ERC RESUSİTASYON 2005
REHBERİ
(DEĞİȘİKLİKLERİN ÖZETİ)
Dr. ONUR KOYUNCU
HATAY DOGUM VE COCUK BAKIMEVİ
1
2
Erken arama
Erken KPSR
Erken defibrilasyon
Zaman - Serebral Perfüzyon
KPSR’e bașlanmazsa
0 – 4 dk. Beyin hasarı yok
4 – 10 dk Beyin hasarı bașlar
> 10 dk
Geri dönüșümsüz hasar
Pozisyon verme
Kazazedeye genellikle yüz yukarı (supin)
pozisyon verilir
İstisna:
◦ Gebe hasta → Sol lateral pozisyon
Havayolu
Solunum
Dolaşım
Hava Yolu ve Solunum kontrolü
Bak
Dinle
Hisset
Hava Yolunu Açma
Temel Hava Yolu Açma Metodları
◦
◦
◦
◦
Ağız içi temizliği
Baș geri-çene yukarı
Çene kaldırma
Heimlich manevraları
İleri Hava Yolu Açma Metodları
SOLUYORSA...
Güvenli (Recovery) Pozisyon
Hastanın yan tarafında
diz üstü çökünüz ve her
iki bacağının düz bir
şekilde durmasını
sağlayınız.
Güvenli (Recovery) Pozisyon
Size uzakta olan
kolunu göğüs kafesini
çaprazlayacak şekilde
ve elini size yakın olan
omzuna doğru; avuç içi
yere, el sırtı hastanın
yanağına bakacak
şekilde yerleştiriniz.
Güvenli (Recovery) Pozisyon
Yanağın yanındaki el ve
bacağından tutarak hastayı
yana doğru çevrilir
Üstte kalan bacağı,hem kalça
hem diz eklemi dik açı
yapacak șekilde ayarlanır
Güvenli (Recovery) Pozisyon
Hastanın durușunu resimde
görünen șekille uygun hale
getirip güvenli (recovery)
pozisyonunu sağlamıș oluruz.
Kurtarıcı Soluk
n
e
n
u
m
z
u
u
n
s
u
l
Her kurtarıcı soluk 1osn
n
u
s
g
z
y
i
u
s
r
u
n
süreyle e
verilmeli
ve
e
n
i
t
o
n
i
y
b
Y
s
i
e
r
ı
z
b
d
o
e
ı
l
p
ekspirasyona
zaman
s
a
e
k
m
n
sı
a
e
ç
m
l
ş
u
verilmeli ba
t
u
n
u
u
ğ
u
d
l
o
Dolașım
Sadece sağlık personelinin
nabız kontrolü yapması önerilir
Diğer TYD uygulayıcıları
Dolașım
Farklı yașlarda kompresyon
Erişkin (8 yaş üstü)
Çocuk (8 yaşa kadar)
İnfant (1 yaşın altında)
Erișkin Temel Yașam Desteğinde Değișiklikler
Hastanın bilinci kapalı (uyarılara tepki vermiyor)
Normal nefes almıyorsa,
KPR'a bașlama kararı
verilir.
KPR’ yi uygulayacak kișilere, kaburga kenarından takiple kalp masajı yapılacak
yeri saptama metodu yerine;
Daha fazla zaman kaybetmeden ellerini tam göğüsün ortasına yerleștirmeleri
gerektiği öğretilmelidir.
Her bir yapay solunum süresi 2 saniye yerine 1 saniyeye indirilmiștir.
Kardiyak arrest gelișmiș olan tüm erișkinler için kompresyon/ventilasyon
oranı 30:2'dir.
Profesyonel olmayan kișilerce çocuklarda uygulanacak olan oran da 30:2
olmalıdır.
18
Erișkin hasta için bașlangıçta verilen 2 adet yapay
solunum uygulaması terk edilmiștir!
Kardiyak arrest geliștiğinde hemen 30 kompresyon
uygulamasına bașlanmalıdır.!!
19
Otomatik Eksternal Defibrilasyonda Değișiklikler
Kamuya açık alanlarda OED kullanımı,
İki yıl içinde bir olgudan fazla kardiyak arrest beklenen
ortamlar için önerilmektedir.
Tek bir defibrilasyon șoku (en az 150 J bifazik veya 360 J
monofazik) uygulandıktan sonra VF’ un sonlanıp sonlanmadığı
veya nabız veya diğer yașamsal bulgular kontrol edilmeden,
Hemen 2 dakika süreyle kesintisiz olarak KPR’ a devam edilir
20
İleri Yașam Desteği Amaçları
Erken
ve etkin ventilasyon
Erken
ve etkin dolașım
Monitorizasyon
Parenteral
ile aritmilerin tanınması
ilaçların uygulanması
Erișkin İleri Yașam Desteğinde Değișiklikler
Defibrilasyon Öncesi KPR
•
Defibrilatörü olan sağlık personeli tarafından müdahale edilen, hastane-dışı
kardiyak arrest
olgularında, personel kardiyak arreste şahit olmamış ise defibrilasyon öncesi 2
dak. Süreyle
(5 kez; 30:2 ) KPR uygulanmalıdır.
Eğer sağlık personeli hastane-dışı arreste şahit olmuş ise defibrilasyon
geciktirilmemelidir.
Hastane-içi kardiyak arrestte de defibrilasyon geciktirilmemelidir.
22
Ritm ?
Ritm ?
Ritm ?
Defibrilasyon
Asistolide DEFİBRİLE edilmez
Erișkinde en sık arrest nedeni...
Ani
kardiak ölüm
◦ Ventriküler fibrilasyon
◦ Nabızsız Venriküler Tașikardi
◦ Nabızsız Elektriksel Aktivite
◦ Asistoli
Defibrilasyon Stratejisi
Ventriküler fibrilasyon/nabızsız ventriküler tașikardi de
(VF/nzVT) tek bir șok uygulanıp hemen ardından KPR'a devam
edilmelidir (30 kompresyona 2 ventilasyon). Bu arada ritm veya
nabız değerlendirilmemelidir. Ritm 2 dak. süren KPR sonrası
kontrol edilmeli ve gerekiyorsa bașka bir șok uygulanmalıdır.
Bifazik defibrilatörler için önerilen bașlangıç enerjisi 150-200 J
'dür. İkinci ve sonraki șoklar için enerji 150-360 J olmalıdır.
Monofazik defibrilatör kullanılırken ilk ve sonraki șoklar için
önerilen enerji 360 J 'dür.
28
İnce VF
Ritmin asistoli mi yoksa ince VF mu olduğu șüpheli ise defibrilasyon
YAPILMAMALIDIR; onun yerine göğüs kompresyonuna ve ventilasyona
devam edilmelidir.
Adrenalin (epinefrin)
VF/VT
İkinci șok sonrası VF/VT devam ediyorsa 1 mg adrenalin verin.
VF/VT inatçı olarak devam ediyorsa her 3-5 dakikada bir adrenalini tekrar
edin.
Nabızsız elektriksel aktivite / asistoli
Damar yolu erișimi sağlanır sağlanmaz 1mg IV adrenalin verin, spontan
dolașım geri gelinceye kadar (ROSC-return of spontaneous circulation) her
3-5 dakikada bir 1mg tekrarlayın.
29
Antiaritmik İlaçlar
Üç șoktan sonra VF/VT hala devam ediyorsa, IV bolus olarak
300 mg Amiodaron(= Cordaron amp.) verin. Tekrarlayan veya
dirençli VF/VT için 150 mg'lık bir doz daha verilebilir; ardından
900 mg 24 saat içinde infüzyon șeklinde devam edilebilir.
Amiodaron yok ise, alternatif olarak lidokain (= Aritmal amp.)
1 mg/kg dozunda kullanılabilir. Ancak önceden amiodaron
verilmiș ise lidokain verilmez. İlk saat içinde 3 mg/kg 'lık total
doz așılmamalıdır.
30
Kardiyak Arrest için Trombolitik Tedavi
Kardiyak arrest nedeninin șüpheli veya tanısı konmuș pulmoner
emboliye bağlı olduğu düșünülüyor ise trombolitik terapi
kullanımını düșünün. Standart resusitasyona yanıt vermeyen ve
arrest nedeni olarak akut tromboz șüphesi olan erișkinlerde de
tromboliz düșünülmelidir. Devam eden KPR, tromboliz için
kontrendikasyon olușturmaz.
KPR sırasında trombolitik ajanlar verildiğinde KPR
uygulamasına 60-90 dakika süre ile devam etmeyi düșünün.
31
Resusitasyon Sonrası Bakım - Terapötik Hipotermi
Bilinci kapalı ama spontan dolașımı olan, hastane-dıșı, VFkökenli, erișkin, kardiyak arrest geçirmiș hastaları 12-24 saat
süre ile 32-34 0C’ye kadar soğutulmalıdır.
Bilinç kaybı ama spontan dolașımı mevcut, hastane dıșı, șok
uygulamasını gerektirmeyen bir ritm kökenli, kardiyak arrest
geçirmiș erișkin hastalarda veya hastane-içi kardiyak arrestli
erișkin hastalarda hafif hipotermi yararlı olabilir
32
33
Pediyatrik Yașam Desteğinde Değișiklikler
Pediyatrik Temel Yașam Desteği
Profesyonel olmayan kurtarıcıların veya tek bir kișinin tanık olduğu pediyatrik
kardiyak arrest durumunda 30 kompresyon 2 ventilasyon oranı kullanılır.
Resusitasyona 5 adet kurtarma solunumu ile bașlanır ve erișkin TYD’ de öğretildiği
gibi 30 kompresyona 2 ventilasyon oranı ile devam edilir.
İki veya daha fazla profesyonel kurtarıcının varlığında puberte öncesi çocuklarda
15:2 oranı kullanılır.
Pubertenin bașlangıcının kesin olarak belirlenmesi hem yersiz hem de gereksizdir,
kurtarıcı hastanın çocuk olduğunu düșünüyorsa pediyatrik kuralları uygulamalıdır.
İnfantlar için (1 yașından küçük) kompresyon tekniği değișmemiștir. Tek kurtarıcı
varlığında iki-parmak kompresyonu , iki veya daha fazla kurtarıcı varlığında ise göğsü
çevreleyen iki bașparmak tekniği kullanılır.
1 yaștan büyük çocuklarda tek veya çift el tekniğine ilișkin bir ayrım yoktur.
Kurtarıcının tercihine göre tek veya çift el tekniği kullanılabilir.
34
Farklı yașlarda kompresyon
Erişkin (8 yaş üstü)
Çocuk (8 yaşa kadar)
İnfant (1 yaşın altında)
Pediyatrik Temel Yașam Desteği
Yabancı cisme bağlı havayolu obstrüksiyonunu gidermek için:
Bilinç kaybı olan çocuk veya infantta, 5 adet kurtarma solunumu
uygulanmalı yanıt alınamaması durumunda dolașım durumu
değerlendirilmeksizin göğüs kompresyonları ile resusitasyona
devam edilmelidir.
36
Pediyatrik İleri Yașam Desteği
1 yașından büyük çocuklarda OED kullanılabilir. 1 ila 8 yaș arasındaki
çocuklar için elektriksel çıkıș azaltıcıları (attenuator) önerilir.
Laringeal maske havayolu, kullanımı konusunda deneyimli kurtarıcılar için
kabul edilebilir ilk havayolu aracıdır.
Hastane içinde, akciğer kompliansının kötü olması, yüksek havayolu direnci
veya glottik hava kaçağı gibi durumların varlığında kaflı endotrakeal tüp
yararlı olabilir. Kaf basıncı düzenli olarak kontrol edilmeli ve basınç 20
cmH20'yun altında olmalıdır.
Kardiyak arrestte hiperventilasyon zararlıdır. İdeal tidal volüm göğüs
duvarını makul miktarlarda kaldıracak kadar olmalıdır.
Manuel defibrilatör kullanılırken ilk ve takip eden șoklar için 4 J/kg’ lık
(bifazik veya monofazik dalga formu) bir enerji kullanılmalıdır.
37
Asistoli, Nabızsız Elektriksel Aktivite (NEA)
Adrenalin 10 mcg/kg dozunda her 3-5 dakikada bir
tekrar edilerek İV veya intraosseöz yoldan
uygulanmalıdır.
Damar yolu mevcut değil ve hasta entübe ise İV veya
intraosseöz yol sağlanıncaya kadar endotrakeal yoldan
100 mcg/kg dozunda verilebilir.
38
Defibrilasyon Stratejisi
Ventriküler fibrilasyon/nabızsız ventriküler tașikardi(VF/VT)
varlığında tek bir șok uygulanmalı, hemen ardından KPR'a
devam edilmelidir (15 kompresyona 2 ventilasyon). Ritim ve
nabız bu arada kontrol edilmemelidir. Ritim 2 dak. süren KPR
sonrası kontrol edilmeli ve gerekli ise ikinci șok uygulanmalıdır.
İkinci șok sonrası VF/VT devam ediyorsa Adrenalin 10 mcg/kg
uygulayın.
VF/VT hala devam ediyorsa her 3-5 dakikada bir adrenalin
uygulamasını tekrarlayın.
39
Isı Kontrolü
Kardiyak arrest sonrası ateși agresif olarak tedavi
edin.
Kardiyak arrest sonrası spontan dolașımı olan ancak
koma durumu devam eden çocuklar 12-24 saat süre
ile beden ısısı 32-34 0C olacak șekilde soğutulmaktan
yarar görebilirler. Bu hafif hipotermik dönemden
sonra çocuk saatte 0.25 ila 0.5 C/saat hızında yavaș
olarak ısıtılmalıdır.
40
Yenidoğan Resusitasyonu
Yenidoğanı ısı kaybından koruyun. Prematüre bebeklerin bașı ve bedeni , bebek
daha kurulanmadan plastik folyo ile (yüz dıșarıda kalacak șekilde) sarılmalıdır. Sarılan
bebek ıșıyan ısı kaynağının altına bu șekilde yerleștirilmelidir.
Ventilasyon: ilk birkaç nefes akciğer ekspansiyonuna yardımcı olabilmek için 2-3
saniye sürecek șekilde verilmelidir.
Adrenalin için trakeal yol önerilmemektedir. Trakeal yol kullanılacaksa 100mcg/kg
dozu kullanılmalıdır.
Doğum sırasında, henüz bebeğin bedeni dıșarı çıkmadan burun ve ağızdan
mekonyum aspirasyonu (intrapartum aspirasyon) yararlı değildir ve
önerilmemektedir.
Standart resusitasyon, doğumhanede %100 oksijen ile yapılmalıdır. Ancak daha
düșük konsantrasyonlar da kabul edilebilir.
41
Yeni doğanda
İki parmak metodu
Doğru
Göğüs Kompresyonu
Yanlış
Bastır
Bırak
Kalp
Yeni doğanda (Thumb metodu)
Göğüs Kompresyonları
Thumb metodu
Yan yana
Doğru
Sternuma baskı
Yanlış
Kotlara bası
GATA AİLE HEKİML
İleri Yașam Desteği İlaçları
Adrenalin
Atropin
Amiodarone
Lidokain
Magnezyum
Bikarbonat
45
Download

erc resus tasyon 2005 rehber i