Minyatür Sanatı
Çağlayan, N. (1995). 16. yüzyıl Osmanlı Dönemi Minyatür Sanatı ve Kanuni
Dönemi Minyatür Sanatçısı Matrakçı Nasuh.
Tahir, H., & Behzad, Z. (1953). "Minyatür'ün Tekniği". Ankara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, (1), 29-32,
Gülensoy, B. (1962). "Türk Minyatür Sanatı Üzerine". Türk Kültürü, (411),
439-442,
Yetkin, S. K. (1954). "Türk Minyatürü". Kültür Dünyası, (4), 9-11,
İnal, G. (1995). Türk Minyatür Sanatı. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi
Yayınları.
Yalçın, Ş. (1995). Levni Minyatürlerinde Kadın figürleri.
Ünalır, J. (1976). "Türklerde Minyatür Ve Resim Sanatı". Askeri Tarih Bülteni,
(42), 116-128,
Atasoy, N. (1972). Türk Minyatür Sanatı Bibliyografyası. İstanbul: .
Yetkin, S. K. (1953). "İslam Minyatürünün Estetiği". Ankara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, (1), 33-39,
Uyguner, M. (1966). "Türk Minyatürleri". Dost Dergisi, 33 (671), 13-14,
Yaman, B. (2008). "Türk Minyatür Sanatında Cennet". Belleten, LXXII (263),
141-154,
And, M. (2002). Osamalı Tasvir Sanatları :minyatür. İstanbul: İş Bankası Kültür
Yayınları.
Renda, G. (1984). "Siyer-i Nebi Minyatürleri Ve Osmanlı Resim Sanatındaki
Yeri". Tarih ve Toplum, 2 (7), 23-25,
Bektaşoğlu, M. (1962). "Minyatür Ustası Ömer Faruk Atabek ile Röportaj".
Diyanet, (Aralık), 43,
Binark, İ. (1978). "Türkler'de Resim ve Minyatür Sanatı". Vakıflar Dergisi, (12),
271-290,
Öğütmen, F. (1966). 12-18. Yüzyıllar Arasında Minyatür Sanatından Örnekler.
Ankara: Güzel Sanatlar Yayınları.
Ögel, B. (1955). "Topkapı Sarayı Müzesinde Bulunan İki Minyatür Albümü
Hakkında Notlar". Tarih Vesikaları Dergisi, 1 (16), 135-140,
Behzad, H. (1953). "Minyatür Tekniği". Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, (1), 24-43,
Nigâr, M. M. (1963). "Türk Minyatürcülüğü". Forum Dergisi, 16 (229-230),
18-19,
Şahinoğlu, Z. R. (1995). Osmanlı Minyatürlerinde mekan.
Yurdaydın, H. G. (1957). "Başlangıcından XIII. Yüzyıl Sonlarına Kadar
Müslüman Minyatürü". Yıllık Araştırmalar Dergisi, (II), 181-192,
Çığ, K. (1959). "Türk - İslam Eserleri Müzesindeki Minyatürlü Kitapların
Kataloğu". Şarkiyat Mecmuası, 3 (), 50-90,
Sanin, D. (1983). Minyatür Sanatının Sosyo-Kültürel Temelleri ve Surname-i
Hümayun.
Erke, A. (1997). Minyatürlerle Anadolu'dan Efsaneler. Ankara: Kültür Bakanlığı.
Cumbur, M. (1968). "Türk Kitap Sanatlarına Ve Minyatürlerine Genel Bir
Bakış". Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, XVII (2), 75-82,
And, M. (2008). Minyatürlerle Osmanlı İslam Mitologyası. İstanbul: Yapı Kredi
Yayınları.
Bayram, S. (1981). "Musavvir Hüseyin Tarafından Minyatürleri Yapılan ve
Halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi´nde Muhafaza Edilen Silsile-Name".
Vakıflar Dergisi, (13), 253-338,
Aslanapa, O. (1962). Türk Sanatı, Selçuk ve Osmanlı Devri Halıları Çinileri ve
Minyatür Sanatı. İstanbul: .
Ünver, S. (1953). "Ernest Kühnel:Doğu İslâm Memleketlerinde Minyatür". Türk
Dili, 2 (18), 379-383,
Açıkgöz, N. (1996). "Leylâ ile Mecnûn Minyatürleri". Fuzulî Kitabı, 249-272.
İstanbul: .
Özsezgin, K., Atar, A., Katı, A., & Renda, G. (1993). "Türk Minyatür Sanatı".
Türk Plastik Sanatlar Tarihi, . Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
Behzad, H. (1953). "Minyatürün Tekniği". Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, (1), 29-32,
Binark, İ. (1962). "Türklerde Minyatür Sanatı". Türk Kültürü, VIII (92), ,
Elmas, H. (1992). "Osmanlı Dönemi Minyatür Sanatı'nın Kaynak ve Özellikleri".
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (), 249-256,
Burke, P. (2003). Afişten Heykele Minyatürden Fotoğrafa Tarihin Görgü
Tanıkları. İstanbul: Kitap Yayınevi.
Tanındı, Z., & Çağman, F. (1979). Topkapı Sarayı Müzesi İslâm Minyatürleri.
İstanbul: .
Renda, G. (1979). "XVIII. Yüzyılda Minyatür Sanatı". I. Milletlerarası Türkoloji
Kongresi (İstanbul, 15-20.X.1973) Tebliğler, 839-862. İstanbul: .
Tanındı, Z. (1993). "Türk Minyatür Sanatı". Türk Sanatı, 407-420. İstanbul,:
Remzi Kitabevi;.
Mahir, B. (1999). "Türk Minyatürlerinde Hil'at Merasimleri". Belleten, LXIII
(238), 745-754,
(1995). Osmanlı Minyatüründe Mekan.
Bektaşoğlu, M. (). "Minyatür Sanatı". Diyanet Çocuk, (Ekim), 29,
Mahir, B. (2005). Osmanlı Minyatür Sanatı. istanbul: Kabalcı Yayınevi.
Bayram, S. (1994). "Türk Hat,Yazı-Resim,Cilt,Tezhip ve Minyatür Sanatı İle
İlgili Seçilmiş Bibliyografya". Vakıflar Dergisi, (23), 321-344,
Kivi, S. H. (). 15. ve 16. Yüzyıl Osmanlı Minyatürlerindeki Halılar ve Kuyafetler
Kivi, S. H. (). 15. ve 16. Yüzyıl Osmanlı Minyatürlerindeki Halılar ve Kuyafetler
Üzerine Bir Araştırma.
(1975). Minyatürlerle Gemiler. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
(1956). Unesco Dünya Sanat Koleksiyonu, İran Minyatürleri, İmparatorluk
Kütüphanesi. İran: Unesco.
Nigâr, M. M. (1961). "Unesco'nun Türk Minyatürleri Albümü Üzerine". Forum
Dergisi, 14 (185), 17-18,
Aslanapa, O. (1977). "XIV. Yüzyılda Minyatür Sanatı". Yüzyıllar Boyunca Türk
Sanatı (14. Yüzyıl), 53-5. Istanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Keskioğlu, O. (1961). "İslâmda Tasvir ve Minyatürler". Ankara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, (9), 25-41,
Ögel, S. (1993). "Osmanlı Minyatürlerinde Zaman-Mekan ve Hareket İlişkileri
Üzerine Gözlemler". Sanat Tarihinde İkonografik Araştırmalar, 363-378.
Ankara: Edebiyat Fakültesi.
Mahir, B. (2006). "Osmanlı Minyatür Sanatı". Yeni Türkiye Dergisi, 12 (29-30),
251-255,
Ronda, G. (1979). "XVIII. Yüzyılda Minyatür Sanatı". I. Milletlerarası Türkoloji
Kongresi (İstanbul, 15-20.X.1973) Tebliğler, 830-863. İstanbul: .
Eyuboğlu, S. (1977). "Yabancı Gözüyle Türk Minyatürleri". Milliyet Sanat
Dergisi, (226), 9-10,
(1990). Siyer-i Nebi Minyatürlerinde Farklı Üslublar ve Sanatçıları.
Download

Dışa Aktar - Türkiye Kaynakçası