PLANLAMA YÖNETİMİ
1. Hafta: Tanışma ve Dersin Sistematiği Hakkında Bilgilendirme
2. Hafta: Kavramsal Tartışma:
*Plan Nedir?
*Program Nedir?
* Kalkınma Nedir?
* Strateji Nedir?
*Planlama Neden Önemlidir?
*Planlama Türleri Neler?
•Kapitalist Model
•Sosyalist Model
•Karma Model
*Çeşitli Planlama Anlayışları
•Sanayi Planları
•Kalkınma Planlaması
•Stratejik Planlama
• Bölgesel Planlama
3. Hafta: Kalkınma Kuramları
4. Hafta: Türkiye’de Planlama Deneyimleri (1923-1960)
*1923-1930 Dönemi Ekonomi Politikası
*Devletçilik Düşüncesi ve Sanayileşme Planları
*1946 İvedili Kalkınma Planı
*1947 Türkiye İktisadi Kalkınma Planı
*Plansız Yıllar: 1950-1960 Dönemi
5. Hafta: Kalkınma Planlaması Düşüncesinin Gelişimi: 1960’lı Yıllar
*Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Kalkınma Planlamasına Geçilmesi
*91 Sayılı Kanun Kapsamında Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Bütüncül Kalkınma
*Kalkınma Planlaması Örgütü: Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
6. Hafta: Kalkınma Planlaması Anlayışında ve Örgütlenmesinde Yaşanan Gerileme: 19802000
7. Hafta: Planlamada Strateji Dönemi
*Planlamanın Amacında Yaşanan Değişim
*Planlama Sistematiğinde Yaşanan Değişim
*Planlamanın Örgütlenmesinde Yaşanan Değişim
*Planlamanın İşleyişinde Yaşanan Değişim
8. Hafta: Planlamada Bölgesel Eğilimler
* Kalkınma Bakanlığı
* Kalkınma Ajansları
9. Hafta: Sunuşların Başlaması
1
OKUMA LİSTESİ
Övgün, Barış, Devlet ve Planlama, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2010.
2. Hafta:
Akbulut, Örsan, “Türkiye’de Planlama Kültürü Üzerine Bir Deneme”, Amme İdaresi Dergisi,
C:35, S:1, (2002), s.29-54.
Aren, Sadun, Hekimoğlu, Cemal, Müftüoğlu, Oğuzhan v.d., Plan, Piyasa ve Sosyalizm,
Toplumsal Araştırmalar Vakfı Panel Dizisi, Alan Yayıncılık, İstanbul, 1995.
Boratav, Korkut, Sosyalist Planlamada Gelişmeler, S.B.F. Yayınları, No:3, Ankara, 1973.
DPT, Planlama Nedir Niçin Planlama Yapıyoruz, Ankara, 1973, s.9.
Hamitoğulları, Beşir, “Karma Ekonomi, Planlama ve Büyümeye İlişkin Bazı Yanılgılar
Üzerine”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C: 35, S:1-4, (1980), s.167-186.
Hayek, Friedrich August Von, Kölelik Yolu, (Çev: Turhan Feyzioğlu ve Yıldıray Arsan),
Liberte Yayınları, Ankara, 2004.
Karma Ekonomide Planlama ve Gelişme, Dördüncü Konferans, Ekonomik ve Sosyal Etüdler
Konferans Heyeti, İstanbul, 1965.
Kılıçbay, Ahmet, İktisadi Planlama, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İstanbul, 1990.
Küçük, Yalçın, Planlama Kavramı, Ankara, 1975.
Mandel, Ernest, “Sosyalist Planlamanın Savunusu”, Piyasa Sosyalizmi Tartışması, (Der:
Osman Akınhay), Belge Yayınları, İstanbul, 1992, s.66-110
Michael P. Todaro, Development Planning: Theory and Practice in Economics for A
Developing Wold: An İntroduction to Principles Problems and Policies for
Development, London Publishing, Third Edition, New York, 1992.
Öney, Erden, İktisadi Planlama, 5. B., Savaş Yayınları, Ankara, 1987.
Savaş, Vural, Kalkınma ve Planlama, Özel İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu Yayınları,
İstanbul, 1968.
Schumpeter, Joseph A., Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi, Varlık Yayınları, İstanbul,
1977.
Serin, Necdet, İktisadi Kalkınma İçin Planlama, Sevinç Matbaası, Ankara, 1967.
Soysal, Mümtaz, Demokratik İktisadi Planlama İçin Siyasi Mekanizma, Ajans-Türk Matbaası,
Ankara, 1958.
Talas, Cahit, Ekonomik Sistemler, Savaş Yayınları, Ankara, 1980.
Tuncer, Baran, “Sosyalist Ekonomilerde Plan”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C:17, S:3,
(1962), s.39-53.
Türk, İsmail, İktisadi Planlama Prensipleri, Ankara, 1970.
Türkcan, Ergun, “Kalkınmanın Geçmişi ve Geleceği”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, C: 21, S:
196, (Şubat 1997), s.37-47.
W. Arthur Lewis, Development Planning, Harper&Row, New York, 1960.
Yılmaz, Cevdet, “Piyasa Ekonomilerinde Ulusal Planlama ve Çeşitli Planlama Yaklaşımları”,
Amme İdaresi Dergisi, C:32, S:1, (Mart 1999), s.85-101.
4. Hafta:
Açıklamalı Yönetim Zaman Dizini 1929-1939, Ankara, 2007.
Avcıoğlu, Doğan, Türkiye’nin Düzeni, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1968.
Aydemir, Şevket Süreyya, İkinci Adam, 4.B., Remzi Kitabevi, İstanbul, 1979.
2
Colm, Gerhard ve Geiger, Thedore, “İktisadi ve Toplumsal Kalkınmada Kamu Planlaması ve
Ferdi Karar Alma”, (Çev: Necdet Serin), ODTÜ Gelişme Dergisi, (1981 Özel Sayısı),
s.11-29.
Hamitoğulları, Beşir, “İktisaden Az Gelişmiş Ülkeler İçin Nasıl Bir Plan Gereklidir”, Siyasal
Bilgiler Fakültesi Dergisi, C:21, S:3, (1966), s.91-124.
İnan, Afet Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyetinin Birinci Sanayi Planı 1933, Ankara,
1972.
Kuruç, Bilsay, Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1987.
Martin, James W. ve Cush, Frank C. E., Maliye Bakanlığı Kuruluş ve Çalışmaları Hakkında
Rapor, (Çev: Haluk Demirkan), Damga Matbaası, Ankara, Maliye Bakanlığı, 1952.
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye Ekonomisi-Kalkınma Programı İçin Tahlil
ve Tavsiyeler (Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Türkiye Hükümetile
Biliştirak Finanse Ettiği Heyetin Raporu, Akın Matbaası, 1951.
Ölçen, Ali Nejat, Kemalizmin Ekonomisi, 2. B., Güldikeni Yayınları, Ankara, 2000.
Şenses, Fikret, “Gelişme İktisadı ve İktisadi Gelişme Nereden Nereye?”, Kalkınma İktisadı
Yükselişi ve Gerilemesi, (Yay. Haz: Fikret Şenses), 3.B., İletişim Yayınları, İstanbul,
2003, s.93-128.
Talas, Cahit, “Plan, Kalkınma ve İktisadi Sistemler”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C:17,
S:3, (1962), s.1-13.
Tekeli, İlhan ve İlkin, Selim, Savaş Sonrası Ortamında 1947 Türkiye İktisadi Kalkınma Planı,
Türkiye Belgesel İktisat Tarihi, No:1, Ankara, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1974.
Thornburg, Max Weston, Türkiye Nasıl Yükselir?, (Çev: Semih Yazıcıoğlu), Nebioğlu
Yayınevi, İstanbul, 1948.
5. Hafta:
Akçay, Ümit, “Türkiye’de Planlama Deneyimine DPT Üzerinden Bakmak”, Türkiye’de
Kapitalizmin Gelişimi, (Yay. Haz: Demet Yılmaz, Ferhat Akyüz v.d.) Dipnot
Yayınları, Ankara, 2006, s.229-255.
Altıntaş, Mustafa, Türkiye’de Planlı Kalkınma ve Uygulama Sonuçları, Muğla İşletmecilik
Yüksek Okulu Yayınları, Ankara, 1978.
Aral, Farhri, (Yay. Haz.), Planlı Kalkınma Serüveni, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,
İstanbul, 2003.
Aytür, Memduh, Kalkınma Yarışı ve Türkiye, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1970.
Aytür, Memduh, Türk Kalkınma Hukuku, TODAİE, Ankara, 1967.
Chang, Ha-Joon ve Grabel, Ilene, Kalkınma Yeniden, (Çev: Emre Özçelik), İmge Kitabevi,
Ankara, 2005.
Ertel, Nesrin, “Beş Yıllık Kalkınma Planlarının Amaçları ve Araçları: Karşılaştırmalı
İnceleme”, Türkiye Ekonomisi ve Türk Ekonomi İlmi, 1986, s.155-163.
Giritli, İsmet, Kalkınma ve Türkiye, İzlem Yayınevi, İstanbul, 1962.
Kılıçbay, Ahmet, Türk Plan Modeli ve Metedolojisi, İstanbul, 1966.
Kuruç, Bilsay, “1961 Anayasası ve Planlı Ekonomi”, 27 Mayıs 1960 Devrimi, Kurucu Meclis
ve 1961 Anayasası, (Ed: Suna Kili), Boyut Kitapları, İstanbul, 1998, s.71-84.
Küçük, Yalçın, 100 Soruda Planlama, Kalkınma ve Türkiye, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1971.
Lange, Oscar, Kalkınma Yöntemleri, (Çev: Mehmet Selik ve Ergin Günçe), 2. B., Sosyal
Adalet Yayınları, Ankara, 1964.
Mıhçı, Hakan, “Göreli Geri Kalmışlıktan Kurtulma Hamlesi ve Türkiye’de Planlı Kalkınma
Deneyi, Mülkiye, C:25, S:231, (2001), s.149-196.
3
Mason, S. Edward, “Kalkınma Planlamasında Metodoloji Kalkınma Planlamasında İzlenen
Stratejinin Yönleri”, (Çev: Necdet Serin), ODTÜ Gelişme Dergisi, (1981 Özel Sayısı),
s.39-57.
Mıhçıoğlu, Cemal, “Devlet Planlama Örgütünün Kuruluş Günleri”, Prof. Dr. Fadıl H. Sur’un
Anısına Armağan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Yayın No:
522, Ankara, 1983, s.229-257.
Özkaplan, Nurcan, “Planlama-Piyasa Ekonomisi Üzerine Bir Değerlendirme”, C:18, S:164,
Mülkiyeliler Birliği Dergisi, S:164, (Şubat 1994), s.17-20.
Özşen, Tayfur, Planlama Yönetimi (Türkiye’de APK Birimleri Uygulaması), Ankara, 1987.
Saybaşılı, Kemali, Devletin Ekonomiye Müdahalesi 1963-1985, Birey ve Toplum Yayınları,
Ankara, 1986.
Somel, Ali, “Kalkınma Plancılığının Kökenleri ve Türkiye Deneyimine Eleştirel Bir Bakış”,
Memleket Siyaset Yönetim, C:2, S:4, (2007/4), s.1-29.
6. Hafta:
Aslan, Onur Ender, “Devlet Planlama Teşkilatı: 1980 Sonrası Dönüşüm”, Amme İdaresi
Dergisi, C:31, S:1, (Mart 1998), s.103-123.
Ateş, Mustafa, DPT Bünyesindeki Kurullar: Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve
Koordinasyon Kurulu, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, 2001.
Keyder, Çağlar, Ulusal Kalkınmacılığın İflası, Metis Yayınları, İstanbul, 1993.
Sezen, Seriye, Devletçilikten Özelleştirmeye Türkiye’de Planlama, TODAİE, Ankara, 1999.
Soyak, Alkan Ulusaldan Uluslarüstüne İktisadi Planlama ve Türkiye Deneyimi, Der
Yayınları, İstanbul, 2006.
Soyak, Alkan ve Eroğlu, Nadir, “Türkiye’nin Kalkınma Anlayışının Dönüşümünde IMFDünya Bankası Yapısal Uyum Politikalarının Rolü”, (Küreselleşme, Demokratikleşme
ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu, (Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi), 2008, s.526-535.
Soyak, Alkan, “Türkiye’de İktisadi Planlama: DPT’ye İhtiyaç Var Mı?”, Doğuş Üniversitesi
Dergisi, C:4, S:2, (2003), s.167-182.
7. Hafta:
Agarwala, Ramgopal, Planning in Developing Countries, IBRD, Washington, 1983.
Akbey, Ferhat, Neo-Liberal Dönüşüm Çerçevesinde 5018 Sayılı Kanunun Değerlendirilmesi”,
20. Türkiye Maliye Sempozyumu Türkiye’de Yeniden Mali Yapılanma, T.C. Pamukkale
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, Yayın No:1,
Pamukkale, 2005, s.168-195.
Akdoğan, A. Argun, “Stratejik Plan Kavram ve Kuramı Üstüne Değerlendirmeler”, Memleket
Mevzuat, C:2, S:17, (Kasım 2006), s.3-9.
Aşgın, Sait, “Ülkemizde Stratejik Planlama Kavramının Gelişimi”, Türk İdare Dergisi, Y:78,
S:451, (Haziran 2006), s.8-20.
Barca, Mehmet ve Balcı, Asım, “Kamu Politikalarına Nasıl Stratejik Yaklaşılabilir?”, Amme
İdaresi Dergisi, C:39, S:2, (Haziran 2006), s.29-50.
Barca, Mehmet ve Nohutçu, Ahmet, “Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim ve Türk Kamu
Yönetiminde Stratejik Planlama Uygulamasına Eleştirel Bir Bakış”, Kamu
Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, (Ed: Asım Balcı, Ahmet Nohutçu v.d.), 2.B., Seçkin
Yayıncılık, Ankara, 2008, s.337-362.
Barca, Mehmet, “Stratejik Yönetim Düşüncesinin Evrimi: Bilimsel Bir Disiplin Oluşum
Hikâyesi”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, C:5, S:1, (2005), s.7-38.
4
Çukurçayır, M. Akif ve Eroğlu, H. Tuğba, “Klasik Yönetim Anlayışından Stratejik Yönetime:
Strateji Geliştirmede SWOT Analizi”, Küresel Sistemde Siyaset, Yönetim, Ekonomi,
(Der: M. Akif Çukurçayır), Çizgi Kitabevi, Konya, 2003, s.227-256.
DPT, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, Ankara, Haziran 2006.
Ekiz, Cengiz ve Somel, Ali, Türkiye’de Planlama ve Planlama Anlayışının Değişimi, No:81,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Gelişme ve Toplum Araştırma Merkezi
Tartışma Metinleri, 2005.
Erkan, Volkan, Kamu Kuruluşlarında Stratejik Planlama Türkiye Uygulaması ve
Kuruluşlarda Başarıyı Etkiyen Faktörler, DPT, Yayın No: 2759, Ankara, 2008.
Göksu, Sezai, “Bir Demokrasi Projesi Olarak Çok Aktörlü Planlama Yönetimi Üzerine
Düşünceler”, Kamu Yönetiminden Planlamaya Yeniden Yapılanma, (Yayına
Hazırlayanlar: Pelin Pınar Özden ve Adalet Alada), İstanbul, 2006,
Güçlü, Nezahat, “Stratejik Yönetim”, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C:23, S:2, (2003),
s.61-85.
Gürer, Harun, “Stratejik Planlamanın Temelleri ve Türk Kamu Yönetiminde Uygulanmasına
Yönelik Öneriler”, Sayıştay Dergisi, S:63, (Ekim-Aralık 2006), s.91-105.
Güzelsarı, Selime, “Kamu Yönetimi Disiplininde Yeni Kamu İşletmeciliği ve Yönetişim
Yaklaşımları”, Kamu Yönetimi Gelişimi ve Güncel Sorunları, (Ed: M. Kemal Öktem
ve Uğur Ömürgönülşen), İmaj Yayınevi, Ankara, 2004, s.85-137.
Hershlag, Zvi Y., “Pitfalls of Development Strategy and Planning”, Two Decades of Planned
Development in Turkey, METU Studies in Development, Special Issue, (1981), s.1954.
Mintzberg, Henry, “The Fall and Rise of Strategic Planning”, Harvard Business Review,
(January-Ferbruary 1994), s.107-114.
Şanlı, Taylan, “İl Ölçeğinde Stratejik Plan Uygulamaları”, Türk İdare Dergisi, Y:78, S:452,
(Eylül 2006), s.63-72.
5
Download

1 PLANLAMA YÖNETİMİ 1. Hafta - SBF Yönetim Bilimleri