Elektrik kesintisinden dolayý bazý vatandaþlar zarar gördüklerini iddia etti.
Yedaþ kendinden kaynaklanan zararlarý karþýlýyor
Bahadýr Ömer Yücel .B
Dün gazetemizi arayan vatandaþlar Binevler
bölgesindeki bir Trafonun arýzalandýðýný ve sonrasýnda ise kombi ve buzdolaplarýnýn bozulduðu yönünde iddiada bulundular. Ýddiada bulunanlar kendilerinin Doðan Apartmanýnda , Þahin Apartma-
nýnda ve Binevlerde oturduklarýný belirterek," Önce
bir patlama sesi duyduk. Elektrikler gitti. Ýlerleyen
saatte elktrikler geri geldiðinde Kiminin Kombisi
yandý. Kimilerinde ise deðiþik arýzalar meydaA
SAYF
na geldi. Bazý buzdolaplarýnýn ise alarm ýþýðý 13’TE
yandý" þeklinde iddia da bulundular.
TEK YILDIZ GAZETESÝ
ÞAMLIOÐLU
Kuyumculuk
Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic.
Hayri & Onur ÞAMLI
Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13
Kandiliniz
Mübaret olsun
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
12 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
sözlerine baþlayan Mehmet Tural, vergi rekortmenlerine teþekkür etti. Defterdarlýk toplantý salonunda yaptýðý basýn açýklamasýnda konuþan Defterdar Vekili Mehmet Tural, 2013 SAYFA
yýlý Kurumlar Vergisi sýralamasýnda ilk sýrada Çorum Elek- 4’TE
trik ve Doðalgaz Tic.A.Þ'nin yer aldýðýný ifade ederek firmanýn 1 milyon 626 bin 413,54 TL vergi ödeyeceðini söyledi.
"Kamu yararý, adý altýnda tarým
topraklarý heba edilmemeli"
Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül, "11-17 Haziran Toprak Haftasý" nedeniyle yaptýðý basýn açýklamasýnda, tarýmsal topraklarýn amaç dýþý kullanýmýna dikkat çekti.
Topraðýn doðal veya yapay yollarla kaybýný ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek korunmasýný, geliþtirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkýn-
ma ilkesine uygun olarak, planlý arazi kullanýmýný
saðlamak amacý ile 19 Temmuz 2005 tarihinde 5403
sayýlý Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu yayýnlanarak yürürlüðe girdiðini ve yakýn zamanda da
bir deðiþiklik yapýldýðýný kaydeden Necati Gül, "Bu
kanunun çýkmasýnda kimlerin emeði varsa Allah onlardan razý olsun. SAYFA 6’DA
Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi
Necati Gül, tarým sektörünün ülkemiz ve ilimiz için hayati önemi olan bir sektör oluduðunu ifade ederek, "Tarým her türlü doða olaylarýna
açýk, üstü açýk geniþ bir fabrikadýr. Bu nedenle ulusal
bir strateji çerçevesinde uzun vadeli, istikrarlý, günlük
siyasi kaygýlardan uzak, bilimsel verilerin ýþýðýnda ve
sektörün omurgasýný oluþturan üreticilerin ve örgütlerinin önerilerinin dikkate alýndýðý geniþ tabanlý ortak bir görüþ çerçevesinde oluþacak politikalar çerçevesinde yönetilmesi gereken bir sektördür" dedi.
SAYFA 10’DA
Ýskilip'te bir yýl sürecek olan
"Ýskilip Kitap Okuyor" kampanyasýnýn açýlýþý 11 Haziran
2014 Çarþamba günü Ýl Genel Meclisi'nin katýlýmýyla gerçekleþtirildi.
Kampanyanýn açýlýþ programýna
Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy,
Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Özel Ýdaresi
Genel Sekreteri Ömer
Arslan, Ýl Kültür ve Tu- SAYFA
’TE
rizm Müdürü Ali Özü- 14
doðru, Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksek Okulu Müdürü...
HGYD yönetiminden
Vali Baþköy'e ziyaret
Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) Yönetim
Kurulu üyeleri, Vali Sabri Baþköy'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarete, HGYD Baþkaný Birkan
Demirci'nin yaný sýra; Baþkan Vekili
Hacý Odabaþ, Baþkan Yardýmcýsý
Özer Özsaray, Dernek Genel Sekreteri Volkan Sýnayuç, Muhasip Satýlmýþ Ýnaç, Yönetim Kurulu Üyeleri; SAYFA
DA
Mustafa Külcü, Güngör 9’
Atak ve Kubilay Kaan
Yücel katýldý.
Alperenler Bayraða sahip çýktý
Alperen Ocaklarý Çorum Þube
baþkaný Fatih Yücel baþkanlýðýnda
Valilik önünde dün saat 19.00
sularýnda toplanan Alperenler Saat
Kulesine kadar yürüdüler. Alperen
Ocaklarý Çorum Þube Baþkaný Fatih
Yücel, "Haykýrýþlarýmýzla ve sloganlarla Þehit kanlarýndan simgesini alan Al
bayraðýmýza ve vatanýmýza sahip çýkmak boynumuzun borcudur. Çorum
halkýna bu anlamlý siyaset üzeri yürüþe
yeterli destek vermediði için sitemde
bulunuyoruz"dedi. Alperenler PTT
önünde istiklal marþýný okuduktan
sonra daðýldý. Bahadýr Ömer Yücel
ÝÞKUR’dan “Giriþimcilik” eðitimi
SAYFA 10’DA
Nafiye Çek bugün
topraða veriliyor
ADD Bayrak konusunda Hükümeti sorumlu tuttu
Atatürkçü
Düþünce
Derneði (ADD) Çorum
Þubesi ve Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP) Diyarbakýr
2. Hava Kuvvetleri Komutanlýðýnda indirilen bayrak için bayraðýmýza sahip çýkalým çaðrýsýnda bulundular.
Özdoðanlar
kavþaðýnda
düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan Atatürkçü Düþünce Derneði Gençlik Kollarý
Baþkaný Anýl Deniz Ýpek...
Tel
: 225 20 25 (5 Hat) Çorum
: Nuruosmaniye Cad.
Çuhacý han 10/13 Ýstanbul
: 0 (212) 527 68 27
Necati Gül
Dometes üretimi için bilimsel çalýþma
"Ýskilip Kitap Okuyor"
kampanyasýna Ýl Genel
Meclisinden destek
Þube
40 KURUÞ
Kurumlar Vergisi
rekortmenleri açýklandý
Ýl Defterdar Vekili Mehmet Tural düzenlediði basýn toplantýsýnda 2013 yýlý Kurumlar Vergisi rekortmenlerini açýkladý.
2013 yýlý Kurumlar Vergisi beyanlarýna göre sýralamaya girmiþ
vergi rekortmenlerini devlete olan mükellefiyetlerini tam ve zamanýnda yerine getirerek tüm topluma örnek olduklarýný ifade ederek
Tel
A
SAYF
14’TE
En çok kitap okuyan çocuklar Çanakkale'ye uðurlandý
SAYFA 5’TE
"Güzel Sanatlar Lisesiyle
iþbirliðine açýðýz"
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret etti. Hitit Üniversitesinde Güzel Sanatlar, Tasarým
YFA
ve Mimarlýk Fakültesinin açýlmasýndan duyduk- SA5’TE
larý memnuniyeti dile getiren Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Fuat Bal...
Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar'ýn aðabeyi Yaþar Yolyapar'ýn kayýnvalidesi, arkadaþýmýz Kemal Yolyapar'ýn
A
anneannesi Nafiye Çek (79) SAY’FTE
15
dün sabah Ankara'da hayatýný
kaybetti.
TEK
YILDIZ
2
HABER
12 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
2
Tüm Ýslam aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek
Berat Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz
AYHAN OPTÝK
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
03:03
05:02
12:47
16:44
20:20
22:08
12.06.2014
6. Ay, 30 Gün,
24. Hafta
Her kim Þâbân ayýnýn onbeþinci (Berât)
gecesini ihyâ ederse, öldüðü vakit kalbi
diri olur. Hadîs-i þerîf
Günün Þiiri
GEÇÝLMEZ
GaziCad. Tayþi Ýþ Merkezi No:33/C Çorum Merkez, Çorum - Tel : 0364 225 65 44
Tüm Ýslam aleminin
ve Saygý Deðer
Müþterilerimizin Mübarek
Berat Kandilini
Kutlar Hayýrlara vesile
Olmasýný Dileriz
Necip Fazýl
KISAKÜREK
Bu kapýdan kol ve kanat kýrýlmadan geçilmez;
Eþten, dosttan, sevgiliden ayrýlmadan geçilmez.
Ýçeride bir has oda, yeri samur döþeli;
Bu odadan gelsin diye çaðrýlmadan geçilmez.
Eti zehir, yaðý zehir, balý zehir dünyada,
Bütün fani lezzetlere darýlmadan geçilmez.
Varlýk niçin, yokluk nasýl, yaþamak ne, topyekün?
Aklý yele salýverip çýldýrmadan geçilmez.
Kayalýk boðazlarda yön arayan bir gemi;
Usta kaptan klavuza varýlmadan geçilmez.
Ne okudun, ne öðrendin, ne bildinse berhava;
Yer çökmeden, gök iki þak yarýlmadan geçilmez.
Geçitlerin, kilitlerin yalnýz O'nda þifresi;
Ýþte, iþte o eteðe sarýlmadan geçilmez!
ANOTALÝA TURÝZM
Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer
Müþterilerimizin Mübarek Berat Kandilini Kutlar
Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz
HAVA DURUMU
Çepni Mah. Yeni Sanayi Cad. No:5 / B Çorum Tel: 0364 225 07 75 - 76 - 77
Müze'nin Ankara'dan
misafirler var
Altýkardeþ Tic.
TÜM ÝSLÂM ALEMÝNÝN
VE MÜÞTERÝLERÝMÝZÝN
BERAT KANDÝLÝNÝ
KUTLAR HAYIRLARA
VESÝLE OLMASINI DÝLERÝZ
Bahattin - Mahmut - Ömer
Altýkardeþ
Çorum Valiliði ve Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'ndan hibe desteðiyle hayata
geçirilen "Herkes Müzeye" projesi devam
ediyor. "Herkes Müzeye" projesi kapsamýnda Çorum Müzesi bünyesinde bulunan Çorum Müzesi
Eðitim ve Uygulama Merkezi'nin bu seferki yatýlý
konuklarý, "Türkiye'nin Baþkentinden Hititlerin
Baþkentine Yolculuk" projesi kapsamýnda Baþkent
Üniversitesi Özel Ayþeabla Anadolu Lisesi öðrencileri oldu.
Vali Sabri Baþköy, Çorum Müzesi Eðitim ve
Uygulama Merkezi'nin Ankara'dan gelen misafirlerini ziyaret ederek yapýlan eðitim çalýþmalarýný
yerinde inceledi.
Bu tür uygulamalý eðitimlerin öðrenciler tarafýndan kolay kolay unutulmayacaðýna dikkat çeken Vali Baþköy, "Çorum Müzesi Eðitim ve Uygulama Merkezi, çocuklarýmýza unutamayacaklarý
bir müze ve tarih eðitimi veriyor. Dolayýsýyla mü-
zemizde verilen bu eðitimin, öðrencilerimiz ve ilimiz bakýmýndan geri dönüþleri son derece verimli
olacaktýr. Ayrýca ülkemizde ilk olma özelliði taþýyan bu yatýlý eðitim, modern müzecilik anlamýnda
da farklý bir yere sahiptir" dedi.
"Herkes Müzeye" projesi kapsamýnda Çorum
Müzesi'nin bir bölümünde oluþturulan yatakhane
ve derslikler sayesinde öðrenciler, Hitit uygarlýðý
baþta olmak üzere tablet yazma, çömlekçi çarkýnda kil çömlek yapma, pano çalýþmalarý, cam, seramik ve kumaþ boyamalarý, taký tasarým, donuk imge, kazý çalýþmalarý, arabul etkinliði gibi birçok sanatsal faaliyeti de uygulamalý olarak görme imkâný
buluyor. Ayrýca öðrenciler ülkemizde ilk olma
özelliði bulunan Çorum müzesinde iki gün bir gece konaklayarak tarihle iç içe zaman geçiriyor. Çorum Müzesinde konaklamaya gelen öðrenciler ilimizdeki ören yerlerini de müze rehberleri eþliðinde geziyorlar. Haber Servisi
Ýmtiyaz Sahibi
Yýl: 10 Sayý: 2807 12 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Fatih AKBAÞ
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Spor Yönetmeni
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Adnan YALÇIN
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Tasarým
Fethi SÜMÜÞ
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,102
2,847
STERLiN 3,528
JPY YENi 0,206
2,103
2,848
3,530
0,207
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
GAZÝ ECZANESÝ
TEL:227 78 00
DR. ÝLHAN GÜREL CD. NO:27/17
SAÐLIK ECZANESÝ
TEL: 213 50 71
YAVRUTURNA MH. UÐUR MUMCU CD. NO:147/B
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
12 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
HABER
Tüm Çorumlu
Hemþehrilerimizin Mübarek
Tüm Çorumlu
Hemþehrilerimizin Mübarek
Kandilini
Kandilini
kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim
kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim
Celal Onay
Zekeriya YURTTAÞ
Ceylan'dan Berat
Kandili mesajý
AK Parti Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan,
Berat Kandili nedeniyle
kutlama mesajý yayýmladý.
Mesajýna, "Ramazan ayýnýn müjdecisi
olan mübarek Berat
Kandilini idrak edecek
olmanýn mutluluðu içerisindeyiz" diyerek baþlayan Ahmet Sami Ceylan, "Kandil geceleri insanýn gönlünü aydýnlatan, toplumun manevi deðerlerinin güç kazandýðý, birlik ve
beraberliðin geçtiði, paylaþmanýn,
komþuluk ve akraba hukukunun arttýðý özel gecelerdir. Berat Kandili
manevi dünyamýzý yeniden imar
edip güzelleþtirmemize vesile olmak
3
milli ve manevi deðerlerimizi daha da güçlendirerek yeni bir hayat sunmak yüce yaratanla olan
baðýmýzý yeniden gözden
geçirmek, þefaat ve merhamet istemek için büyük bir fýrsattýr. Bu gecelerin feyizle bereketlerinden istifade etmeliyiz.
Gönüllerimizin müstesna bir coþku yaþadýðý bu
mübarek gecede bütün insanlýða hayýr dualarýnda bulunmalýyýz. Bu duygu ve düþüncelerle tüm Ýslam âleminin Berat Kandilini tebrik ediyor bu
mübarek ve anlamlý gecenin ülkemize ve tüm insanlýða hayýrlara vesile
olmasýný diliyorum" dedi.
Kubilay Kaan YÜCEL
Uslu'ya geçmiþ olsun ziyareti
Diksiyon kursu tamamlandý
Çorum Halk Eðitim Merkezi (HEM) tarafýndan açýlan ve Dil ve
Edebiyat Derneði binasýnda verilen Diksiyon Kursu tamamlandý.
HEM Eðitmeni Yasin Keçeci tarafýndan verilen Diksiyon kursunda kursiyerlere, Diyafram kasýndan nefes alma, sesin þiddeti, yüksekliði, týný, tiz ve pes ses, doðru, güzel ve etkili konuþma sanatý teknikleri anlatýldý. Eðitimlere katýlan kursiyerler; Ýletiþim kurabilme,
güzel konuþma, yeteneklerini ne kadar etkili ve doðru kullanablir
anlatma becerilerini öðrendiler. 64 saat süren, kurs sonunda kursiyerlerin bilgi ve beceri düzeylerini ölçmek ve deðerlendirmek amacýyla yapýlan sýnav sonucunda baþarýlý olan kursiyerler belge almaya
hak kazandý.Kurs Eðitmeni Yasin Keçeci, kursa katýlan kursiyerlere,
bundan sonra doðru güzel ve etkili, konuþma becerisini kullanablirler diyerek, verilen kurslarda kendilerine destek olan Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan'a teþekkür etti.
Haber Servisi
Alaca Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Büküþ Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti.
Büküþ ziyaretinde, Uslu'ya Mahalli Ýdareler seçimlerinde verdiði destekten dolayý teþekkür ederek, geçmiþ olsun dileklerini iletti.
Uslu, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Koordineli ve ekip çalýþmasý baþarýlý ve verimli hizmetler getirecektir. Bizler de Bakanlýklar ve Kamu
Kurumlarý nezdinde projelerinize gereken desteðimizi saðlayacaðýz. Ýyi temennileriniz için teþekkür ediyorum. Alacalý hemþehrilerimize selamlarýmý gönderiyorum" dedi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
12 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
HABER
4
Kurumlar Vergisi rekortmenleri açýklandý
Ýl Defterdar Vekili Mehmet
Tural düzenlediði basýn toplantýsýnda 2013 yýlý Kurumlar
Vergisi rekortmenlerini açýkladý.
2013 yýlý Kurumlar Vergisi beyanlarýna göre sýralamaya girmiþ
vergi rekortmenlerini devlete olan
mükellefiyetlerini tam ve zamanýnda
yerine getirerek tüm topluma örnek
olduklarýný ifade ederek sözlerine
baþlayan Mehmet Tural, vergi rekortmenlerine teþekkür etti.
Defterdarlýk toplantý salonunda
yaptýðý basýn açýklamasýnda konuþan Defterdar Vekili Mehmet Tural,
Defterdar Vekili Mehmet Tural
2013 yýlý Kurumlar Vergisi sýralamasýnda ilk sýrada Çorum Elektrik ve Doðalgaz Tic.A.Þ'nin yer aldýðýný ifade
ederek firmanýn 1 milyon 626 bin 413,54 TL vergi ödeyeceðini söyledi.
Sýralamada ikinci sýrada yer alan mükellefin isminin açýklanmasýný istemediðini dile getiren Tural, üçüncü sýrada yer alan Kavsan Ayakkabý
San.ve Ticaret A.Þ'nin 1 milyon 086 bin TL vergi ödeyeceðini kaydetti.
-32 MÝLYON 200 BÝN TL KURUMLAR VERGÝSÝ TAHAKKUK ETTÝÇorum'da 2013 yýlý vergilendirme dönemi yýllýk Kurumlar Vergisi beyanlarýna iliþkin olarak 2 bin 136 mükellef tarafýndan yýllýk Kurumlar Vergisi beyannamesi verildiðini dile getiren Tural,
"Verilen kurumlar vergisi beyannamesi ile 161 milyon 933 bin 133,05
TL matrah beyan edilmiþ ve bu tutar üzerinden 32 milyon 200 bin 135,48
TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirilmiþtir. Ýl genelinde 2013 vergilendirme dönemi için yýllýk kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilen matrah toplamýnda bir önceki döneme göre %32,7, tahakkuk eden kurumlar
vergisi toplamýnda ise %32,2 oranýnda artýþ meydana gelmiþtir" dedi.
Güvenilir, etkin, þeffaf, öncü ve örnek bir idare vizyonu ile millete daha kaliteli ve hýzlý hizmet verilebilmesi için Defterdarlýk olarak çalýþmalara aralýksýz devam ettiklerini kaydedenTural, "Anayasal bir sorumluluk
olan ve herkesin mali gücüne göre ödemekle mükellef olduðu vergiler,
doðru kullanýldýðý takdirde ülke ekonomimizin büyümesine katký saðlayacaktýr.
Bu nedenle ödediði vergilerle ülkemizin kalkýnmasýna katkýda bulunan 2013 yýlý Kurumlar Vergisi Çorum geneli Ýlk 100 sýralamasýna girmiþ
mükelleflerimiz baþta olmak üzere, vergiye gönüllü uyumun göstergesi
olarak kazançlarýný kendi rýzalarý ile doðru olarak beyan eden ve ödeyen
tüm mükelleflerimize bir kez daha sonsuz þükranlarýmýzý sunarýz" diyerek
sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL
Anafen'in TEOG Sýnavý baþarýsý
2013 - 14 Eðitim Öðretim Dönemi TEOG Sýnavý-1'de Çorum 1.'si olan
Anafen Dershanesi TEOG Sýnacý - 2'de de baþarýlarýna devam etti.
11 Haziran Çarþamba günü açýklanan TEOG-2 Sýnav sonuçlarýna göre
Tuðba Sayar tüm derslerden 100 tam puan aldý ve Zuhal Þakacý, Zeynep Serra Aykul, Canset Yýldýz isimli öðrenciler ise bir yanlýþ yaptýlar.
Dershane Müdürü Hüseyin Çetin konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, baþarýnýn tesadüf olmadýðýný,sevgiyle öðretilenlerin kalýcý olduðuna inanan ve
Çorum'da 1986 yýlýndan beri faaliyet gösteren Ahi Fem Dershaneleri ve Anafen Dershanesi olarak heryýl baþarýlarýna baþarý katmayý bir gelenek olarak
üstlenen öðretmen,öðrenci ve velilerin bu baþarýlarda paylarý çok fazla olduðunu ifade ederek, "Ayný zamanda okul idare ve öðretmenlerininde öðrencilerimiz üzerinde ki emekleri fazladýr.Öðrencilerimizin dershane proðramlarýna katýlmalarý, düzenli, disiplinli ders çalýþmalarý, okullarýna düzenli devam
etmeleri bunun yaný sýra ailelerinin desteði ile bu baþarý saðlanmýþtýr. Fakat;
hayatýn tamamý bir sýnavdýr. Bu sýnavda hedefi olanlar baþarýlý oluyorlar''dedi. Dershanelerinin, Çorum için Türkiye ile yarýþmaya devam etiðini söyleyen
Hüseyin Çetin,
"Anafen Dershanesi, bireysel baþarýda olduðu gibi kitlesel baþarýda da Çorum'da en önde olmanýn haklý gururunu yaþýyor. 6 dersten yapýlan merkezi
yazýlý sýnavlarýndan alýnan puanlar, hem karne notu olarak deðerlendirilecek
hem de liselere giriþte esas alýnacaktýr. Yerleþtirme puaný hesaplanýrken öðrencinin 6,7 ve 8.sýnýf yýl sonu baþarý puanýnýn aritmetik ortalamasýnýn yüzde
30'u, 8.sýnýf merkezi sýnav puanýnýn ise yüzde 70'i alýnýr. Ve öðrencinin yerleþtirme puaný ortaya çýkar. 31 Temmuz tarihinde tercihlerin baþlamasýyla
Anafen Dershanesi olarak deneyimli, tecrübeli öðretmenlerimizle Çorum'daki bütün 8.sýnýf tercih noktasýnda destek almak isteyen öðrenci ve velilerimizin hizmetindeyiz. TEOG - 2 sonuçlarýnýn tüm öðrenci ve velilerimiz için hayýrlý olmasýný diliyorum. Tüm Çorumlu hemþerilerimizin yaklaþan Berat Kandillerini ve Ramazan-ý Þerif'in ülkemiz, milletimiz ve Ýslam alemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Allah'tan niyaz ediyorum." Kubilay Kaan YÜCEL
TEK
YILDIZ
HABER
12 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
5
Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Berat Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz
K O Ç A K L A R TA R I M
Akþemsettin Cad. No:20 Çorum TEL: 0364 212 25 14
Faks : 0364 225 14 98 Gsm : 0532 684 43 14 E-Posta : [email protected]
Tüm Çorumlu Hemþehrilerimin ve Partililerimizin
Mübarek Berat Kandilini
Kutlar Hayýrlara vesile olmasýný dileriz
Ak Parti Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan
Tüm Ýslam aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin
Berat Kandilini
Kutlar Hayýrlara vesile olmasýný dileriz
Albayrak'ta mezuniyet coþkusu
"Güzel Sanatlar Lisesiyle
iþbirliðine açýðýz"
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret etti.
Hitit Üniversitesinde Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesinin açýlmasýndan duyduklarý memnuniyeti dile getiren Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Fuat Bal, üniversiteden resim ve müzik alanýnda
öðretim elemaný istekleri olduðunu belirterek üniversite ile her alanda
yakýn iþ birliði içerisinde karþýlýklý ortak sergi, çalýþtay, konser gibi etkinlikleri birlikte yapmaktan mutluluk duyacaklarýný ifade etti.
Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan da Güzel Sanatlar Lisesi öðrencilerinin resim ve müzik alanýndaki çalýþmalarýný inceleyerek her türlü
ortak proje ve desteðe açýk olduklarýný, öðrencilere gerekli desteði de
vereceklerini dile getirerek, kulüplerle iþ birliði içerisinde çalýþarak ikili iþ birliklerini somut hale getirebileceklerini vurguladý.
Yasin YÜCEL
Albayrak Ýlkokulu öðrencileri mezuniyet gecesi ile okula veda etti. 4/C
sýnýfýnýn düzenlediði mezuniyet gecesi önceki akþam Ýkinci Bahar Restorantta gerçekleþtirildi. Geceye öðrenci ve velilerin yaný sýra Okul Müdürü
Hasan Bekdemir, Müdür Yardýmcýlarý
Ýlhan Tekeli, Yaþar Kabakçý ve Okul
Aile Birliði Baþkaný Mustafa Kaymazlý'da katýldý.
Gecenin açýlýþ konuþmasýný yapan
sýnýf veli temsilcisi Fulya Söylemez sýnýf öðretmeni Erol
Kabasakal'a teþekkür ederek, "Çocuklarýmýzý emanet olarak verdiðimiz evlatlarýnýzý, kendinden emin, ne istediðini
bilen, hedefleri için cesaretle hareket eden bilgili, görgülü
bireyler olarak yetiþtiren öðretmenimize teþekkür ediyorum" dedi.
Sýnýf öðretmeni Erol Kabasakal'da konuþmasýnda öðrencilerine bundan sonraki eðitim hayatlarýnda baþarý dileyerek, "Bu bir veda deðil bundan sonraki yaþantýlarýnda
bütün öðrencilere baþarýlar diliyorum"
dedi. Velilere de seslenen Kabasakal
"Çocuklarýnýzla gurur duyun, pýrýl pýrýl
öðrencilerimiz var" þeklinde kaydetti.
Mezniyet gecesine katýlan Okul
Müdürü Hasan Bekdemir'de bir konuþma yaparak, velilerden emanet aldýklarý
öðrencileri baba þefkati ve anne merhameti ile yetiþtirme gayreti içerisinde olduklarýný dile getirdi. Mezun ettikleri
öðrencilerin kendileri için bir gurur
kaynaðý olduðunu söyleyen Bekdemir, "Öðrencilerimizin
bunda sonraki okularýnda aldýklarý baþarýlar ve davranýþlarý ile bizleri en iyi þekilde temsil edeceklerine inancým
tamdýr" ifadelerini kullandý. Konuþmalarýn ardýndan Okul
Müdürü Hasan Bekdemir ve Sýnýf Öðretmeni Erol Kabasakal'a veliler tarafýndan çiçek ve plaket taktim edildi. Yoðun bir katýlýmla gerçekleþen mezuniyet gecesi, öðrenciler
tarafýndan hazýrlanan skeç gösterileri ve müzik eðlence
pogramýyla devam etti. Haber Servisi
En çok kitap okuyan
çocuklar Çanakkale'ye
uðurlandý
Çorum Belediyesi, "Okuyorum, Yazarlarla Konuþuyorum" projesi kapsamýnda en çok kitap
okuyan öðrencilerden oluþan ilk kafile Çanakkale'ye uðurlandý. Ýki kafile halinde Çanakkale'yi
gezecek olan öðrencilerin ilk grubu 10 Haziran Salý günü gönderilirken, ikinci grup ise 13 Haziran
Cuma günü saat 19.00'da Saat Kulesi yanýndan
Çanakkale'ye hareket edecek. Öðrencileri Çanakkale'ye uðurlama programýna, Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Turhan Candan, Belediye Kültür ve
Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan öðrenci aileleri katýldý. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
12 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
HAER
6
ÝZMÝR LOKANTASI
EVLERDE VE ÝÞYERÝMÝZDE DÜÐÜN - MEVLÝD TOPLANTI YEMEKLERÝ VERÝLÝR
Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin
Berat Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz
RÝFAT BARAN, ORTAKLARI VE ÇALIÞANLARI
0532 794 17 42
ALO PAKET
224 0 999
MRK.: 9. HÜRRÝYET SOK. NO: 1
TEL: 0364 213 42 86
ÞUBE: CAMÝÝ KEBÝR SOK. NO:3 ÇORUM
TEL: 0364 224 09 99 (ULU CAMÝÝ KARÞISI)
YILPEN PLASTÝK
Sadýk Yýldýrým
Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek
Berat Kandilini Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz
Adres: OSB 8. Cad. D:6 Çorum
TEL: 0 364 254 92 16
"Kamu yararý, adý altýnda tarým
topraklarý heba edilmemeli"
Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül, "11-17 Haziran Toprak
Haftasý" nedeniyle yaptýðý basýn açýklamasýnda, tarýmsal topraklarýn amaç dýþý
kullanýmýna dikkat çekti.
Topraðýn doðal veya yapay yollarla
kaybýný ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek korunmasýný, geliþtirilmesini
ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkýnma ilkesine uygun olarak, planlý arazi
kullanýmýný saðlamak amacý ile 19 Temmuz 2005 tarihinde 5403 sayýlý Toprak
Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu yayýnlanarak yürürlüðe girdiðini ve yakýn zamanda
da bir deðiþiklik yapýldýðýný kaydeden Necati
Gül, "Bu kanunun çýkmasýnda kimlerin emeði varsa Allah onlardan razý olsun. Bu kanun
arazi ve toprak kaynaklarýnýn bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi, sýnýflandýrýlmasý, arazi kullaným planlarýnýn hazýrlanmasý,
koruma ve geliþtirme sürecinde toplumsal,
ekonomik ve çevresel boyutlarýnýn katýlýmcý
yöntemlerle deðerlendirilmesi, amaç dýþý yanlýþ kullanýmlarýn önlenmesi ve korumayý saðlayacak yöntemlerin oluþturulmasýna iliþkin
usul ve esaslarý kapsamaktadýr. Topraðýn teknolojik usullerle yapay olarak üretilmesi
mümkün olmadýðý gibi kaybedilmesi durumunda yerine ikame edilecek baþka bir kaynak da bulunmamaktadýr. Topraðýn yaþayan
bir canlý varlýk ve hayat kaynaðý olduðu bilimsel bir gerçektir. "Toprak varsa hayat var" artýk bir ilkedir. Tarým topraklarýnýn amaç dýþý
kullanýmý, erozyon, çoraklaþma, aþýrý ve gereksiz gübre kullanýmý gibi nedenlerle toprak-
ÇODÝMDER'ten
Berat Kandili
kutlamasý
larýmýz kaybedilmektedir. Tüm canlýlarýn ve
yaþamýn kaynaðý olan topraklarýmýzý yok etmeden ve de kirletmeden gelecek nesillere býrakmak hepimizin görevidir. Toprak, bütün
biyolojik varlýklar için vazgeçilmez bir yaþama
ortamý, doðal bir mekandýr. Toprak, insanlarýn yaþamýnda çok önemlidir. Besinlerimizi elde edebilmemiz topraða baðlýdýr. Toprak, sadece insanlar için deðil, tüm canlýlar için
önemlidir. Toprak, tüm canlýlarýn hem beslendiði hem de barýndýðý yerdir.Doðal zenginlik kaynaklarýmýz olan ormanlarýn, bitkilerin,
evcil ve yabani hayvanlarýn yaþamasý, ancak
toprak sayesinde olur" dedi.
Topraðýn hem kendisi hem de üzerinde
bulunan ormanlar, bitkiler ve hayvanlar birer
doðal zenginlik kaynaðý olduðunu kaydeden
Gül, "Arkeolojik araþtýrmalar topraðýn ilk insanlar tarafýndan bitki yetiþtirmek amacýyla
kullanýlmasýnýn Milattan en az 8000 yýl önce
baþladýðýna iþaret etmektedir. Bu bilgiler ýþýðýnda özellikle son zamanlarda oluþturulmak
istenilen bir yanlýþ olgu var. "Benim arazim,
benim topraðým, ne istersem yaparým" Bu dü-
Çorum Diyanet Mensuplarý Derneði (ÇODÝMDER) Baþkaný Adem Duru Berat Kandili nedeniyle yaptýðý açýklamada,
"Allah'ü Teâlâ'nýn rahmet ve maðfiretinin bol-bol tecelli ettiði, mübarek zaman dilimlerinden "Berat Kandilini" bu gece idrak edeceðiz. Berat Gecesi, günahlardan arýnmak, Allah'ýn rahmetine ve affýna kavuþmak, Allah katýnda berat etmek, temize çýkmak manalarýna gelmektedir" dedi. Adem
Duru'nun açýklamasý þöyle:
""Ýdrak edeceðimiz Berat Gecesi öyle kutlu bir gecedir ki,
bu gecede beþerin kader programý çizilir. Bu seneden gelecek
seneye kadar meydana gelecek olaylarýn hepsi, ayrý-ayrý me-
þünceden tez zamanda kurtulmak lazým. Arazi yani toprak, senin deðil, insanlýðýn. Ýstediðini de yapamazsýn. Ýstediðin gibi arazinin yüzey topraðýný
almazsýn. Ýstediðin gibi imara açamazsýn. Ýstediðin yere de fabrika yapamazsýn. Son olarak "kamu yararý
kararý" belgesi altýna imza atan yetkililerimize sesleniyorum. Gerçek kamu yararý; fabrika, imar, iþyeri vb. deðil, topraktýr. OSB ler boþ ve alternatif alanlar var iken; ülkeler baþka ülkelerden toprak kiralayýp toprak satýn alýrken,
mutlak ( 1. sýnýf ) tarým arazisine, 3-5 kiþiye
istihdam saðlayacak diye amaç dýþý kullaným
için kamu yararý kararýnýn altýna imza atmak
bir vebaldir. Bir fabrikanýn ömrü en fazla bir
asýrken, topraðýn insanlar amacýna uygun
kullanýldýðý sürece ömrü ebede kadardýr. Kamu kararý verilmesi gereken durumlar yok
mudur. Tabii ki vardýr. Toplumun bütününü
ilgilendiren þehirler arasý yol gibi yatýrýmlar
ancak kamu yararýna girebilir. Marjinal araziler var iken; rant uðruna, sýrf hafriyat maliyetleri yüksek olmasýn diye kamu yararý kararý
vererek mutlak tarým arazilerini imara açmak,
geçmiþe ihanet edip, gelecek nesillerimizin
hakkýný çalmaktýr. Anadolu'da atalarýmýzýn
kurduðu köylerin konumunu düþünüp, þu
resme bakarak topraklarýmýzý ne hale getirdiðimizi taktirlerinize býrakýyorum. Ayrýca
üyelerimiz baþta olmak üzere Türk Ýslam aleminin berat kandilini kutluyorum" diyerek
sözlerini tamamladý.
Bahadýr YÜCEL
Nasip
Ekmek Fabrikasý
Tüm Ýslam aleminin ve
Çorumlu hemþehrilerimizin
BERAT KANDÝLÝNÝ
kutlar Yüce Allah’tan hayýrlara
vesile olmasýný dileriz
Necmi - Murat AKDEMÝR
Merkez Varinli Cad. No:2 Çorum
TEel: 0364 226 30 70 - 226 70 89
lekler tarafýndan defterlere yazýlýr. Ameller, rýzklar, eceller,
zenginlik, fakirlik, ölümler, doðumlar, hastalýklar, yükselme
ve alçalmalar hep bu gece yazýlýr, takdir olunur ve ilgili meleklere teslim edilir. Allah'ü Teâlâ, bu gece güneþ in batýþýndan itibaren dünya semasýna rahmetle tecelli eder ve þöyle
buyurur: "Yok, mu af dileyen, onu affedeyim. Yok, mu rýzýk
isteyen ona rýzýk vereyim. Yok, mu bir derde müptela olan
ona afiyet vereyim. Yok, mu unu isteyen, yok mu bunu isteyen diyerek sabaha kadar devam eder."(ÝbnMace ikametü'sSalat191; Tirmizi Savm,38) Bu gecede Yüce Rabbimizin ilahi
mesajýna kulak vererek, Sevgili Peygamberimizin bizlere mi-
ras býrakmýþ olduðu sünnetini ve ahlaki erdemleri hayatýmýza yansýtarak,
her türlü kötülük, çirkinlik, haksýzlýk ve adaletsizlikten beri olarak, arzularýmýzýn, heva ve heveslerimizin esaretinden kurtularak beratýmýzý almalýyýz.
Bu duygu ve düþüncelerle; vatandaþlarýmýzýn ve Çorumlu hemþerilerimizin, Berat Kandilini tebrik ediyor, bu mübarek gecede Yüce Allah'a
açýlan ellerin, yapýlan dua ve yakarýþlarýn, Ýslam aleminin birlik, dirlik ve
beraberliðine, toplumsal birlikteliðimizin güçlenmesine, insanlýðýn barýþ
huzur ve saadetine vesile olmasýný, bütün dünyada hepimizin gözü
önünde cereyan eden hak ihlallerinin, þiddet ve acýmasýzlýðýn acý ve gözyaþlarýnýn dinmesini cenabý Hak'tan niyaz ediyorum." Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
HABER
12 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
7
"HEMÞERÝLERÝMÝZÝN BERAT KANDÝLÝNÝ
EN KALBÝ DUYGULARIMLA KUTLAR, MÝLLETÝMÝZ VE TÜM
ÝNSANLIK ÝÇÝN HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI ALLAH'TAN
DÝLERÝM."
DR. CAHÝT BAÐCI
ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ
Ömer-Mustafa
UZUN
Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Mübarek
Berat Kandilini
kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz.
TÜM ÝSLÂM ALEMÝNÝN VE MÜÞTERÝLERÝMÝZÝN
BERAT KANDÝLÝNÝ
KUTLAR HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI DÝLERÝZ
CEVHER PASTANESÝ
Dodurga'da Proje Döngü
Yönetimi eðitimi
Ülkü Ocaklarý'ndan
"Bayrak Asma"
kampanyasý
Aktif Eðitim Sen üyeleri
piknikte buluþtu
Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü Proje
Koordinasyon Merkezi (ÇOPKOME) ilçe
Proje Döngü Yönetimi eðitimlerine Dodurga'da devam etti.
10 - 11 Haziran 2014 tarihleri arasýnda
iki gün sürecek eðitiminin açýlýþýný Proje
Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Sibel
Meroðlu ile Sosyal Projeler Uzmaný Mehmed Çakýþ yaptýlar.
Sibel Meroðlu, açýlýþta yaptýðý konuþmada, proje kavramýnýn insan hayatýna yaptýðý
katkýlardan söz ederek, ilçede yapýlan PCM
eðitiminin öneminden bahsetti.
Meroðlu, yapýlan bu eðitimle Dodurga
Ýlçesinin proje yazma kapasitesini arttýrmayý ve mevcut hibelerden ilçenin daha fazla
pay almasýný hedeflediklerini söyledi. "Proje Döngü Yönetimi" (PCM) eðitiminde eðitmen olarak Dodurga Ýmam Hatip Lisesi
Müdür Vekili Faruk Þireci ile Dodurga Çok
Programlý Lise Müdür Yardýmcýsý Nurdoðan Atmaca görev aldý. Dodurga Ýmam Hatip Lisesi/Halk Eðitim Merkezi toplantý salonunda yapýlan eðitime ilçede yer alan çeþitli kurum ve kuruluþlardan 20 kursiyer katýldý.Proje Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Sibel Meroðlu ile Sosyal
Projeler Uzmaný Mehmed
Çakýþ daha sonra Dodurga
Kaymakamý Muhammed
Emin Elmalý'yý makamýnda
ziyaret ettiler. Ziyarette ilçede yürütülen sosyal ve toplumsal projeler ile yapýlmasý
düþünülen projeler üzerinde
karþýlýklý fikir alýþ veriþinde
bulunuldu.
Haber Servisi
Aktif Eðitimciler Sendikasý Çorum Ýl Temsilciliði hafta sonu Sýklýk Mesire
alanýnda dayanýþma pikniði düzenledi.
Sendika Ýl Temsilcisi Adem Yücel burada yaptýðý açýklamada,
"Sendikamýzýn adý tesadüfen konulmuþ bir isim deðildir. Biz her alanda üyelerimizden aldýðýmýz destekle Aktif olma sözü ve gayretinde olarak, üyelerimizin
sosyal kültürel ve diðer alanlarda da ihtiyaçlarýný giderme misyonu içinde bulunacaðýz. Bu baðlamda sadece üyelerimiz deðil , her bir üyemizin ailesi ve çocuklarý bizim için çok deðerlidir. Bu baðlamda sloganýmýz "aktif eðitimciler, aktif
eþler ve aktif çocuklar" diyerek toplumun her alanýna hitap eden bir sendikacýlýk
yapacaðýmýza inancýmýz sonsuzdur.
Maksadýmýz eðitimin ve gündemin stres ve yoðunluðu içinden üyelerimizi
çekip , onlarý moral ve motivasyon olarak rahatlatmaktýr. Bu tür etkinliklerle bir
araya gelerek tanýþ olacaðýz, birbirimizi daha iyi tanýyacaðýz ve bu moral ve
motivasyonla eðitimde yeni bir soluk olacaðýz. Etkinliðimize katýlan tüm üye ,
eþleri ve çocuklarýna, emeði geçen tüm arkadaþlarýmýza sendikamýz adýna caný
gönülden teþekkürlerimizi iletir. Saygýlar sunarým" dedi. Bahadýr YÜCEL
Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkanlýðý "Bayrak Asma" kampanyasý
baþlattý. Ülkü Ocaklarýndan konu hakkýnda
yapýlan açýklamada, "Bayrak, bir ülkenin ve
milletin en önemli sembollerinin baþýnda gelir. Türk bayraðý da Türk milletinin en önemli
sembolüdür. Türk bayraðý, rengini þehit kanlarýndan alan, hilali ve yýldýzý çok derin manevi anlamlar içeren mukaddes bir bayraktýr. Tarih boyunca bu þanlý bayraðýn dalgalanmasý
için, þanlý atalarýmýz çok büyük bedeller ödemiþlerdir. Sonucunda ölüm olduðunu bile bile sancaðýmýzý burçlarda dalgalandýrmak için
hiç düþünmeden ileri atýlmýþlardýr. Türk milleti bayraðýn dalgalanmadýðý hiçbir yerde tutunamamýþ, yaþamak için bayraðýn gölgesini
aramýþtýr. Bayraðýmýzý bir "bez parçasý" sanan
gafillerin, Türk tarihine göz atmasýnda büyük
yarar vardýr.Ne acýdýr ki, hükümetin göstermiþ
olduðu gevþeklikten istifade eden teröristler,
geçtiðimiz günlerde bir askeri alana girerek
bayraðýmýzý indirme cüretinde bulunmuþlardýr. Hain ellerce indirilen bayraðýmýzýn vebali
siyasi ve askeri sorumlularýn boynunda ebediyen asýlý duracaktýr" denildi.
Açýklamada þu ifadeler yer aldý:
"Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý olarak, bayraðýmýza yapýlan bu hain saldýrýyý telin
etmek ve dosta düþmana karþý hassasiyetimizi
göstermek adýna aziz milletimizi bayrak asmaya davet ediyoruz. Evleri, iþyerlerini, arabalarý Türk bayraðýyla süsleyerek, ülkemizi Ayyýldýzlý Al bayraðýmýzla donatýyoruz. Bayraðýmýzýn gölgesinin üzerimizden hiç eksilmemesi ve milletimizin birliðinin daim olmasý adýna
herkesi bu kampanyaya katýlmaya davet ediyoruz." Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
12 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
Evladum Temel, sivil, asçer
parolayi sormalisun, tamam
mý? parola hamsidur daa.
- Tamam komitanum.
- Ha göreyum bakalým.
Terhis olmuþ bir er gelmiþ
nizamiye kapýsýna, valizi almak
istiyor yatakhaneden. Parolayý
bilmiyor tabii ki. Parola diye
tutturmuþ,Temel, er bilmiyor.
Temel izin vermiyor. Er
baþlamýþ aðlamaya, Temel
acýmýþ, - Hamsi de de geç
pakalum.
Kelime Avý
YAÞAM
8
Çocuk koltuðunu kapý
Yanýna koymayýn
2010’da baþlatýlan uygulamayla otomobillerde 12 yaþ altýndaki çocuklar için ‘çocuk
koltuðu’ zorunluluðu getirildi.
Aileler bu kurala riayet etse de araç
içerisinde koltuðu yanlýþ konumlandýrdýðý
için yeterli güvenlik saðlanmamýþ oluyor.
Adalet Bakanlýðý trafik kazalarý bilirkiþisi ve
uluslararasý yol emniyeti uzmaný Mert Ýntepe, muhtemel yandan çarpmalara karþý
koltuðun ortaya konulmasý gerektiðini
belirtiyor. Ýntepe, “Arabalara yandan gelecek darbeler çok önemli.
Lütfen çocuk koltuklarýnýzý arabalarýnýzýn arka tarafýnda ortaya baðlayýn.
Ayrýca emniyet kemeri de kullanýn.
Yandan gelecek darbelerden sevdiklerinizi
uzak tutun.” diyor.
Ortada oturan çocuðun yolu görebileceði
için sýkýlmayacaðýna da dikkat çeken
uzman, þöyle konuþtu: “Çocuðunuzla
temas etmek için arkaya döndüðünüzde
trafiði görmüyorsunuz.
Eðer direksiyonu tutup birlikte yeniden
dönmeye baþlarsanýz arabanýz baþka yere
doðru hareket ediyor.
Çocuðunuzun yolu görmesi, trafikte
sýkýlmamasý ve midesinin bulanmamasý için
ortaya alýn.
Dikiz aynasýndan çocuðunuzu görün.
Çocuðunuz da yolu görsün ve böylece trafik
daha emniyetli ve güvenli olsun.”
Ýki çocuk annesi Gülþen Biltekin,
çocuðu daha rahat koyup kaldýrabilmek için
otomobilin sað tarafýna bebek koltuðunu
monte ettirdiðini söyledi.
Bunun yanlýþ olduðunu bilmediðini
aktaran Biltekin, “Araba kullanýrken hemen
arkama dönüp çocuða bakabildiðim ve
kolay olduðu için bunu tercih ettim.
Otomobil koltuðunu aldýðýmýz yerde de
bize böyle bir uyarýda bulunulmasý
lazýmdý.” diye konuþuyor.
Nuriye Sezer ise “Ortada olursa sanki
fren yaptýðýmda fýrlayýp boþluða gidecekmiþ
gibi geliyor bana. Bu nedenle arka koltuðun
sað tarafýný daha güvenli gördüðüm için
burayý tercih ediyorum. Yanlýþsa tabii ki
düzeltirim, doðru olaný yaparým. “ ifadelerini kullanýyor.(CÝHAN)
19:55
Þefkat Tepe
Dizi
Türkiye’nin terörle mücadelesini konu alan Þefkat
Tepe, yeni sezonda kaynayan Ortadoðu’yu ekrana
getiriyor. Nefes kesen bölümleriyle ekrana gelecek
olan Þefkat Tepe’de, Suriye’nin kuzeyinde yaþananlar
ve terör örgütünün yeni stratejileri ekrana yansýyor.
Geçtiðimiz sezon büyük bir oyuna getirilen ve haklarýndaki soruþturma neticelenene dek daðýtýlan
Sungurlar Timi yeni sezonda, kaynayan Ortadoðu’da
savaþý körükleyenlere barýþ eli uzatýyor.Oyuncular :
Mert Kýlýç, Ertuðrul Þakar
Yönetmen : Erhan Baytimur
20:00
Komedi
Günün Sudoku Bulmacasý
Güldür Güldür
Her hafta sürprizlerle ekrana gelen Güldür
Güldür Show’a bu hafta Zerrin Özer ve Murat
Kekilli konuk oluyor. Muhteþem gülüþü ve
sahne þovuyla seyircilere unutulmaz bir gece
yaþatan Zerrin Özer 'Paþa Gönlüm' þarkýsýný
söylüyor. Güldür Güldür Show’un fenomen
ikilisi Rüyalar Caddesi grubu üyeleri Bilal ve
Ýbrahim’in yardýmýna ise Murat Kekilli koþuyor. Murat Kekilli 'Bu Akþam Ölürüm' sonra da
'Unutamam Seni' þarkýlarýný seslendiriyor.
Obezite ile mücadele
Ýlkokuldan baþlayacak
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
67 ilde 216 okulda yapýlan “Türkiye
Çocukluk Çaðý Þiþmanlýk” araþtýrmasýnýn
sonuçlarý açýklandý.Rapora göre, 7-8 yaþ
grubundaki çocuklarýn yüzde 22,5’i yani her
5 beþ çocuktan biri þiþman. Þiþmanlýðýn
yüksek olduðu bölgeler sýralamasýnda
Doðu Karadeniz yüzde 18,3 ile baþý çekerken, Ýstanbul yüzde 12,4 ile ikinci sýrada
yer aldý.
Raporda, TV seyretmenin çocuklar için
önemli etkinliklerin baþýnda geldiði ve
hafta içinde çocuklarýn yüzde 96,8’inin TV
seyrettiði, bu oranýn hafta sonunda yüzde
97,7’ye ulaþtýðý açýklandý. Türkiye’de bulunan her 4 çocuktan 3’ünün hiç spor
kulübüne gitmediðinin de altý çizildi.
Araþtýrma, Dünya Saðlýk Örgütü’nün
belirlediði kriterler çerçevesinde Saðlýk
Bakanlýðý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu,
Milli Eðitim Bakanlýðý, Hacettepe Üniversitesi iþbirliðinde Mayýs-Haziran 2013’te
216 okulda 5101 öðrenci ile yapýldý.
Araþtýrma sonuçlarýna göre erkek çocuklarda beden kitle endeksine göre þiþmanlýk
yüzde 23,3 olarak tespit edilirken, kýzlarda
yüzde 21,6 olarak belirlendi. Yapýlan
araþtýrmalara göre; Türkiye’de 12 yaþ ve
üzerindekilerin yüzde 72’sinin hareketsiz
bir yaþam sürdüðü de ortaya konuldu.
(CÝHAN)
20:00
Dizi
Kurtlar Vadisi Pusu
Mr. Key ve Cahit buluþmasý gerçekleþir. Mr. Key
Cahit’in gerçek kimliðini anlayacak mý yoksa Abdülhey
ölecek mi? Þamil kardeþi Ivan için KGT’den vazgeçer.
Bu uðurda Þamil’in hayatýna kim son verecek? Ömer
Baba ve Nazife Anne, Kutsal Topraklar’a doðru yolculuða çýkmaya hazýrlanýr. Leyla, Elif’in gönlünü almaya
çalýþýrken, Elif Polat’ý da þaþýrtacak bir itirafta bulunur.
Safiye Cahit’le olan ayrýlýðýnýn hala etkisindeyken,
Cahit son bir veda konuþmasý için hazýrlanýr. Cahit
Tapýnakçýlar’ý yok etmek için baþladýðý planýn sonuna
mý gelecek?
BANYOLU
BÖREK
INNA
Elena Alexandra Apostoleanu ya
da bilinen adýyla Inna (d. 16 Ekim
1986, Mankalya, Romanya), Rumen
dans ve house müziði þarkýcýsýdýr.
Sahneye ilk kez 2008 yýlýnda Hot
albümü ile çýkmýþtýr. Hot albümü ile
Romanya, Moldova, Bulgaristan,
Polonya, Ýspanya, Rusya, Macaristan
ve Yunanistan müzik listelerinde
uzun süre bir numarada bulundu.
Ýkinci single'ýný Love albümünde
çýkardý. Single Romanya müzik listelerinde 16 numaraya yükseldi.
Polonya Eska Ödülleri'nde en iyi
þarkýcý ve en iyi single ödüllerine aday
gösterildi.[2]. Daha sonra Inna "Deja
Vu" teklisini piyasaya sürdü. Deja Vu;
Romanya, Moldova, Bulgaristan,
Rusya ve Macaristan'da hit oldu.
2009'da MTV Romanya Müzik Ödülleri'nden En iyi dans, En iyi çýkýþ ve
En iyi gösteri ödüllerini kazandý. 2009
yýlýnýn Aðustos ayýnda da "Amazing"
teklisini yayýnladý. Amazing 2009
yýlýnýn en çok sevilen þarkýlarýndan
biri haline geldi. 2010 yýlýnýn baþýnda
Play & Win ile düet yaptýðý "10
Minutes" parçasýný yayýnladý. "10
Minutes" bazý listelerin baþýnda yer
aldý.Inna tam 5 ay sonra "Sun Is Up"
teklisini yayýnladý. 2011 yýlýnda da
"Club Rocker" teklisini yayýnladý. Son
olarak 2011 yýlýnýn Aðustos ayýnda
"Un Momento" teklisini yayýnlayan
Inna hemen ardýndan video klibini de
yayýnladý. 2011 yýlýnda çýkan I Am The
Club Rocker albümünde bazýlarý daha
önceki single albümlerinde de yer
alan tam 13 þarký bulunuyor.Inna, 25
Kasým 2011 tarihinde de "Endless"
teklisini yayýnladý ve birçok listenin
baþýnda hala yer alýyor. "Endless"'ýn
video klibi Dünya Kadýna Þiddete
Karþý Dayanýþma Günü için özel
olarak hazýrlandý. Inna diðer 13
kadýnla birlikte özel bir fotoðraf
çekimine katýldý. "Endless" video klibi
YouTube'da 8.000.000'a yakýn izleyici
buldu.Inna, 2012 yýlýnda da Brezilyalý
þarkýcý Michel Teló' nun þarkýsý "Ai Se
Eu Te Pego"yu yýlýn ilk teklisi olarak
yayýnladý.
Malzemeler
1/2 Kalýp Tuzsuz
Beyaz Peynir
Kýrmýzýbiber,
Karabiber, Kimyon
Maydanoz
3 Adet Yufka
1/2 Paket Margarin
1 Yumurta Sarýsý
Çörekotu
Yemeðin Tarifi
Ön hazýrlýk olarak
böreðin harcýný hazýrlayýn.
Bunun için tuzu alýnmýþ
beyaz peyniri ufalayýn.
Dilerseniz içine ince ince
kýyýlmýþ maydanozu
doðrayýn. Kýrmýzýbiber, karabiber, kimyonu ekleyin.
Margarini eritip, soðutun.
Ýlk yufkayý serin ve üzerine
yaðý gezdirin. Üzerine ikinci
yufkayý serin. Ayný iþlemleri
bütün yufkalar için tekrarlayýn. Keskin bir býçakla,
sigara böreði yufkasý formunda 16 üçgen parça kesin.
Her parçanýn geniþ kenarýna
peynirli harçtan koyarak,
geniþçe sarýn.Geniþ bir
tencereye soðuk su koyun.
Bütün börekleri içine atýn.
Suyun içinde yarým saat bekletin. Bu sürenin sonunda
börekleri tencereden çýkarýn.
Ýki elinizin arasýnda sýkýn.
Yaðlanmýþ fýrýn tepsisine
dizin. Üzerine çýrpýlmýþ
yumurta sarýsý sürün.
Dilerseniz çörekotu ve susam
serpin. 180 dereceye ayarlanmýþ fýrýnda altýn sarýsý renk
alana dek piþirip servis
yapýn.
Dünyada görmek istediðiniz deðiþikliðin kendisi siz olun.
(Mahatma Gandhi)
04:55 Yahþi Cazibe
05.35 Hatýrla Sevgili
07.00 Haberleri
10.00 Müge Anlý Ýle
Tatlý Sert
13.00 Kýzlar Ve Annleri
15.00 Alemin Kralý
16.00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
19.00 Atv Ana Haber
20.00 Kurtlar Vadisi Pusu
23:15 Nihat Hatipoðlu ile
Berat Kandili Özel
08:00 Cennet Mahallesi
08:30 Yeni Bir Gün
10:00 Her Þey Dahil
12:00 Gülben
14:00 Lezzet Haritasý
15:00 Misafir Ol Bana
17:45 Pepee
18:15 Kukla Tipler
19:00 Ana Haber
19:15 Büyük Risk
20:00 Güldür Güldür
Komedi
23:30 Berat Kandili
07.00 Sabah Haber
08.10 Kapýlar
10.00 TRT 1 Stüdyosu:
Saðlýk Sýhat
11.15 Ýyi Þeyler
11.30 Ýyi Fikir
13.00 Haber
14.55 Aileler Yarýþýyor
16.55 Seksenler
19.00 Ana Haber Bülteni
19:55 Berat Kandili
Mukabele Özel
20:40 Berat Kandili Özel
05:45 Hayat Dersleri
06:30 Haber
08:00 Yasemince
09:45 Dr. Feridun
Kunak Show
12:00 Zor Sevda
14:00 Uður Arslan’la
Umut Var
15:50 Kiralýk Anne
17:45 Ana Haber
18:45 Besle Kargayý
21:00 Haber Saati
21:20 Berat Kandili
05.00 Geniþ Aile
09.00 Doktorum
11.00 Magazin D
12.15 Gün Arasý
12.30 Kaynana Gelin
Seda'ya Gelin
15.00 Evim Þahane
17.00 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18.50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Çarkýfelek
22:00 Arkadaþým Hoþgeldin
01:30 Tv Filmi
03:30 Beþinci Boyut
05:00 Belgesel
06.00 Merhaba Yenigün
07.35 Tv Filmi
08.30 Saðlýcakla
10.10 Tv Filmi
13.00 Tv Filmi
14.20 Yeþil Elma
16.45 Tv Filmi
18.00 Ana Haber Bülteni
19:15 Þefkat Tepe
22:10 Berat Kandili Özel
TEK
YILDIZ
12 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
HABER
9
HOCAM OTOGAZ
SIRALI LPG SÝSTEMLERÝ
ÝBRAHÝM ÇALIÞKAN
Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizinve Müþterilerimizin
Berat Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz
AÞAÐI SANAYÝ KIÞLA KARÞISI NO:3 ÇORUM TEL: 224 20 00 CEP: 0533 381 - 505 359 18 31 - 535 329 34 30
Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek
Berat Kandilini
Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz
Kerman Mobilya
ÝSTÝKBAL ve DECO BAYÝ
KÜLTÜR SÝTESÝ YANI
Tel: 201 02 25
-
225 21 24
"Çorum'u hep birlikte büyütelim"
HGYD yönetiminden
Vali Baþköy'e ziyaret
Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) Yönetim Kurulu üyeleri, Vali Sabri Baþköy'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarete, HGYD Baþkaný Birkan Demirci'nin yaný sýra; Baþkan Vekili Hacý Odabaþ, Baþkan
Yardýmcýsý Özer Özsaray, Dernek Genel Sekreteri Volkan Sýnayuç, Muhasip Satýlmýþ Ýnaç, Yönetim Kurulu Üyeleri; Mustafa Külcü, Güngör Atak ve Kubilay Kaan Yücel katýldý. Ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Sabri Baþköy, geçtiðimiz günlerde yeni yönetimini
oluþturan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni tebrik ederek, Dernek Baþkaný seçilen Birkan Demirci'ye de baþarýlar diledi.
Yönetim Kurulu üyeleri ile tek tek tanýþan Vali Baþköy, dernek çalýþmalarý hakkýnda da bilgiler aldý.
Dernek Baþkaný Birkan Demirci ise Vali Sabri Baþköy'e basýn mensuplarýna karþý yaklaþýmý
ve yakýn ilgisi nedeniyle teþekkür ederek, derneðin amacý ve çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.
Kubilay Kaan YÜCEL
HGYD'den Bolat ve Sürmen'e ziyaret
Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) Yönetim Kurulu Üyeleri, Vali Yardýmcýlarý Hamdi Bolat ve Ali Deniz Sürmen'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarete, HGYD Baþkaný Birkan Demirci'nin
yaný sýra; Baþkan Vekili Hacý Odabaþ, Baþkan
Yardýmcýsý Özer Özsaray, Dernek Genel Sekreteri Volkan Sýnayuç, Muhasip Satýlmýþ Ýnaç, Yönetim Kurulu Üyeleri, Mustafa Külcü, Güngör
Atak ve Kubilay Kaan Yücel katýldý.
Dernek yöneticileri, basýndan sorumlu Vali
Yardýmcýsý Hamdi Bolat ile derneklerden sorumlu Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen'i makamlarýnda ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Bolat ve Sürmen, geçtiðimiz günlerde yeni
yönetimini oluþturan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni tebrik ederek, Dernek Baþkaný
seçilen Birkan Demirci'ye de baþarýlar diledi.
Dernek Baþkaný Birkan Demirci ise Vali Yardýmcýlarýna derneðin amacý ve çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Kubilay Kaan YÜCEL
Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Çorum'a hizmet etmeyi þiar
edindiklerini, Ýl Genel Meclisi'nde tüm
grup ve üyelerle uyum içinde çalýþtýklarýný, insanlar ve köyler arasýnda hiçbir ayrým gözetmeksizin en iyi hizmeti vermenin çabasý içerisinde olacaklarýný söyledi.
Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar
Derneði (HGYD) Yönetim Kurulu Üyeleri, 30 Mart seçimlerinin ardýndan yeni
oluþan Ýl Genel Meclisi'nde Baþkan olarak seçilen Halil Ýbrahim Kaya'yý makamýnda ziyaret ederek, bir süre sohbet ettiler. Ziyarete, HGYD Baþkaný Birkan
Demirci'nin yaný sýra Baþkan Vekili Hacý
Odabaþ, Baþkan Yardýmcýsý Özer Özsaray, Dernek Genel Sekreteri Volkan Sýnayuç, Muhasip Satýlmýþ Ýnaç, Yönetim
Kurulu Üyeleri; Mustafa Külcü, Güngör
Atak ve Kubilay Kaan Yücel katýldý. Dernek yöneticileri, Halil Ýbrahim Kaya'yý
tebrik ederek yeni görevinde baþarýlar
diledi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Kaya ise geçtiðimiz günlerde
yeni yönetimini oluþturan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni tebrik ederek, Dernek Baþkaný seçilen Birkan Demirci'ye de baþarýlar diledi. Ziyaret sýrasýnda bazý Ýl Genel Meclis üyeleri de hazýr bulundu.
- "BASINLA HER ZAMAN
ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝÇÝNDE OLACAÐIZ"Kendisinin eski bir gazeteci olduðunun altýný çizen Halil Ýbrahim Kaya, basýnýn içinden gelen bir kiþi olarak Çorum
basýný ile her zaman iþbirliði ve dayanýþma içinde olacaklarýný belirtti. Kaya, gazeteciliðe baþlangýç serüvenini ise þu þekilde açýkladý:"Benim gazeteciliðe baþlangýç dönemim 1979 yýlýnda ilginç bir
olayla baþladý. Çorum'da 1980 ihtilali
öncesi gazeteciliðe baþladým. Ýhtilal öncesi Endüstri Meslek Lisesi öðrencisi
idim. O zaman Pilot Albay Sacit Sönmez
ilin garnizon komutaný idi. Ýhtilal sýrasýnda kentin belediye baþkaný oldu. Sacit
Sönmez, "sen artýk gazetecisin" dedi ve
belediyede bana bir oda verdi. Belediyenin basýn iþlerini takip ettim. Gazeteciliðe baþlayýnca bu mesleði bir daha býrakamadým. Gazetecilik benim için bir nimettir, her zaman bu mesleði severek
yaptým. Gazetecilik hayatýmýn en önemli noktasýdýr."
"ASLOLAN ÇORUM'A HÝZMETSE,
GERÝSÝ TEFERRUATTIR"
Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, "Aslolan Çorum'a hizmetse
gerisi teferruattýr" diyerek, köylere, insanlara hizmet götürürken kesinlikle ayrým yapmayacaklarýný, tüm renklere ayný
mesafede yaklaþacaklarýný vurguladý.
Hizmette geri kalmýþ belde ve köylere
aðýrlýk vererek o bölgeleri diðer yerleþim
birimlerinin seviyesine getirmeye çalýþacaklarýný söyleyen Kaya, temel amaçlarýnýn Çorum'un bütününe hizmet etmek
olduðunu, 5 yýllýk dönemin sonunda alýn
akýyla görevi tamamlayarak seçmenlerin
karþýsýna çýkacaklarýna inandýðýný kaydetti. Ýl Genel Meclisi'nde tüm partiler ve
üyelerle uyum içinde çalýþtýklarýný, birçok
kararý da oybirliðiyle aldýklarýný sözlerine
ekleyen Kaya, "muhalefet elbette ki olacaktýr. Muhalefetteki arkadaþlarla birlikte uyumlu bir çalýþma sergiliyoruz. Huzurlu bir ortamda çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Bu uyum baþarý ve verimlilik
getirecektir. Uyumlu çalýþmanýn devam
edeceðine inancým tamdýr" dedi.
Kaya, Ýl Genel Meclisi'nin her ayýn ilk
haftasýnda 5 gün boyunca toplantý yaptýðýný, toplantý süresini uzatamadýklarýný,
sadece bütçenin görüþüldüðü ayda gündem durumuna göre toplantý gününün
arttýðýný ifade ederek, kamuoyundaki bazý yanlýþ anlaþýlmalara cevap verdi.
"Bizler her ayýn ilk haftasýnda 5 gün
boyunca toplantý yapýyoruz. Bu toplantýlar kanun gereði 5 gün. Hiçbir gündem
maddesi olmasa bile toplanýp geri daðýlacaðýz. 5 günden fazla toplantý yapmak
gibi bir durumumuz da yok. Kamuoyu
þunu bilsin ki ekstradan hiçbir toplantý
yapýlmýyor. Oturum parasý almak için
toplanmýyoruz. Gereksiz hiçbir konusu
komisyona sevk ederek anlamsýz ve faydasýz çalýþmalar yapmýyoruz. Herkes rahat olsun ve bu konuda Ýl Genel Meclisi'ne güvensinler" diyen Kaya, Ýl Genel
Meclisi'nin temel yaklaþýmýnýn Çorum'a
ve insana hizmet olduðunu vurguladý.
"ÇORUM'U HEP BÝRLÝKTE BÜYÜ TELÝM"
Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar
Derneði (HGYD) Baþkaný Birkan Demirci ise Halil Ýbrahim Kaya'ya ve Ýl Genel
Meclis Üyelerine görevlerinde baþarýlar
dileyerek, meclisin çalýþmalarýný taktirle
izlediklerini söyledi.
"Güzel çalýþmalara imza atacaðýnýza
inanýyorum. Ýl Genel Meclisi bu kentin
en önemli hizmet kurumudur. Basýn olarak bizim amacýmýz da Çorum'a hizmet.
Bu nedenle Ýl Genel Meclisi ile iþbirliði
ve dayanýþma içinde çalýþmak istiyoruz.
Çorum'u hep birlikte büyütelim. Çatý ne
kadar geniþ olursa nefes almamýz da o
kadar rahat olur" diyen Birkan Demirci,
Çorum'u büyütecek, ileri noktalara taþýyabilecek çalýþmalara aðýrlýk verilmesi
gerektiðinin altýný çizdi. Demirci, özellikle turizm konusunda basýn ve Ýl Genel
Meclisi'nin müþterek çalýþmalar yapabileceðini sözlerine ekleyerek, Çorum'un
geliþmesinde turizmin büyük önem taþýdýðýna vurgu yaptý. Ziyaret sonunda Ýl
Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, HGYD Yönetimi ve Ýl Genel Meclis
Üyeleri bina önünde hatýra fotoðrafý çektirdi. Kubilay Kaan YÜCEL
TEK
YILDIZ
HABER
12 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
10
ÞAMLIOÐLU TOYOTA PLAZA
Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer
Müþterilerimizin Mübarek Berat Kandilini
Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz
ANKARA YOLU 5. KM TEL: 0364 235 03 75 PBX. 18. HAT FAX: 235 03 88
Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek
Berat Kandilini
kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim.
Sancaktar Ýþ Merkezi Zemin Kat No: 1 Çorum
Tel: 213 68 04
Kadir SOL
ÝLKADIM BASIMEVÝ
ÖKSÜZOÐLU
Orman Ürünleri
Berat
Kandilini
Erdal Öksüz
Tahta, Taban-Parke Laminant Parke,
Pergule, Ahþap Merdiven
Adres: Ulukavak Çiftlik Cad. No: 4/C ÇORUM Tel : 0 364 227 48 40 Gsm: 0 532 76 47
Dometes üretimi
için bilimsel çalýþma
Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül, tarým sektörünün ülkemiz ve ilimiz için
hayati önemi olan bir sektör oluduðunu ifade ederek, "Tarým her türlü doða olaylarýna açýk, üstü
açýk geniþ bir fabrikadýr. Bu nedenle ulusal bir
strateji çerçevesinde uzun vadeli, istikrarlý, günlük
siyasi kaygýlardan uzak, bilimsel verilerin ýþýðýnda
ve sektörün omurgasýný oluþturan üreticilerin ve
örgütlerinin önerilerinin dikkate alýndýðý geniþ tabanlý ortak bir görüþ çerçevesinde oluþacak politikalar çerçevesinde yönetilmesi gereken bir sektördür" dedi.
Çorum tarýmý içinde sebzeciliðin önemli bir
yere sahip olduðunu kaydeden Gül, "Sebzecilik
içinde de domates son zamanlarda hýzlý bir atak
yaparak alan ve pay olarak belirli bir yere ulaþmýþtýr. Ýlimiz çiftçisine yardýmcý olmak ve bunu bilimsel tabana oturtmak için Ýlimizde faaliyet gösteren Sektör Tarým sahibi meslektaþýmýz Ziraat
Mühendisi Emre Ediz sponsorluðu, Ziraat Mü-
kutlar,
hayýrlara
vesile olmasýný
dileriz.
ÖKSÜZOÐLU
Ýnþaat Taahhüt
Hüseyin Öksüz
Adres: Ulukavak Çiftlik Cad. No: 4/A Çorum
Tel : 0 364 212 48 83 - 0364 224 2512
Faks: 0 364 225 28 06 Gsm: 0 532 214 76 58
"BU GECEYÝ UYANIK BÝR GÖNÜLLE GEÇÝRELÝM"
hendisleri Odasýnýn desteði, Ziraat Mühendisi
Hayrünisa Yaman'ýn katkýsý ile 19 Mayýs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öðretim üyesi Dr. Gülay Kýlýç tarafýndan ilimiz merkez ve merkeze baðlý
köylerde domates hastalýklarý ile ilgili yüzey araþtýrmasý yapýlmýþtýr. Çalýþma sonucunda alýnan numuneler ilgili ortamda deðerlendirmeye alýnacak,
ortaya çýkacak sonuç ZMO tarafýndan çiftçimize
aktarýlacaktýr. Ýleriki dönemlerde bu konu ile ilgili çalýþmaya devam edilecek ortaya çýkacak olumlu veya olumsuz sonuç anýnda duyurulacaktýr"
ifadelerini kullandý. Kubilay Kaan YÜCEL
ÝÞKUR'dan "Giriþimcilik" eðitimi
ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü "Giriþimcilik" eðitimi
düzenlenecek. Kursa katýlanlar
eðitim sonucunda, katýlým belgesi alacaklar
ve iþ kurma planý hazýrlayýp resmi iþyeri açma
þartlarýný yerine getirdikten sonra KOSGEB'e
baþvuru yapabilecekler.Baþvurunun uygun bulunmasý halinde yine KOSGEB tarafýndan 30
bin TL'ye kadar hibe desteði ve kullanýlacak
makineler için 70 bin TL'ye kadar kredi desteði
verilebilecek. KOSGEB tarafýndan tarým, hayvancýlýk, eðitim ve spor sektörlerine destek verilmiyor.
Eðitimler 23 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerinde iki grup halinde baþlayacak. Kursa katýlým
Tüm
islam
Aleminin
þartlarý ise þunlar:"ÝÞKUR'a kayýtlý olmak, daha
önce giriþimcilik programlarýna katýlmamýþ olmak,ÝÞKUR'un diðer programlarýndan (Kurs,
Ýþbaþý eðitim (Staj) ve TYP) son 6 ay içerisinde
faydalanmamýþ olmak, en az ilköðretim (ilkokul)
mezunu olmak ve 18 yaþýný tamamlamýþ olmak."Eðitime katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyanlar, ÝÞKUR Ýl Müdürlüðünden alacaklarý baþvuru formunu doldurarak, 18 Haziran
2014-Çarþamba günü saat 17.00'ye kadar ÝÞKUR Ýl Müdürlüðüne býrakmalarý ve kendilerine
bildirilmiþ olan saatte katýlýmcý seçimi mülakatýnda þahsen hazýr bulunmalarý gerekiyor.
Bahadýr YÜCEL
Deðerli Kardeþlerim!
Zaman zannettiðimizden çabuk geçiyor, Sermayemiz her gün
azalmaktadýr. Niyazi Mýsri'nin dediði gibi eðer bu sermayeyi ebedi yatýrýma dönüþtürmezsek çekeceðimiz piþmanlýðý izah edemeyiz.
"Geçti nakd-i ömrüm etmedim bir ticaret, Yola geldim lakin
kervan göçmüþ bir haber." Ömür sermayesi tükendi gitti bir ebedi kazanç elde etmedim. Sonunda anladým ama fýrsat elden gitti,
geriye dönüþ mümkün deðildir.
Halbuki Yüce Rabbimiz bize her an yeni imkanlar, fýrsatlar vermektedir. Her an göklerden üzerimize rahmet saðanaklarý dökülüyor. Yeterki bize ýþýðýn ulaþmasýný engelleyen aradaki bulutlarý
günahlarý çýkartalým.
Ýþte bu ihsan ve ikramlardan biride 12 Haziran Perþembeyi Cumaya baðlayan gece Berat gecesidir. "Berat"Borçtan, günahtan ve
cezadan kurtulmak ve temize çýkmak demektir.
Berat gecesi; feyizli bereketli ve Kur'an-ý Kerim'in tamamýnýn
Levh-i mahfuzdan (Allah katýndan) topluca bu gecede dünya semasýna indirilmiþ olmasýndan dolayý þerefli bir gece olduðundan
dolayý mübarektir.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Berat gecesinde þöyle dua ederdi.
"Allah'ým! Azabýndan affýna, gazabýndan rýzana sýðýnýyorum,
senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin þanýn yücedir.
Beratýn tek sahibi þüphesiz Yüce Allah'týr. Ancak her insanýn
beratýda kendi elindedir. Çünkü biz kendi yaptýklarýmýzý bilir ve
gerçek bir tövbe ile günahlardan kaçýnýr, Salih amellerimizle Allah'a yönelirsek Allah bize maðfiret eder. Bizim her yaptýðýmýz
amel karþýlýðýnda Allah-ü Teâlâ bize iyilik ihsan eder. Biz affedici
olursak Allah'ta bizi affeder. Bizgünahlarýmýzdan piþman olursak,
Allah bizi doðru yola sevk eder ve kendi beratýmýzý ellerimizle almýþ oluruz. Ýþte bu gece bütün bunlarý düþünerek beratýmýzý hak
edip etmediðimizin muhasebesini yapacaðýmýz bir gecedir.
Bu gece Rabbimizden af dileyecek ve dua edeceðiz. Hep beraber Rabbimize niyaz ederek diyelim ki; "Allah'ým kalplerimizi yumuþat ve birbirimizi anlamamýz için rahmetini tecelli ettir! Bize
huzur ver, ülfet ver! Bize merhamet
duygusu ver! Bize þuur ver, izan ver ve
bizi insaftan ayýrma! Bizi birbirimize
düþürmek isteyenlere fýrsat verme! Ey
Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiþ olan kardeþlerimizi baðýþla! Kalplerimizde, iman edenlere karþý hiçbir
kin tutturma! Ey Rabbimiz! Þüphesiz
sen çok esirgeyicisin, çok merhametliMehmet AÞIK
sin.
Çorum Ýl Müfüsü
Hz. Ali (R.A.) tan rivayet edilen bir
hadis-i þerifte Peygamber Efendimiz Buyuruyor ki;
"Þaban ayýnýn yarý gecesinde yani (Berat Gecesi) olduðunda,
gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin."Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve þöyle buyurur;
"Günahýnýn affýný isteyen yok mu? Affedeyim, rýzkýnýn artmasýný
isteyen yok mu? Bol rýzýk vereyim, birde düçar olan yok mu? Afiyet vereyim. Yok mu þunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu
ilahi ses tan yeri aðarýncaya kadar devam eder. buyuruyor. Ýþte isteyeceklerimizi Rabbimizden bu gece isteyelim. Bu geceyi uyanýk
bir gönülle geçirelim. Günümüzü deðerlendirerek, geçmiþimizi
sorgulayalým ve geleceðimizi planlamak için Berat gecesini fýrsat
bilelim.Bu gece geçmiþ namazlarýmýzý kýlalým, Kur'an-ý Kerim
okuyalým, tövbe edelim, muhtaçlarý sevindirelim,camilere gidip
cemaat olalým ve birbirimizle kaynaþalým, Anne ve babalarýmýzýn
rýzalarýný alalým, çocuklarý sevindirelim. Akraba ve dostlarla telefonla da olsa tebrikleþelim. Aile huzurumuz için, Milletimizin birlik-beraberlik, kardeþlik ve huzuru için, mazlum milletlerin kurtuluþu ve bütün insanlýðýn hidayeti için dua edelim.
Berat gecesinde yatsý namazýndan önce Ulu Camide Müftülüðümüz tarafýndan kandil programý düzenlenecek ve Mevlit-i Þerif
okunacaktýr. Tüm halkýmýzý Berat Kandili programýna davet ediyorum.Bu vesileyle saygý deðer Çorumlu kardeþlerimizin Berat
Kandilini tebrik ediyor, gecemizin her türlü hayýrlara, birlik, beraberlik barýþ veaile huzuruna vesile olmasýný Yüce Mevla'dan niyaz
ediyorum.
TEK
YILDIZ
12 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
-Beton Direk
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
11
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-Kafes Tel Örgü
-PVC Kaplý Tel Örgü
HABER
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
KANDÝLÝNÝZ
MÜBAREK
OLSUN
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon
kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0542 848 59 47 - Gsm: 0537 794 92 33
Mail [email protected]
HÜNEREL
ADEM GÜNGÖR
0546 963 95 34
MURAT ÞAHÝN
0507 205 93 75
TOPLU VE ÖZEL
GÜNLERÝNÝZDE
YEMEK SÝPARÝÞÝ
ALINIR
RESTAURANT
YEMEK
TABLDOT
ek
3 Türlü Yem
atlý
Salata ve T
KANDÝLÝNÝZ
MÜBAREK
OLSUN
SÝPARÝÞ: 212 15 30
Azap Ahmet Sk. No: 19/A ÇORUM
T.C.
ÇORUM
4. ÝCRA DAÝRESÝ
2014/48 TLMT.
AK Parti Gümüþhane
Teþkilatý Çorum'da aðýrlandý
Bir program için Ankara'ya giden ve dönüþte Çorum'da mola veren Gümüþhane AK Parti Ýlçe Teþkilatlarý Çorum'da misafir edildi.
Programa, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Gümüþhane AK Parti Kültür Ýlçe Baþkaný Haydar Yýlmaz, Þiran Ýlçe Baþkaný Bekir Kara, Gümüþhane Ýl Genel Meclis Üyesi Hüseyin
Güven, Tuncay Taþdemir ve Kültür Þiran ve Köse Ýlçe Teþkilatlarý ve Köy Muhtarlarý katýldý.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül programda yaptýðý ko-
nuþmada,"Gümüþhaneli dostlarýmýzý Çorum ilimizde aðýrlamaktan mutluluk duyuyoruz. Çorum ilimizde de görev yapan
ekmeðini buradan kazanan Gümüþhaneli kardeþlerimiz var.
Bizler ülkemizin tüm insanýný bir bütün olarak görüyoruz. Baþka illerden þehrimizde yaþayan insanlarýmýzý zenginliðimiz olarak görüyoruz" dedi.
Gümüþhane AK Parti Ýlçe Teþkilatlarý misafir perverliklerinden dolayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye ve Çorumlulara
teþekkür ettiler. Haber Servisi
TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma
bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sin bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný
olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait
olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin
bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 10/06/2014
1. Ýhale Tarihi
: 07/07/2014 günü, saat 15:00 - 15:10 arasý.
2.ÝhaIe Tarihi
: 22/07/2014 günü, saat 15:00 - 15:10 arasý.
Ýhale Yeri
: Mimar sinan mah. Erzurum Dede sk. N:7 Dalyan Yedieminli otoparký/
ÇORUM
No
Takdir Edilen Deðeri TL.
Adedi KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
250.000,00
1
%18
34BU3509 Plakalý, 2006 Model, SETRA
Marka , Beyaz renkli, öncam boydan bo
ya çatlak, sað ayna kýrýk, orta motor kýs
mýnda kompresör yok, çalýþamaz durum
da, kontak anahtarý ve ruhsatý yok, km
okunamadý, lastikler yýpranmýþ durumda
(ÝÝK m.114/1,114/3)
Basýn: 626 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Kýzýlay'dan Ýskilip'te kan baðýþý kampanyasý
Uslu, OGM çalýþanlarýnýn
sorunlarýný müteþara aktardý
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Maliye Bakanlýðý
Müsteþarý Naci Aðbal ile bir araya geldi.
Uslu toplantýda, Müsteþar Aðbal'a Orman Genel Müdürlüðü çalýþanlarýnýn Toplu Sözleþmede yaþadýðý sorunlarý ileterek, görüþ alýþveriþinde bulundu.
Toplantýya, Orman Genel Müdür Ýsmail Üzmez, Orman Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Settar Arslan, TUHÝS Genel Sekreteri Adnan Çiçek, Öz Büro Ýþ
Sendikasý Genel Baþkaný Muharrem Özkaya'da katýldý.
Haber Servisi
Türk Kýzýlay'ýnýn Ýskilip'te gerçekleþtirdiði kan baðýþý kampanyasýnda iki günde 225 ünite kan toplandý.
Kýzýlay Ýskilip Þube Baþkaný Mehmet Koca Ýskilip Kýzýlay Þubesi tarafýndan 9-10 Haziran tarihleri arasýnda þehir parký karþýsýnda düzenlenen
kampanya kapsamýnda 225 ünite
kan toplandýðýný açýkladý.
Mehmet Koca konu hakkýnda
verdiði bilgide, "Bu kampanyamýzda
hedefimizin üstünde bir katýlým gerçekleþti ve 225 ünite kan topladýk.
Kampanyamýza destek veren herke-
se teþekkür ediyorum" dedi.
Türk Kýzýlay'ý Çorum Kan Baðýþý
Merkezi ve Ýskilip Kýzýlay Þube Baþkanlýðýnýn birlikte organize ettiði kan
baðýþý etkinliðine katýlan Belediye
Baþkaný Recep Çatma her 3 ayda bir
kan verme alýþkanlýðýný yine bozmayarak kampanyaya destek verdi. AK
Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya,
Ýl Genel Meclis üyesi Yusuf Kaya ve
belediye meclis üyesi Ýsmail Müzde'nin de kendisine eþlik ettiði kampanyada Baþkan Çatma herkesi kan
vererek can kurtarmaya davet etti.
Ýskilip Kýzýlay Þube Baþkaný Mehmet Koca, Onursal
Üye Metin Kalyoncu, Dr.Yeþim Yýlmaz, Dr. Senem Biçer ve kan baðýþçýsý
kazaným
uzmaný
Yasemin Çal düzenlenen kan toplama
kampanyasýna destek vererek yardým
ve katkýlarda bulu-
nan Kaymakam Þuayib Gürsoy'a ve
Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya
"Çorum Kan Baðýþý Merkezi'ne ve
Ýskilip Þube Baþkanlýðý'na Desteðiniz
Ýçin Teþekkür Eder, Saygýlarýmýzý Sunarýz" yazýlý teþekkür belgesi takdim
ettiler.
Ýskilip Kýzýlay Þubesi tarafýndan
düzenli olarak kan baðýþýnda bulunan, Ümit Seyis, Cemil Ünlü Eloðlu,
Kamil Yurttaþ, Mustafa Eþki, Sadýk
Eþki, Yaþar Aydý, Muzaffer Uysal
Türk bronz madalya ile onurlandýrýldýlar.
Ýskilip Kýzýlay Þube Baþkaný ve
Onursal Baþkan Metin Kalyoncu tarafýndan, Kýzýlay'a yardýmda bulunan iþ adamý Greyder firmasý sahibi
Süreyya Kavlu'ya ve ayakkabý üreticisi esnaf Ýbrahim Ayhan'a teþekkür
plaketi verildi.
Plaket takdiminden önce bir konuþma yapan Koca, "Yardýma ihtiyacý olan herkese dünyanýn neresinde
olursa olsun Kýzýlay ilk önce elini
uzatmýþtýr. Türk insaný her zaman
darda olan insanlarýn yardýmýna koþmuþtur. Sadece Türkiye'de deðil,
dünyanýn neresinde olursa olsun Kýzýlay her zaman yardýma muhtaçlarýn
yanýnda olmuþtur. Yardým konusunda tüm Türk insaný gibi Ýskilipli insanlarýmýzda her zaman duyarlý olmuþlardýr. Ben þahsým ve temsil ettiðim kurumum adýna yardýmda bulunan herkese teþekkür diyorum" þeklinde konuþtu.
Öte yandan Dr.Yeþim Yýlmaz, Dr.
Senem Biçer ve kan baðýþçýsý kazaným uzmaný Yasemin Çal ilçede düzenlenen kan kampanyasýna destek
veren bütün herkese teþekkür dileklerini ilettiler. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
HABER
12 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
12
Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer
Müþterilerimizin Mübarek
Berat Kandilini Kutlar
Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz
AKYILDIZ ÝNÞAAT
OSMAN
DEMÝREL
Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin
Berat Kandilini kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz
OSMANCIK CAD. NO:22/A TEL 0364 225 50 19
Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Mübarek
BERAT KANDÝLÝNÝ
kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz
Turan Çalýkuþu
KUDAN
Mustafa Razi & Osman O
Ýsmail Ümehan
ÇMS ORMAN ÜRÜNLERÝ
TEL: 0364 234 88 45
ADRES: K. SANAYÝ SÝTESÝ 9. CAD. NO:8
Sungurlu Ülkü Ocaklarý'ndan bayrak tepkisi!
Matematiðin, sihirli kapýsýný açýyorlar
Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü tarafýndan
Gençlik ve Spor Bakanlýðý Gençlik
Projeleri Destek Programý kapsamýnda
yürütülen olan "Gençlerle Matematiðin Sihirli Dünyasýna Yolculuk" adlý
projenin açýlýþ toplantýsý, Fen Edebiyat
Fakültesi Konferans Salonu'nda yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi.
Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn konuþmalarýyla baþlayan açýlýþ
toplantýsý, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öðretim Üyesi Doç.
Dr. Elif Dalyan'ýn proje koordinatörü
olarak proje ile ilgili bilgiler verdiði sunumuyla devam etti. Ardýndan Ortadoðu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat
Uslu, Cumhuriyet
ve Liyakat
Niþanlarý Tevcih
törenine katýldý
Fakültesi Matematik Bölümü Öðretim
Üyeleri'nden Doç. Dr. Belgin Korkmaz'ýn "Neden Matematik" adlý sunumunu gerçekleþtirdiði toplantý, kokteyl ile sona erdi.
Proje kapsamýnda 15-19 Eylül 2014
tarihleri arasýnda Matematik Bölümü
tarafýndan il ve ilçe merkezlerindeki
ortaöðretim kurumlarýna ziyaretler
gerçekleþtirilecek ve öðretim üyeleri
öðrencilerle bir araya gelecek.
22 Eylül 2014 tarihinde Fen Edebiyat Fakültesi yerleþkesinde gerçekleþtirilecek olan II. Matematik ve Zekâ
Oyunlarý'nda, öðrencilere zekâ oyunlarýyla tanýþma fýrsatý sunulacak ve
tüm katýlýmcýlara kitap, dergi gibi hediyeler verilecek. 25 Eylül 2014 tarihinde yapýlacak olan kapanýþ toplantýsýnda, misafir öðretim üyelerinin verecekleri konferanstan sonra ödül töreni
gerçekleþtirilecek. Haber Servisi
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ,
"Türkiye'ye, Türkçeye, Türk kültürü ve tarihi ile Türkiye
araþtýrmalarýna önemli katkýlarda bulunanlara Cumhuriyet
ve Liyakat Niþanlarýný tevcih" törenine katýldý.Gerçekleþtirilen törende Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, bu töreni
Çankaya Köþkü'nde yapmaktan büyük bir mutluluk duyduðunu aktararak, "Türkiye dýþýnda çok sayýdaki Türkiye'ye
ve Türk kültürüne bu þekilde hizmet eden deðerli dostlarýmýzý bazen hatýrlayamayabiliyoruz. Hâlbuki onlarýn bütün
bu gayretlerine kadirþinaslýk göstermek hepimizin borcu
olmasý gerekir" dedi. 2933 sayýlý Madalya ve Niþanlar Ka-
Sungurlu Ülkü Ocaklarý Baþkaný Dursun Kanmýþ, yayýnladýðý basýn açýklamasýnda Lice'de Türk bayraðýnýn indirilmesine tepki gösterdi.
Siyasi iktidarýn bölücülerle yürüttüðü müzakerenin, terörü durdurmadýðý gibi teröristleri daha çok þýmarttýðý, son hadiselerden
sonra herkesin malumu olduðunu kaydeden
Dursun Kanmýþ,
"Bölgede Türk devletinin etkisi gitgide
azalýrken, bölücülerin faaliyeti ise her geçen
gün yoðunluk kazanmaktadýr. Böyle giderse
önümüzdeki günlerde çok daha vahim geliþmelerin yaþanabileceði anlaþýlmaktadýr. Bölücü örgüt mensuplarý gayet rahat bir þekilde
yol ve kimlik kontrolü yapmaktadýr. Daðda,
tepede örgüt paçavralarý dalgalanmaktadýr.
Diyarbakýr- Bingöl kara yolu günlerdir kapalýdýr. Askerin ve polisin müdahalesi biber gazý sýkmaktan
öteye geçememektedir. Devletin varlýðýnýn ortada olmamasý hasebiyle bölücüler bölgeyi kontrolleri altýna almýþ vaziyettedir. Bardaðý taþýran son damla ise bir grup teröristin 2.
Hava Kuvveti Komutanlýðýna baðlý bir askeri alana girerek,
Türk bayraðýný indirmesi olmuþtur. Yüksek güvenlikli bir
alan olan 2. Hava Kuvvet Komutanlýðýnda bu hadisenin
meydana gelmiþ olmasý da olayýn vahametini artýrmaktadýr.
Böylesi bir ihmal ve acziyet asla kabul edilemez. Bayrak,
Türk milleti için her þeyden kutsal olan ve uðruna milyonlarca þehit verilen bir deðerdir. Bayraðýmýz baðýmsýzlýðýmýzýn simgesi olmanýn yaný sýra bizim þerefimiz ve namusumuzdur. Bu þerefe ve namusa leke düþürmek hiç kimsenin
hakký ve haddi deðildir. Bayraða uzanan o elleri kýrmayan
ve bu duruma sessiz kalan siyasi iktidar, ayný zamanda ken-
nunu'na göre; "Þeref", "Övünç" ve "Üstün Hizmet" olmak
üzere üç çeþit Devlet Madalyasý ile "Devlet", "Cumhuriyet"
ve "Liyakat" olmak üzere de üç çeþit niþan tevcih ediliyor.
Osmanlý Ýmparatorluðu'nda yüzyýllar içerisinde geliþtirilen
ve kurumsallaþan madalya ve niþan tevcih geleneði Cumhuriyet döneminde de sürdürüldü.Törene; Cumhurbaþkaný
Abdullah Gül, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Ulaþtýrma Bakaný Lütfi Elvan, Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, milletvekilleri ve çok sayýda davetli katýldý.
Cumhuriyet Niþanýný; Carlo Marsýlý (Ýtalya) alýrken, Li-
yakat
Niþanýný
ise;
FerozAhmad
(ABD),EvangeliaBalta (Yunanistan), SuraiyaFaroqhý (Almanya), Cornell Fleýscher (ABD),
Feridun Hamdullahpur (Kanada), György
Haza (Macaristan), MachýelKýel (Hollanda),
Fehim Nametak (Bosna-Hersek), DýmýtryMýhaýlovýcNasýlov (Rusya Federasyonu), JulýanRaby (ABD), ClaudýaRöMER (Avusturya),
TadashýSuzuký 8Japonya), AbdeljelýlTemýmý
(Tunus), AbudurexýtýYakufu (Çin Halk Cumhuriyeti) aldýlar.
di þerefine ve namusuna da gölge düþürmüþtür. Buradan
yüce Türk milletine seslenmek istiyoruz: Yýllarca milli ve dini duygularýný istismar ederek senden oy alan siyasi iktidar,
din ve devlet düþmaný bölücülerle ayný yolun yolcusu olarak ilerlemektedir. Atalarýmýzýn uðruna kanýný sebil ettiði bayraðýmýz,
hükumetin göstermiþ olduðu zafiyetten dolayý öz yurdumuzda hain ellerce indirilmektedir. Bu ihanet sürecine tepkisiz kalma ve
oy vermiþ olduðun iktidardan bunun hesabýný sor!
Türk milliyetçileri, yaþanan bu ihanet sürecini en kýsa zamanda hesabýný sormak
üzere tek tek not etmektedir. Bu zillete sessiz kalan herkes, günü geldiðinde yüce milletimizin önünde hesap verecektir. Bayraðýmýza el uzatan þerefsizler ve indirilmesine
müsaade edenler elbette bunun bedelini ödemekten kaçamayacaktýr. Buradan herkese açýkça beyan etmek istiyoruz:
Türk'ün bayraðýna uzanacak eli kýrarýz. Türk'ün vatanýna
dikilecek gözü çýkarýrýz. Türk'ün þerefine uzanacak dilleri
koparýrýz. Hiç kimse Türk milliyetçilerini aþmadan, Türkiye
üzerinde hesap yapabileceðini sanmasýn. Bizim canýmýz
tende olduðu müddetçe Türkiye bir Türk yurdu olarak varlýðýný sürdürecektir. Türkiye'de hainler olduðu müddetçe
bozkurtlarýn mücadelesi bitmeyecektir! Bayraðýmýza yapýlan hakaret telin edilecek ve Türk milliyetçilerinin bayraða
olan hassasiyeti dosta düþmana gösterilecektir. Aziz milletimizi, bayraða sahip çýkmak için, bayraðýný yanýna alarak,
araçlarýna ve evlerine bayrak takarak bizimle birlikte ses
vermeye davet ediyoruz" dedi.
Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
HABER
12 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
13
Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Kýymetli Müþterilerimizin
Mübarek Berat
Kandilini Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz
DEMER
DERSHANESÝ
Kavukçu Sk. NO:50 Çorum
TEL: 0364 213 10 22
&
Dalgýçlar
Otel
Bahçelievler Mh., Bahabey Cd 15, 19200 Çorum
TEL: 0364 223 0909 Faks: 0364 223 0919
Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer
Parti Üyelerimizin Mübarek BeratKandilini Kutlar
Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz
MHP Çorum Ýl Baþkaný
Ýsmail Lek
"Bayraðýn deðeri,
yapýldýðý kumaþla
deðil, dalgalanmasý
için ödenen bedelle
ölçülür"
Türk Eðitim-Sen Sungurlu
Ýlçe Baþkaný Ali Karslý Diyarbakýr'da gönderden indirilen Türk bayraðý nedeniyle açýklama yaptý.
"Bayrak, bir milletin
varlýðýnýn ve baðýmsýzlýðýnýn sembolü, tarihinin
hatýrasýdýr. Bayraðýn deðeri,
yapýldýðý kumaþla deðil, dalgalanmasý için ödenen bedelle ölçülür" diyen Ali Karslý, "Türk bayraðý dýþýnda rengini,
milletinin kanýndan almýþ baþka bir bayrak yoktur. Tarihte bayraða hakaret, padiþaha ve devlete hakaret suçu ile
ayni derecede tutulmuþtur. Bayraðýn kutsallýðý, savaþ
meydanýnda en yüksek derecesini bulur, bayraðý yere düþürmemek için en yüksek rütbeli askerlerin dahi en küçük
bir tereddüt göstermeden þehitliði göze aldýklarý görülürdü. Zira bayraðýn düþmesi, maðlubiyetle eþ deðerdir. Malazgirt'te, Kosova'da, Mohaç'ta, Çanakkale'de, Dumlupýnar'da, Sakarya'da bayrak yere düþmesin diye nice yiðitler canlarýný seve seve vermiþlerdir. 1984 yýlýndan beri
PKK terör örgütünün eli kanlý canileri, bayraðýmýzý indirmesinler, ülkemizi bölmesinler diye kuþ uçmaz kervan
geçmez daðlardaki karakollarda on binlerce evladýmýz
topraða düþtüler ve bu kutsal bayraðý þimdiki nesillere,
bugünkü iktidara selametle teslim ettiler. Biz, bayrak denince Ulubatlý Hasan'ý biliriz; kýnalý kuzularýmýzý biliriz.
Kurtuluþ Savaþý'nda "Ölürsem kefenim olur" diyerek
göðsünde bayrak taþýyan kahramanlarýmýzý hatýrlarýz.
"Bayrak inmez, ezan dinmez" diye þehit olan yavrularýmýza aðlarýz. Bu millet, tarihin var olduðu günden bugüne deðin kendisini, varlýðýný ve baðýmsýzlýðýný sembolleþtirdiði ve kutsal bildiði bayraðý dalgalansýn diye sayýsýz þehit vermiþ, kan dökmüþtür.
Bugün gördük ki, bayraðý yükseklerde tutmak için söz
vermek deðil can vermek gerekiyor. Rengini sayýsýz þehidimizin kanýndan alan, varlýðýmýzýn ve baðýmsýzlýðýmýzýn
sembolü bayraðýmýza yapýlan bu saldýrýyý lanetliyoruz"
ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL
Elektrik kesintisinden dolayý bazý
vatandaþlar zarar gördüklerini iddia etti.
Yedaþ kendinden
kaynaklanan zararlarý
karþýlýyor
ÝÞKUR, Kargý Bezi Dokuma
ve Makineci kursu açacak
ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ile Kargý Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü iþbirliðinde Kargý
ve Hacýhamza'da "Dokumacý (Kargý Bezi Dokuma) ve Makineci (Dikiþ)" mesleklerinde 3 grup halinde iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak.
23.06.2014 - 17.10.2014 tarihleri arasýnda Kargý Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðünde yapýlacak olan kursa katýlým þartlarý þöyle:
"ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 16-60 yaþ arasýnda bayan olmak, en az okuryazar olmak, açýk öðretim hariç öðrenci olmamak, ÝÞKUR'un Kurs, TYP, Ýþbaþý Eðitimi ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak." Kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyanlarýn, ÝÞKUR
Çorum Ýl Müdürlüðündeki Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý ile mülakat tarihinden önce görüþmeleri gerekiyor. Mülakatlar ise Hacýhamza'da 19.06.2014 Perþembe günü saat
10.00'da Kargý'da ise 19.06.2014 Perþembe saat 13.00'da yapýlacak. Uður ÇINAR
YEDAÞ'tan Alaca'da
elektrik kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle Alaca
ilçesinde elektrik kesintisi yapacak.
YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: 15.06.2014 tarihinde 09.00-16.00 saatleri
arasýnda: Alaca ilçesi Yýldýzhan Mahallesi bir kýsmý, Zile Caddesi ve Bakçeler Sokaklar. 15.06.2014 tarihinde 12.00-13.00 saatleri arasýnda: Alaca ilçesi Günhan
Mahallesi.
Bahadýr Ömer Yücel Dün gazetemizi arayan vatandaþlar Binevler bölgesindeki bir Trafonun arýzalandýðýný ve sonrasýnda ise kombi ve buzdolaplarýnýn bozulduðu yönünde iddiada bulundular. Ýddiada bulunanlar kendilerinin Doðan Apartmanýnda , Þahin
Apartmanýnda ve Binevlerde oturduklarýný belirterek," Önce bir patlama sesi
duyduk. Elektrikler gitti. Ýlerleyen saatte elktrikler geri geldiðinde Kiminin Kombisi yandý. Kimilerinde ise deðiþik arýzalar meydana geldi. Bazý buzdolaplarýnýn
ise alarm ýþýðý yandý" þeklinde iddia da bulundular.
Yedaþ:' bizden kaynaklanan zararý biz ödüyoruz'
Konu ile ilgili olarak bilgisine baþvurduðumuz Yedaþ Yetkilileri," Yedaþ olarak bizim tarafýmýzdan kesilen ve sonrasýnda verilen elektrik nedeni ile vatandaþlarýmýz bir hasar ve zarar uðramýþlar ise bize dilekçe ile ya da internetten hemen baþvursunlar. Ýlgili biririmiz konuyu tespit edip raporunu tutarak Samsun'a
gönderiyor. Ya vatandaþ kendi karþýlayýp faturasýný ibraz edebiliyor. Ya da direk
zararý biz karþýlýyoruz. Ancak zarar Yedaþdan kaynaklanan sebep sonucunda
meydana gelmiþ ise vatandaþýn zararý karþýlanýyor. Önce müracat sonra inceleme yapýlarak rapor Samsuna gönderiliyor. Ve Samsun ödemeyi yapýyor" þeklinde bilgi verdi.
TEK
YILDIZ
12 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
HABER
14
MODLÝFE
Aydýnlatma ve Iþýk Sistemi
Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek
BERAT KANDÝLÝNÝ Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz
Eþref Hoca Cad.No: 30/16
Tel:227 76 65 Fax: 227 76 64
Ömer Kadife
ADD Bayrak konusunda Hükümeti sorumlu tuttu
Atatürkçü Düþünce Derneði (ADD) Çorum Þubesi ve
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakýr 2. Hava Kuvvetleri Komutanlýðýnda indirilen bayrak için bayraðýmýza sahip
çýkalým çaðrýsýnda bulundular.
Özdoðanlar kavþaðýnda düzenlenen basýn toplantýsýnda
konuþan Atatürkçü Düþünce Derneði Gençlik Kollarý Baþkaný Anýl Deniz Ýpek, "Geçtiðimiz gün Diyarbakýr 2. Hava
Kuvvetleri Komutanlýðýnýn gönderinden indirilen bayrak
Türk devlet ve ulusunun baðýmsýzlýðýnýn sembolüdür. Açýlým saçýlým süreci adý altýnda etnik teröre verilen tavizler terör örgütü ve destekçilerini bu denli fütursuzlaþtýrmýþtýr"
diyerek sözlerine baþlayarak, "Gönderdeki bayrak askerin
caný pahasýna korumasý gereken en önemli emanettir. Siyasi otoritenin süreç zarar görmesin diye kolluk güçlerini hareketsiz býrakmasý terör örgütüne teslim olunduðu izlenimi
uyandýrmaktadýr. Emperyalizmin BOP veya GOB 'un eþ
baþkanlýðýný sürdürdüðünü açýkça itiraf eden siyasi otoritenin baþý yaþananlarýn da baþ sorumlusudur. Bayraðýn indi-
ADDGençlik
Kollarý Baþkaný
Anýl Deniz Ýpek
rilmesi devletin bölgedeki varlýðýný inkar etmesi demektir.
Terör örgütü asayiþ timleri kurmuþ yol ve kimlik kontrolleri yapmaktadýr. Bu açýkça zafiyet göstergesidir. Ülkenin sýnýrlarý içinde devlet otoritesinden baþka bir otorite kabul
edilebilir deðildir. Çadýrdan bozma mahkemelerde PKK'lý
teröristleri serbest býrakan açýlým adýný verdiði bölünme senaryosunu eksiksiz oynayan siyasi iktidardýr. Geliþmelerden siyasi iktidar
sorumludur. Hemen beklemeksizin
istifa etmelidir. Gelinen nokta yargýyý,
askeri, demokratik kitle örgütlerini,
basýný baský ve kuþatmýþlýk altýna almasýnýn bir sonucudur. Bu saldýrýya
karþý net tavýr almak ve önlemek görevi anayasamýz gereði baþta Türkiye
Cumhuriyeti'nin ve Türk Milleti'nin
birliðini temsil eden Cumhurbaþkaný'na sonra da yürütme görevini Ana-
yasa'ya göre yerine getirmek yetki ve sorumluluðunu taþýyan baþbakan ve hükümet üyelerine aittir. Bizler tam baðýmsýz Türkiye'de þanlý bayraðýmýzý yeniden en yükseklerde
dalgalandýrmak üzere mücadeleye devam edeceðiz. Söz veriyoruz" þeklinde ifade etti.
Yasin Yücel
Mahir ODABAÞI
YAÞLI ADAM
OLMAK
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
"Ýskilip Kitap Okuyor" kampanyasýna
Ýl Genel Meclisinden destek
Ýskilip'te bir yýl sürecek olan "Ýskilip Kitap Okuyor" kampanyasýnýn açýlýþý 11 Haziran 2014 Çarþamba günü Ýl Genel Meclisi'nin katýlýmýyla gerçekleþtirildi.
Kampanyanýn açýlýþ programýna Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer
Arslan, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru,
Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksek Okulu Müdürü Muammer Cengil, Ýl Genel Meclis Üyeleri, Ýskilip Belediye Meclis Üyeleri Ýsmail Müzde ve Fatma
Selvi, Ýlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Ýsmail Tahtasýz, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi, vatandaþlar ve öðrenciler katýldý.
"Ýskilip Kitap Okuyor" kampanyasý kapsamýnda
ilk olarak 1924 yýlýnda kurulan Ýskilip Halk Kütüphanesi'ne gidildi. Burada gerçekleþtirilen kýsa bir programda Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru ile
Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan tarafýndan projenin tanýtýmý yapýldý.
Projedeki amacýn okuma alýþkanlýðýnýn artýrýlarak
sürekli bir hâle getirilmesi olduðunu ifade eden Ali
Özüdoðru, kampanyaya destek veren Ýlçe Kaymakamý'na, Ýl Genel Meclisi'ne ve Ýl Özel Ýdaresi'ne teþekkür etti. Kültür ve turizm alanlarýnda Ýl Özel Ýdaresi'nin kendilerine katký verdiðini ifade eden Ali Özü-
75. Yýl
öðrencilerinden
þiir dinletisi
doðru, kütüphanelere kitap alýmý konusunda da yardým aldýklarýný ayrýca belirtti.
2013 yýlý sonu itibariyle Ýskilip Halk Kütüphanesi'nin 35 bin kitaba ve 550 üyeye sahip olduðunu
kaydeden Özüdoðru, merkezde bulunan Hasan Paþa Ýl Halk Kütüphanesi'nden sonra Ýskilip Halk Kütüphanesi'nin Çorum'un ikinci büyük kütüphanesi
olduðunu kaydetti.
Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ise, Ýl
Özel Ýdaresi olarak stratejik planlarý arasýnda okuma
alýþkanlýðýnýn artýrýlmasýna yönelik maddeler olduðunu belirtti ve Ýl Genel Meclisi'nin bu konuda kendilerine destek verdiklerini ve hemen kampanya
75. Yýl Cumhuriyet Ortaokulu öðrencileri yýl sonu etkinlikleri çerçevesinde þiir dinletisi yaptýlar. 75. Yýl Cumhuriyet Ortaokulu altýncý sýnýf öðrencileri tarafýndan Türkçe Öðretmeni Esra Madan Ünal öncülüðünde organize edilen etkinlikte öðrenciler birbirinden
güzel þiirleri seslendirdiler.
Bahadýr YÜCEL
baþlatýlmasýný teþvik ettiklerini söyledi.
Kampanyanýn tanýtýmýnýn ardýndan Yazma
Eserler Kütüphanesi gezildi. Ýskilip Kaymakamý
Þuayip Gürsoy ve Ýlçe Halk Kütüphanesi Müdürü
Ýsmail Tahtasýz yazma eserlerle ilgili olarak konuklarýna bilgi verdi.
Programýn devamýnda Ýskilip Þehir Parký'nda Ýlçe Halk Kütüphanesince oluþturulan Açýkhava Kütüphanesinden kitaplar alýndý. Ýlçe halkýyla birlikte
oluþturulan gruplarla birlikte Ýskilip Þehir Parký'nda
kitaplar okundu. Kampanyaya öðrencilerin yaný sýra, ilçe halkýnýn aileleriyle birlikte ilgi gösterdiði ayrýca gözlendi.Kampanya açýlýþ etkinliðinin sonunda
kütüphane için yeni üyelik kayýtlarý alýndý. Kampanya katýlýmcýlarý da kütüphaneye üye olarak, 15 dakika boyunca okuduklarý kitaplarý ödünç aldýlar.
Ýlçe halkýnýn okuma alýþkanlýðýnýn artýrýlmasý, kütüphane üye sayýsýnýn çoðaltýlmasý ve küçük yaþta kitap okuma sevgisinin aþýlanmasý amacýyla gerçekleþtirilen kampanyanýn bir yýl sürdürülmesi hedefleniyor ve ardýndan ilerleyen tarihlerde diðer ilçelerde de
yapýlmasý öngörülüyor. Kampanyanýn sonunda en
çok kitap okuyan okuma grubuna çeþitli hediyeler
verileceði belirtiliyor. Ayrýca kampanya katýlýmcýlarý
öðle yemeðinde Ýskilip Belediyesi'nin konuðu oldu.
Haber Servisi
Ýnsan doðar, büyür kendine biçilen rolünü oynar ve sonra bir þekilde
dünya âlemini terk edip baki âleme yerleþir. Peþinden çocuklarý, torunlarý
derken bu devran kýyamet gününe kadar böyle devam eder. Dünya da
inkârý mümkün olmayan tek þey belki de ölümdür. Ýnansak ta inanmasak
ta bunu kabul etmek zorundayýz çünkü baþka çaremiz yok. 'Gençliðin ihtiyarlýðý kýrk, ihtiyarlýðýn gençliði elli' dir sýrrýnca, yaþýnýz ihtiyarlýðýn gençliðine merdiven dayamýþsa artýk deðiþim biraz daha hýzlý gerçekleþir. Zaman zaman kendimizle yüzleþir görünen manzaraya bazen güler bazen
aðlarýz. Sakin bir mekânda baþýmýzý avuçlarýmýzýn içine alýp dünü - bugünü - geleceði gözümüzün önünde canlandýrdýðýmýzda, insanoðlunun ne
kadar acýnacak bir durumda olduðunu alenen görüyoruz. En basiti makamýmýz mevkiimiz, saðlýðýmýz, paramýz pulumuz yerinde iken çevremizde
pervane olan menfaatperest insanlarýn yaþlýlýk döneminde bir selam bile
vermeyecek kadar vefasýz olduðunu görüyoruz. Diðer taraftan yaþlýlýðýn
biraz daha aðýrlaþtýðý daha doðrusu eþlerden biri rahmetli olduðu dönemlerde yakýn çevremizden baþlayýp, tabiri caizse uðurlarýna canýmýzý feda etmeye hazýrým dediðimiz, TORUNLARA BAKMAK ÝÇÝN 60 'þýndan,
70'þinden sonra kalkýp baþka illerde zor gelse de muhannete muhtaç olmasýnlar diye ömür sürmeye çalýþtýðýmýz çocuklarýmýzýn bile yavaþ yavaþ
bizlerden uzaklaþmaya çalýþtýklarýný görünce, derinden bir AH ÇEKÝP 'demek hayat böyle imiþ' diye iç geçiririz. En iyi mirasýn hayýrlý evlat olduðunu daha iyi anlarýz.
Çevremize baktýðýmýzda kendi akýbetimizi görmek pekte zor deðildir.
Bunun için 'yaþlýlýk gençlikte kazanýlýr' sýrrýnca konumumuz ne olursa olsun genelle beraber özelde tabutumuzdan tutacak veya tutacaðýmýz insanlarý (köylülerimizi, okul arkadaþlarýmýzý, iþ arkadaþlarýmýzý, hemþerilerimizi vs.) iyi tanýmak, kýrmamak, onlara havadan bakmamak, suni rüzgârlara
kapýlmamak (geçmiþte bir yetkili, 'insan belli makamlara gelince gözü kör,
kulaðý saðýr oluyor. Post sevenle, dost seveni karýþtýrýyor. Geçen bir davette tek baþýma oturdum. Ancak makamdan inince insan gerçeði anlýyor' diye öz eleþtiri yapmýþtý) lazýmdýr. Dün bunun örnekleriyle dolu olup, yarýnda mutlaka olacaktýr. Akýllý insan dünden ders alýp yarýný için arzu ettiði
yeri, dostluðu imkan varken hazýrlayandýr.
Unutmayalým ki, yarýn yaþlý adam olarak Ulucami avlusunda þadýrvanda, bir parkta veya çöplükte bir çay ocaðýnda mazinin vefalý dostlarýyla
oturmak zorunda kalacaðýz. Akýbet tabutumuzdan tutacaðýz veya tutturacaðýz. 'Merhumu nasýl bilirdiniz?' diye sorulacaðýz…
Yaþlý adam düþtü
Yaþlý adam bayýldý
Yaþlý adam dehþet saçtý
Yaþlý adama araba çarptý
Yaþlý adam harçlýðýný çaldýrdý
Yaþlý adamý genç eþi terk etti
Yaþlý adamý çocuklarý dýþarý attý
Yaþlý adamla gençler dalga geçti
Yaþlý adam çöpten evde ölü bulundu
Yaþlý adam maaþ kuyruðunda fenalaþtý
Yaþlý adam gençliðini hatýrlayýnca aðladý
Yaþlý adam yemek yaparken kendini yaktý
Yaþlý adam evlenmek vaadiyle dolandýrýldý
Yaþlý adam önce eþini, sonra saðlýðýný kaybetti
Yaþlý adamý parasýzlýk deðil, ilgisizlik kahretti
Hep dua ederiz ya; ölüm için, 'Allah gecinden versin diye.'
Çok gecikince de yaþlý adamýn baþýna neler geliyor hediye (!)
(Yazara eleþtiri-öneri: 536 568 1141)
TEK
YILDIZ
HABER
12 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
15
TÜM ÝSLÂM ALEMÝNÝN
BERAT KANDÝLÝNÝ
KUTLAR HAYIRLARA
VESÝLE OLMASINI
DÝLERÝZ
Ýnönü Cad. No: 138
Adil ÜSTÜNEL
Tahir ÜSTÜNEL
REK OLSUN
KANDÝLÝNÝZ MÜBA
'Kýþa veda Yaza Merhaba'
Turnuvasý baþladý
Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu
geçtiðimiz yýllarda geleneksel hale getirdiði
'Kýþa veda Yaza Merhaba' basketbol turnuvasýna start verdi.
Okul antrenörü Yaþar Yýlmaz turnuva
hakkýnda kýsa bilgiler verdi Yýlmaz "20132014 sezonu kýþ basketbol okullarý çalýþma-
larýna katýlan sporcularýmýzýn teknik geliþimlerinin gözlenmesi, oyun kural bilgilerinin geliþtirilmesi, velilerin çocuklarýný izlemelerini saðlamak amacýyla 1011-12 Haziran 2014 tarihlerinde 20062007 doðumlular minik, 2004-2005 doðumlular küçük, 2001-2002-2003 doðumlular yýldýz, 1998-99-2000 doðumlular gençler olmak üzere 4 kategoride 3'er
takým mücadele ediyor. Oynanan bu
müsabakalarýn ardýndan tüm sporcularýmýz Fenerbahçe Basketbol Okullarý tarafýndan baþarý belgesi ile onurlandýrýlacaklar."
BAZI VELÝLERÝMÝZÝN GÖRÜÞLERÝ
DENÝZ MOLLA: 2006 doðumlu Kutay Molla'nýn velisiyim. Fenerbahçe Basketbol Okulu'nda basketbol eðitimlerine baþladýktan sonra olumlu geliþmeler oldu. Kendisine güveni arttý. Vücut kas koordinasyonu geliþti daha hýzlý daha çabuk hareket etmeye baþladý. Tertip ve düzenli olmaya düzenli beslenmeye baþladý. Basketbola olan
Onur Þamlý
sevgisi her geçen gün artýyor. Evde basket
topu elinden düþmez oldu. Televizyondan
basketbol maçlarýný daha dikkatli takip etmeye baþladý emeði geçenlere teþekkürler"
ONUR ÞAMLI: 2006 doðumlu Mustafa
Þamlý'nýn velisiyim. Oðlum, Fenerbahçe
Basketbol Okullarý çalýþmalarýna 6 aydýr katýlýyor, bu kýsa sürede spor konusunda kendine olan güveni arttý. Fiziksel olarak kuvvetlendi, kaslarý geliþti. Ýsteyerek geliyor ve
bugün seyrettiðimiz maçta ilk antrenmanlara baþladýðý güne göre bayaðý geliþmiþ gördüm. Hocalarýmýza teþekkür ediyorum.
SPOR SERVÝSÝ
Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin
ve müþterilerimizin Mübarek
BERAT KANDÝLÝNÝ
kutlar hayýrlara vesile
olmasýný dileriz
Sezon baþýnda Çorum Beldiyesporlada adý anýlmýþtý
Terzioðlu'nun
talipleri artýyor
1990 doðumlu olan Adýyamanspor'un
1.90 boyundaki genç file bekçisi Onur Nazmi
Terzioðlu'nun talipleri artýyor.
Adýyamanspor küme düþmesine raðmen,
genç kaleci gösterdiði üstün performansla
dikkatleri çeken Onur Nazmi Terzioðlu gelen
teklifleri deðerlendiriyor. Hedefinin ilerde
U11 LÝGÝ PLAY OFF GRUBU MAÇLARI…
PTT GENÇLÝKSPOR: 3
ALACA BELDÝYESPOR: 3
SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha.
HAKEM : Mehmet Tuðluk.
P.T.T. GENÇLÝKSPOR: Gökhan, Emir Kemal, Fatih,
Nurullah, Tunahan, Emir Dirican, Murat, Ozan, Hüseyin,
Ahmet, Mehmet, Emirhan, Burak, Yuþa, Mert.
ALACA BELEDÝYESPOR : Mücteba, Serkan, Emir, Furkan,
Melih, M.Enes, Yusuf Demir, Yusuf Taha, Ömür, Osman,
Hamza, Göktuð, Gökhan, Erkan.
Nafiye Çek bugün
topraða veriliyor
ÇÝMENTOSPOR: 0
MÝMAR SÝNAN: 0
SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha.
HAKEM : Tahsin Samet Avcý .
ÇÝMENTOSPOR: Hasan, Melihcan, Muhammet, Adem,
Ahmet, Mustafa, Samet, Servet, Okan, Osman, Ömer,
Sinan, Fatih.
MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR : Mahmut, Haþim, Sefa
Yaþar, Kerem, Sefa Toker, Hamit, Süleyman, Furkan, Samet,
Alperen, Enes.
Mimar Sinanspor U11
PTT Gençlikspor U11
Milli takým olduðunu belirten genç file bekçisi; "Ýnþallah hayallerimin takýmýna çok çalýþarak gideceðim" dedi. Türkiye 2. Ligi ve TFF 3.
Lig'inden bir çok teklif alan baþarýlý kaleci kýsa zamanda deðerlendirip karar vereceðini
söyledi.
Kaynak: Ajansspor
Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet
Yolyapar'ýn aðabeyi Yaþar Yolyapar'ýn kayýnvalidesi,
arkadaþýmýz Kemal Yolyapar'ýn anneannesi Nafiye
Çek (79) dün sabah Ankara'da hayatýný kaybetti.
Merhum Bekir Çek'in eþi, Nurettin Çek, Leyla
Uslu, Necla Yolyapar, Osman Çek, (Gençlik ve Spor
Ýl Müdürlüðü'nde çalýþan) Alaattin Çek, Nuran Taþgedik ve Nurcan Hoþbaþ'ýn anneleri, Belediye Fen
Ýþleri Müdürlüðü'nde inþaat teknikeri Nilgün Uslu'nun anneannesi, Jeoloji Mühendisi Ýhsan Çek'in
ise babaannesi olan Nafiye Çek, pazartesi günü Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde aðýr bir açýk
kalp ameliyatý geçirmiþ, by-pass sonrasý kalbi makinaya baðlý olarak çalýþmakla birlikte kýsa süre içinde
durumu yeniden aðýrlaþmýþtý. Nafiye Çek, dün sabaha karþý saat 05.00 sýralarýnda hayata veda etti.
Nafiye Çek'in cenazesi, bugün Ulucami'de öðle
namazýna müteakip kýlýnacak cenaze namazýndan
sonra Hýdýrlýk Mezarlýðý'nda topraða verilecek.
Tek Yýldýz Gazetesi merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Haber Servisi
Birinci Transfer ve
Tescil Dönemi baþladý
12 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
2014 - 2015 futbol sezonunda Birinci Transfer ve
Tescil Dönemi 10 Haziran
2014 Salý günü baþladý.
Transfer Dönemi, FIFA kurallarý gereði 12 hafta (84
gün) sürecek ve 1 Eylül 2014
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Yavuz Ýncedal,
oynayanlarý
býrakmayacak!
Ünlü futbolcu Rizesporlu Ümit Ozan Kazmaz'dan Ýncedal'a pankartlýk destek geldi
'Desene Çorum Belediyespor
þampiyon bu sene'
Rizesporlu eski futbolcu Ümit Ozan Kazmaz sosyal paylaþým sitesinden Belediyespor'un yeni teknik direktörü Yavuz Ýncedal'a adeta 'Hayýrlý olsun hocam. Desene Çorum Belediyespor þampiyon bu sene' pankartlýk sözleriyle destek verdi.
Bir dönemler süper ligde formasýný giydiði Adanaspor, Bursaspor Diyarbakýrspor,
Rizespor'da attýðý gollerle adýndan söz ettiren Rizesporlu Ümit Ozan Kazmaz, Çorum Belediyespor yönetiminin önemli bir teknik adama imza attýrdýðýnýn altýný çizdi. Ünlü futbolcu kýrmýzý siyahlý yönetime övgüde bulunurken, Belediyespor Teknik
Direktörü Yavuz Ýncedal'a da sosyal paylaþým sitesinden 'Hayýrlý olsun hocam. Desene bu sene Çorum Belediyespor þampiyon' mesajýyla destek verdi.
ADNAN YALÇIN
Çorum Belediyespor'da
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ve Genel Kaptan Hamit
Iþýk gelecek sezonun planlamasýný yapmaya baþladý. Yeni se-
Ýç transfer öncesi bazý
futbolcular tedirgin?
Hamit Iþýk
Kýrmýzý siyahlý takýmýn yeni
teknik patronu Yavuz Ýncedal'ýn iç transferi yönetime býrakmasý gözleri Mali Asbaþkan ve Basýn Sözcüsü Mustafa
Özbayram ile Genel Kaptan
Hamit Iþýk'a çevrildi.
Geçtiðimiz sezon baþý ve
ara transferlerden sorumlu iki
ismin iç transferi çözecek olmasý bazý futbolcularý kaygýlandýrdýðý öðrenilirken,
iç
transferin nasýl sonuçlanacaðý
ve kimlerin takýmdan gönderilip kimlerin takýmda kalacaðý
merak konusu oldu.
Öte yandan Mustafa Özbayram ve Hamit Iþýk'a yakýn
Pazartesi günü sona erecek.
Ýkinci Transfer ve Tescil
Dönemi de 6 Ocak 2015 tarihinde baþlayýp yine FIFA
kurallarý gereði 4 hafta (28
gün) sürecek ve 2 Þubat
2015'te sona erecek.
zonda kýrmýzý siyahlý
takýmda 8-10 futbolcu
kadroda yer almayacak.
Yeni sezonda 4-5 yeni
isimde kadroda yer alacak.
Ýkili arasýnda görüþmeler devam ederken
teknik adam akþam saatlerinde Çorum'dan
ayrýldý. Teknik Direktör
Yavuz Ýncedal iç transferde sözü
genel kaptan Iþýk'a býrakýrken,
Ýncedal, Iþýk'tan futbolcular hakkýnda bilgilerde aldý.
Teknik Direktör Ýncedal'ýn
futbolcularý mercek altýna aldýðý
ve bilgiler alarak Iþýkla futbolcular hakkýnda fikir alýþ veriþinde
bulunduðu öðrenildi. Ýncedal
geçtiðimiz sezon istikrarlý olarak
takýmda yer alan futbolculara
olumlu baktýðý bu futbolcularý
kadrosunda istediði öðrenildi.
Teknik Heyet'in görüþmelerini tamamladýktan sonra raporu
Baþkan Zeki Gül'e sunacaðý ve
onunda onayý alýndýktan sonra
bu hafta içinde kalacak ve gidecek futbolcularýn açýklanacaðý
bilgisine ulaþýldý.
ADNAN YALÇIN
Yavuz Ýncedal'ýn alacaðý
para açýklanmadý
Mustafa
Özbayram
çevrelerde kontenjana giren
bazý futbolcularýn isimlerinin
kara listede yer almasý ve bu
futbolcularýn isimlerinin kulislerde þimdiden konuþulmasý
futbolcularýn tedirginliðini bir
kat daha artýrdýðý öðrenildi.
ADNAN YALÇIN
Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki
Gül, hemen her basýn toplantýsýnda kulübü
çok iyi yönettikleri yönünde konuþmalar yaparak
kýrmýzý siyahlý kulübün kurumsal kimlikle yönetilen
bir kulüp olduðunu belirtmesine raðmen yeni teknik
direktörlerine yapýlan imza
töreninde teknik adama
ödenecek para konusunda
açýklama yapmadý. Geçtiðimiz sezonda yine tartýþma konusu olan futbolcularýn aldýðý paralar hak-
kýnda açýklama yapmayan Belediyespor yönetimi,
geleneðini bozmadý.
ADNAN YALÇIN
Merve Taþ milli
takým kampýnda
Þampiyonluðu
piknikle kutladýlar
Ýl Özel Ýdarespor U 13 takýmý þampiyonluðu piknikte kutladý. Zorlu mücadeleler sonunda namaglup olarak U 13 kategorisinde Çorum þampiyonluðunu kazanan Ýl Özel
Ýdarespor U13 Futbol takýmý bu mutluluðu spor taban birlikleri temsilcileri ve yönetim
kurulu üyeleriyle Sýklýk Mevkii'nde piknik yaparak kutladý.
Pikniðe Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, ASKF Baþkaný Sefer
Kurtaran, Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, Ýl Özel Ýdarespor Yönetimi Kurulu üyeleri
teknik heyet ve futbolcular katýldýlar. Açýk havada yapýlan piknikte minik futbolcular
yöneticilerinin kendi elleriyle hazýrladýklarý mangal keyfiyle þampiyonluðun sevincini
bir kez daha yaþadýlar. Futbol taban birliklerinin temsilcileri de Ýl Özel Ýdarespor'u bu
þampiyonluðundan dolayý kutladýlar ve Çorum'u temsil edecekleri grup maçlarýnda
baþarýlar dilediler. SPOR SERVÝSÝ
Merve Taþ Balkan Þampiyonasý için kampa girdi. 13-14 Haziran
tarihlerinde Yunanistan'da yapýlacak olan Ümitler Balkan Judo Þampiyonasýnda mücadele edeceði milli takým dün Ýstanbul Burhan Felek
Sporcu Kamp Eðitim Merkezinde kampa girdi.
Dün kampa giren milli takým bugün karayoluyla Yunanistan'a hareket
edecek ve müsabakalarýn ardýndan 15 Haziran'da Türkiye'ye dönecek. Çorum Belediyespor judocusu Merve Taþ, Balkan Þampiyonasýnda madalya
için mücadele edecek. ADNAN YALÇIN
Merve Taþ antrenörü Hüseyin Üstündað ile
Tosya Belediyespor,
Fenerbahçeli futbolcuyu alýyor!
Kaleci Ýlker Günay,
Denizli BBSK'da
Spor Toto 3'üncü Lig'de mücadele eden ve yeni sezon
için iddialý bir takým kurmayý hedefleyen Denizli Büyükþehir
Belediyespor, Kayseri Þekerspor'dan sað bek Ýlyas Ekiz'den
sonra Erzurum Büyükþehir Belediyesi'nden kaleci Ýlker Günay'ý renklerine baðladý. Birçok ekibin peþinde koþturduðu
23 yaþýndaki Ýlker Günay, tercihini Denizli Büyükþehir Belediyespor'dan yana kullandý. Bayrampaþa'da profesyonel olan
23 yaþýndaki file bekçisi Ýnegölspor formasý da giydi. Hafta
içinde sözleþme imzalanacaðý öðrenildi.
Bölgesel Amatör Lig'de geçtiðimiz futbolcusu Murat Hacýoðlu'nu kadrosezon temsilcilerimiz Çorumspor ve suna katmak için seferber olduðu ve
Ýskilip Beldiyesporla ayný grupta mü- tüm imkanlarýný kullanýlacaðý bilgisine
cadele eden ve bu sezon Bölgesel Lig ulaþýldý. Yönetim bu flaþ transferler
temsilcimiz Ulukavakspor'un muhte- büyük ses getirmeyi hedefliyor.
mel rakibi Tosya Belediyespor, FenerADNAN YALÇIN
bahçe'nin eski futbolcusu Murat Hacýoðlu'nu kadrosuna katmaya hazýrlanýyor.
Bu sezon hedefini
3. Lig olarak belirleyen Tosya Belediyespor yeni yönetimi ile
birlikte 3. Lig hazýrlýklarýna baþladý. Teknik
direktör olarak Ýsmail
Yalçýnla yola devam
edeceði
öðrenilen
Kastamonu ekibinin
MUrat Hacýoðlu, Alexle bir gol sevincini yaþarken
Fenerbahçe'nin eski
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN