SUR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK
BAŞVURU KILAVUZU
EYLÜL - 2014
1
BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE
BAŞVURU KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ.
2
Başvuru Süresi
2 Eylül 2014 tarihinde başlayacak 05 Eylül 2014 tarihi mesai bitimine
kadar devam edecektir.. Başvuruların yetersiz olması durumunda ikinci
başvuru internet adresimizden yayınlanacak olan duyuru ile 2014-2015
Eğitim –Öğretim yılı içerisinde alınacaktır.
Görevlendirme Süreci
İhtiyaç oluştuğunda görevlendirmeler bu kılavuzda belirtilen esaslara
göre yapılacaktır.
Sıralama Kriterlerinde Kullanılacak
Başvuruların Yapılacağı Adres:
Talim ve Terbiye Kurulu’nun
80 Sayılı Kararı ve Eki Çizelge Adresi:
Sur Halk Eğitimi Merkezi Kitap Dağıtım Bürosu
Reha İş Merkezi Zemin kat. Dağkapı
Sur/Diyarbakır
http://ttkb.meb.gov.tr/
Sonuçların İlan Edileceği Adres
Bilgi Amacıyla Soru Yöneltilecek Telefon
Atama Şubesi: (0 412) 224 02 52
http://sur.meb.gov.tr/
3
İÇİNDEKİLER
1.
İLGİLİ MEVZUAT……………………………………………………………….…..........................
5
2.
GENEL AÇIKLAMALAR………………………………………………………………....................
6
2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN
6
3.
GENEL ŞARTLAR…………………………………………………………………………………….
4.
GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK DURUMU ......……………………………………………..
7
5.
KPSS SINAV SONUCUNUN SİSTEME GİRİLMESİNDEKİ ÖNCELİK DURUMU..................
7
6.
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN ÖNCELİK SIRASI:……………………………………….
8
7.
BAŞVURU HAKKINDA GENEL BİLGİLER................... …………………………...................
8
8.
GÖREVLENDİRMENİN İPTAL EDİLECEĞİ HUSUSLAR.........................................................
9
4
1. İLGİLİ MEVZUAT:
a.
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar.
b.
Talim ve Terbiye Kurulunun 80 No’lu Kararı.
c.
5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
d.
Milli Eğitim Bakanlığı Norm Kadro Yönetmeliği.
e.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. ve 176.Maddesi
f.
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 02/09/2010 tarih ve 2757 sayılı
yazısı
g. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 25/06/2012 tarih ve 69 Sayılı Kararı
h. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 11/05/2011 Tarih ve 3192 Sayılı Mütâlaası.
ı. Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile
İlkokulu Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkındaki
439 Sayılı Kanunu’nun 8.Maddesi.
i. 5442 Sayılı Kanunu’nun 31.Maddesi.
5
2. GENEL AÇIKLAMALAR:
a. Bu kılavuz 2014-2015 öğretim yılında Ders Ücreti Karşılığı Ücretli Öğretmenlik için başvuru ve
yerleştirmelere ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacı ile oluşturulmuştur. PDF formatındaki
kılavuz http://sur.meb.gov.tr internet adresinden alınarak ayrıntılı açıklamaya ulaşılabilir.
b. Sadece mezun olanlar başvurabileceklerdir.
c. Başvuru Süresi : 02- 05 Eylül 2014 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Sur Halk Eğitimi Merkezi Kitap
Dağıtım Bürosu-Reha İş Merkezi Zemin Kat Dağkapı - Sur - Diyarbakır adresinde yapılacaktır.
d.Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik
açıklamalar http://sur.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
e. Posta, elektronik posta ve faks yoluyla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
f. Başvuru sahibinin öncelikle bilgilerini doğru girmesi gerekmektedir. Kimlik bilgilerinizi nüfus
cüzdanınızda olduğu haliyle ve KPSS sonuç bilgilerinizi doğru bir şekilde giriniz. Doldurulan
bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından başvuru yapan kişi sorumlu olacaktır.
3. 2013-2014 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL
ŞARTLAR:
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı
suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.
e. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak veya Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da
askerliği tecil edilmiş olmak.
f. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki
yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
6
4. GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK DURUMU:

Eğitim Fakültesi mezunu olanlar, Diğer fakültelerden (Fen Edebiyat) mezun olup
formasyon belgesi olanlar,

Diğer fakültelerden mezun olup formasyon belgesi olmayanlar,

Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programının 3. ve 4. Sınıf öğrencileri,
(Önlisans Belgesi almaya hak kazananlar İngilizce derslerine girmek üzere)

Öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı alanlarla sınırlı olmak üzere MYO (Önlisans) alan
mezunlarının da başvuruları alınabilecektir.

İlçelerimiz de MYO mezunlarından en çok ihtiyaç duyulan Çocuk Gelişimi ve İlahiyat Ön
Lisans alanlarından da başvurular kabul edilecektir.

Görevlendirmeler Bakanlığımızın atama kriterlerine göre alan bazlı KPSS Puan üstünlüğüne göre
yapılacaktır.
5. KPSS SINAV SONUCUNUN SİSTEME GİRİLMESİNDEKİ ÖNCELİK DURUMU
a. Ücretli öğretmen adayı KPSS 121 - KPSSP 10 – KPSSP 3 puanlarından alanını ilgilendiren 2014
yılına ait puanı ile değerlendirme tabii tutulacaktır.
b. KPSS 93 puanı olanlar 2012 yılındaki sınav puanı ile değerlendirmeye tabii tutulacaktır. (2014 yılı
KPSS Önlisans sınavı yapılmadığından)
c. KPSS 121 – KPSS 10 - KPSSP 3 – KPSSP 93 puanı bulunan adayların KPSS puan türünü hatalı
girmesi veya daha önceki yıllara ait KPSS puanı girildikleri tespit edilmesi halinde
(www.osym.gov.tr adresindeki puanının Başvuru formunda belirtilen puan ile birebir aynı olması
gerekmekte olup, aksi durumda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.)
d. KPSS puanı olmayan adaylar başvuru sırasına göre değerlendirilmeye tabi tutulacaktır.
7
6. Okul Öncesi öğretmenliği için öncelik sırası:
1. 07/07/2009 tarih ve 80 Sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararına göre Okul Öncesi Öğretmenliğine
kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun olup, ataması yapılamamış
öğretmenlerden, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar (KPSS 10 - 2012 veya 2013 puanına göre)
2. 07/07/2009 tarih ve 80 Sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararına göre Okul Öncesi Öğretmenliğine
kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun olup, (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Fakültesi mezunları dâhil) ataması yapılamamış öğretmenlerden, lisans belgesi/diploması olanlar
(KPSS 10 - 2012 veya 2013 puanına göre)
3. Üniversitelerin Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları,
4. Üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi
öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği veya çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü önlisans
mezunları, (Eğitim Mezunları kendi aralarında KPSS 10 puanı, Önlisans Mezunları kendi aralarında
KPSS 93 puanına göre sıralanacaktır)
5. Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi Bölümü, Meslek Yüksekokulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi
Programı önlisans mezunları, (2012 yılı KPSS 93 puanına göre )
6. Açıköğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuyup önlisans mezunu
olduğunu belgelendirenler,
7. Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup, herhangi bir alanda yüksek okul mezunu olanlardan
okul öncesi eğitim alanında düzenlenmiş olan 60 saatlik Ek Ders Karşılığı Okul Öncesi Eğitim
Öğretmeni Olarak Görev Alacaklar İçin Eğitim Seminer Çerçeve Programını başarı ile
tamamlayanlar, (Seminer Belgesinin Fotokopisi Başvuruda İstenecektir)
8. Sınıf öğretmenliği alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olup,
atanamamış olanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenmiş olan 60 saatlik Ek Ders Karşılığı
Okul Öncesi Eğitim Öğretmeni Olarak Görev Alacaklar İçin Eğitim Seminer Çerçeve Programını
başarı ile tamamlayanlar, (Seminer Belgesinin Fotokopisi Başvuruda İstenecektir)
9. 07/07/2009 tarih ve 80 Sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararında yer alan alanlardan mezun olup,
atanamamış olanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenmiş olan 60 saatlik Ek Ders Karşılığı
Okul Öncesi Eğitim Öğretmeni Olarak Görev Alacaklar İçin Eğitim Seminer Çerçeve Programını
başarı ile tamamlayanlar, (Seminer Belgesinin Fotokopisi Başvuruda İstenecektir)
8
7. BAŞVURUDA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
a.
Başvuru http://sur.meb.gov.tr/ adresinden başvuru formu indirilerek istenilen evraklarla birlikte Sur Halk
Eğitimi Merkezi Kitap Dağıtım Bürosu Reha İş Merkezi Zemin kat. Dağkapı Sur/Diyarbakır adresine
apılacaktır.
b.
Görevlendirme sıralaması başvuru kılavuzunun 4. Maddesindeki sıralamaya göre yapılacaktır.
GÖREVE BAŞLARKEN İSTENECEK EVRAKLAR
a) Nüfus Cüzdanı Aslı ibraz edilecektir.
b) Mezuniyet Belgesi/Diploma Aslı - Pedagojik Formazyon Belgesinin aslı ibraz edilecektir.
c) Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)
d) Sabıka Kaydı
8. GÖREVLENDİRMENİN İPTAL EDİLECEĞİ HUSUSLAR:
a. Görevlendirme listesinin açıklanmasının ardından; görevlendirilmesi yapılanlar göreve başlarken
istenecek evraklar ile birlikte en geç 2 (gün) içinde Müdürlüğümüze başvuracaktır. Yayınlanmasında
itibaren 2 (iki) gün içinde başvurusunu yapmayanlar hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.
b. Evrak Beyanında bulunanlar yanlış veya eksik beyanda bulunanaların başvurusu geçersiz
sayılarak görevelndirme yapılmayacaktır. Her türlü cezai sorumluluk başvuru sahibinde olacaktır.
9
Download

Basvuru Klavuzu - Sur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü