Hamd ve Şükür
Einfache Übersetzung
Hamd = tanriya övgü sunma, tanriya övgü olsun
Şükür = tanriya övgü
Övgü = Lob
Övmek = loben, preisen
İçindekiler
●
Hamd ve şükür genel anlamında
●
Hamd
●
Fatiha suresinin ilk ayeti ve El-hamid sıfatı
●
Şükür
●
Eş-şekur sıftatı
Hamd ve şükür genel anlamında
Hamd = birinin yaptığı iyi bir işten dolayı övmek
●
Medh = kişinin kendi katkısı olmadan, sahip olduğu şeye övülmesi
(kendisi onun için calışmamış)
●
Şükür = O iyi işi, sizin için yaptı diye övmek, kişinin sadece
kendisine yapılan iyiliker için gerçekleştirilir
●
türk.: teşekkür
●
yaşanan bir sevinç veya minettarlık duyulan bir nimet içersininde
bulunarak rahat etmenin zevki ile yapılır
●
Bugün cok iyi ve
fedakarli bir
Evladla karsilastim
uzun boylu
ve zeki
Nasil birisiydi?
Hamd
hamd = hem nimet sahibini övmek, hem şükretmek, hem de
yüceltme anlamı vardır
●
her durumda yerine getirilir, zamana bağlı deyildir, hamd yalnızca
dille yapılır
●
tek Allah‘a yapılan bir şükür türüdür, çünkü hamd, nimetlerin,
iyilikleri ve bağışları sınırsız ve sonsuz olan bir kuvvetle yapılır. O
da Allah‘dan başkası olamaz
●
→ Rabbine duyulan hayranlığını övme yoluyla dile getirilmesidir
●
Allah odur ki; O'ndan başka ilah yoktur. Hamd dünya ve ahirette O'nun içindir.
Hüküm de O'nundur. Yalnız O'na döndürüleceksiniz.
●
(28/Kasas -70)
●
Fatiha suresinin ilk ayeti
ve El-hamid sıfatı
Fatiha : Kur'an'ın özeti gibidir, Açılış suresidir
●
َ ‫بّ ا ْلعَا َل ّم‬
‫ين‬
ِّ ‫ا ْل َح ْمدُ ّ هَلِل ّ َر‬
●
Hamd, tüm alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
●
her an, her saniye ve her adım başında yüce Allah‘ın sayısızca
nimeti ardarda sıralmakta, bütün yaratıkları kapsamına almaktadır
●
her işin başında ve sonunda Allah‘a hamdetmek islam
düşüncesinin temel kurallarındandır
●
Fatiha suresinin ilk ayeti ve El-hamid sıfatı
Göklerde ve yerde, günün sonunda, öğleye erdiğiniz zaman da
hamd O'nundur. (30/Rum-18)
●
Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün alemlerin Rabbi olan
Allah'a mahsustur. (45/ Casiye- 36)
●
Onların oradaki çağrıları, «Allah'ım, sen noksan sıfatlardan
uzaksın» birbirlerine yönelik iyilik dilekleri, «selâm» ve son çağrıları
da, «Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun» sözleridir.
(10/Yunus-10)
●
Hamd‘a layik sadece ve sadece Allah‘dır, Hamd Allah‘ın hakkıdır,
●
sadece ona yapılabilir
●
Fatiha suresinin ilk ayeti ve El-hamid sıfatı
●
El-Hamdu 45 kez geçer, 5 surenin ilk kelimesidir
●
Fatiha
●
En‘am Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı yoktan var
َ‫بّ ْالعَا َل ّمين‬
ِّ ‫ا ْل َح ْمدُ ّ هَلِل ّ َر‬
eden Allah'a mahsustur. Durum böyleyken kafirler, bu yaratıkları Rabblerine
denk tutuyorlar.
●
Kehf Hiçbir çarpık yeri olmayan, bu tutarlı kitab'ı (Kur'an'ı) kulu Muhammed'e
indiren Allah'a hamdolsun
●
Fatir Gökleri ve yeryüzünü yoktan var eden; [... ]Allah'a ham dolsun.[...]
●
Sebe Hamd, göklerdeki ve yeryüzündeki tüm varlıkların sahibi olan Allah'a
mahsustur.[...]
Fatiha suresinin ilk ayeti ve El-hamid sıfatı
El-Hamid = her türlü hamd ve senaya (övmeye) layik olan
●
Allah‘i ve onun Rabliğini anlayan samimi bir müslüman, hamd‘i
yalnızca Allah‘a yapar
●
her zaman El-hamdu lillah diyerek yaratıcıyı hakkıyla över ve
yüceltir
●
El-hamdu lillah
●
= yaptığı her şeyi doğru ve güzel yapmak Allah‘a mahsusdur
●
daraus folgt, Allah neylerse güzel eyler
●
Şükür
şükür kiymetli bir mertebdir, derecesi yüksektir
●
Kuranda şükür zikir ile beraber anmıştır:
●
O halde siz beni hatırlayın ki, ben de sizi hatırlayayım. Bana
şükredin, sakın nankörlük etmeyin. (Bakara 152)
●
Allah'ın izni olmaksızın hiç kimsenin ölmesi söz konusu değildir. O
süresi belirli bir yazıya bağlıdır. Kim dünya kazancını isterse ona
ondan veririz. Kim ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Biz
şükredenleri ödüllendireceğiz. (Al-imran 145)
●
Şükür
Sükr = hayvanların bedenlerine yedikleri gıdanın etkisinin apacık
ortaya çıkmasıdır
●
→ kişinin nimetine bilmesi ve bunun çeşitli şekillerde açığa
vurmasıdır
●
Şükür = iman etmeyi, verilen nimetlerin sahibi olan Allah‘ı tanımak
ve On‘a minettarlık duymak
●
Örnek sözler:
●
- şükür nimet vereni boyun eğerek itiraf etmektedir
●
- şükür nimete verene kalbin sevgiyle organların itaatle, dilin onun
zikri ile, on övmekle meşgul olmasıdır
●
Şükür
islam hamd ile başlar, tevhid inanmayla bitirilir
●
„bizi nimet verdiklerin yoluna ilet“
●
nimeti bilmek, nimeti vereni bilmemin yoludur
●
kul nimeti tanıdığı zaman
●
nimetin sahibii tanır
●
onu tanıyınca,
●
O‘nu sevmeye başlar,
●
hoşlanacağı şeyleri yapmaya niyet eder
●
Hani Rabbiniz size şöyle bildirmişti; „Eğer şükrederseniz, size
yönelik nimetlerimi kesinlikle arttırırım, eğer nankörlük ederseniz,
hiç kuşkusuz azabım pek ağırdır.“ (14/Ibrahim-7)
●
Şükürün önemi
müminlerin en önemli özellikerinden biridir
●
-Allah verdiği nimetlerle, yaptığı bağışlarla, karşısında minettarlık
duymamızı istiyor
●
bir iyilik görmenin karşısıdır
●
kul sükretmekle fayda görüyor
●
Allah'a şükretmenin şekilleri
1- Dil ile şükretmek
Tevhid kelimesi ile
●
Basit bir teşekkür ifadesi değil
●
şehadet getirmekle, döğru sözlü olmakla, islamı anlatmakla vs.
●
2- kalp ile şükür
●
tasdik = doğrulama, onaylama
●
nimet sahibinin Allah olduğunu tasdik etmek, vahiy ile gelen
şeyleri kabul etmek
●
3- Fiil (aksiyon-eylem) ile şükür
●
islami her bakımdan yaşamaya çalıımak
●
kulluk vazifelerini yerine getirmek
●
Allah'a şükretmenin şekilleri
hayat bir nimettir, iman bir insan için en büyük nimettir
●
şükrün başı Allah'ı bilmektir
●
Peygamber örneği - (Buhari, Teheccüd/6, 2/63)
●
Esma-ül hüsna Eş-Şekur sıftatı
Eş-Şekür ver Eş-şakir
●
- Gafur, Halim, alim siatlariyla beraber gelmeleri dikkat
cekmektedir
●
Eş-Şekür = kullarinin az amellerine karsi cok mükafat (ödül)
verendir,
●
ecrin (sevap, ücret) berini kat kat artirandir
●
sükrü kabul eden, sükrün karsiligini veren
●
Allah, kendilerine mükâfatlarını tam olarak versin ve kendi
lütfundan daha da artırsın diye (böyle yaparlar). Şüphesiz O, çok
bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. (35/Fatir-30)
●
Esma-ül hüsna Eş-Şekur sıftatı
el-Gafur = affi, mağrifetli bol
●
[...]Allah iyilik edenlerin iyiligi artirir. Cünkü o Gafur ve Sekur‘dur.
(42/Şura-23)
●
Eğer Allah'a güzel borç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat
yapar ve sizi bağışlar. Allah şükredenlere karşılık verendir, halimdir.
(64/Teğabun-17)
●
el-Halim = yarattıklarina son derece yumuşak muamele eden,
●
kullarına daima yumuşak huylu ve hoşgörülü davranan
●
Esma-ül hüsna Eş-Şekur sıftatı
Eş-Şakir
●
şakir = sükreden
●
şükrün karşılığını, şükreden kimseyi bilip ona hak ettiği mükafatı
veren
●
[...]Kim de gönülden bir hayır yaparsa (karşılığını alır). Şüphesiz
Allah, şükrün karşılığını verendir, bilendir. (2/Bakara-158)
●
el-Alim = gizli, açık, geçmiş, gelecek, her şeyi ilmi ile mükemmel
bilen
●
●
Zaman ayırdığınız için teşekkürler
Kaynaklar
Kuran-ı Kerim
●
Kuran ışığında doğru bildiğimiz yanlışlar, Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır, Süleymaniye Vakfı yayınlar,
dördüncü baskı, 2010
●
Kısa sürelerin tefsiri, Prof. Dr. Mehmet Okuyan, Düşün yayıncılık
●
Fi Zılal-il Kur'an, Prof. Seyyid Kutub, Dünya yayıncılık, 1991
●
İslamın temel kavramları, Hüseyin K. Ece, Beyan yayınları, üçüncü baskı
●
Download

Hamd ve Sükür - WordPress.com