Güncellenme Tarihi: 06.04.2014
1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK ATMACA
2. Doğum Tarihi: 17.07.1972 - Çanakkale
3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor
4. Derece: 3. Derece 657 ve 2547 ye tabi devlet memuru
5. Öğrenim Durumu: Doktora
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Resim-İş Öğretmenliği
Marmara Üniversitesi
1995
Y. Lisans
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Marmara Üniversitesi
1997
Doktora
EğitimBilimleri Enstitüsü
Gazi Üniversitesi
2005
Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı:
“ Günümüz Türk Yazılı Basınında Sanat Eleştirisi ve Eğitici Niteliği”
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hakkı Acun
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:
“Sanat Galerileri ve Müzayedeler”
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İsa Başlıoğlu
8. Akademik Unvanlar:
2009-… , Yardımcı Doçent Doktor
2005-2009, Öğretim Görevlisi Dr.- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı
1998-2005, Araştırma Görevlisi-Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı
1997-1998, Araştırma Görevlisi- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı
1995-1996, Resim Öğretmeni-Aksaray Milli Eğitim Müdürlüğü Gülağaç İlköğretim
Okulu
9. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
9.1. Yüksek Lisans Tezleri
9.2. Doktora Tezleri
1
Güncellenme Tarihi: 06.04.2014
(26.04.2010), Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi
Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği Doktora Programı Öğrencisi Evrim Çağlayan’ın
Tez İzleme Komitesi Üyeliği
10. Yayınlar
10.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts
and Humanities)
10.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
10.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler
1- 2011 The Necessıty And Applıcatıon Of the Basıc Desıgn Class III. Internatıonal
Congress Of Educatıonal Research “Lıfe-Long Learning and Informal Educatıon” 4-7
May 2011 Girne TRNC
2- 2010, XIX. Yüzyıl Paris’inde Bir Bohem, Model ve Ressam Marie Clementine Susanne
Valadon. 3. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi olarak “Kadın” : Edebiyat, Dil, Kültür
ve Sanat Çalışmalarında Kadın Sempozyumu. Selçuk Üniversitesi. 28–30 Nisan 2010
3- 2009, İlköğretime Yönelik Ders Kitaplarının Resimleme ve Yayınlanma Süreçlerine
Eleştirel Bir Bakış. Çanakkale: The Fırst Internatıonal Congress Of Educational
Research Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi 1-3 May 2009
4- 2003, Sanat Eğitiminde Televizyonun Rolü. İstanbul: Marmara Üniversitesi
Uluslararası Katılımlı 2000li Yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu 29–
31.05.2003
10.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
10.4.1 Yazılan Ulusal kitaplar
1- 2014 (Bölüm Yazarlığı)Özel Eğitimde Sanatsal Etkinlikler. Ed. Emine Eratay, ISBN:
978-605-4757-33-6, Eğiten Kitap Yayınları. Ankara
2- 2012 (Bölüm Yazarlığı) Toplumsal Hareketler (Politikadan Edebiyata, Sanattan
Sinemaya, Medyadan Toplumsal Algıya Teorik ve Pratik Analizler ve Yansımalar ) Ed:
Gülcan Işık ISBN: 978-605-133-274-1, Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara
3- 2006, Eleştirel Açıdan Sanat ve Medya. Ankara ISBN- 975–8615-64-5. Anıttepe
Yayıncılık
2
Güncellenme Tarihi: 06.04.2014
10.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1- 2011, Modern Sanat ve Bilgisayar Destekli Sanat Çalışmaları (Digital Art), Elektronik
Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences. ISSN:1304-0278, Yaz 2011
bCilt:10 Sayı:37 (292-302) www.esosder.org (Ebsco, Ulakbim, Asos, Doaj,Index
Copernıcus, Arastırmax,Cite Factor)
2- 2008, Toplumsal Yaşamda Sanat Eğitiminin Gerekliliği ve Medyanın Rolü,
Ankara.
Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Aile ve Toplum Dergisi
Sayı:15. sf:21
3- 2006, İlköğretim Ders Kitaplarında Görsel Tasarım ve Resimleme, Ankara. Milli
Eğitim Dergisi. Sayı: 171, sf:318
4- 2002, “Sanat, Sanat Eleştirisi ve Medya”. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. Türk
Kültürü Aylık Dergi. Sayı: 473 Eylül. Ankara
10.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1- 2011, 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 5-7 Mayıs 2011
Cumhuriyet Üniversitesi -Sivas
2- 2011, 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu “Dün Bugün Gelecek” Başkent
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Ankara
3- 2011, TBMMOB Makine Mühendisleri Odası adına MMO Zonguldak Şubesi
Tarafından Düzenlenen V. Demir-Çelik Kongresi
4- 2010, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2. Ulusal Güzel
Sanatlar Eğitimi Sempozyumu 08-10 Nisan 2010 Çanakkale
5- 2002, Mekan ve Çevre Açısından Sanat Eğitimi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü. I. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu. 08–10
Mayıs
10.7. Diğer yayınlar
Ulusal Hakemsiz Makaleler
1- 2004, “Bir Kültür Devleti olan Göktürklerde Eğitim ve Sanat” Değirmen Dergisi
sayı:1 Sayfa: 23
2- 2002, “Resmin Ayaklı Borsası: Galeri” Sanat Çevresi Dergisi. Sayı:284 sayfa: 80
3
Güncellenme Tarihi: 06.04.2014
10.8. Editörlük
2013, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Başkanlığı Ders Kitapları İnceleme
Panelistliği Görevi
10.8.1. Görsel Editörlük ve Resimlemesi Yapılan Yayınlar
1-
2012, Ortaöğretim 9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Görsel Tasarım Uzmanı
Dikey Yayıncılık
2-
2011, Okul Öncesi Eğitimde Drama “Sosyal- Duygusal Gelişim “ Çocuklar
için set’inde Görsel Tasarım Uzmanlığı, Karaca Yayınları Ankara
3-
2011 Sevgican Yayınları Yayın Kurulu Üyeliği
4-
2010 Macerayı Seven Sincaplar. (Çocuk Hikayeleri) SMG Yayıncılık (Ankara)
5-
2009, Büyüyen Çocuk Öykü Dizisi. Berkay Yayıncılık Ankara. (Resimleme)
6-
2008, Mavi Yunus Okul Öncesi Eğitim Setleri. Karaca Eğitim Yayınları.
Ankara (Resimleyen)
7-
2008, İlköğretim İngilizce Yardımcı Kaynak Step. Anıttepe Yayıncılık. Ankara
(Resimleyen)
8-
2008, İlköğretim 1. Sınıf İngilizce Kitabı. Anıttepe Yayıncılık (Milli Eğitim
Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 19.04.2007 tarih ve 75 sayılı Kurul Kararı ile
2007–2008 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle ders kitabı olarak kabul
edilmiştir.
9-
2008, Oyuyan Çocuk-1 Öykü Dizisi. Berkay Yayıncılık Ankara. (Resimleme)
10-
2006, İlköğretim Fen ve Teknoloji-6 Ders Kitabı. Anıttepe Yayıncılık. Ankara
(Görsel Editörlük)
11-
2006, İlköğretim Fen ve Teknoloji-6 Öğrenci Çalışma
Kitabı. Anıttepe
Yayıncılık. Ankara (Görsel Editörlük)
12-
2006, İlköğretim Fen ve Teknoloji-6 Öğretmen Kılavuz Kitabı. Anıttepe
Yayıncılık. Ankara (Görsel Editörlük)
13-
2006, İlköğretim Türkçe-6 Ders Kitabı. Anıttepe Yayıncılık. Ankara (Görsel
Editörlük)
14-
2006, İlköğretim Türkçe-6 Öğrenci Çalışma Kitabı. Anıttepe Yayıncılık.
Ankara (Görsel Editörlük)
15-
2006, İlköğretim Türkçe-6 Öğretmen Kılavuz Kitabı. Anıttepe Yayıncılık.
Ankara (Görsel Editörlük)
4
Güncellenme Tarihi: 06.04.2014
16-
2006, İlköğretim Fen ve Teknoloji -7 Ders Kitabı. Anıttepe Yayıncılık. Ankara
(Görsel Editörlük)
17-
2006, İlköğretim Fen ve Teknoloji -7 Öğrenci Çalışma Kitabı. Anıttepe
Yayıncılık. Ankara (Görsel Editörlük)
18-
2006, İlköğretim Fen ve Teknoloji -7 Öğretmen Kılavuz Kitabı. Anıttepe
Yayıncılık. Ankara (Görsel Editörlük)
19-
2003, Don Kişot (Cervantes). Gül Yayınevi. Ankara (Resimleme)
11. Atıflar
1- 2010, Kaynak: KURBANOW, Babek “Sanat Eğitimi ve Problemleri Üzerine
Düşünceler” Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010 14(2):1-10Atıf
Alan Yayın: İlköğretim Kitaplarında Görsel tasarım ve Resimleme” Milli Eğitim
Dergisi. 171, 318–328
2- 2006, Kaynak: ARDA, Zuhal. “Çağdaş Sanat Eleştirisi” Atatürk Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Dergisi. Sayı:13 2008. Atıf Alan Yayın: Eleştirel Açıdan Sanat ve
Medya. Anıttepe Yayınları. Ankara.
3- 2006, Kaynak: AYVACI. Hakan Şevki ve ER- NAS. Sibel.
Öğretmen Kılavuz
Kitaplarının Yapılandırıcı Kurama Göre Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak
Değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve
Matematik Eğitim Dergisi (EFMED) cilt.3 sayı:2, sayfa: 212–225 (Hakemli Dergi).
Aralık 2009 Atıf Alan Yayın: “İlköğretim Ders Kitaplarında Görsel Tasarım ve
Resimleme” Milli Eğitim Dergisi. 171, 318–328
4- 2002, T.C BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.
Dökümantasyon Daire Başkanlığı. ENFORMASYON BÜLTENİ. EYLÜL 2002. Yıl:14
Ankara Sayı: 81. 6144 Atıf Alan Yayın: “Mekan ve Çevre Açısından Sanat Eğitimi
Ortamları. Sanat Eğitimi Sempozyumu. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Ankara 08-10
Mayıs
5- 2002, Kaynak: KIRATLI. Dilek A.. Eğitim Fakülteleri Resim-İş Öğretmenliği
Programındaki Anasanat Atölye Derslerine İlişkin Öğretim Elamanı ve Öğrenci
Görüşleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Programı
Sanatta Yeterlilik Tezi. Eskişehir 2005 Atıf Alan Yayın: Mekan ve Çevre Açısından
Sanat Eğitimi Ortamları. Sanat Eğitimi Sempozyumu. Gazi Üniversitesi Eğitim
Fakültesi. Ankara 08-10 Mayıs
5
Güncellenme Tarihi: 06.04.2014
6- 1997, Kaynak: BOYACIGİL, Bengü. “İnternette Pazarlama Açısından Müzayede Siteleri
ve Tüketicilerin Müzayede Siteleri Hakkındaki Tutumları.” TC YILDIZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI
İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ .
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A. Ercan Gegez. İstanbul. 2008. Atıf Alan Yayın: Anıl Ertok,
“Sanat Galerileri ve Müzayedeler” (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE,
12. Projeler
1-
2010 Karabük Üniversitesi- Kardemir A.Ş Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında
yapılan Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim ve Mimarlık
Bölümlerini içeren “Sanayi ve Sanat İlişki İçinde Kardemir” adlı projenin Çalışma Grup
Koordinatörlüğü
13. Düzenlenen Sempozyum- Sergi-Etkinlikler
1- 2012 (27 Şubat- 04 Mart) Öğretim Elemanları Resim Sergisi Sergi Organizasyonu
Başkanı
2- 2011(Aralık) Karabük Üniversitesi 1. Kültürlerarası Sanat Köprüsü Uluslararası
Resim Sergisi Düzenleme Komitesi Başkanlığı
3- 2011 Karabük Üniversitesi Bahar Şenlikleri ve Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar
ve Tasarım Fakültesi 5. Bilim Kültür ve Sanat Günleri kapsamında düzenlenen “1.
Uluslararası Kültürlerarası Sanat Köprüsü Çalıştayı” Düzenleme Kurulu Başkanlığı
4- 2011 Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi Resim Bölümü 4. Sınıf Öğrencileri Mezuniyet Sergisi Cıgıllıoğlu Sanat
Galerisi. Safranbolu- Karabük
5- 2011 Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim
Bölümü 4. Sınıf Öğrencileri “Karabük Anadolu’da” adlı Mezuniyet Sergisi Anadolu
Üniversitesi - Eskişehir
6- 2010 Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı
Başkanı Pof. Dr. Mahmut Öztürk tarafından gerçekleştirilen “Desen Workshop ve
Sanatçının Sanatı” konulu konferans
7- 2010, Karabük Üniversitesi ve Kardemir Fabrikası İşbirliği Projesinde Görsel projeleri
başkanlığı
8- 2010, Karabük Üniversitesi Safranbolu Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 4. Bilim,
6
Güncellenme Tarihi: 06.04.2014
Kültür ve Sanat Günleri Düzenleme Kurulu Başkanlığı
9- 1998, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Uluslararası Sanat
Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu Organizasyon Kurulu Üyeliği
14. Sanatsal Projeler
1- 2011 Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi Resim Bölümü Yrd. Doç. Dr. Anıl Ertok Atmaca ve Öğrencileri ile
Üniversite’nin çeşitli dış mekânlarının resimlenmesi
2- 2011 Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi Resim Bölümü Yrd. Doç. Dr. Anıl Ertok Atmaca ve Öğrencileri ile Karabük
Cezaevi Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde Cezaevi Bünyesinde Duvar resmi
çalışmaları
3- 2009, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi
Şelale Bahçesi duvar resmi projesi Başkanlığı
15. İdari Görevler
1- 2014 Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi Resim Bölüm Başkan Yardımcısı.
2- 2011 Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker
Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi Çift Anadal Programı Bölüm Koordinatörlüğü
3- 2011 Karabük Üniversitesi Adek Raporları İdari Süreçler ve Destek Süreçlerinin
Değerlendirilmesi Komisyon Üyeliği
4- 2011 Karabük Üniversitesi Yayını olarak Dergi/Bülten Komisyon Üyeliği
5- 2011- … Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi Resim Bölümü Resim Anasanat Dalı Başkanı
6- 2010-…, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi Resim Erasmus Koordinatörlüğü
7- 2010-..., Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı “Karabük
Üniversitesi Estetik Hareketler Kulübü” danışmanlığı
8- 2010,… Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi Eğitim Komisyonu Üyeliği
9- 2010, Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 3. Bahar Şenliği
Alt Çalışma Kurulu Üyeliği
7
Güncellenme Tarihi: 06.04.2014
10- 2010, Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 3. Bahar Şenliği
Resim Komisyon Başkanlığı
11- 2009, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker
Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi Öğrenci Konseyi Temsilciliği seçimleri seçim kurulu üyeliği
12- 2009, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker
Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi 2009-2010 Resim Bölümüne alınacak öğrencilerin özel yetenek sınavı
düzenleme kurulu üyeliği
13- 2009-… Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi Resim Bölüm Başkanlığı
14- 2009, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş
Eğitimi Anabilim Dalı Yıl Sonu Sergisi Düzenleme Komitesi Başkanlığı
15- 2008-2009, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı
16- 2007-2009, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü Anabilim Dalı Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü
17- 2008, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
“Sanatsal Hareketler Kulübü” danışmanlığı
18- 2008, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş
Eğitimi Anabilim Dalı 1.Sınıf Öğrencileri Temel Tasarım Sergisi Düzenleme
Komitesi Başkanlığı
19- 2008, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş
Eğitimi Anabilim Dalı 4.Sınıf Öğrencileri Yıl Sonu Sergisi Düzenleme Komitesi
Başkanlığı
20- 1998, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Etkinliklerinde Rektöre refakat
21- 1998, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi III. Bahar Şenlikleri Komite Üyeliği
16. Jüri Üyeliği
1- 2013 Karabük Üniversitesi Safranbolu Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 2013-2014
Resim Bölümüne alınacak öğrencilerin özel yetenek sınavı alımlarında jüri üyeliği
2- 2010, Karabük Üniversitesi Safranbolu Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 20102011 Resim Bölümüne alınacak öğrencilerin özel yetenek sınavı alımlarında yedek
jüri üyeliği
3- 2010, Karabük Üniversitesi Safranbolu Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim
8
Güncellenme Tarihi: 06.04.2014
Bölümü Anasanat Dalı için açılan Araştırma Görevlisi kadrosu ön değerlendirme ve
değerlendirme sınav jüri üyeliği
4- 2010, Karabük Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Seramik Bölümü için açılan
Öğretim Görevlisi kadrosu ön değerlendirme ve değerlendirme sınav jüri üyeliği
5- 2010, Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Üniversite
Televizyonu için düzenlenmiş olan logo yarışması sonucunu belirleyen komisyon
üyeliği
6- 2009, Karabük Üniversitesi Safranbolu Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim
Bölümü Anasanat Dalı için açılan Araştırma Görevlisi kadrosu ön değerlendirme ve
değerlendirme sınav jüri üyeliği
7- 2009, Karabük Üniversitesi Safranbolu Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 20092010 Resim Bölümüne alınacak öğrencilerin özel yetenek sınavı alımlarında jüri
üyeliği
8- 2008, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
2008-2009 Eğitim Öğretim yılında Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim dalı Yüksek
Lisans ve Doktora programı sınavlarında jüri üyeliği
17. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
18. Ödüller
1- 2011, “Vova” Miniart 2011 Resim Yarışması Vonyarcvashegy, Maceristan. Sergileme
Ödülü
2- 1994, Ayşe ve Ercüment Kalmık Vakfı, 2. Resim, Özgün Baskı ve Desen Yarışması,
“Sergilenme Ödülü
319. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Haftalık Saati
Akademik
Yıl
2013–2014
Öğrenci
Dönem
Güz
Dersin Adı
Teorik
Uygulama
Sayısı
Resim Atölye I
4
4
15
Temel Sanat Eğitimi
6
2
18
9
Güncellenme Tarihi: 06.04.2014
Bahar
Resim Atölye V
4
4
9
Resim Atölye II
4
4
15
Temel Sanat Eğitimi II
6
2
18
Resim Atölye VI
4
4
9
20. Sanatsal Faaliyetler
20.1. Grafik Tasarımlar
1-2009 Karabük Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü (KÜDOSK) Logo Tasarımcısı
2-2008 Anıttepe Yayıncılık, Görsel Tasarım Uzmanlığı
3-2008 Ayvacık 2. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali Görsel Tasarım Uzmanlığı
4-2006 Sevgi Yayınları Cilt ve Basımevi Logo Tasarımcısı
5-2006 Işık Yayın Dağıtım Sanayi ve Tic. Ltd. Ş. Logo Tasarımcısı
20.2. Kişisel Sergiler
1. 2013, 8 Mart Kişisel Suluboya Sergisi Karabük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi
Fuaye Salonu
2. 2011, 26-30 Aralık,3. Kişisel Resim Sergisi, Ziraat Bankası Kızıltan Ulukavak Sanat
Galerisi Safranbolu-Karabük
3. 2001, 2. Kişisel Resim Sergisi, Nik Art Sanat Galerisi, İstanbul
4. 1995,1. Kişisel Resim Sergisi, Ayvacık Sergi Salonu, Çanakkale
20.3. Karma Sergiler
1- 2014, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Kadın Gözüyle Erkek - Erkek
Gözüyle Kadın” temalı ulusal katılımlı - jürili karma sergi. Kepez Belediyesi Erdem
Beyazıt Kültür Merkezi Akdeniz Üniversitesi Olbia Sanat Galerisi, Merkezi Akdeniz
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Antalya
2- 2014, “Filipinler için” Konulu Uluslararası Görsel Sanatlar Karma Sergisi. Filipinler
Konsolosluğu Sergi Salonu. Ankara
3- 2012, 1. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Kültür Sanat Etkinlikleri 14-17 Karma
Resim Sergisi
4- 2012 14 Kasım “Acılar Dursun; Çilen Son Olsun” Konulu Uluslararası Görsel
10
Güncellenme Tarihi: 06.04.2014
Sanatlar Karma Sergisi Gazi Üniversitesi Resim Heykel Müzesi Sergi Salonu Ankara
5- 2012 8 Mart “Kadınlar Sergisi” Camgöz Sanat, Deniz Müzesi Sanat Galerisi, Deniz
Müzesi Komutanlığı Ana Teşhir Binası Beşiktaş/İstanbul
6- 2012 Kadın Akademisyenler Resim Sergisi (8 Mart) Karabük Üniversitesi Fuaye
Salonu Karabük
7- 2012, Öğretim Elemanları Resim Sergisi (27 Şubat-04 Mart) TC Ziraat Bankası
Kızıltan Ulukavak Sanat Galerisi Safranbolu-Karabük
8- 2011, 2011 Sanat Kültür ve Turizm Proje Etkinliği 2. Uluslararası Günümüz
Sanatçıları Aralık Son Dönem Modern İfadeler ve Değişimler Sergisi. (Karma) Primo
Piano Livin Galeri (8-23 Aralık) Lice- İTALYA
9- 2011 Aralık, . Kültürlerarası Sanat Köprüsü Uluslararası Resim Sergisi
10- 2011 21.St. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı 12-20 Kasım, Tüyap Kongre ve Sergi
Salonu, “Genç Sanat” Salon No: 8 843 Numaralı alan.
11- 2011 DÜŞLER/DÜŞÜNCELER 1. Uluslararası Katılımlı Resim-Seramik-HeykelGravür-Fotoğraf Karma Sergisi 5-6 Eylül 2011 Ankara Üniversitesi Kültür ve Sanat
Evi, Ankara
12- 2011 “Vova” Mini art 2011 Resim Sergisi, Vonyarcvashegy , Maceristan
13- 2011 Kentle Buluşma –III Uluslararası Karma Sergi. Uşak Üniversitesi, Uşak
14- 2010 Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesi Resim Sergisi. Gazi Üniversitesi- Yakın
Doğu Üniversitesi, Lefkoşa- KIBRIS
15- 2010“Büyük Buluşma” Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri Öğretim Elemanları
Sergisi, Gazi Üniversitesi
16- 2010, Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği II. Öğretim Elemanları adlı karma Sergi,
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
17- 2009, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş
Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Resim Sergisi, Süleyman Demirel
Konferans Salonu, Çanakkale
18- 2009,Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği I. Kültür ve Sanat Şenliği “Merkez Dışı”
adlı karma Öğretim Elemanları Sergisi, Sakarya
19- 2008, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş
Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Resim Sergisi, Süleyman Demirel
Konferans Salonu, Çanakkale
20- 2006, Mevleviler Resim Sergisi Hüseyin Cahit Antik Galeri Ankara
11
Güncellenme Tarihi: 06.04.2014
21- 2002, Nik Sanat Grubu Resim sergisi Boğaziçi Üniversitesi Kültür Merkezi Sergi
salonu, İstanbul
22- 1997, Maltepe Belediyesi Kültür Etkinlikleri Prof. Nüzhet Kutluğ Öğrencileri Genç
Yetenekler Resim sergisi, Dr. Füsun Kahveci sanat Galerisi, İstanbul
23- 1994, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü
Karma Resim Sergisi, Atatürk Sanat Galerisi, İstanbul
24- 1994,Ayşe ve Ercüment Kalmık Vakfı, 2. Resim, Özgün Baskı ve Desen Yarışması
Sergisi
21. Ulusal ve Uluslararası Sanat Çalıştayı
1- 2011 IV. “Helikon Taverna Müvesztelep”
Uluslararası Sanat
Çalıştayı
Vonyarcvashegy -Maceristan
22. Eserlerin Yayınlandığı Kitaplar
1. Hüseyin Cahit Sanat Galerisi “ 20 Yıllık Birikim” Büyük Resim Kompleksi, Hüseyin
Cahit Sanat Galerisi Yayınları, Ankara
23. Adres: Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim
Bölümü Demir Çelik Kampüsü KARABÜK
24. Tel: 0 532 258 00 25 – 0 505 491 73 95
12
Download

Güncellenme Tarihi: 06.04.2014 1 1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK