T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. SINIF 1.YARIYIL
GENEL BİYOLOJİ-I
6 KREDİ (TEO. 4, LAB. 0, UYG. 4) AKTS 10; ZORUNLU
Bu ders; tüm biyolojik kavramlar, biyolojinin tarihi, bilimsel tanımı, bilimsel etik,
günümüzdeki
durumu,
canlıların
sınıflandırılması,
genel
özellikleri
ve
biyolojik
organizasyonun prensipleri, hücreyi oluşturan moleküller, organeller, hücre bölünmesi, mitoz
ve mayoz, genom, kromozom ve DNA kavramları, kromozom yapı ve sayı değişiklikleri
konularını içerir.
GENEL KİMYA
5 KREDİ (TEO. 4, LAB. 0, UYG. 2) AKTS 5; ZORUNLU
Metrik sistemler, çevirme faktörleri, yoğunluk, özgül ağırlık, sıcaklık ilişkileri, atomun yapısı,
izotoplar, elektron dizilişleri, orbitaller, peryodik tablo özellikleri, bileşikler, bağlar, mol
kavramı, radyoaktivite, maddenin fiziksel halleri, inorganik kimyanın genel prensipleri,
maddenin fiziksel halleri ve enerji, gazlar, çözeltiler, çözünürlük, elektrolitlerden bahseden
temel bir derstir.
MATEMATİK-I
2 KREDİ (TEO. 2, LAB. 0, UYG. 0) AKTS 2; ZORUNLU
Kümeler, kümeler üzerinde bağlantılar, fonksiyonlar, üslü, köklü çokluklar, logaritma,
permütasyon, kombinasyon ve Binom Teoremi, oran ve orantı, eşitsizlik çözümleri ve
doğrusal denklem sistemleri konularına değinir.
TEMEL LABORATUVAR YÖNTEMLERİ-I
3 KREDİ (TEO. 2, LAB. 0, UYG. 2) AKTS 3; ZORUNLU
Ders, teorik ve uygulama bölümlerinden oluşmaktadır. Teorik bölümde ilgili dersin temel
prensipleri ve ilgili yöntemle ilgili prosedürler verilmektedir. Dersin uygulama bölümünde ise
mikroskop kullanımı, tartım, homojenizasyon ve santrifügasyon ile süpernatant elde
edilmesinin öğretilmesi amaçlanmıştır.
BİYOFİZİK
3 KREDİ (TEO. 2, LAB. 0, UYG. 2) AKTS 4; ZORUNLU
Bu derste, temel kavramlar, kimyasal bağlar, molekülsel hiyerarşi, yaşam ortamı olarak suyun
biyofiziksel özellikleri, ph ve tampon sistemleri, radyoaktiflik tanımı, radyoaktivitenin ölçüm
yöntemleri, radyoaktivitenin hücre üzerine etkisi, radyoaktivitenin tıpta uygulanması, ışın
biyofiziği, soğurum, nükleer magnetik rezonans, biyoenerjetiğe giriş, hücresel enerji
transferinin ilkeleri, biyolojik sistemler açısından termodinamik kurallar serbest enerji ve
entropi kavramı, enerji transfer ilkeleri, hücre solunumu, ATP'nin mitokondride aerobik
oluşumu, membran potansiyelleri, elektriksel eşdeğer devreler ve modeller, aksiyon
potansiyelleri konuları anlatılır.
TÜRK DİLİ-I
2 KREDİ, (TEO.2, LAB. 0, UYG. 0) AKTS 2; ZORUNLU
Türk dilini sevdirmek, kurallarını öğretmek, planlı okuma alışkanlığı ve zevkini; duygu,
düşünce, tasarım ve yaşantıları söz ve yazıyla doğru ve amaca uygun olarak anlatma becerisi
kazandırmak amacıyla çeşitli anlatım biçimleri üzerinde durulur. Paragraf yazma çalışmaları
yapılır ve öykü, roman, mektup, özgeçmiş, eleştiri türlerinin tanıtımı ile sözlü anlatım türleri
üzerinde durulur.
İNGİLİZCE-I
3 KREDİ (TEO. 3, LAB.0, UYG. 0) AKTS 2; ZORUNLU
Simple past tense, how much, how many, some, any, occupations/workplaces, countable and
uncountable nouns, adverbs of frequency, ‘can’ for ability konuları üzerinde durulmaktadır.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I
2 KREDİ, (TEO. 2, LAB. O, UYG. 0) AKTS 2; ZORUNLU
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinde; Türk İnkılâbını hazırlayan sebepler, Tanzimat, I ve
II. Meşrutiyet, Osmanlı Devletini kurtarmaya yönelik düşünce akımları, II. Meşrutiyet dönemi
savaşları, I. Dünya Savaşı, Milli Kurtuluş savaşının hazırlık dönemi, Mustafa Kemal’in
Samsun’a çıkışı ve teşkilatlandırma çabaları, TBMM’nin açılışı, Milli Mücadele sırasında baş
gösteren ayaklanmalar, Milli Ordunun kuruluşu ve cephedeki savaşlar konuları işlenmektedir.
1. SINIF 2.YARIYIL
GENEL BİYOLOJİ- II
6 KREDİ (TEO. 4, LAB. 0, UYG. 4) AKTS 10; ZORUNLU
Bu dersin içerdiği konular; biyolojik çeşitlilik ve evrim, bitki yapı ve fonksiyonları, hayvan
sistemleri, hayvanların üreme ve gelişimi, vücudun savunması, duyusal ve motor
mekanizmalar, ekolojiye giriş ve davranış biyolojisidir.
ORGANİK KİMYA
4 KREDİ (TEO. 4, LAB. 0, UYG. 0) AKTS 4; ZORUNLU
Bu ders, konsantrasyon ve çözelti özellikleri, yüzde konsantrasyonlar, molarite, normalite,
çözelti türleri, asitler ve bazlar, pH hesaplamaları, nötralleşme reaksiyonları, tampon
çözeltiler, organik kimya, hidrokarbonlar, organik reaksiyonlar ve fonksiyonel gruplar,
alkoller, eterler, aldehitler, ketonlar, karboksilik asitler, esterler, aminler, amidler,
karbonhidratlar, lipidler, enzim ve vitaminler konularını içermektedir.
MATEMATİK-II
2 KREDİ (TEO. 2, LAB. 0, UYG. 0) AKTS 2; ZORUNLU
Koordinatlar ve vektörler, fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev, teğet doğrular, ortalama değer
teoremi, grafikler, kritik noktalar, maksimum ve minimum problemleri, doğrusallaştırma ve
diferansiyeller, integral, Riemann toplamları ve belirli integraller, matematiğin temel teoremi,
doğal logaritma, üstel fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar, L'Hospital kuralı,
integral metodları, integralin uygulamaları anlatılır.
TEMEL LABORATUVAR YÖNTEMLERİ-II
3 KREDİ (TEO. 2, LAB. 0, UYG. 2) AKTS 3; ZORUNLU
Doku örneklerinin elde edilmesi, fiksasyon işlemleri, mikrotom ve kryotom cihazlarının
kullanımı, hayvan ve bitki doku örneklerinden kesit alınması, preparat hazırlanması,
preparatlar için boya hazırlama, preparatların boyanıp daimi hale getirilmesi ve dokuların
incelenmesi konularını içerir.
TEMEL VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ
3 KREDİ (TEO. 2, LAB. 0, UYG. 2) AKTS 2; ZORUNLU
Dersin konusunu, kalıtım materyalin niteliği, nükleik asitlerin yapısı ve sentezi, genin tanımı,
genin yapısı, genomun içeriği, gen tekrar dizileri, RNA yapı ve çeşitleri, transkripsiyon,
RNA’nın işlenmesi, translasyon, genetik kod, protein lokalizasyonu oluşturur.
BİLGİSAYAR
3 KREDİ (TEO. 2, LAB. 0, UYG. 2) AKTS 3; ZORUNLU
Bilginin kaydı, muhafazası, işlenmesi ve enformasyon haline getirilmesi amacıyla, bilgi işlem
temel kavramları aktarılır. Windows işletim sistemi, Word, Excel, PowerPoint programları
genel hatlarıyla tanıtılır.
TÜRK DİLİ-II
2 KREDİ, (TEO. 2, LAB. 0, UYG. 0) AKTS 2; ZORUNLU
Dilin tanımı, dil kavramının önemi, dil grupları ve aileleri, Türkçenin dünya dilleri arasındaki
yeri, dilbilim, anlambilim, cümle bilgisi, noktalama işaretleri ve yazım kuralları, sesbilim
konuları üzerinde durulur. Paragraf oluşturma, yazma yöntemi, sözcük türleri, cümle ve yapısı
öğrenildikten sonra düşünce geliştirme yolları ile yazılı anlatım geliştirilmek amaçlanmıştır.
İNGİLİZCE-II
3 KREDİ, (TEO. 3, LAB. 0, UYG. 0) AKTS 2; ZORUNLU
Going to, will, revision of future tenses, parts of the body, health problems, present perfect
tense (passive voice presents, past, future, perfect), asking for and giving locations, directions,
was, were, object pronouns, verb+to+verb+would konuları üzerinde durulmaktadır.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II
2 KREDİ, (TEO. 2, LAB. 0, UYG. 0) AKTS 2; ZORUNLU
Cephedeki savaşlar, I. Ve II. İnönü Savaşları, Sakarya Büyük Taarruz Savaşı, büyük zaferi
izleyen gelişmeler, ilk siyasi partiler, Türk İnkılâbının nitelikleri, Hukuk İnkılâbı, Eğitim ve
Kültür alanındaki İnkılâplar, toplumsal ekonomik alandaki atılımlar ve gelişmeler, Atatürk
dönemi Türk dış politikası, II. Dünya Savaşı ve Türkiye, Türk İnkılâbının temel ilkeleri
konuları işlenmektedir.
Download

Moleküler Biyoloji ve Genetik - İstanbul Bilim Üniversitesi