T.C. ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Milli Emlak Genel
Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numaraları belirtilen dava dosyalarında tensiben verilen karar
gereğince;
Zonguldak ili Çaycuma ilçesi, Aşağı İhsaniye Köyü, Çömlekçi Köyü, Akyamaç Köyü, Akpınar Köyü, Çay Köyü, Hacılar Köyü
sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların Bakanlar Kurulunun 01/09/2008 tarihli ve 2008/14087
sayılı kararnameye ek 2009/14730 sayılı kararı ile Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Filyos Irmağı
Havzasında kalan taşınmazların bir kısmının 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunun 2. ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun
27. maddesine göre Acele Kamulaştırmasına dair 25/02/2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı 14/03/2009 tarih ve 27169 Sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak Acele Kamulaştırmasına karar verilmiş ve Mahkemece bedel yönünden delil tespiti niteliğinde
ESAS NO
2013/451
BULUNDUĞU
MEVKİ
YER
Akyamaç Köyü Çalılık
101 108
Tarla
2013/453
2013/454
Çayköy Köyü
Akpınar Köyü
Çayköyaltı
Kumtarla
101
102
Tarla 708,30
Bahçe 305,82
2013/450
Aşağı
ihsaniye köyü
Değirmen
Taşı
101 14
Tarla
806,66
2013/457
Çömlekçi Köyü Ova
101 362
Tarla
966,66
2013/455
Çömlekçi Köyü Ova
101 80
Tarla
2535,49
2013/456
Çömlekçi Köyü Ova
101
346
Tarla
600,00
2013/459
Çömlekçi Köyü Karşı
Karaot
103
7
Tarla
8978,56
2013/458
Çömlekçi Köyü Karıncalı
101 553
Tarla
2936,66
2013/449
Hacılar Köyü
Kozarası
903
Tarla
950,00
2013/449
Hacılar Köyü
Kozarası
906
Tarla
1637,00
2013/449
Hacılar Köyü
Kozarası
926
Tarla
420,00
karar verilmiş, taraflarca bedelde anlaşma olmaması ve taşınmazın ferağı verilmemesi nedeniyle davacı idarece 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı Kanun ile değişik 10. maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. Konuya ve
taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak
bildirilmesi gerektiği, ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası
açılabileceği, husumetin Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve
yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece
tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen
bedelin malikler adına Çaycuma Vakıf Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının
10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
KAMULAŞTIRMAYI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
YAPAN İDARENİN ADI
Recep Kabakçı-Hacer Kabakçı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Bakanlar Kurulu Kararı, Kararname eki kroki, M.E.G.M Acele kamulaştırma yazısı, Acele
Narkadın Kabakçı-Velime Kabakçıkamulaştırmaya ilişkin Mahkeme ilamı, Uzlaşma Komisyonu tutanağı, pazarlık görüşmelerine çağrı
Baki Örenbaş-İlhami Örenbaştutanağı, tapu kaydı ve kadastro tutanağı sureti ile tapulama kütüğü,çaplı kroki, imar planı,
Fatma Örenbaş- Selami Örenbaş
Ahmet Akar
Cafer Erdoğan -Maliye Hazinesi
Milli Emlak Genel Müdürlüğü Bakanlar Kurulu Kararı, Kararname eki kroki, M.E.G.M Acele kamulaştırma yazısı, Acele
kamulaştırmaya ilişkin Mahkeme ilamı, Uzlaşma Komisyonu tutanağı, pazarlık görüşmelerine çağrı
tutanağı, tapu kaydı ve kadastro tutanağı sureti ile tapulama kütüğü, çaplı kroki, imar planı,
Seyfettin Yücel-Maliye Hazinesi
Milli Emlak Genel Müdürlüğü Bakanlar Kurulu Kararı, Kararname eki kroki, M.E.G.M Acele kamulaştırma yazısı, Acele
kamulaştırmaya ilişkin Mahkeme ilamı, Uzlaşma Komisyonu tutanağı, pazarlık görüşmelerine çağrı
tutanağı, tapu kaydı ve kadastro tutanağı sureti ile tapulama kütüğü ,çaplı kroki , imar planı,
Ali Osman Demircan-Aydan RehbehnMilli Emlak Genel Müdürlüğü Bakanlar Kurulu Kararı, Kararname eki kroki, M.E.G.M Acele kamulaştırma yazısı, Acele
Tezcan Uçar-Heycan Güney-Bircan Abacı
kamulaştırmaya ilişkin Mahkeme ilamı, Uzlaşma Komisyonu tutanağı, pazarlık görüşmelerine çağrı
-Döndü Damar-Adem Damar-Maliye Hazinesi
tutanağı,tapu kaydı ve kadastro tutanağı sureti ile tapulama kütüğü ,çaplı kroki , imar planı,
Abdullah Çakır
Milli Emlak Genel Müdürlüğü Bakanlar Kurulu Kararı, Kararname eki kroki, M.E.G.M Acele kamulaştırma yazısı, Acele
kamulaştırmaya ilişkin Mahkeme ilamı, Uzlaşma Komisyonu tutanağı, pazarlık görüşmelerine çağrı
tutanağı, tapu kaydı ve kadastro tutanağı sureti ile tapulama kütüğü ,çaplı kroki , imar planı,
Hasan Koca
Milli Emlak Genel Müdürlüğü Bakanlar Kurulu Kararı, Kararname eki kroki, M.E.G.M Acele kamulaştırma yazısı, Acele
kamulaştırmaya ilişkin Mahkeme ilamı, Uzlaşma Komisyonu tutanağı, pazarlık görüşmelerine çağrı
tutanağı, tapu kaydı ve kadastro tutanağı sureti ile tapulama kütüğü ,çaplı kroki , imar planı ,
İsmail Yazıcı-Hatice Kundakçı-Gülnur Akmeşe Milli Emlak Genel Müdürlüğü Bakanlar Kurulu Kararı, Kararname eki kroki, M.E.G.M Acele kamulaştırma yazısı, Acele
Özçelik-Ali Osman Demircan-Aydan
kamulaştırmaya ilişkin Mahkeme ilamı, Uzlaşma Komisyonu tutanağı,pazarlık görüşmelerine çağrı
Kehbehn- Sevda Arabacı- Tezcan Uçartutanağı, tapu kaydı ve kadastro tutanağı sureti ile tapulama kütüğü ,çaplı kroki , imar planı ,
Heycan Güney- Bircan AbacıDöndü Damar- Adem Damar
Abdullah Yol-Recai Demircan-Gülizar Uzun- Milli Emlak Genel Müdürlüğü Bakanlar Kurulu Kararı, Kararname eki kroki, M.E.G.M Acele kamulaştırma yazısı, Acele
Ali Osman Demircan-Aydan Rehbehnkamulaştırmaya ilişkin Mahkeme ilamı, Uzlaşma Komisyonu tutanağı, pazarlık görüşmelerine çağrı
Sevda Arabacı-Tezcan Uçar-Heycan Güneytutanağı, tapu kaydı ve kadastro tutanağı sureti ile tapulama kütüğü ,çaplı kroki , imar planı,
Bircan Abacı-Döndü Kaya
İsmail Yüzlü -Halide Muslubaş
Milli Emlak Genel Müdürlüğü Bakanlar Kurulu Kararı, Kararname eki kroki, M.E.G.M Acele kamulaştırma yazısı, Acele
kamulaştırmaya ilişkin Mahkeme ilamı, Uzlaşma Komisyonu tutanağı, pazarlık görüşmelerine çağrı
tutanağı, tapu kaydı ve kadastro tutanağı sureti ile tapulama kütüğü ,çaplı kroki , imar planı ,
İsmail Yüzlü -Maliye Hazinesi
Milli Emlak Genel Müdürlüğü Bakanlar Kurulu Kararı, Kararname eki kroki, M.E.G.M Acele kamulaştırma yazısı, Acele
kamulaştırmaya ilişkin Mahkeme ilamı, Uzlaşma Komisyonu tutanağı, pazarlık görüşmelerine çağrı
tutanağı, tapu kaydı ve kadastro tutanağı sureti ile tapulama kütüğü ,çaplı kroki , imar planı ,
İsmail Yüzlü- Maliye Hazinesi
Milli Emlak Genel Müdürlüğü Bakanlar Kurulu Kararı, Kararname eki kroki, M.E.G.M Acele kamulaştırma yazısı, Acele
kamulaştırmaya ilişkin Mahkeme ilamı, Uzlaşma Komisyonu tutanağı, pazarlık görüşmelerine çağrı
tutanağı, tapu kaydı ve kadastro tutanağı sureti ile tapulama kütüğü ,çaplı kroki , imar planı
ADA PARSEL VASFI YÜZÖLÇÜMÜ MALİKİN ADI SOYADI
273
43
1259,29
(Bas›n: 70073- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

70073