ANKARA PSİKODRAMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Madde 1. Derneğin Adı ve Merkezi:
Derneğin adı : Ankara Psikodrama Derneği.
Merkezi
: Tunus caddesi No: 55/2 Kavaklıdere/ Ankara
Madde 2. Derneğin Amaçları:
Grup psikoterapilerinden biri olan psikodramatik sosyometrik grup
psikoterapisi (ve bununla bağlantılı sosyodrama, dramaterapi, playback tiyatrosu),
tedavi edici ve koruyucu etkinliği yanı sıra, zaman, personel ve masraf yönünden daha
ekonomik oluşu nedeni ile son 50 yılda batı dünyasında koruyucu ve tedavi edici ruh
sağlığı hizmetlerinde yaygın kullanılan tedavi yöntemi durumuna gelmiştir.
Psikodrama, J. L. Moreno tarafından geliştirilmiş felsefi ve kuramsal art planı olan bir
yöntemdir. Bu yöntem Türkiye’ye Prof. Dr. Abdülkadir Özbek tarafından getirilmiştir.
Bu çerçevede Derneğin amaçları:
A. Eğitim vermek
Üyelerine, bir psikoterapi türü olan psikodramatik sosyometrik grup
psikoterapisi ve monodramayı; birer sosyoterapi yöntemi olan sosyodrama ve playback tiyatrosunu, bir araştırma yöntemi olan sosyometriyi içeren alanlarda temel, ileri
ve üst düzeylerde eğitim vermek.
Bu alanlardaki etkinliklerle, sağlık ve ruh sağlığı alanlarında çalışan değişik
meslek mensuplarının mevcut bilgi ve deneyimlerini daha yüksek bir düzeyde
geliştirmelerine imkan hazırlamak.
Dernek söz konusu etkinlikleri, kurslar, sürekli kurslar, paneller, çalışma
grupları, çalıştaylar, atölyeler, uygulamalı ve kuramsal seminerler, kongre,
sempozyum, konferanslar, sürekli ya da süreksiz yayınlar şeklinde yürütür.
Dernek, ulusal ve uluslararası alandaki uzmanlarla eğitim alanında işbirliği
yapar. Bu alandaki yetkili kişileri, ortak çalışmalar yapmak ve eğitim vermek üzere
davet eder.
Etkinliklerden bazıları ücret karşılığında yerine getirilir. Organizasyon için
ticari kuruluşlarla işbirliği yapılabilir. Dernek bu amaçla ticari kuruluşlar kurabilir.
A.1 Psikodrama terapisti eğitimi
Ruh sağlığı ve koruyucu ruh sağlığı alanında uygulanmak üzere psikiyatri
asistan ve uzmanlarına, çocuk psikiyatrisi asistan ve uzmanlarına, klinik
psikologlara ve asgari standartlarda belirtilen sürelerde ek psikopatoloji eğitimi
almış olan tıp doktorlarına ve yasalar tarafından terapist ünvanı alma
yeterliliğinde olan profesyonellere,
psikodramatik sosyometrik grup
psikoterapisi konusunda terapi grubu yönetme ve monodrama ile hasta tedavi
1
etme; sosyodrama, psikodrama ve playback tiyatrosu, grup dinamikleri, kriz
yönetimi, çatışma çözüm teknikleri aracılığı ile ilişkileri işlevsel ve sağlıklı hale
getirme becerileri kazandırmak
A.2. Psikodrama yöneticisi eğitimi
Kendi mesleki alanlarında hedef kitlelerine daha iyi hizmet vermelerini
sağlamak üzere tıp doktorlarına, sosyal hizmet uzmanlarına, psikolojik
danışman ve rehber öğretmenlere, lisans ve yüksek lisans mezunu hemşirelere,
psikodramatik sosyometrik grup psikoterapisini, sosyodramayı, monodramayı
ve playback tiyatrosunu öğretmek, grup dinamikleri ve kriz yönetimi gibi
konularda grup yönetmeyi ve koruyucu ruh sağlığı alanında çalışma becerisini
kazandırmak
A.3. Eğiticilerin ve süpervizörlerin eğitimi
Eğitici olma standartlarını belirlemek ve geliştirmek. Eğitici olanların da sürekli
gelişmelerine olanak veren çalışmalar düzenlemek
B. Eğitimdeki asgari standartları belirlemek:
Uygulamacı, eğitici ve süpervizör olmak için gereken asgari standartları
belirlemek, geliştirmek; uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmek (akredite
etmek).
C. Eğitim sürecini izlemek:
Süreklilik gösteren eğitimde üyelerin devamını, her aşamada aldıkları kursları,
katıldıkları kongreleri takip etmek, kredilendirmek ve arşivlemek.
D. Eğitimi değerlendirmek:
Verilen eğitim alanlarında üyelerinin yeterliklerini kurul sınavları aracılığıyla
ölçmek ve sertifikalar vermek.
E. Uygulamacıların Denetimi
E. 1. Standartlara uyumun denetlenmesi:
Uygulamacıların, eğiticilerin ve süpervizörlerin belirlenecek standartlara
uyumunun sağlanması için çalışmak
E.2. Eğitimin denetlenmesi:
Eğitim alanların meslek gruplarına göre uygulama sınırlarını belirlemek ve
denetlemek
E. 3. Uygulamanın denetlenmesi:
Uygulamaları kalite ve etik açıdan denetlemek, süpervizyon grupları açmak ve
üyelerin bu sürekli eğitime katılımlarını sağlamak
E. 4. Kötüye kullanımın denetlenmesi:
2
Gerektiğinde, alanda yetkisiz çalışan kişiler ve gruplarla ilgili araştırma yapmak
ve yetkili mercilere ve kamuya açıklamalarda bulunmak.
F. Edinilen bilgi ve becerilerin insanlığa, insanlar ve toplumlar arası barış ve
kardeşliğe zarar verecek biçimde kullanılmaması için çalışmak.
G. Gerçekleştirilecek çalışma, araştırma, uygulamaların temel bilimsel bilgi ve
ilkelere, genel ve mesleki etik kurallara uygun olarak, daima bireylerin ve toplumun
gereksinim ve çıkarları lehine kullanılıp uygulanmasını gözetip kollamak.
H. Uygulamacıların gelişimi:
Uygulama yeterliği almış üyelerinin devam eden uygulamalar için asgari kredi
standartlarını belirlemek ve bu standartlara uygunluğu takip etmek.
I. Meslekler üstü faaliyet alanını korumak ve geliştirmek:
Psikodramatist yetkinliğinde birleşen meslekler üstü alanda ülkemizin bu
alandaki birikimlerini ortaya koymak doğrultusunda çalışmalarda bulunmak;
psikodramatist / sosyodramatistler arasında birlik ve dayanışma sağlayarak bu faaliyet
alanının ülkemizde tanıtılması, geliştirilmesi, toplumun yararına kullanılması için
çalışmalarda bulunmak; sağlık, eğitim, endüstri, işletme, adalet, askerlik, kitle
iletişimi, güvenlik hizmetleri, yayın hizmetleri, din, dil, iletişim, sosyal hizmetler,
sanat ve ruh sağlığı uygulama alanlarında tıp, psikoloji, sosyoloji bilimlerine dayanan
psikodramatik sosyometrik grup psikoterapisinin, ülkemize katkılarını arttırmak ve
uygulayıcılarının standartlarını geliştirmek, yükseltmek ve haklarının korunmasını
sağlamak, uygulamaya etik ilkeler açısından aykırı davrananlar hakkında ilgili meslek
örgütlerine duyuruda bulunmak
İ. Psikodramatistlerin mesleki haklarının korunmasını sağlamak.
J. Dernek üyelerinin uygulama ile ilgili sorunlarına çözüm bulmak.
K. Koordinasyon
K.1. İlgili dernekler, birlikler, devlet kuruluşları, kurumlar ve psikoterapi
ekolleri arasında ilişki ve iletişimi arttırmak, gerekli işbirliği ve eşgüdümü
sağlamak için iletişim kanallarının açılması ve bu kanalların arttırılması,
birleşik dernekler, federasyonlar vb. örgütler oluşturmak yönünde çalışmalarda
bulunmak.
K.2. Uygulama alanının yetki kazanması ve tanınması konusunda faaliyetlerde
bulunmak. Gerektiğinde ilgili bakanlıklar, meslek birlik ve dernekleri,
uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, dernek, birlik, federasyon ve
kuruluşların oluşturacağı kararlarda etkinlik alanını temsilen görev almak;
3
üyelerini yönetim kurulu kararları aracılığıyla görevlendirmek, bu tür
kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarla ortak etkinliklerde bulunmak, ortak
çalışma grupları ve ortak üst kurullar oluşturmak.
K.3. Değişik meslek gruplarından olan üyelerinde ortaklaşa hizmet bilinci ve
ilgili alanlarda mesleklerarası dayanışma ve ekip ruhu geliştirilmesine yardımcı
olmak.
L. Hizmet ve özel eğitimler:
L.1. Kişisel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, ruh sağlığı hizmetleri, çocuk gelişimi
eğitimi, aile içi iletişim, çatışma çözümü, kriz müdahalesi, barış çalışması,
arabuluculuk, aile ve işte stres, afet ve travma terapisi gibi konularda
kamuoyunu bilgilendirme, anlaşılır tavsiyelerde bulunma, gerektiğinde basın
açıklamaları değerlendirmeler ve araştırmalar yapma amaçlarına uygun
programlar hazırlamak.
L.2. Özel ve resmi kuruluşlara danışmanlık yapmak.
L.3. Eğitim alanında öğretmenler, okullar; sanat alanında sanatçılara; sosyal
alanda sosyologlara ve ihtiyaç duyulan diğer hizmet alanlarındaki kişilere,
kendi mesleklerindeki bazı donanımlarını geliştirmek üzere özel kurslar, sürekli
kurslar düzenlemek, katılım belgelerini vermek. Bu kişilerin edindikleri
bilgileri uygulama alanına geçirmelerine yardımcı olmak ve onlara danışmanlık
yapmak.
L.4. İlgili mesleklerin ve psikodramatik, sosyometrik grup psikoterapisinin,
sosyodrama ve playback tiyatrosunun uygulamalarını yansıtan halka açık
etkinlikler, kısa ya da uzun süreli programlar düzenlemek. Bu programların
hazırlanmasında alanında uzman olan üyelerinden yararlanmak.
L.5. Psikodramatist/ sosyodramatist yeterliliğini almış üyeleri aracılığıyla ruh
sağlığının iyileştirilmesi, korunması için hizmetler vermek
L.6. Psikodrama ve sosyodramanın sağlık, eğitim, endüstri, adalet, kitle
iletişimi ve diğer alanlarda doğru biçimde ve yaygın uygulamalarının
yapılmalarını teşvik etmek amacıyla hazırlıklar yapıp belgeler oluşturmak ve
ilgili kurumlara iletmek.
M. Bilimsel araştırmalar:
M.1.Grup psikoterapilerinde, psikodramatik sosyometrik grup psikoterapisi ve
ilgili yöntemler kullanarak kendi sosyal ve kültürel şartlarımıza, geleneksel
yapılarımıza uygun yönleri, özellikleri bulup geliştirmek
4
M.2. Uluslarararası araştırmaları, gelişmeleri izlemek, toplumumuza ve
kültürümüze uyarlamak
M.3. Alanda yapılacak bilimsel araştırmalara bilimsel ve etik açıdan
danışmanlık yapmak
M.4. Araştırmalar için bilimsel ve maddi kaynak bulmak
M.5. Araştırma yapmak isteyen üyelerine burslar vb. aracılığıyla kaynak
bulmak
M.6. Araştırma için uluslararası kuruluş, dernek vb. örgütlerle işbirliği yapmak,
ortak projeler geliştirmek
M.7. Bu alanda uluslararası uzman ve yetkili kişileri, işbirliği yapmak ve eğitim
vermek üzere davet etmek.
M.8. Ulusal, uluslararası bilimsel ve araştırma etkinliklerinde derneği temsil
edecek üyeler seçmek, görevlendimek; üyelerinden başvuranlara yardımcı
olmak.
M.9.Üyelerinin uluslararası fon, burs vb.den yararlanmasına aracılık etmek
N. Bilimsel yayınlar:
N.1.Eğitim, araştırma, hizmet ve bilgilendirme amaçlarına yönelik olarak belge,
doküman ve yayınlar temin etmek; hazırlamak
N.2.Dokümantasyon merkezi oluşturmak
N.3. Çalışmaları ve gelişmeleri duyurmak için gazete, dergi, kitap, CD, e-kitap
gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri
çıkarmak, web siteleri açmak.
O. Psikodramatistler için uluslararası kodlarla da uyumlu etik ilkelerin belirlenmesi ve
uygulanmasını sağlamak
Madde 3. Derneğin Faaliyet Alanları Yöntemler:
Dernek mesleki, sosyal ve bilimsel alanda faaliyet gösterir. Dernek ilgili
yasalara uymak kaydıyla uluslararası alanda da faaliyette bulunabilir. Ulusal ve
uluslararası alanda ilgili kuruluşlarla ortak faaliyet alanlarında buluşur. Dernek, alanda
5
eğitim almış ve alacak kişilerin yetkinliğinin onaylanması; yöntemin sağlık ve eğitim
alanında kabulü ve tanınması konusunda faaliyet gösterir.
Dernek, tüzüğünde belirtilen amaçlara ulaşmak için aşağıdaki çalışma alanlarını
ve yöntemelerini kullanır.
A. Kurs, sürekli kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, çalıştay, atölye,
danışma ve süpervizyon grubu gibi çalışmalar düzenler.
B. Dokümantasyon ve bilimsel yayınlar yapar
C. Amaçların gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar, her türlü teknik
araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiyeyi sağlar
D. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur ve yurt içi
ve yurtdışından bağış kabul eder.
E. Alanda özel ve kamusal çalışan psikodramatist ve psikoterapistlerle ve ilgili
uzmanlarla işbirliği yapar.
F. Amaçların gerçekleştirilmesi için gereksinim duyduğu gelirleri temin edebilmek
amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir.
G. Amaçların gerçekleştirilmesi için ticari işletmelerle işbirliği yapar.
H. Üyelerin yararlanmaları için lokal açar, sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları
tefriş eder.
I. Üyeleri arasındaki sosyal ilişkilerin gelişimi için yemekli toplantılar, balo, tiyatro,
sunum, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür
etkinliklerden yararlanmalarını sağlar.
İ. Dernek faaliyetleri için gereksinim duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar,
kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder. Gerekli izin alınarak
derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar.
J. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf, federasyon kurar
veya kurulu bir federasyona katılır.
K. Uluslararası faaliyette bulunur; yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olur ve bu
kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır.
L. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden, işçi, memur
ve işveren sendikalarından, sivil toplum örgütlerinden ve mesleki kuruluşlardan maddi
yardım alır ve adı geçen kuruluşlara maddi yardımda bulunur.
M. Amaçların gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, Anayasa, Uluslararası
sözleşmeler, 5253 sayılı Dernekler Kanunu çerçevesinde; siyasi partiler, sendikalar,
dernekler, vakıflar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, belediyeler,
şirketler ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.
N. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç malzemelerini ve diğer mal
ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar
O. Etkinlik ve faaliyetlerinde % 10 kapasiteyi maddi olanağı olmayanlara tesis eder.
Ö. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açar.
P. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer
dernekler, federasyonlar, vakıf, sendika, sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı
gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturur.
6
R.
Sağlık Bakanlığı ve ilgili derneklerle bağlantıları sağlamak için gerekli
girişimlerde bulunur.
Madde 4. Derneğe üyelik:
Derneğin Asil ve Onursal üyelikleri vardır.
A. Asil üyelik koşulları:
A.1. Gerçek kişiler için:
a) Medeni haklara sahip olmak.
b) 18 yaşını bitirmiş olmak.
c) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Türkiye’de kanunlar çerçevesinde
oturma hakkı elde etmiş olmak.
d) Yasalara göre üye olmaları yasaklanmamış olmak.
e) Bir psikodramatik sosyometrik grup psikoterapisi kursunun en az temel aşama
olarak tanımlanan eğitim süresini tamamlamış ve ileri aşamaya devam etmekte olan,
eğitimin bütününü tamamlamış olan, psikodramatist olmuş tıp doktorları, psikologlar,
sosyal hizmet uzmanları (sosyal çalışmacılar), psikolojik danışmanlık ve rehberlik
mezunları, lisans mezunu hemşireler ve yukarıdaki alanlarda yüksek lisans yapmış
olmak.
f) Dernek tüzüğünde belirtilen aidatı ödemeyi kabul etmek.
g) Dernek tüzüğündeki amaçları ve diğer hususları yerine getirmeyi kabul etmek.
A. 2 Tüzel Kişiler İçin:
a) Asgari eğitim standartlarını karşılayan Psikodrama eğitimi programı olan tüzel kişi
ve kurumlar (şirket, enstitü, tedavi kuruluşu, vb.) derneğe üye olabilir. Bu üyeler
dernek toplantılarında ve genel kurullarda bir temsilci tarafından temsil edilirler.
b) Dernek tüzüğünde belirtilen aidatı ödemeyi kabul etmek.
c) Dernek tüzüğündeki amaçları ve diğer hususları yerine getirmeyi kabul etmek.
B. Onursal üyelik:
a) ) Asil üye olma koşullarına uygun olmayan ancak derneğin faaliyet alanlarına ilgi
duyan ve dernek amaçlarına uygun olduğu bulunan, derneğe maddi ve manevi yardım
ve desteği olan gönüllü kişiler ve çalışmaları ile derneğin amaçlarına ve faaliyet
alanına katkısı olan bilim insanları onursal üye olabilir.
b) En az iki asil üye tarafından önerilen kişilerin onursal üyeliği genel kurul kararıyla
onaylanır.
c) Onursal üyelerden aidat alınmaz.
d) Onursal üyelerin hangi hizmetlerden yararlanacaklarına yönetim kurulu karar verir.
7
e) Onursal üyeler oy kullanamaz, aday olamazlar ve derneğin faaliyetlerinde karar
verme yetkisine sahip değildirler.
f) Onursal üyeler dilerlerse aidat ödeyebilirler.
g) Onursal üyelik için Türk vatandaşı olmak ya da Türkiye’de ikamet etmek koşulu
aranmaz.
Madde 5. Derneğe üye olma şekilleri:
A. Asil üye olmak isteyen adaylar, eğiticisi veya en az iki asil üye tarafından
önerilmek koşulu ile kişisel ve mesleki kimlik bilgilerini, tüzel kişiler ise kuruluş
sözleşmelerini, tüzüklerini ve üyelikle ilgili bilgileri yönetim kurulu kararları ile
soruşturan üyelik başvuru formunu, mesleki durumlarını belgeleyen resmi bir belge ve
gereğinde fotoğraf ile birlikte yazılı olarak (elden, posta, faks ya da internet yoluyla)
dernek adresine başvururlar. Başvurudan sonraki ilk yönetim kurulunda en geç 30 gün
içinde karar alınır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Bütün üyeler için üye
kayıt dosyası tutulur.
B. Onursal Üyeler
En az iki asil üye tarafından önerilen kişilerin onursal üyeliği genel kurul kararıyla
kararlaştırılır
C. Üyelik başvurusu kabul edilmeyenlerin genel kurulda itiraz hakkı vardır. Genel
kurul kararı kesindir
D. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.
Madde 6. Üyelikten çıkma, düşme, çıkarılma, yeniden üyelik:
A. Üyelikten çıkma:
A.1. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten kendi isteğiyle çıkma
hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kurulu toplantısında
görüşülerek karara bağlanır.
A.2. Üyelikten ayrılma üyenin derneğe birikmiş borçlarını sona erdirmez.
B. Üyeliğin kendiliğinden düşmesi
B.1. Eğitimden ayrılma durumunda üyenin üyeliği 6 ay içinde kendiliğinden
düşer.
Üyelikten düşürme yönetim kurulu tarafından resmen yapılır. Bu
şekilde üyeliği düşürülenlerde soruşturma kuralları uygulanmaz. Genel Kurul
kararı koşulu aranmaz.
B.2. Üyelikten düşen üyenin birikmiş borçları sona ermez.
C. Üyelikten çıkarılma:
C.1. Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.
8
b) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 2 yıl boyunca ödememek.
c) Üyelik yükümlülüklerini yerine getirmemek.
d) Dernek organlarında verilen kararlara uymamak.
e) Üye olmak şartlarını kaybetmiş olmak.
f) Etik ilkelere uygun davranmamış olmak.
Yukarıdaki durumlardan 1- 4 maddelerinden birinin tespiti halinde üye, yönetim
kurulu önerisi ve genel kurul kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
C.2. Etik ilkelere uygun olmayan davranışları, yayın, söz ve fiilleri görülenlerin
durumları Dernek Onur (Disiplin) Kurulu’nda görüşüldükten sonra Dernek
Yönetim Kuruluna yazılı rapor edilir. Bu raporu değerlendiren Yönetim Kurulu
üyeliğe son verme kararı alabilir.
C.3. Üyelikten çıkarılma, hangi nedenle olursa olsun, ilk Genel Kurul
toplantısında görüşülüp karara bağlanarak kesinleşir. Kararın gecikmesinde
sakınca olduğu durumlarda o kişinin Dernek çalışmalarına katılması ya da
Dernek adını kullanması Yönetim Kurulu kararıyla men edilir. Üyenin itirazına
yargı yolu açıktır.
C.4. Dernek üyeliğinden çıkan, kendiliğinden üyeliği düşen ve çıkarılanlar üye
kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Üyeliği
hangi nedenle olursa olsun sona erenlerin, Dernek üyeliği ile kazanılmış olan
hakları saklı kalır. Ancak üyeliği yüz kızartıcı bir nedenle ve onur kurulu
önerisiyle sona erdirilenler, Dernek adını kullanarak mesleki çalışmalarda
bulunamaz, yapacağı yayınlarda bu ünvanı kullanamaz.
C.5. Üyelikten ayrılan, üyeliği düşen ya da çıkarılanların ödemiş olduğu geçmiş
ödentiler, yapmış oldukları maddi yardımlar geri verilmez.
D. Yeniden üyelik:
D.1.Temel eğitime ya da ileri eğitime ara verdiği için üyeliği 6 ayda
kendiliğinden düşenler kurslara yeniden başladığında yeniden üyelik
başvurusunda bulunabilirler.
D.2. Dernek üyeliğinden çıkan ya da üyeliği kendiliğinden düşenler üyelik
yükümlülüklerini yerine getirmek koşulu ve Yönetim Kurulu kararıyla yeniden
üye olabilirler.
Madde 7. Üyelik hakları:
A. Dernek üyeleri eşit oy hakkına sahiptir. Dernek üyeleri arasında hiçbir nedenle fark
gözetilemez, hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz.
9
B. Üye olan tüzel kişiler dernek toplantılarında ve genel kurullarda bu konuda
yetkilendirilen bir kişiyle temsil edilirler.
C. Her üyenin derneğin çalışmalarına ve yönetimine katılma, seçme ve seçilme hakkı
vardır.
D. Onursal üyeler dışında her üyenin genel kurullarda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu
kendi kullanmak zorundadır.
E. Dernekten çıkan, üyeliği düşen ve çıkarılan üye mal varlığı ve çalışmalarla ilgili
hak iddia edemez.
F. Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi ve akrabaları arasındaki hukuki bir işlem
veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.
Madde 8. Üyelik Yükümlülükleri:
A. Üyeler, dernek düzenine, yasa ve tüzük hükümlerine, yetkili kurul kararlarına
uymak, derneğin amaçlarına uygun davranmak, amaçların gerçekleşmesini
engelleyecek, amaç ve ilkelerin gerçekleşmesini zorlayacak davranışlardan
kaçınmakla, dernek tüzel kişiliğinin saygınlığını korumaya ve arttırmaya özen
göstermekle yükümlüdür. Diğer üyelik yükümlülükleri ödentiler ve görevlerdir.
B. Üyelik yıllık aidatı asgari net ücretin onda biri esas alınmak üzere genel kurul
tarafından belirlenir. Bu miktarı değiştirmeye genel kurul yetkilidir.
C. Dernekten çıkan, üyeliği düşen ya da çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin
ödentisini vermek zorundadır.
D. Onursal üyeler yıllık aidat ödemezler.
E. Ödentiler Yönetim Kurulu veya bu konuda görevlendirilen üye tarafından makbuz
karşılığı toplanır.
F. Şubelerdeki ödentiler de Şube Yönetim Kurulu veya veya bu konuda
görevlendirilen üye tarafından makbuz karşılığı toplanır. Şubeler topladıkları
ödentilerin belirli bir oranını Merkez Yönetim Kurulu’na göndermekle yükümlüdürler.
Bu oran Genel Kurul tarafından belirlenir. Ancak bu oran toplanan ödentilerin üçte
birini geçemez.
G. Hiçbir üye dernek çalışmalarında görev almaya zorlanamaz. Ancak derneğin yetkili
kurulları, üyeleri derneğin amaçları doğrultusunda görevlendirebilir. Görevlendirme,
10
yetkili kurul tarafından yazıyla yapılır. Üye, yazılı görevlendirmeyi kabul etmediğini
15 gün içinde bildirmemişse, görevi üstlenmiş sayılır.
H. Yükümlülükleri yerine getirmeyenler yönetim kurulu tarafından yazılı olarak
uyarılır.
I. Uyarıya rağmen, haklı bir özür bildirmeksizin 30 gün içinde yükümlülüklerini
yerine getirmeyenler; yönetim kurulundan yetki almaksızın derneği yükümlülük altına
alacak tasarruflarda bulunanlar için üyelikten çıkarılma süreci işler.
Madde 9. Genel kurulun kuruluş şekli, toplanma şekil ve zamanı:
A. Genel kurul derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
B. Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı özel kişi ve tüzel
kişi üyelerden, şubeye kayıtlı üyelerden oluşur.
C.Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden
beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içerisinde olağanüstü genel kurul toplanır.
D. Genel kurul toplantıya yönetim kurulu tarafından çağrılır.
E. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin
listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün
önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da
elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk
sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve
yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden
az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında
başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek
suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci
toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması
zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
F. Toplantı zamanı
Olağan genel kurul her 2 yılda bir olmak üzere haziran ayı içerisinde, yönetim
kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
Madde 10. Genel kurul toplantı usulü:
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük
değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır.
Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci
toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve
11
denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı
bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantıya girecek
üyelerin resmi kimlik belgeleri yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler
tarafından kontrol edilir. Üyeler, listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine
girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı
yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri
tarafından açılır.
Toplantıda yeterli sayının sağlanmaması durumunda yönetim kurulunca bir
tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri
kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin,
divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırlanan listedeki isimlerinin karşısını
imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi
sorumluluğundadır.
ve
güvenliğinin
sağlanması
divan
başkanının
Genel kurulda yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak
toplantıda bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen
konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak
zorundadır. Fahri üyeler genel kurul toplantısına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille
görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan
başkanı ve yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer
belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin
korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden
sorumludur.
Madde 11. Genel kurulun görevleri, yetkileri:
Aşağıdaki hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
A. Divan kurulunun ve Dernek organlarının seçilmesi
B. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
C. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası
D. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul
edilmesi
E. Derneğin diğer organlarının faaliyet raporlarının değerlendirilmesi, denetlenmesi ve
gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması
F. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına
karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması
12
G. Onursal üyelerin üyeliklerinin onaylanması ya da reddi
H. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz
malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
I. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin
incelenip aynen veya değiştirilerek onaylanması
İ. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve
üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek
hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının
tespit edilmesi
J. Derneğin bir federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
K. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube
ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
L. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye
olarak katılması veya ayrılmasının karara bağlanması
M. Derneğin vakıf kurması
N. Derneğin fesh edilmesi
O. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması
Ö. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan
işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması
P. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi
Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, nasıl seçilecekleri, asil ve
yedek üye sayısı:
Derneğin genel kurul dışındaki diğer temel organları, yönetim ve denetim
kuruludur. Bunlar genel kurulca yapılan seçimle gelirler. Dernek, amaçlarının daha iyi
ve etkili yürütülebilmesi için yönetim kurulu kararıyla başka komisyon, kurul, kol,
çalışma birimi, bölümler gibi sürekli ya da geçici organlar da kurabilir. Bu kurullar
dernek üyelerinden yönetim kurulunun görevlendirmesi veya genel kurul sırasında
gönüllülerin belirlenmesi ile kurulur. Bu kurullardan bazıları bir yönetim kurulu
üyesinin sorumluluğunda görev yaparlar.
Madde 12. Yönetim kurulunun seçilmesi, görev bölümü ve toplantı kuralları :
A. Yönetim kurulu 5 kişiden ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu
genel kurulca gizli oyla seçilir. Yönetim kurulunda en az iki eğitici, bir uzman
psikodramatist ve en az bir öğrenci bulunur.
C. Seçimden sonraki ilk toplantıdaki bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan,
başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirlerler.
D. Yönetim Kurulu, işlerin yürütülmesinde Genel Kurula karşı sorumluluk taşır. Belli
görevleri üyelere ya da üçüncü kişilere delege edebilir. Çalışma birimleri, kurullar
oluşturabilir.
E. Yönetim kurulu yılda en az 4 kez toplanır. Her toplantıda bir sonrakinin tarihi
belirlenir.
13
F. Yönetim kurulu tüm yönetim kurulu üyelerinin haberdar edilmesi koşulu ile her
zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim kurulu, üye sayısının yarısından bir fazlasının
hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile alınır.
G. Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa ya da başka sebeplerden dolayı boşalma
olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve
çağrılması mecburidir.
H. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyeler yönetim kurulundan
istifa etmiş sayılırlar.
I. Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle asil ve yedek üye tam sayısının
altına düşerse, genel kurul toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin
istemi üzerine sulh yargıcı üç üyeyi genel kurulu toplamak üzere görevlendirir.
Madde 13. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri :
Yönetim kurulu derneğin yönetim, temsil ve uygulama organıdır. Görevlerini, yasa,
yönetmelik ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Temsil görevi, yönetim
kurulunca üyelerden birine veya üçüncü bir kişiye verilebilir. Görev ve yetkileri
şunlardır:
A. Derneği temsil etmek
B. Genel kurul kararlarını uygulamaya geçirmek
C. Üyelik başvurularını inceleyerek kabul ya da reddetmek
D. Genel kurul ve yönetim kurulu kararları doğrultusunda gerekli çalışma programları,
projeler uygulamak. İşbölümü ve gönüllülük usulüne göre görevlendirmeler yapmak.
E. Derneğin gelir, gider hesaplarını tutmak, gereken işlemleri yapmak, bütçeyi hazırlamak ve
uygulamak, defter, kayıt ve sıralaçları tutmak.
F. Dernek adına yayınlar yapmak, yayınların dernek adına olmasını kabul etmek; web
sayfası hazırlamak ya da bu konularda gerekli görevlendirmeleri yapmak.
G. Dernek faaliyeti olarak konferans, kurs, kongre, seminer, sürekli ya da bir seferlik
kurslar ve eğitim programları düzenlemek; bu konuyla ilgili diğer derneklerle ve
kuruluşlarla işbirliği yapmak.
H. Tüzükte var olan, olmayan kurulların çalışmalarını izlemek, koordinasyonlarına
yardımcı olmak.
I. Derneğin alt kurul ve kollarını oluşturmak ve güncellemek.
İ. Üyelerin çalışmalarında etik ve disipline uygunluğa dikkat etmek.
J. Yetki ve faaliyet alanının tanınması için gerekli mercilerle ilişkiye geçmek,
temsilciler görevlendirmek.
K. Yönetim kurulu adına bağış toplama yetkisinin kimlere verileceği hakkında karar
vermek.
L. Saymanın, yönetim kurulu kararını almaya gerek kalmadan yapabileceği harcama
miktarını günün koşuluna göre belirlemek.
14
M. Eğitilen, danışılan, hasta / danışan ile uygulayıcılar ya da üyeler arasındaki etik
kurallara uymayan durumların, yazılı başvuru üzerine değerlendirmesini yapar,
gerekirse taraflardan ayrı ayrı bilgi ya da savunma alır, varsa yanlış anlamaları
çözmelerine yardımcı olur; ya da etiğe aykırı bir uygulama varsa uyarıdan başlayarak
üyelikten çıkarmaya dek uzanan kararlar verir; Bu görevi, yazılı bir başvuruyla,
incelenmek üzere Onur Kuruluna yönlendirebilir. Dernek üyesi olmayan kişilerle ilgili
durumlarda, onur kurulu, dernek üyelerinden psikodramatist olan bir soruşturmacı
atar.
N. Üyelikten çıkarma cezası üstünde yaptırım gereken durumlarda ilgili durumları
meslek odalarına, derneklerine bildirir ve meslek odaları, birlikleri nezdinde
girişimlerde bulunur.
O. Disiplin Kurulunun aldığı üyelikten çıkarma tavsiyelerini görüşür ve gerekli kararı
alır.
Ö. Yasa, yönetmelik ve tüzüğün verdiği diğer görevleri yerine getirir.
Madde 14. Denetim kurulunun teşkili, görev ve yetkileri:
A. Denetim kurulu, üç asil ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca gizli oyla
seçilir. Asil üyeler aralarından bir kişiyi başkan seçerler.
B. Denetim kurulu asil üyeliğinde, istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma
olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve
çağrılması mecburidir.
C. Denetim kurulu gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
D. Denetim kurulu gerektiğinde kendiliğinden ya da bir başvuru üzerine toplanır.
E. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaçlar ve bu amaçların
gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet
gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne
uygun olarak tutup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre
ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde
yönetim kuruluna ve toplanıldığında genel kurula sunar.
F. Denetim kurulunun istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek
yetkilileri tarafından gösterilmesi, verilmesi, eklentilerine girme isteğinin yerine
getirilmesi zorunludur.
Madde 15. Şimdiden belirlenmiş bir alt kurul Disiplin Kuruludur. Disiplin
Kurulunun oluşumu, görev ve yetkileri:
A. Disiplin kurulu üç asil üç yedek üyeden oluşur. Adayların psikodramatist olması ve
en az 5 yıl eğitmen olarak çalışması zorunluluğu vardır. Genel kurulda genel kurulun
kararına göre açık veya gizli oyla seçilirler.Üyeler iki dönem için seçilirler.
B. Asil üyeliğe seçilenler aralarından bir başkan seçerler.
C.Asil üyelikten boşalma olduğu takdirde oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı
kadar yedek üye asil üyeliğe atanır.
15
D. Yönetim kurulu isteği ile toplanırlar.
E. Disiplin kurulu üyelerinin tarafsızlıklarını kuşkuya düşürecek bir durumun varlığı
halinde üyeler o durum için reddolunabilir. Ancak red isteminde bulunan kişi iddiasını
kanıtları ile bildirmek zorundadır. İnceleme yapılan kişilerle ilgili akrabalık, eğiteneğitilen ilişkisi bulunan üyeler kurula katılamazlar. Bu durumda yedek üyelerden
katılım olur.
F. Disiplin kurulunun kararları gizlidir ve yalnızca Yönetim Kurulu üyelerinin
bulunduğu toplantıda Yönetim Kuruluna bildirilir. Disiplin Kurulu çalışmalarını
sadece yönetim kuruluna bildirir. Yönetim Kurulu da, hakkındaki işleme ilişkin olarak
yalnızca üyeyi bilgilendirecektir. Dernek üyesi olmayan kişilere bu konuda bilgi
verilmez. Bu tüzük gereği bilgisi olanlar dışındaki kimselere gerekli açıklamalar ancak
yönetim kurulu onayıyla, başkan tarafından yapılabilir.
G.Disiplin kurulu, dernek yönetim kurulunun soruşturma açılmasına, konunun
değerlendirilmesine ilişkin kararı üzerine, gerekli incelemeyi yaparak, disiplinle ilgili
kararları vermek ve bu kararı yönetim kuruluna iletmekle sorumludur.Disiplin kurulu
kararları, dernek üyeleri arasında etik ilke
ve mesleki kuralların uygulanıp
uygulanmadığını izlemede, kurallara uyulmadığı zaman soruşturma ve yargılamada
nasıl çalışılacağını düzenlemek, verilecek cezayı göstermek ve dernek organlarınca
uygulanacak yöntemleri belirlemek üzere şekillendirilmiş bir “iç yönetmelik”ce
uygulanır.
Madde 16. Derneğin şubeleri, görev ve yetkileri ve dernek genel kurulunda nasıl
temsil edilecekleri:
A. Dernek gerekli görülen yerlerde şube açabilir. Şubeler, tüzel kişiliği olmayan,
dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev
ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu
olduğu dernek iç örgütüdür.
B. Dernek Yönetim Kurulunca yetkili kılınan en az 3 kişi tarafından şubenin açılacağı
yerin en büyük mülki amirine yazılı başvuruda bulunulur.
C. Bu yazıda kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, mesleği, uyruğu
ve şube adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden 2 örnek ile yetki
belgelerinin eklenmesi koşuldur.
D. Şubenin organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulundan
ibarettir. Genel kurul şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu beş asil beş
yedek, denetim kurulu ise üç asil ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan derneklerle ilgili diğer
hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.
E. Şube Genel Kurulları olağan toplantılarını Merkez Genel Kurulu toplantısından en
az 2 ay önce bitirmek zorundadırlar. Sonuç bildiriminin bir örneğini mülki idare
amirliğine ve dernek genel merkezine 30 gün içinde bildirmek zorundadırlar.
F. Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir.
Şubelerin yönetim ve genel kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her
16
20 üye için 1, arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’den az ise
bu üyeler için de 1 olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak şubeyi
temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
G. Genel merkez kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır, ancak
şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
H. Şubelerin yönetim ve denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim
veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevlerinden ayrılırlar.
Madde 17. Temsilcilikler açma:
A. Dernek gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim
kurulu kararıyla temsilcilik açabilir.
B. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi
tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.
C. Temsilcilik dernek genel kurulunda temsil edilmez.
D. Şubeler temsilcilik açamazlar.
Madde 18. Derneğin gelir kaynakları ve giderleri:
A. Üye ödentisi: Üyelerden yıllık olarak asgari net ücretin onda birini geçmemek
kaydıyla genel kurul tarafından belirlenen üyelik aidatı alınır. Bu miktarları değiştirme
yetkisi genel kuruldadır.
B. Şube ödentileri: Şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin belirlenen miktarı
her yıl genel merkeze gönderilir. Bu oranı değiştirme yetkisi genel kuruldadır.
C. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar
D. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış
ve yardımlar
E. Dernek tarafından tertiplenen çay, yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser,
spor yarışması ve konferans gibi toplantılardan sağlanan gelirler
F. Derneğin mal varlığından gelen gelirler
G. Mevduat faizleri
H. Dernekçe hazırlanan ya da satış hakkı derneğe bırakılan bilimsel yayınlardan,
kitaplardan, kartpostallardan, broşürlerden, CD’ lerden vb. elde edilen gelirler
İ. Diğer gelirler
Derneğin giderleri şunlardır:
A. Personel giderleri
B. Yolluklar
C. Hizmet alımları
D. Tüketim malları ve malzeme alımları
E. Demirbaş alımları
F. Posta, kargo, telefon gibi iletişim giderleri
G. Yayınlar ve telif ücretleri
H. Diğer giderler
17
Madde 19. Gelir ve giderlerde usul:
A. Dernek gelirleri (Dernekler Yönetmeliği EK – 17’de örneği bulunan) “Alındı
Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığıyla tahsili halinde banka
tarafından düzenlenen dekont ve hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
B. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi
harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü
maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği
EK- 13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
C. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz ve hizmet
teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK- 14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim
Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz
mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK- 15’te örneği bulunan) “Ayni
Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
D. Alındı Belgeleri:
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler
Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya
bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere
kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek
adına tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve
toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili
hükümlerine göre hareket edilir.
E. Yetki Belgesi:
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek
suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık
kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği
bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha düzenlenerek, dernek yönetim
kurulunca onaylanır. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca,
on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki
belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye
başlayabilir.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler
Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
F. Belgeleri saklama süresi:
Defterler hariç olmak üzere, dernekler tarafından kullanılan alındı belgeleri,
harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak
üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle
saklanır.
18
Madde 20. Derneğin defter tutma esasları:
A. Dernekte işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2009
yılı için 600 Bin TL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak
bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki
hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren
işletme hesabı esasına dönülebilir.
B. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço
hesabı esasına dönülebilir.
C. Derneğin ticari işletme açması durumunda, bu ticari işletme için ayrıca Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
D. Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa
uygun olarak tutulur.
Madde 21. Dernekte tutulacak defterler:
A. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler
A.1. Karar defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere
yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
A.2. Üye kayıt defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe
giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat
miktarları bu deftere işlenir.
A.3. Evrak kayıt defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu
deftere kaydedilir. Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları
dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evraklar çıktısı alınmak
suretiyle saklanır. Gerekirse konuya göre bir sistematik kullanılabilir.
A.4. Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile
kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların
kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
A.5. İşletme hesabı defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık
ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
A.6. Alındı belgesi kayıt defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu
belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade
ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
B. Bilanço esnasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir
B.1. Yukarıda belirtilen kayıtlı defterler (1, 2, 3, 4 ve 6. bentlerdeki ) bilanço
esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
19
B.2.Yevmiye defteri, Büyük defter ve Envanter defteri: Bu defterlerin tutulma
usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına
verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
C. Defterlerin tasdiki
Dernekte tutulması zorunlu olan defterler, kullanılmaya başlanmadan önce il
dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına
sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço
esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin,
kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
D. Gelir tablosu ve bilanço düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık)
(Dernekler Yönetmeliği EK- 16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir.
Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık),
Maliye Bakanlığınca yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas
alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Madde 22. Derneğin borçlanma usulleri:
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyması
halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve
hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu
borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği
ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Madde 23. Derneğin İç Denetimi:
A. Dernekte genel kurul, yönetim kurulu ya da denetim kurulu tarafından iç denetim
yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.
B. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim
yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
C. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.
Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya
bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Madde 24. Tüzüğün ne şekilde değişeceği:
A. Tüzük değişikliği genel kurur kararı ile yapılabilir.
B. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy
kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması
sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim, denetim kurulları üye toplam
20
sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli karar çoğunluğu,
toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür.
C. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık oyla yapılır.
Madde 25. Derneğin Feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli :
A. Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
B. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için gerekli sayı genel kurula
katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üye sayısının 2/3’üdür.
C. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık oyla yapılır.
D. Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi
son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe
ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği
tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde, bütün işlemlerde dernek adında
“Tasfiye Ankara Psikodrama Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata
uygun olarak deneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini başından sonuna
kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler.
İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve
banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir
tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur
ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması
durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların
ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere
devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki
amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
E. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri,
mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay
içinde tamamlanır.
F. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını
müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek
merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye
tutanağının da eklenmesi zorunludur.
G. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri
saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter
ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
Madde 26. Bildirim Yükümlülükleri:
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler
A. Genel kurul sonuç bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde yönetim ve
denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler
Yönetmeliği EK- 3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim
kurulu başkanı tarafından ilgili mülki amirliğe bildirilir.
Genel kurul sonuç bildirimine,
21
A.1.Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel
kurul toplantı tutanağı örneği
A.2.Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni
şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca
imzalanmış örneği eklenir.
B. Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler
Yönetmeliği EK- 26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle
mülki idare amirliğine bildirilir.
C. Yurtdışından yardım alma bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan
önce (Dernekler Yönetmeliği EK- 4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma
Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu
karar örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile
yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgelerin bir örneği de
eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce
bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
D. Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte yürütülen ortak projelerle ilgili bildirim
Derneğin görev alanlarına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü
ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler
Yönetmeliği EK – 23’de gösterilen) “Proje bildirimi” de eklenerek, protokol tarihini
izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
E. Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği
EK- 24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” genel kurul toplantısı
dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK25’te belirtilen) “Dernek Organlarında Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle,
değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Madde 27. Hüküm eksikliği:
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Türk Medeni Kanunu, 5253 sayılı Dernekler
Kanunu, 31.03.2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış 25772 sayılı Yeni Dernekler
Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Madde 28. Dernek, kendisi ile aynı alanda çalışan ve/veya kendi amaçları ve etkinlik
alanları ile örtüşen diğer dernekler ile federasyon kurabilir ve/ veya kurulmuş bulunan
bir federasyona üye olabilir.
22
Madde 29. Eğitim Yeterlik Kurulu Oluşumu, Görev ve Yetkileri
Eğitim Yeterlik kurulu. o ilde, eğitim rehberindeki ölçütleri karşılayan eğitici ve
yardımcı eğiticilerin tümünden oluşur.
Eğitim Yeterlik Kurulu Görev ve Yetkileri
1.
Psikodrama eğitimindeki yeterliğin ve standardizasyonun temel ilkelerini
yerleştirmek, oluşturmak ve geliştirmek.
2.
Psikodrama eğitimi süresince işlenmesi gereken uygulamalı ve kuramsal eğitim
programının eğitim rehberi doğrultusunda uygulanmasını sağlamak.
3.
Psikodrama öğrencisinin eğitim süresince öğrenmesini sağlamak, izlemek ve
değerlendirmek için bir “karne” oluşturmak.
4.
Psikodrama eğitimi verilen derneklerde, eğitici sayı ve yetkinliği, alt yapısının
yeterliği, hizmet sunumunun iyi ve sistematik bir biçimde düzenlenmiş olması, eğitim
ortamının uygunluğu, tez konularında danışmanlık verme koşullarının sağlanmış
olduğunu kesinleştirmek.
5.
Eğiticilerin ve psikodrama öğrencilerinin sürekli mesleki gelişim programlarına
katılımını özendirmek (kongreler, psikodrama günleri,temalı eğitici eğitim çalıştayları,
grup çalışmaları) ve izlemek.
6.
Eğitimin değerlendirilmesi ile ilgili yöntem geliştirmek (geribildirimler, süreç,
değerlendirme vs.)
Bu tüzük 29 maddeden ibarettir.
23
Download

tüzük - Ankara Psikodrama Derneği