ok
.
Kıyak So
kak
Ser
da
pS
ok
ag
i
Do
lap
Ca
dd
es
i
.
Sk
ey S
oka
k
Han
eda
n So
kak
m
an
Aç
ıkl
ar
So
ka
k
er
ef
iye
So
ka
k
Esra
r De
de S
oka
k
İht
iya
r So
kak
Hasan Baba
Sokak
So
ka
k
Pa
za
rye
ri S
ok
ak
Altı
Boh
ça
Sok
.
t
ta
at
H
tih
Fa
ta
n
Hastan
e İç
ok
tS
ze
t İz
tta
Ha
ara
ak
kK
ok
yü
Bü
ir S
m
De
nt
lba
Na
Sofu
lar T
ekke
si Sk
.
k
ka
So
Karak
adi S
k
Ha
ttatFehm
Ah
i Sk
me
.
diy
Fatih
eC
d
Va
7
4
si
Aç
ıkl
ar
zS
ul
ta
n
E
k
Müs
ka
ak Kan
sıca
So
ok
S
k
kS
ı
fti
ıkl
ok
Şule
Ti
Soka
ak
ar
k
S
Şehl
a
a
Sok.
r
a
Ayd
K
ınb
Sin
an
Cam
i So
kak
aḡ
i
r
ele
m
tim
Te
Cd
ne
ha
ab
To
m
ru
kç
uS
ok
ak
iN
Al
Gü Ahm
ra
e
ni diye
yta
Pa
e
dd
Ca
ler
eş
k
rd
ka
So
Ka
ak
Hi
ss
ed
ar
Sk
6
T
am
Ad
uş
um
Ok
H
H
M
ol
la
r
hta
Mu
dd
Ca
es
i
ak
ok
S
si
lı
de
ak
c
d
O
Ca
ar
l
ı
lıc
Ha
ok
rS
ula
mr
k
Ku
ka
So
te
nü
Çif
üs
şa
5
k
ka
So
zip
Ca
k
ka
So
zi
lga
tta
Ba
k
a
ka
lip
So
Bâ
ş
a
ak
nd
ta
ok
ak
ok
Va
nS
stS
re
ra
pe
Ya
ak
l
rA
rpe
Sa
et
m
eh
nM
me
eğ
it T
h
Şe
D
İhva
nS
ak
ok
rS
ile
ec
ter
s
Te
r
ca
Ma
k
ka
So
mi
Sa
in
ett
ms
Şe
4
ak
ok
iS
es
şm
Çe
si
de
d
Ca Fatih
z
i
n
de
k
ka
Ak
So
us
i
lal
Zü
ak
ir
Em
kak
So
Yavuz Sultan Selim
kak
So
Şeb
nem
Sok
ak
li
Ha
si
de
ad
lC
bo
m
la
İs
ak
ok
ri S
ha
Bu
okak
Otlukçu Yokuşu Sokak
k
Misvak So
k
ka
So
di
n
e
Ef
ca
Ho
am
şim
Ba
Sok
ak
ak
iS
Salih Zeki Sokak
add
ih C
Fat
k
ka
So
lık
ran
Ka
k
ka
So
de
za
alı
n
ı
K
k
Da
k
oka
ısı S
Kap
acı
Boy
esi
ak
ok
aS
tat
u
k
r
Ko
lta
Su
z
vu
Ya
lat
Ba
n
i Sokak
zz
üe
M
ş
Ba
k
ka
So
k
ka
So
ibi
Na
k
ka
So
ini
em
rre
Sü
b
Ba
Hırka-i Şe
rif Caddes
i
k
ka
So
ca
o
şh
Ba
r
irle
Em
di
Ye
n
tti
se
m
şe 3
Ak
k
ka
So
de
le)
al
ah
M
if
er
u
şc
Ku
i
es
dd
a
C
Sokak
Müsannif
za
i
kim
es
sta
k
Mü
dd
ka
Ca
So
tih
şa
Fa
pa
fız
Ha
ak
Ali
T
ak
So
lim
Sili z Se
vu
Ya
ak
Kara
dut
ok
Sok
nS
a
m
M
ley
im
ar
i Sü
Si
na
leb
n
Ş
Bostan
Parkı
ak
Sok
de
ıza
2
Lokmac
k
Atikali
C
lim
Se
an Çukur
Atikali
Cema
li Sk
e
dd
Ca
B
eğ
ğu
kT
u lu
mb
a S ok.
So
ak
k
ar
(H
ırk
ai
s
Me
şı
iba
bec
e
C
i
es
dd
Ca
pı G
a
ül
ak
Ca
Ay
m
iS
ok
Şa
ak
ir
Ne
fi S
ok
a
So
A
Ca
bi A
li
Zeynep Kamil Sokak
Ahm
et Şuayip Sokak
Kurultay Sokak
E Tramvay
Laleli-Üniversite
Ordu Caddesi
Ordu Caddesi
Tra
mv
ay
Fatih
Em
inö
nü
-B
ağ
cila
rG
)
ğı
ra
Du
l)
Eminönü - Üsküdar (Tury o
4
Çeşnici Sokak
7
Tasvir Sokak
Şerefefendi Sokak
Tü
be
da
rS
ok
ak
Nur-u Osmaniye Caddesi
Alibaba Tür
be Sokak
Vezirhanı Caddesi
Tav
ukp
aza
rı Sokak
T
D
kak
Selvili Mescid So
k
r Soka
Kılıççıla
Ankara Caddesi
aci Küçük Sk.
Pir
iR
eis
So
ka
k
enic
am
i Ca
dde
si
Hacı
Küçü
k Sk
.
Y
Tarakçi Cafer
Ka
lçı
nS
ok
.
Cö
me
rttü
rk
So
ka
k
Ba
lka
pa
nı
So
ka
k
Uzunçar
şı Cadd
esi;Me
rcan
Ta
hm
is
So
ka
k
H
Şamdancı Sokak
Cad
des
i
D ev
eoğlu
Sok
ak
Tacirhane Sk.
6
ray
ma
r
y
a Ma
ar
rm Celal Ferdi Gökçay Sokak ü
a
rko
M
ca
okak
vuz S
mYa
Ade
çil
er Ca
d
ak
ok
rS
di
Na
BesimÖmerpaşa Caddesi
Ca
dd
es
i
nimeli Sk
Ha
Necip Efendi Sokak
esi
Bey
azıt
Meydanı
Sokak
Mimar Vedat
Siyavus Pa
sa Sk.
rı B
e
an E
fendi Sk.
M-2
addesi
C
Cad
allettin
des imar Kem
i M
al
m
Ce
Kirazlı Mescit Sokak
Sü
ley
ma
niy
eC
ad
de
si
Ha
mi
diy
e
ı
okağ
tebi S
n Mek
Sulta
kak
iler So Terziler Sokak
Kesec
esi
ı Cadd
ilarbaş
Kalpakç
Ha
tpaşa Yokuşu
Mahmu
8
s
dde
r Ca
çıla
rak
Ta
r Sokak
Kazazla
C
.
Sk
hçılar Sokak
Perda
kak
iler So
Terlikçlar Sokak
Aynacılar Sokak
Kavaf
esi
d
d
a
rC
ıla
kak
lıc
a
H
Ağa So
Yali
Koskü cadde si
Bü
yük
Pos
tan
e
ni
Sk
.
Macuncu
So
ka
ğı
B ez ciler Sk.
i
Kab
ata
ş -5
Ba
ğci
lar
A sir E
fendi C
add
es
i
Hoc a
ak
Sok
Yağlıkçılar Sokak
d
Cad
s
Fe
si
de
k
ka
r So
cıla
Tığ
Bozdogan Kemri Caddesi
Ce
lal
Be
yS
oka
k
Fi ncancilar
Uzunçarşı Caddesi
s
Yk
lar
akçi
i Ca km
s
e
d
d
an Ca
Merc
ddesi
ilar Ca
Çadirc
aşa
erp
Öm
BağcılarKabataş
Tramva
y
a
So le C
k a ad
k de
si
Semaver Sokağı
Çökelik Sok.
önü
Emin
öy Kadık
Arp
a
Vasif Cina
r Ca
dde
si
caddesi
Ismetiye
Mühürdar Eminpasa Sk.
m
B esi
B
Sok.
ar
çıl
dık
Fın
Tirend
az Sk.
Sa
Ek
rem
Cad
des
i
Kaba
ra
Bağ
cıla
r-Ka
bat
aş
3
Kadıköy (Сayirbasi) - Eminönü (Turyol)
önü (Turyol)
in
m
-E
Ka
lçı
nS
ok
ak
Tespihci Sokak
Nargileci Sk.
Beyazıt
Meydanı
ru
k
Agızlıkçı Sk.
Havancı Sokağı
İstanbul
Üniversitesi
ak
ht
Ta
m
To
esi
dd
Ca
.
Sk kak
si f So
se aru
re Elm
ed
M
.
Sk
a
as
ca S
oka
k
Tata
rBe
yS
o
Se
rd
ar
-ı
İlk B
ele
ğı)
- Ka
ala
rak
öy
(Tu
ta
ryo
l)
Kö
prü
sü
-K
ara
kö
y(
Tu
ryo
l)
t
(Mero Du
Caddesi
Kemankeş
Ka
ba
taş
Mes
lek S
k.
yazıt
Cadde
si
diye
Şa
Cad
desi
hk
ulu
S
oka
Karaköy-Beyoğlu
k
Şa
ir Z
iya
Pa
şa
Ca
dd
esi
Ban
ka S
k.
Yo
lcu
za
de
Sk
.
Te
Çı
k.
Ku
tu
Refik S
aydam
Cad
des
i
M2
p çes
mesi
Sk.
Ye
ni
Ha
ya
tS
k.
Ara
Ata
tür
kB
ou
lev
Hı
zır
Kü
lha
nı
Sk
.
4
arü
.
l Ha
di s Sk
Karaköy
Kürekçiler Kapısı S
k.
Fermeneciler Caddesi
Kad
ıköy
D
r
ila
ğc
Ba
ş
ta
6
Fe
tva
Yk
s.
si
de
ad
rC
na
iO
m
Mü
skü
l
Cadd
esi
cılarCad
de
si
i
es
dd
a
C
dık
Sa
Ordu Caddesi
fa
Züra S o kak
ro
et
M
y(
kö
ı
d
Ka
n
na
Si
P
Sokak
Kimyager Dervişpaşa
8
Te
rsa
ne
(Halic Hatti)
önü
Emin
öyk
ra
Ka
ar
im
M
e
an
ah
f
i
Ş
ni
nu
Ka
7
nk
ala
Fele
k Sokağı
rC
add Banker Sokak
esi
2
kara
cıla
r Ca
dde
si
Ha
M
u
yr
iy rat Eme Cad
e
Ha fend desi
i
nı
m Sk.
Sk
.
ıd
f.S
ro
am
n C i Sk
k.
M nav S
a
Vezneciler
kak
Ali So
Haci
am
ah
re
m
Sk.
Di v
irh o
Em
AlageyikSoka
k
Arap CamiKaraköy
i
Ar
k
Lüleci hendek Soka
Ya
nık
ka
pı
So
ka
ğı
.
Sk
k
ka
Ali H o ca
Sok
Eminönü
AvniP
6
1
Ba
.
Sk
me
.
Sk
ba
Ba
eSk.
k.
N
s
Mo
lla
Sem
sett
i
fe
Na
eş
leÇ
Kıb
Sükr ü
çe
nlı
Tava
hmetpasa Yks.
Me
i
es
add
dınC
a
K
ı
4Hac
Yörük
Çık
ma
zı
La
k
lel
oka
iÇ
eş me S
Le
ble
bic
iS
ok
irm
ak
en
iS
ok
ak
Isle
kS
k.
5
.
Sk
Un
ğ
ka
pan ı De
d
ar
a
nh
E
Ma
si
de
ad
Unkapanı
atti)
lic H
(Ha
Haliç
C
Ye
2
3
Mü
Yan rver S
k.
ıkk
apı
Sok
ağ
ı
s
S
e
k. hat
d
k S Fütu
be
ad
i
C
ey
des
rı Z
ne
Cad
Sa
sa
r
iler
nc
Te
lke
sü
rü
p
Kö
rk
ü
t
Ata
So
kak
Salih Paşa
Ha
rup
Sk
.
u
ğl
yo
Be
dd
es
i
a
paş
asım
ü- K
nön
Emi
li
si
ba
Ci
de
d
Ca
mı
as
ma
Ca
ü
Ha
pl
ir H
an
kü
Üs
Kad
Bo
st
Em
ek Y
eme
z Sk
.
D
C
i
Okçu Musa Caddes
B
si
de
ad
kC
de
en
kH
yü
Bü
A
i
des
Cad
der
ken
Is
e
d
uza
Yolc
ğı
Ca
dd
es
i
Caddesi
Nur-u Osmaniye
E
kak
Himayeyi Etfal So
5
M
um AliP
ha asaD
eg
ne
i
Ca rmen
dd iSk.
es
i
si
u
de
ğl
d
a
yo
C
e
ş
B
ke
an
m
Ke
ebi
Se
rçe
Sk
.
Cad
des
i
Ek
rem
Se
rd
ar
-ı
Tata
rBe
yS
o
aş
at
b
2Ka
l
Ce
i
es
dd
Ca
Perçemli Sokak
e
liy
Ma
Karaköy
m
Rıhtı
i
es
dd
a
C
Em
inö
nü
(Ha
lic H
att
i)
3
2
rak
öy
-
nü
inö
m
köy (Turyol) E
Kadıköy (Сayirbasi) - Kara
Ka
4
lta
ul - Ya
İstanb
3
dar
skü
Ü
-
Kadıköy (Metro Durağı) - Karaköy (Turyol)Kadıköy (Сayirbasi) - Eminönü (Turyol)
Kadıköy (Metro Durağı) - Eminönü (Turyol)
4
Kadıköy - Eminönü
5
Ba
ğc
ılar 5
-Ka
ba
taş
T
i r
Kennedy Caddesi
Sirkeci
Sirkeci İstasyon Caddesi
Ta
ya
Ha
tun
Sok
KumMeydanı Sokak
De
rvi
sle
rS
ok
ak
Orh
aniy
e Ca
dde
si
Gülhane
Parkı
i
es
dd
Ca
ğı
na
Ko
et
So
ka
k
Ça
ta
lÇ
eş
m
e
Kü
cü
kS
ok
ak
So
Darphane-i
Amire
ş
kçe
ğu
si
de
ad
nC
ata
reb
Ye
Sokak
Molla Fenari
Ta
şs
av
ak
la
rS
ok
ak
Divan
Meydanı
İstanbul
Arkeoloji
Müzeleri
taş - Bağ
cilar
Hüküm
B
m
eS
ok
ak
D
C
9
7
Kennedy Ca
ddesi
Gulhane Tram stop
Ka
ba
Ankara Caddesi
7
addesi
edy C
Kenn
Ibn
-IKe
m
Eb
al
us
Ca
su
ud
dd
Ca
dd
es
es
i
i
sade Sokak
rüs
Da
Istasyon Arkası Sokak
Sirkeci
8
6
a
6
5
y
ara
rm
a
M y
ara
m
r
Ma
k
okak
Mimar Vedat S
Pir
iR
eis
So
ka k
amvay
s
Yali
Koskü cadd e
- Sirkec
i
e
nt
rie
'O
id
m
ra
no
Pa
arem
Sirkeci - H
TCDD Haydarpaşa
Fat ih
6
l
po
asta
v
i
S
a
s
- Odes
tti)
c Ha
i
l
a
H
öy (
arak
K
r
üda
uryol)
Üsk
dar (T
ü
k
- Üs Haydarpaşa - Karaköy
önü
n
i
Kadıköy - Karaköy
Em
kSokağı
Gümrü
i
Caddes
Kemankeş
ak
ok
ar
cil
ğ
a
-B
E
1
v
Yu
va
ni
So
ka
k
ak
fa
Züra S o kak
kak
Ali So
Haci
AlageyikS
ok
k
ka
So
sı
ıra
nd
Ma
a
lat
Ga
.
Sk
rç
ha
kil
Ve
ek
nd
Lülec i he
D
C
ıS
.
an
yd
Sk
Me
er
.
un
cil
Od
niz
Sk
De
a
Sok
Tophane
Tramvay
B
ak
ok
rS
ile
lec
Lü
Re
A
ca
Ali Ho okak
S
y
mva
Tra
taş
aba
K
r
cıla
Bağ
kak
So
kHo
ka ca A
li S
ok
r ak
şu
ku
Yo
Ga
lat
a
it
yaz
Be
A
cı
ra
ba
m
Ku
ak
Sok
ek
Dib
Yörük
Çık
ma
zı
Köprü Sk
E
Ç
Y e nikapı Kumsalı Soka
k
4
Sok
salı
m
u
Yeni
kapı K
Kızıltaş Soka
k
Haznedar
Sokak
Latif S
oka
2
k
Asya
S
Asya
Soka
k
Od
ala
rı
So
ka
k
Ha
dım
Yeni Kapı
Parkı
Bosta
nı S
oka
k
Tug
rak
es
Sok
ak
Laleli Caddesi
M2
Aks
ara
yC
add
esi
kak
So
aşı
acıb
Çorb
ak
Sok
esi
eşm
Ç
p
ak
Kati
İkbal S
okak
Soka
Beşik
k
çi Sokak
Mollataşı Caddes
i
Tabur Sok
ak
Alişa
nS
oka 3
k
Kennedy Caddesi
ak
Sok
He
sin Sokak
ah
l va cı T
S
ar
acı
ram
Mah
3
ğlu Sokak
k
acıo
uh
oka
Hısarı Ca
ddes
Langa
i
İsm
ail Se
fa
Asker
Sok
ak
1
Ke
na
nb
ey
So
kak
aray
Marm
Yenikapı
Sepet
çi
Se
limSo
kak
Nisanca
Ağa Çeşmesi Sokak
oka
k
Hem
şire
So
kak
Hem
şehri
Sokak
So
ka
k
leB o
Ku
Fabrika Sokak
aray
Marm
M-2
Alboya
cıl
S
Atmaca Soka
k
Bek
ar
be
y
ak
ok
Alaca Camii Sokak
Yenikapı
Yenikapı
yu
ak
ok
iS
ak
şb
Ba
Valide Camii Sokak
Müezzin Sokak
ut
So
r
Kü
Azimkar
Sokak
Hayriye Tüccarı Caddesi
ları Sokak
Bostan
Langa
Namik Kemal Cd
kç
üb
aş
ıÇ
Ab
eş
acı
m
es
Ma
hm
iS
k
ka
Azimkar Sokak
Şair Fitnat Sokak
2
Küçük Langa Caddesi
Şair Hasmet Sokak
desi
a Cad
Kosk
Cerr
ahp
aşa
Cami Sok
ak
ak
ok
Laleli-Üniversite Tramvay
Ordu Caddesi E u Caddesi
Ord
esi
add
ka C
Kos
Manastırlı Rıfat Sokak
Koçibey Sokak
başıKülhanı Sokak
Kürkçü
Abdullah Çavuş Sokak
Sokak
Nakşi
D
C
ay
Bağcılar-Ka
Turgut
bataş Tra mv
Özal
Millet C
Ceylan Sokak
a ddesi
i
des
Teceddüt Sokak Şair Ef
d
a
endi Sokak
C
așa
p
rah
Cer
Abdüllatifpaşa Sokak
Abdüllatifpaşa Sokak
İnkılap Caddesi
Namik Kemal Cd
Y
Sokak
ühendis
Küçük M
Aksaray Tramvay
Kabataş
- Bağcilar
B
Sorguçcu Sokak
A
i
ddes
a
C
i
k
e
s
a
H
olu
Asımbey So
kak
Hastan
e İç
Kurultay Sokak
Mimarbaşı Sokak
4
Ay
rık
So
kak
Yusufpaşa Tramvay
addesi
i
nedy C
des Ken
d
a
C
Kennedy
4
8
i
Yen
ka
pı - B
ursa
5
5
Yenikapı
miting
Alanı
Fatih
6
6
7
7
8
B
C
D
E
7
Kennedy Cadde
si
Tübeda
rS
ok
ak
yd
At
m
an
ey
da
ıS
nı
ok
Ca
dd
ak
es
i
Işı
kS
okak
KlodFare
r Cadde
si
At
m
e
Şif
aH
am
3
a
ofy
yas
ük A
Küç
i
des
Cad
ak
Çayıroğlu Sok
4
9
5
5
ı - Bursa
ap
nik
Ye
6
6
7
7
8
B
8
ak
Sok
en
k
Yeğ
ka
o
lS
Mustafa Pas
a Sk. Oğu
7
tih
Fa
Ken
ned
yC
ad
des
i
As
Babayani Sok
ma
ak
lı Ç
eş
me
So
ka
k
Katip
Sina
nS
oka
ğı
Pi
Kumluk Sk.
4
Alibaba Tür
be Sokak
Gö
kta
şS
ok
ak
k
oka
Öd evS
Tav
ne
u k ha Sok
ak
Su
ter
az
isi
So
ka
k
Pertevpaşa Soka
k
Nev
iye S
oka
k
Işın Sokak
Boyacı Ah
met Sokak
Silahtar M
ektebi So
kak
Kara
baba
Türb
esi S
okak
Abidin Daver S
okak
Su
Div cu B
an
a
-ı A ki So
li S
okak
So
ka
Kadırga k k
İöo Soka
okak
Şair Sermet S
ok
Di
zd
ar
iye
Çe
şm
es
i So
ka
k
Akburçak Sok
ak
Kumkapi
Kadırg
a Mey
da
nı
Yus
uf A
şkın
So
ka
k
So
ka
k
yS
Özbekler
Sokağı
Cöm
ert
ler
So
ka
k
Mutr
ip So
kak
G
Paye
Soka
k
Düz
gün
Soka
k
Te
lli
Od
ala
rı
Sarayiçi
Sokak
Tiya
tro C
add
esi
So
ka
k
edik
paş
Ba
a Fır
ını S
lipa
okak
şa
Yok
uşu
Gedikp
aşa Ca
ddesi
Dibe
kçi C
amii
Sokak
Mihatpa
şa Cadde
si
Tav
şan
taş
ı So
kak
So
kak
Kurb
an S
oka
k
hsin
2
ak
ok
ıS
am
Ba
ba
yiğ
it
y
n
Dö
Tav
aşi
Çe
şm
esi
Aray
ıcı S
oka
k
esi
add
anec
i Sok
Tülcü
ak
ti C
Soka
Lo
k er
Kadırga H
amamı Sokak
1
Kabataş - B
ağcilar
Dostluk Yurd
u Sokak
ak
ok
yS
be
ar
uv
hs
Şe
üş Sokak
Se
vg
i So
kak
Cad
de
si
kpaşa Camii Sokak
Emin Sinan Hama
mı Sokak
Ceph
Caddesi
Nur-u Osmaniye
k
Biçki Yurdu oka
S
ağı
Sok
ak
k So
kak
Kumk
apı H
anı So
kak
GedikpaşaGedi
Kumluk Sk.
Ken
anb
ey
Sa
ra
çİ
sh
a
k
oka
ız S
par
Ça
3
Alişa
n Sok
ak
y
ara
rm
a
M
Çemberlitaş Tramvay
Yeniçerile
r Caddesi
be
Tabur S
oka
k
Mollataş
ı Ca
dde
si
Uysal Soka
k
kak
Ta
Tür
keli
Yah
yapa
şa S okak
y
ara
m
r
Ma
Sok
ak
Mab
eyin
ci Y
ks.
Da
ltab
a
nY
Niş
ok
uş
anc
a Yok ş u u
u
Latif
Sokak
Tug
rak
es
Sok
ak
Nis
anc
aB
os t
anı Sokak
2
Ka
tip
Sin
an
Me
kte
bi
Asmak
andil S
okak
E
i
es
dd
Ca
Kücü
k Ha
ydar
Efen
di So
kak
Ferm
anlı
Soka
k
Yur
dak
ul S
oka
k
Tiy
atro
Ara
lık
Peykh ane
İkbal S
okak
Turan
lı Soka
k
Ağa Çeşmesi So
kak
Ge
rda
nlık
Haznedar
Sokak
Kay a
B
D
C
Tav
ukp
Bağcılaraza
rı Sokak
Kabataş T
r
a
lcı Şe
m
vay Beyazıt-Kapalı Çarşı Tramvay
vki So
kak
n
Vezirha ı Caddesi
Sipahi Sokak
ydanı
OrduACaddesi
Nur-u Osmaniye Caddesi
ip Sokak
Başmuhas
Bey
azıt
Me
ddesi
aşı Ca
kçilarb
Kalpa
Sokak
Molla Fenari
5
kak
iler So Terziler Sokak
Kesec
C
D
E
Kü
cü
kS
ok
ak
1
Ku
tlu
gü
nS
ok
ak
Ba
bIH
üm
ay
un
2
So
ka
ğı
Ca
dd
es
i
si
de
d
a
yC
d
ne
en
Cankurtaran
K
Ah
ırk
ap
ıC
add
esi
esi
Fır
ını
So
ka
k
d'O
rien
te
si
add e
Ahırkapı C
3
Pan
ora
mi
Şük
rüll
ah
Ha
lif
ağı
ok
eS
Fa
tih
So
ka
k
ta
A
ur
nk
a
C
m
ira
lT
Ad
liy
e
Ak
bıy
ık
Ku
tlu
ka
k
o
lS
di
af
Ken
nedy
Cadd
esi
Ca
dd
es
i
Matbaa
Anadolu
Meslek
Lisesi
Oyuncu Çık
mazı
Oyu
ncu Sokak
Kennedy Cadde si
4
8
4
Ba
yra
m
Akbıyık
Ar
as
ta
Oğ
ul
So
kak
Mustafap
aşa Sokak
n
gü
Cad
de
si
Ça
rşıs
ıS
o
To kağı
r
un
Sk
.
k
ka
So
tı
as
ğı
ka
So
sı
ğa
pıa
Ka
k
ka
So
ga
an
Ut
ğı
iSoka
en
Akbıyık Değirm
ak
Sok
en
Yeğ
Çayıro ğlu
ağ
ı
ak
D
al
b
ak
ak
ok
ıS
am
3
Me
yd
an
ı
Ka
ba
sa
ka
lC
ad
de
çS
si
ok
Atm
e
At
At
m
m
ey
ey
da
da
nı
nı
Ca
So
dd
ka
es
k
i
Da
lba
stı
So
k
vu
Ta khan
eS
ok
Şif
aH
am
Ay
as
ofy
a
i
des
ad
ıC
an
yd
E
So
ka
k
Aya Sofya
Sultanahmet
2
Mustafa Pasa
Sk.
Ca
fer
iye
So
ka
k
Inçili Çavuş Sokak
Kabataş Bağcilar
D
C
Ca
dd
k
oka
eS
k
Biçki Yurdu oka
S
si
de
ad
nC
ata
reb
Ye
Ti
ca
re
tha
n
kç
Beş
m
e
ra
n
ı
ağ
ok
tS
ğü
o
s
ım
lk
Sa
Bağ
cılarKabataş Tramv
ay
Ça
ta
lÇ
eş
m
e
So
ka
k
A
6
u
Soğ
Sokak
Molla Fenari
Ta
şs
av
ak
la
rS
ok
ak
5
6
6
Pan
ora
mi
d'O
rien
te
5
7
7
8
B
C
D
E
9
0-9
16 Mart Şehitleri Caddesi
18 Sekbanlar Sokak
1. Yeşil Tekke Çık.
1.Yeşi Tekke Aralığı Sok.
2. Yeşil Tekke Aralığı Sokak
Abacı Çeşmesi Sokak
Abdullah Çavuş Sokak
Abdüllatifpaşa Sokak
Abidin Daver Sokak
Abihayat Sokak
Aceminefer Sokak
Acı Çeşme Sokak
Açıklar Sokak
Adem Yavuz Sokak
A
Adliye Sokağı
Adnan Kahveci Sokak
Agızlıkçı Sk.
Ağa Çeşmesi Sokak
Ağa Sokak
Ağa Yokuşu
Ahırkapı Caddesi
Ahırkapı Iskelesi Sokağı
Ahırkapı İskele Sok.
Ahırkapı Sokak
Ahmediye Cd
Ahmet Selehatiin Sokak
Ahmet Şuayip Sokak
Aile Sokak
Akbıyık Caddesi
Akbıyık Cami Sokak
Akbıyık Değirmeni Sokağı
Akburçak Sokak
Akif Pasa Sk.
Akikçiler Sokak
Aksakal Sokak
Aksaray Caddesi
Aksaray Mektebi Sokak
Alaca Camii Sokak
Alaca Hamam Cad.
Alayköşkü Caddesi
Alboyacılar Sokak
Alemdar Caddesi
Alemşah Sokak
Alibaba Türbe Sokak
Alişan Sokak
Altıncılar Sokak
Amiral Tafdil Sokak
Ankara Caddesi
Arabacıoğlu Sokak
Arap Mehmet Sokak
Arapzade Ahmet Sokak
10
4, F7
5, A7
4, E7
4, C6
4, B6-C6
4, B6
5, A5
7, B1-B2
7, B1
8, C1
8, B1
4, E7
5, D8
4, B5-C6
5, E7-E8
8, E1
9, B2-C2
4, B5
5, C6
7, F1
8, A1
5, D8
4, D7-E7
9, B3-C3
9, C3
9, C3
9, B4-C3
4, B7
4, D7
4, E8-F8
4, B6
9, B3-C2
9, B4
9, A3-B3
8, E3-E4
4, E5-E6
5, D8
8, E3-E4
7, D1-D2
4, B8
7, D2
5, D6
6, A8
9, A1
7, C4-D3
6, B7-B8
9, B1
5, C8
5, D8-E8
8, D1
7, E3-F3
8, A3
5, D8
9, B3
5, E8-F6
6, A5-A7
5, D8
7, D2-D3
8, B3-C3
Arasta Çarşısı Sokağı
Arayıcı Çıkmazı
Arayıcı Sokak
Arifpaşa Sokak
Arpacılar Caddesi
Asımbey Sokak
Asir Efendi Caddesi
Asker Sokak
Aslanhane Sokak
Asmaaltı Caddesi
Asmakandil Sokak
Asmalı Çeşme Sokak
Asmalıhan Sokak
Asya Sokak
Atatürk Boulevard
Atik Alipaşa Medresesi Sokak
Atmeydanı Caddesi
Atmeydanı Sokak
At Pazarı Meydanı Sokak
Avni Pasa Sk.
Ayasofya Meydanı
Aynacılar Sokak
Aynül Hayat Çık.
Ayrık Sokak
Ayse Kadim Hamami Sk.
Azap Askeri Sokak
Azimkar Sokak
Baba Hasan Cami Sokak
Babayani Sokak
Babayiğit Sokak
Bab-ı Ali Caddesi
B
Bab-I Hümayun Caddesi
Bağlantı Yolu
Bahçelikahve Sokak
Bâlipaşa Caddesi
Balipaşa Yokuşu
Balkapanı Sokak
Bankacılar Sokak
Bardakçı Sokak
Başmuhasip Sokak
Batumlu Sokak
Bayram Fırını Sokak
Behramçavuş Sokak
Besim Ömerpaşa Caddesi
Bestekar Basri Sokak
Bestekar Osman Sokağı
Beşikçi Sokak
Beyazıt Karakol Sokak
Beyazıt Meydanı
Bezciler Sk.
Biçki Yurdu Sokak
Bileyciler Sokak
Bina Emini Sokak
Binbirdirek Meydanı Sokak
Bostan Sokak
9, A3-B2
8, B2-B3
8, B2-B3
5, E8
5, E5
7, B1-B2
5, D6-F6
7, E2
4, B5-C4
5, D5
8, C1
8, E2-E3
8, C2
7, E2-E3
4, D8-E4
7, D1
8, D1
8, F2-F3
9, A2-B1
8, E3-F2
9, A1-A2
4, C4-C5
5, A6
9, B1-B2
5, D8
8, C3
7, D2-E2
5, A6
4, E5
7, D1-E2
4, C7
8, E2
8, A3-B3
5, E8
8, E1
9, B1-B2
8, C4-D3
8, C2
4, B6
8, B3-C2
5, C5-D5
5, E5
8, E3
8, E1
8, A2-A3
9, B2-B3
8, B3-C3
5, A6-B8
5, C5
8, E1
7, D3-E3
8, B1-B2
5, A8-B8
8, A1
5, D7-E7
8, E1-F1
9, A1
8, C1-D1
4, B6-C5
8, E2
8, C1
Boyacı Ahmet Sokak
Bozdogan Kemri Caddesi
Bukalidede Sokak
Büyük Handar Efendi Sokak
Büyük Karaman Caddesi
Büyük Kömürcü Sokak
Büyük Postane Caddesi
Büyük Reşit Paşa Caddesi
Büyük Tulumba Sokak
C
Caferiye Sokak
Cagaloğlu Hamami Sokak
Cağaloğlu Yokuşu
Cakmakçilar Yks
Can kurtaran Caddesi
Cankurtaran Caddesi
Cankurtaran Meydanı Sokak
Cazip Sokak
Celal Bey Sokak
Celal Ferdi Gökçay Sokak
Cemal Nadir Sokak
Cemal Yener Tosyalı Caddesi
Cemre Sokak
Cephaneci Sokak
Ceridehane Sokağı
Cerrahpașa Caddesi
Cevahir Bedesteni Sokak
Ceylan Sokak
Cicekpazari Sokak
Cinci Meydanı Sokak
Cömertler Sokak
Cömerttürk Sokak
Cüce Çeşmesi Sokak
Dağarcık Sokak
Dağhan Sokak
Dalbastı Sokak
Daltaban Yokuşu
Darphane Sokak
Darülelhan Sokak
Darülfünun Caddesi
Darül Hadis Sk.
Darül Hadis Sokak
Darüssade Sokak
Dede Efendi Caddesi
Defteremini Sk.
Defter Emini Sokak
Değnekçi Sokak
Demirci Reşit Sokak
Demiryolu Geçidi Yolu
Derinkuyu Sokak
Dervisler Sokak
Develioğlu Sokak
Deveoğlu Sokak
Dibekçi Camii Sokak
Direkli Hanı Sok.
D
8, E1-E2
5, A7-A8
4, D7
8, A1-B1
4, C5-D6
8, B3
5, E6-F6
4, F7-F8
7, F1
8, A1-B1
Divan Efendi Sk.
Divan-ı Ali Sokak
Divanyolu Caddesi
Divrikli Sokak
Dizdariye Camii Sokak
Dizdariye Çeşmesi Sokak
Dizdariye Medresesi Sokak
Dizdariye Yokuşu
Dogramaci Emin Çıkmazı
Dogramaci Emin Sokak
Doğramacı Sokak
9, B1
Doktor Eminpaşa Sokak
6, A8
5, F7
Dolap Caddesi
5, C7-D6
Dostluk Yurdu Sokak
9, B3-C2
Dökmeciler Hamamı Sk.
9, B3
Dökmeciler Sokak
9, C2
Dönüş Sokak
4, B4
Dr. Şevki Bey Sokak
5, E5-E6
Dülgeroğlu Sokak
5, E7
Düzgün Sokak
5, E6-F7
E
6, A7
4, D5-F6 Ebussuud Caddesi
5, A6-A7
8, B3 Ehlidil Sokak
8, C2-D2 Elmaruf Sokak
5, E8 Emim Sinan Camii Sokak
7, B1 Emin Sinan Hamamı Sokak
5, C8-D8 Emirhoca Sokak
7, D1 Emirname Sk
5, D5-E6 Emirşah Sokak
8, D3 Esirci Kemalettin Cemii Sokak
8, C3-D3 Esirci Kemalettin Sokak
5, D5 Eski Mutaflar Caddesi
4, E6-E7 Evcin Sokak
4, C7-C8
8, D2
9, A2-B2
8, A1-A2
8, A1
4, E7-F7
5, A8-C7
4, E5-F5
4, E5-F4
5, A4-A5
6, B6-B7
4, E6-E7
4, D8
4, D7-D8
4, B6
8, E3
9, A3
7, F1-F2
8, A1
6, A6-A7
5, C5
5, C5
8, B1
5, D6-E6
Fabrika Sokak
Fatih Türbesi Sokak
Fenerlikapı Sokağı
Ferhatağa Sokak
Fermanlı Sokak
Fesçiler Caddesi
Fethibey Caddesi
Fetihbey Caddesi
Fetva Yks.
Fetva Yokuşu
Fetva Yokuşu Sok.
Fevziye Caddesi
Feyziye Mektebi Sokak
Feyzullah Efendi Sokak
Fındıkçılar Sok.
Fındıkçı Remzi Sk
Fındıkkıran Sokak
Fincancilar Sokak
Firuze Sokak
Fuatpaşa Caddesi
Galata Köprüsü
Gani Çelebi Sokak
F
G
5, A5
8, C1
8, E1-F1
9, A1-B1
5, C8
8, D2
8, D2-E3
8, D2-E2
8, D2-E2
8, D2
8, D2
8, C2-D1
8, F1
9, A1
4, C6
8, E2
5, B6-C5
5, B6-C6
8, D3
8, E1
4, C5
8, C3
5, F6-F7
6, A7-B7
7, F2-F3
5, A6-B6
8, C2-D2
8, C2-D2
5, A6
6, A5-A6
5, C8
8, B2
8, B2-C2
4, C5-D4
8, A2-B2
7, D2
4, C4-C5
9, A3
4, D4
8, B1-B2
5, C8
4, E7-E8
7, E1
4, E7
5, B5-C5
5, C5
5, A5-B5
4, E7
8, D2
4, B5-B6
5, D5
5, E6
8, A3-B3
5, D6
5, B4
5, C6-C7
5, D4-E4
5, C8
11
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi
Gâzi Mustafa Kemal Paşa Caddesi
Gazi Sinanpaşa Sokak
Gedik Paşa Akarcası Sokak
Gedikpaşa Caddesi
Gedikpaşa Camii Sokak
Gedikpaşa Fırını Sokak
Gelinlik Sokaği
Gemiciler Sokak
Gençtürk Caddesi
Gerdanlık Sokak
Girdap Sok.
Göktaş Sokak
Gureba Tekke Sokak
Gümrük Emini Sokak
Gümüshaneli Sokak
Güvenlik Caddesi
Güzel Sanatlar Sokağı
H
Hacı Bayram Mektebi Sokak
Hacı Beşir Tekkesi Çıkmazı
Hacı Hasan Sokak
Hacı Hüsnü Sokak
Hacı Küçük Cami Sok.
Hacı Küçük Sk.
Hacı Memiş
Hacı Ömerpaşa Sokak
Haci Küçük Sk.
Haci Salih Efendi Sokak
Hadım Odaları Sokak
Hakkı Tarık Us Sokak
Halıcılar Caddesi
Halit Efendi Sokak
Hallaç Abdurrahman Sokak
Hamam Çıkmazı
Hamam Sokak
Hamidiye Caddesi
Hamidiye Türbesi Sokak
Hanimeli Sk
Harıkzadeler Sokak
Harikzedeler Sokak
Hasanpaşa Çeşmesi Sokak
Hasırcılar Caddesi
Hattat Fehmi Sk.
Hattat Sokak
Havancı Sokağı
Havlucu Sokak
Havuzlu Hamam Sokak
Havuzlu Mescit Sokak
Haydar Bey Caddesi
Hayriye Hanım Sk.
Hayriye Tüccarı Caddesi
Hazır Elbisesiciler Sokak
Hazinedar Sokak
Haznedar Sokak
Hemşehri Sokak
12
7, D1-D3
7, D1-D3
8, D1-E1
8, D2
8, C1-C3
8, C1-E2
8, B2-C2
8, F3
9, A3
4, C5
4, D8-E7
7, D1
8, B3
4, C7
8, D2
4, C8
4, D8
5, F7
6, A7-A8
7, D2-E2
6, A8
Hemşire Sokak
Heveskâr Sokak
Himayeyi Etfal Sokak
Hisar Çesmesi Sokak
Hisardibi Çıkmazı
Hoca Hani Sk.
Hoca Kasım Köprüsü Sokağı
Hoca Paşa Sokak
Hoca Rüstem Mektebi Sokak
Hoca Rüstem Sokak
Horhor Caddesi
Hulusi Noyan Sokak
Hunkar Peşrevi Sokak
Hüdavendigar Caddesi
Hükümet Konağı Caddesi
Hüsambey Sokak
Hüseyinağa Camii Sokak
I
Ibn-I-Kemal Caddesi
Ibni-Kemal Caddesi
Ibrahim Pasa Yks.
7, B1 Imaret Sabunhanesi Sk.
6, A8
5, C8 Inçili Çavuş Sokak
5, C8 Ishakpaşa Caddesi
5, D6 Islah Sokak
5, D6 Ismetiye caddesi
5, C8 Istasyon Arkası Sokak
4, D4 Işık Sokak
5, D6 Işıl Sokak
4, B6 Işın Sokak
7, D2-E2
K
5, E7
Kabasakal Caddesi
4, B4-B5
Kadı Çıkmazı
5, C8-D8
Kadıoğlu Sokak
4, C7
Kadırga Hamamı Sokak
5, C5
Kadırga Limanı Caddesi
8, A2-B2
Kadırga Meydanı Sokak
4, C7-C8
Kadirbey Sokak
5, E5-F6
Kafesci İsmail Çıkmazı
6, A6
Kafesli Çadır Sokak
5, E6
Kahveciler Sokak
5, E6-E7
Kahvehane Sokak
4, E8
Kakmacı Sok.
7, E1
Kalçın Sok.
4, E7-E8
Kalçın Sokak
4, C7-C8
Kaleci Sokak
5, C5-D5
Kalender Mektebi Sokak
4, B7
Kalpakçilarbaşı Caddesi
8, C1-C2
5, C6
Kamilpaşa Sokak
4, B6
Kantarcılar Caddesi
7, E2-F2
Kantarcı Süleyman Sokak
8, A2
Kanuni Medresesi Sk.
4, C5-D5
Kapıağası Hisarı Sokak
5, B4-B5
Kapıağası Sokağı
7, D2-E2
Kaptanı Derya İbrahimpaşa Sokak
5, C8
Kaputçular Sokak
8, A1
Karababa Türbesi Sokak
8, A1
Karaboyacılar Sokak
7, E2-E3
7, E2-E3
4, B4-B5
8, E1-F1
8, A3-B3
8, D4
5, D6-E7
5, E6-E7
5, F6
6, A6
8, E1-F1
8, E1
4, B7-C6
4, C5
8, D3-D4
6, A6-B7
6, A7-A8
4, D5
8, C1-D1
6, A7
6, A6-A7
8, B2
4, F4-F5
5, A4
9, A1
9, C2
4, E5-E6
5, C6
6, A6-B6
8, E1-E2
8, C3-D3
8, C3
9, B2
9, B4
5, C4-C5
8, C2-D2
8, B3-E3
8, C3-D3
4, B8
7, B1
8, C2
5, C5
5, C8
4, C8
5, D5
5, D5
8, E3
5, A6-A7
5, C8-D8
8, C1
4, C5-C6
5, C4-C5
8, B3
5, A5-B6
9, A4
9, A3-A4
5, A7
5, D6
8, D1-D2
7, C3
Karakadi Sk
Karakol Sokak
Karamanlıoğlu Sokak
Kargılı Sok.
Kasap Osman Sokak
Katırcıoğlu Sokak
Katip Çelebi Caddesi
Katip çelebi Caddesi
Katip Çeşmesi Sokak
Katip Kasım Camii Sokak
Katip Muslihittin Sokak
Katip Sinan Camii Sokağı
Katip Sinan Çıkmazı
Katip Sinan Mektebi Sokak
Katip Sinan Sokağı
Katip Şemsettin Cami Sok.
Katip Şemşettin Sokak
Kavaflar Sokak
Kavalalı Sokak
Kavukçular Sokak
Kayalcı Şevki Sokak
Kayıkhane Sokak
Kayserili Ahmetpaşa Sokak
Kazazlar Sokak
Kazım İsmail Gürkan Caddesi
Kefelihan Sokağı
Kenanbey Sokak
Kendir Sokak
Kennedy Caddesi
Kepenekçi Medresesi Sok.
Kepenekçi Sabunhanesi Sk.
Kepenekçi Sk.
Kepenekçi Yokuşu
Keresteci Hakkı Sokak
Keseciler Sokak
Kıble Çeşme Caddesi
Kılıççılar Sokak
Kınacı Mehmet Sokak
Kırbacı Sokak
Kırma Tulumba Sokak
Kızanlık Caddesi
Kızılhan Sokak
Kızıltaş Sokak
Kıztaşı Caddesi
Kimyager Dervişpaşa Sokak
Kirazlı Mescit Sokak
Klod Farer Caddesi
Koca Ragıp Paşa Caddesi
Koçibey Sokak
Kolancılar Sokak
Konut Sk
Konut Sok.
Koska Caddesi
Kovacılar Sokak
Kömürcü Mustafa Sokak
4, B6
5, C5
5, D8
6, A6-A7
8, E3
5, D6-E6
4, E5-E6
4, E4-E5
7, C3
7, D2-E2
7, B1-B2
8, D2-E3
8, D2
8, A1-A2
8, D2-D3
5, A5-B5
5, A4
5, C8-D8
4, C6-C7
5, C8
8, A1
7, E2
5, A6
5, C8
5, E8-F8
6, A8
9, A1
5, D6
7, F3
8, A2-A3
4, D5-E5
6, A5-E8
7, B4-F3
8, A3-F4
9, A4-E1
5, B4-B5
5, B4-C5
5, B5-C5
5, B5-C5
9, B3
5, C8-D8
5, C4
5, D8
7, E2
4, D4-D5
4, C7
4, B5-B6
5, D5
7, E1-E2
4, C5-C6
5, A8
8, A1
5, A6-A7
8, E1-E2
7, F1
7, C1-C2
5, C8
9, B3
9, B3
7, E1-E2
4, D5
8, B3
Köşklü Hamam Sokak
Kucuk Ayasofia Caddesi
Kule Boyu Sokak
Kumkapı Değirmeni Sokak
Kumkapı Hanı Sokak
Kumluk Sk.
Kum Meydanı Sokak
Kupacılar Sokak
Kurban Sokak
Kurkçuler Pazari Sokak
Kurultay Sokak
Kutlugün Sokak
Kutucular Caddesi
Kutucu Sokak
Kuyulu Sokak
Kuyumcular Caddesi
Kücük Ayasofya Caddesi
Kücük Haydar Efendi Sokak
Kücük Sokak
Küçük Ayasofya Caddesi
Küçükayasofya Medressi Sokak
Küçük Langa Aralığı Caddesi
Küçük Langa Caddesi
Küçük Yıldızhanı Sokak
Külhan Sokak
Kürkçübaşı Mektebi Sokak
Kürkçübaşı Sokak
Kürkçü Kuyusu Sokak
Kürkçüler Çarşısı Sokak
Kürkçüler Kapısı Sokak
Laleli Caddesi
Langa Bostanları Sokak
Langa Hısarı Caddesi
Langa Karakolu Sokak
Latif Sokak
Limoncu Sokak
Lütfullah Efendi Sokak
Lütfü Efendi Sokak
L
M
Mabeyinci 1 Çıkmazı
Mabeyinci 2 Çıkmazı
Mabeyinci Yks.
Mabeyinci Yokuşu
Macar Kardeşler Caddesi
Macuncu Sokağı
Mahmudiye Çeşmesi Sokak
Mahmutpasa Hamami Sk.
Mahmutpaşa Mahkeme Sok.
Mahmutpaşa Yokuşu
Mahramacı Sokak
Mahvil Çıkmazı
Manastırlı Rıfat Sokak
Manav Sk.
Manisalı Fırın Sokak
Marpuccular Caddesi
Meçhul Asker Sokak
Medrese Çıkmazı
Mehmet Çıkmazı
8, A2
8, E3-E4
7, B2-B3
8, B2-B3
8, B2
8, B3-C3
6, B6
9, B4
8, B2-C3
8, D1
4, E8-F8
9, B2-C2
5, C4-C5
5, C4-C5
5, C8
5, D8
8, E3-E4
8, B1-B2
6, A8
8, E3-F3
9, A3
8, D3-D4
7, B2
7, B2-D2
5, D7-D8
4, B8-C7
8, B3-C3
8, B1
8, B3
5, D8
8, D1
8, C1-D1
7, E1-E2
7, B2-D2
7, D3-E3
7, D2
8, A2
5, C4-C5
5, C8
4, C6-C7
8, A2
8, A2
8, A2-A3
8, A2-B2
4, B4-D6
5, D7-E7
4, E7
5, D7
5, D7-E7
5, D6-D8
7, C3-D4
4, D8
7, B1
4, F6
4, C4-C5
5, D6
4, C7
8, C1-D1
8, C3-D3
13
Mehmet Lütfü Sokak
Mehmetpasa Yks.
Mektep Sokak
Melekşah Sok.
Mengene Çık.
Mercan Caddesi
Mercan Hanı Sokak
Mercna Cami Çık.
Mermerciler Caddesi
Mesih Mehmetpaşa Sokak
Mesihpaşa Caddesi
Meslek Sk.
Meydan Arkası Sokak
Meyvalı Bostan Sokak
Mıhcılar Caddesi
Mihatpaşa Caddesi
Mimarbaşı Sokak
Mimar Kemallettin Caddesi
Mimar Mehmet Ağa Caddesi
Mimar Sinan Caddesi
Mimar Vedat Sokak
Mithatpaşa Caddesi
Mollabey Sokak
Molla Fenari Çıkmazı
Molla Fenari Sokak
Molla Hüsrev Cd.
Molla Semsettin Cami Sk
Molla Şemsettin Sokak
Molla Tası Caddesi
Mollataşı Caddesi
Muabbir Sokak
Muhafazacılar Sokak
Muhtar Hüsnü Sokak
Muhteremefendi Sokak
Muhzırbaşı Sokak
Murat Efendi Sk.
Muratpaşa Sokak
Musellim Sokak
Mustafa Pasa Sk.
Mustafapaşa Sokak
Mutasarrıf Sokak
Mutrip Sokak
Mücellit Çıkmazı
Müezzin Sokak
Mühendis Mehtebi Sokak
Mühendis Sk.
Mühre Sokak
Mühürdar Eminpasa Sk.
Müsküle Sk.
Müsteşar Sokak
Nakilbent Sokak
Nalbant Camii Çıkmazı
Nalbant Camii Sokak
14
N
4, C8
5, A4
4, D7
4, E4-F4
5, E7
5, C7
5, C7-C8
5, C7
7, D2-D3
8, D1
7, D1-F1
5, A4-A5
8, D3-D4
4, F4
4, C4
8, B1-B2
4, D8
5, E6-F6
6, A5-A6
9, B2-B3
5, B5-B6
5, E6
8, B1-B2
8, B2
8, F1
9, A1
5, F8
8, F1
4, B7-C7
4, F5
5, A5-A6
5, A5
7, D1-D2
7, E2-F2
8, A2-A3
4, E5
5, D8
4, B5-B6
9, A1
5, E6-F6
6, A6
5, B4
4, B7-B8
8, C2
8, E3-F3
9, A3-A4
9, A3-A4
5, B5-C5
8, C2
8, A1
7, B1
8, C1-C2
4, E5-F5
8, A2
5, C7
4, E5-F6
5, A5-A6
8, B3
Nalbant Demir Sokak
Nalıncı Fevzi Sokak
Nalıncı Fvezi Sokak
Namahrem Sk.
Namik Kemal Cd
Nargileci Sk.
Narlıbahçe Sokak
Nasuhiye Sokak
Natırkızı Sokak
Nazır İzzet Efendi Sokak
Necip Efendi Sokak
Neviye Sokak
Nisanca Bostanı Sokak
Nişanca Yokuşu
Nöbethane Caddesi
Nöbethane Çıkmazı Sok.
Nur Sokak
Nur-u Osmaniye Caddesi
O
Ocaklı Sokak
Odun Kapısı Sokağı
Odunkapı Ykş.
Oğul Sokak
Okumuş Adam Sokak
Onur Sokak
Ordinaryüs Prof. Cemil Bilsel Caddesi
Ordu Caddesi
Orhaniye Caddesi
Ortakazlar Sokak
Oruçgazi Sokak
Oyunbozan Sokak
Oyuncu Çıkmazı
Oyuncu Sokak
Paçacı Sokak
Parçacılar Sokak
Parıltı Sokak
Park Yolu
Paşa Cami Sok.
Paşa Cami Sokak
Paye Sokak
Pazaryeri Sok.
Pazaryeri Sokak
Perdahçılar Sokak
Pertevniyal Sokak
Pertevpaşa Sokak
Peştamalcı Selim Sokak
Peykhane Caddesi
Pideci Sokak
Piri Reis Sokak
P
Piri Sokak
Piyer Loti Caddesi
Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil Sokak
Prof. Sıddık Sami Onar Caddesi
8, E3
Prof. Ümit Yaşar Doğanay Sokak
8, A3
Püskülcüler Sokak
7, F3
8, A3
4, C5
4, C8
4, C7-C8
5, B4-B5
7, B1-C4
5, C6
5, E7-F7
5, C6
7, D2-E2
5, B5
5, E7
8, C2-C3
7, E2-F2
8, A2
8, A2
6, A6-B6
6, B6
8, A1-A2
5, D8-F8
6, A8
4, B4
5, C5
5, B5-C5
9, A3-A4
4, B5
8, C2
5, C4-C6
7, D1-F1
8, A1-C1
6, A6-A7
5, C8
4, C7
4, C7-C8
9, A4
9, A4-B4
5, C5
5, C8
8, B3
4, D7
5, C6
5, C6-D6
8, C3
4, B5-B6
4, B6
5, C8-D8
4, C8
8, D1-D3
8, B2-C2
8, D1-E2
8, D3
5, F6
6, A6
4, D5
8, D3-E1
5, A7
5, A5-C6
5, A7
5, C8
R
Ragib Bey Sk.
Ragip Gümüşpala Caddesi
Rağbet Sk.
Rahvancı Sokak
Rastıkçı Sokak
Recep Yazıcıoğlu Sokak
Refah Sokak
Reisoğlu Sokak
Ressam Basmacılar Sokak
Reşadiye Caddesi
Revani çelebi Sk.
S
Sabuncuhani Sokak
Saffeti Pasa Sokağı
Saffetpaşa Sokak
Sahaflar Bedesteni Sokak
Salkımsoğüt Sokağı
Samsa Sokak
Sancaktar Baba Çk.
Sancaktar Baba Sokak
Sandal Bedesteni Sokak
Sandalcı İhsan Sokak
Sandelyeciler Sk.
Sangüzel Caddesi
Saraç İshak Sokak
Sarayiçi Sokak
Sarı Beyazıt Caddesi
Sarı Beyazıt Cami Sokak
Satır Sokak
Sayvan Sokak
Segah Sokak
Sehzadebaşı Caddesi
Sekbanbaşı Sokak
Seker Ahmetpasa Sk.
Selimpaşa Sokak
Selvili Mescid Sokak
Semaver Sokağı
Semih Sokak
Sengül Hamami Sokak
Sepetçi Selim Sokak
Serdap Sokagi
Sergerdele Çıkmazı
Serpuşçular Sokagi
Sevgi Sokak
Seyit Hasan Sokağı
Sıraodalar Sokak
Sırımcılar Soak
Silahtar Mektebi Sokak
Simitçi Şakir Sk.
Sinekli Bahçe Aralığı Sokak
Sinekli Bahçe Sokak
Sinekli Medrese Sokak
Sinema Çık.
Sipahi Sokak
Sirkeci İstasyon Caddesi
Sirvanizade Sokak
4, B7
5, C4-F5
6, A5
4, B7
5, E5-E6
5, D7
7, B1
4, C4-C5
5, D8
5, C8
5, E5
4, E5-E6
Siyavus Pasa Sk.
Sobacılar Sokak
Sofular Caddesi
Sofular Tekkesi Sk.
Soğanağa Camii Sokak
Soğancı Raşit Sokak
Soğukçeşme Sokak
Sorguçcu Sokak
Sucu Baki Sokak
Sultan Hamam Caddesi
Sultan Mektebi Çıkmazı
Sultan Mektebi Sokağı
Suterazisi Sokak
Su Yolu Sokagi
5, D5-D6 Suzi Dilara Sokak
6, A7 Sükrü Baba Sk.
4, E7
5, C8 Süleymaniye Caddesi
6, A8 Süleymaniye Imareti Sk.
9, A1 Sümbül Sinan Sokak
8, B3
T
7, B2
Tabhane Sokak
7, B2
Tabur Sokak
5, D8
Tacirhane Sk.
8, B2-C2
Tahmis Sokak
5, D7
Tahsinbey Sokağı
4, B5
Tahtakale Caddesi
8, B2
Takkeciler Sokak
8, C2-C3
Tanburi Cemilbey Sokak
5, A4-A5
Tarakçılar Caddesi
5, A4-A5
Tarakçi Cafer Sk.
8, D2
Tarakçilar Hanı Sokak
7, E3
Tas Tekneler Sk.
8, B3
Tasvir Sokak
4, D6-F7
Taşdirek Çeşmesi Sokak
5, A7
Taşsavaklar Sokak
8, B1
Taştekneler Sokak
5, C7
4, D7-D8
Tatlıkuyu Sokak
7, D1
Tavanlı çesme Sk.
5, E7-E8
Tavanlı Maslak Sk.
5, C7
Tavaşi Çeşmesi Sokak
8, C2
Tavşantaşı Sokak
6, A8
Tavukhane Sokak
7, D2
4, C5-D5
Tavukpazarı Sokak
8, B3-C3
Tavuk Pazari Sokak
5, C8
Taya Hatun Sokak
8, A3
Tayahatun Sokak
9, B2
Taylasan Sokak
5, D8
Tayyareci Kemal Sokak
4, C5
Teceddüt Sokak
8, D1-D2
Tekinalp Sokak
4, B7-B8
Telli Odaları Sokak
7, B1
Terbıyık Çıkmazı
7, B1
Terbıyık Sokak
8, C1
Terlikçiler Sokak
4, C6
Terzihane Sokak
5, C8
Terziler Sokak
6, A6-B6
Tespihci Sokak
4, D7
Tesviyeci Sokak
5, C5-C6
5, C5
4, B5-B7
4, B6
8, A1-B1
7, D3
6, B8
9, B1
7, B1
8, C1
5, D6-E6
5, D7
5, D7-E7
8, E2-E3
4, C5-D5
8, D3-E3
4, F4
5, A4
5, A7-B6
5, A5-B5
8, A1
4, B4-C5
7, E3-F3
5, C6-C7
5, D5
8, D2-E3
5, C5-D6
5, C8
4, B8
5, C7-D8
5, D7-E6
5, D7
5, A6
5, E8
8, D1-D2
6, A8
4, E6-F6
5, A6
8, B2-C2
5, A4
5, A4-A5
8, A3-B2
8, A1-A2
8, F3
9, A3
8, D1
8, D1
6, B6
6, B6-B7
4, C5
8, C2
7, C1-D1
8, A3
8, A3-B3
9, C2
9, B2-C2
5, C8-D8
8, E2-F2
5, C8-D8
5, C6
5, B4
15
Tevkifhane Sokağı
Teyyareci Orhan Sk.
Tezgahçılar Sokak
Tezkereci Sokak
Tığcılar Sokak
Ticarethane Çık.
Ticarethane Sokak
Tirendaz Sk.
Tiryaka Hasanpaşa Sokak
Tiyatro Aralık
Tiyatro Caddesi
Tomruk Çıkmazı Sokak
Tomruk Sokak
Toprak Sok.
Torun Sk.
Tugrakes Sokak
Tuğcular Sokak
Tulumba Çıkmazı
Turanlı Sokak
Turgut Özal Millet Caddesi
Tübedar Sokak
Tülcü Sokak
Türkeli Caddesi
Türkocağı Caddesi
Tütüncü Hasan Sokak
U
9, B2
4, B7-C7
4, C5-D5
5, E8
5, C7-D8
9, A1
9, A1
5, A5
7, B1-D1
8, B1-C1
8, B3-C1
5, C5-C6
5, C5-D5
4, C7
9, A3-B2
7, F2
5, C8
8, A2
8, B1-B2
4, B8
7, B1-D1
5, E8
8, E1
8, C2-D2
7, E2-F2
8, A2-B2
5, E7-E8
7, B1
Uncuoğlu Sokak
Utangaç Sokağı
Uysal Sokak
Uzunçarşı Caddesi
Uzunçarşı Caddesi;Mercan Caddesi
5, D8
9, B2
8, B2
5, C6-C7
5, C5-C6
Vakıf Hanı Sokak
Valide Cami Aralığı
Valide Camii Sokak
Varakçı Hanı Sokak
Vasif Cinar Caddesi
Vatan Caddesi
5, E6
4, C8
7, C1-C2
5, D8
5, C6-D6
4, B7-C8
7, B1-C1
4, B5
4, E6-F5
5, A5
5, A5
5, D8
8, D1
4, F7
5, A7-A8
4, E7
V
Vatanperver Sokak
Vefa Caddesi
Vefa Türbesi Sokak
Vezirhanı Caddesi
Vezneciler Caddesi
Vidinli Tevfikpaşa Caddesi
Yabacı Sokak
Yağlıkçılar Sokak
Yahyapaşa Sokak
Yakupağa Fırmlı Sokak
Yali Koskü caddesi
Yarım Taşhan Sokak
Yavaşça Şahin Sokak
Yeğen Sokak
16
Y
8, E4
5, C7-C8
8, B1-C1
8, A1
5, E5-F5
6, A5
5, C8
5, C5-C6
9, A3
Yenibahar Sokak
Yenicami Caddesi
Yenicami Meydani Sokak
Yeniçeriler Caddesi
Yenidevir Sokak
Yenigüvey Sok.
Yenikapı Değirmeni Sokak
Yenikapı Kumsalı Sokak
Yeni Orta Sk.
Yeni Saraçhane Sokağı
Yeni Saraçhane Sokak
Yenisepetçi Sokak
Yeni Yol Sokak
Yerebatan Caddesi
Yeşildibekli Sokağı
Yeşildirek Sokak
Yeşil Tekke 2. Çıkmazı
Yeşil Tekke Kuyulu Sokak
Yeşil Tekke Sokak
Yeşiltulumba Sokak
Yogurtçuoglu Sk.
Yorgancılar Caddesi
Yurdakul Sokak
Yusuf Aşkın Sokak
Yüksekler Sokağı
Yüksekoluk Sokak
Z
Zenneciler Sokak
Zeynep Kamil Sokak
Zeynepsultan Camii Sokağı
Zeytinburnu-Kabataş
Zikir Çıkmazı
Zindandelen Sokak
Ç
Çadırcı Camii Sokak
Çadırcılar Çeşmesi Sokak
Çadircilar Caddesi
Çakırağa Cami Aralığı
Çakırağa Cami Sokak
Çakmakçı Çık.
Çakmaktaşı Sokak
Çamaşıcılar Sokak
Çankçılar Sokak
Çaparız Sokak
Çardaklı Fırın Aralığı
Çardaklı Fırın Sokak
Çarıkçılar Sokak
Çarşı Kapı Caddesi
Çarşıkapı Nur-u Osmaniye Caddesi
Çatal Çeşme Sokak
Çayıroğlu Sokak
Çelebi Hamamı Sokak
Çeşnici Sokak
Çetinkaya Sokak
8, C2
5, D6-E5
5, D5-E5
8, C1-D1
8, B1
9, B3
7, C3
7, B3-C3
4, B7
9, C2
9, C2
7, D2
4, B7-C7
9, A1-B1
5, D7
5, C8
4, B6
4, B6-C6
4, B6-C6
4, D7-D8
7, D1
5, A5-A6
5, C8
8, A1-A2
8, D3
5, C5
5, A5
5, C8
4, E8-F8
6, A8-B8
9, B1
8, D1-E1
8, A3
7, D2
8, B3-C3
8, C2
5, C7-C8
8, C1
7, B1
7, B1
5, C7
8, B3
5, C5-D5
5, C4-C5
8, B3
8, D3
8, D3
5, D7
5, C8
8, C1
5, D8
8, D1
8, E1-F1
9, A1
8, E3-F4
9, A4
4, C6-C7
5, E7
9, B2-B3
Çıngıraklı Bostan Sokak
Çifte Gelinler Caddesi
Çifte Kumrular Sokak
Çinili Hamamı Çıkmazı
Çinili Odalar Sokak
Çoban Çavuş Medredesi Sokak
Çoban Çavuş Medresesi Sokak
Çorbacıbaşı Sokak
Çökelik Sok.
Çuhacı Hanı Sokak
Çuhacıoğlu Sokak
Çukurçeşme Hanı Yolu
Çukur Çeşme Sokak
Ödev Sokak
Ömer Efendi Sok.
Ömer Efendi Sokaği
Ömer Yılmaz Sokak
Ördekli Bakkal Sokak
Örücüler Kapisi Sk
Özbekler Sokağı
Üçler Hamamı Sokağı
Üçler Hamamı Sokak
Üçler Sokak
Üstad Sokak
Üzümcü Sk.
İbrahimpaşa Çıkmazı
İbrahim Paşa Sokak
İbrahim Paşa Yokuşu
İhtisap Ağası Sokak
İkbal Sokak
Ö
Ü
İ
İmameci Sokak
İmam Murat Sokak
İmam Niyazi Sokak
İmrahor Hamami Sokak
İmran Öktem Caddesi
İnkılap Caddesi
İrfaniye Sokak
İshakpaşa Caddesi
İskender Boğazı Sokak
İskenderpaşa Sokak
İsmail Sefa Sokak
İşbaşı Sokak
İtfaiye Caddesi
Ş
Şadırvan Çıkmazı Sokağı
Şadırvan Sokağı
Şahande Sk.
Şahuban Cami Sokak
Şair Efendi Sokak
Şair Fitnat Sokak
Şair Hasmet Sokak
Şair Sermet Sokak
Şakirefendi Çeşmesi Sokak
Şamdancı Sokak
4, B7-C8
8, B2-B3
4, B5
4, E4-E5
4, E4
8, A1
7, F1
8, A1
7, C3
5, C7
5, D8
7, B3-C3
4, E8
4, D8-E8
Şeftali Sokak
Şehit Çeşmesi Sokağı
Şehit Hasan Kuyu Sokak
Şehit Kubilay Sokak
Şehit Mehmetpaşa Sokak
Şehit Mehmetpaşa Yokuşu
Şehnameci Sokak
Şehsuvarbey Çıkmazı
Şehsuvarbey Sokak
Şekerci Sokak
Şerefefendi Sokak
Şeyh Davut Hanı Sokak
Şeyh Şamil Sokak
Şeyhülislam Hayri Efendi Caddesi
Şifa Hamamı Sokağı
8, D3
Şifa Hamamı Sokak
4, D4-D5
4, D5
Şifahane Caddesi
4, D7
Şükrüllah Halife Sokağı
8, B3
Eğitim
5, C7
8, D3-E3 Ankaravi Mehmet Efendi Medresesi
Atıf Efendi Kütüphanesi
Bayezid Devlet Kütüphanesi
8, E3
Cağaloğlu Anadolu Lisesi
8, E3
Cevri Kalfa İlk ve Orta Öğrenim Okulu
8, E2-E3
İstanbul Erkek Lisesi
8, B3
İstanbul Üniversitesi
4, E5-F6
İstanbul Üniversitesi Merkez
Kütüphanesi
8, B2
8, D2-D3 İ.Ü Biyoloji Bölümü
8, B2 İ.Ü Eczacılık Fakültesi
7, D1 İ.Ü Fen Bilimleri
7, F1 İ.Ü İletişim Fakültesi
8, A1 İ.Ü Öğrenci Kültür Merkezi
5, C6 İ.Ü Sosyal Bilimler M.Y.O
4, B7-C8 Kadırga İöo
4, C4-D5
7, D2 Kadirga Teknik ve Endustri Meslek Lisesi
8, E1-E2 Köprülü Kütüphanesi
7, B1-D1
5, D6-D7 Matbaa Anadolu Meslek Lisesi
9, B1-C2 Millet Kütüphanesi
5, C8-D8 Oruçgazi İlköğretim Okulu
8, C1 Pertevniyal Lisesi
4, B5-B6 Ragıp Paşa Kütüphanesi
7, D2-F3 Vefa Lisesi
8, B2
Kamu binaları
4, C6-E4
Büyük Postane
Cafer Ağa Medresesi
9, C3 Cedid Mehmet Efendi Medresesi
9, C3 Çardaklı Hamamı
5, C6 Çinili Hamam
4, D4 Çorlulu Ali Paşa Külliyesi
7, D1 Erol Taş Kültür Merkezi
7, E1 Fatih İlçe Emniyet Md.
7, D1-F1 FedEx
8, C3 İstanbul Büyükşehir Belediyesi
8, B2 İstanbul Üniversitesi Fen ve Edebiyat
5, B6-C6 Fakültesi
9, A1
8, E3
9, B3
4, B5-C5
8, D3-E3
8, D3-E2
7, E1-F1
8, C3-D3
8, D3
4, C8
5, D8-E8
5, C5
7, F1-F2
8, A2
5, E5-E6
9, B2
8, F3
9, A3
5, A6-B5
9, B3-C3
4, D7
5, A5
5, C8
8, E1
9, C3
5, E7
5, B7
5, A8
8, A1
5, A7
5, A7-B8
5, A7
5, A7
5, A7
5, A7
8, C3
8, C3-D3
8, D3
8, D1-E1
8, E1
9, C1-C2
4, B5
4, C7
4, C8
7, E1
4, E6
5, E6
9, B1
9, B2
8, E3
4, D5-E5
8, C1
9, C2
6, A7-A8
5, D6
4, D7
5, A8
17
Koca Sinan Paşa Külliyesi
Kürkçü Hanı
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi
Özbekler Tekkesi
Ragıp Paşa Kütüphanesi
Türkiye Yazarlar Birliği Derneği
(Kızlarağası Medresesi)
İbadethane
18 Sekbanlar Cami
3. Sultan Mustafa Cami Şerifi
Ağalar Camii
Akbıyık Cami
Aksaray Valide Sultan Camii
Alipaşa Cami
Arpacılar Cami
Atik İbrahim Paşa Cami
Aya Kiryaki Rum Ortodoks Kilisesi
Aynül Hayat Hatun Mescidi
Aytodori Kilisesi
Balıkhane Cami
Behram Çavuş Cami
Beyazıt Camii
Bezzazi Cedit Cami
Bıçakçı Alaaddin Cami
Bodrum Camii
Bostani Ali Cami
Burmalı Mescid
Cezeri Kasımpaşa Camii
Çadırcı Ahmet Çelebi Cami
Çelebioğlu Hoca Alaaddin Cami
Çivizade Mescidi
Çoban Çavuş Cami
Çorlulu Ali Paşa Cami
Dibekli Eminbey Cami
Divanı Ali Cami
Dizdariye Cami
Dülgerzade Cami
Elpida Rum Kilisesi
Esir Kemal Cami
Firuz Ağa Camii
Gazi Atik Ali Paşa Camii
Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi
Hacı Beşir Ağa Camii
Hacı Beşir Ağa Tekkesi
Hacı Küçük Cami
Hasanağa Nakilbent Cami
Hidayet Cami
Hobyar Cami
Hoca Hamza Cami
Hoca Kasım Günani Cami
Hoca Paşa Cami
Hoca Piri Cami Şerifi
Hoşkadem Cami
Hüseyin Ağa Cami
Hüseyin Paşa Cami
İbrahim Paşa Muhsine Hatum Cami
İğneci Hasan Mescidi
İshak Paşa Cami
İskender Paşa Camii
Kalenderhane Camii
Kaliçeçi Hasanağa Cami
18
8, A1
8, D1
5, D7
8, D4
8, E3
7, E1
8, E1
4, D7
5, D7
6, C7
9, B3
4, C8
5, C7
5, E5
5, C6
8, C3
8, C3
7, D2
8, A3-A4
8, C3
5, B8
5, C6
4, B6
7, D1
8, D3
4, E6
5, E8
8, B3-C3
5, D6
4, E4
7, E1-F1
8, C1
8, B1
8, C1
8, D2-E2
4, C5
8, B3
8, B2
9, A1
8, D1
8, C2
6, A8
6, A8
5, D6
8, F3
5, E5
5, E6
5, C5
5, E7
6, A6
8, C1
4, D7
8, D1
8, A2
8, B2
5, D8
9, C2
4, B5
5, A7
8, C1
Kapıağası Mahmutağa Cami
Kaptanı Derya İbrahim Paşa Cami
Karaki Hüseyin Çelebi Cami
Katip Kasım Cami
Katip Sinan Cami
Katip Şemsettin Cami
Keçeçizade Fuat Paşa Cami
Kemalettin Cami
Kemalpaşa Cami
Kepenekçi Sinan Cami
Kızılminare Cami
Köprülü Mehmet Paşa Cami
Küçük Ayasofya Camii
Laleli Camii
Mahmut Paşa Camii
Manisali Mehmet Paşa Cmi
Mercanağa Cami
Mimar Hayrettin Cami
Molla Fenari Camii
Molla Hüsrev Cami
Muratpasa Camii
Nakilbent Cami
Nalbant Cami
Nişancı Mehmet Paşa Cami
Nuruosmaniye Camisi
Rüstem Paşa Camii
Samanveren Cami
Saraç İshak Cami
Sekbanbaşı Yakup Ağa Cami
Sofa Camii
Soğan Ağa Cami
Sokullu Şehit Mehmed Paşa Camii
Sultan Ahmet Camii
Surp Asdvazadzin Kilisesi
Surp Harutyun Ermeni Kilisesi
Surp Hovannes Ermeni Kilisesi
Süleymaniye Camii
Süryani Kilisesi
Şehsuvarbey Cami
Şehzade Camii
Şeyh Ebül Vefa Cami
Tarakçılar Daye Hatun Cami
Tavaşı-Süleymanağa Camii
Timurtaş Cami
Valide Hanı Mescidi
Vezir Cami
Vilayet Cami
Yavaşçı Şahin Mehmet Ali Paşa Cami
Yayla Kambur Mustafa Efendi Cami
Yeni Camii
Yerebatan Camii
Zeynep Sultan Camii
9, A3
5, A7
6, A7
7, E2
8, A1
5, A5-B5
8, E2
7, C2
4, D7
5, C5
4, C7
8, D1-E1
8, E4
4, E8
5, D7-D8
4, D5
5, C7
8, D1
8, F1
9, A1
4, B6-B7
4, B8
8, F3
8, A3
8, A2
5, D8
5, C5-D5
5, C5-C6
8, B2
8, A1
6, D7
8, A1-B1
8, E3
9, A2-A3
8, A3
8, C3
8, C2
5, B5-B6
8, B2
8, C3
4, E6-E7
4, F5
5, D7
8, B3
5, C5
5, C6
6, A6
6, A7
5, C5-C6
4, B6
5, D5-E5
9, A1
6, B8
Download

K - MapOSMatic