SERTiFiKA
8s139
Bu sertifika agaftda adrgegen kurulu5a UDEM Uluslararasr Belgelendirme Denetim Efitim
Merkezi San. ve Tic. Ltd. $ti. tarafrndan verilmigtir. Referans ahnan standartlar
TS EN ISO 13485:2003 ve EN
L3485:2ot2'dir
UEurlu Diggilik Grda Endiistri ve ingaat
Uriinleri San. ve Tic. Ltd. $ti.
Kalfa Koyri 3.Qanh Sok. No:50/7L
ugAK / runriyr
ISO 1348532003
Kapsam: Dental alagtm, DENTindex CAST-N Ni-Cr Ceramic Alloy, DENTindex CASTCO Co-Cr
Ceramic Alloy, DENTindex CASTCC Co-Cr Partial Denture, Alloy Uretimi
Belgelendirme Denetim Tarihi
TescilTarihi
Yeniden Basrm Tarihi
Gegerlilik Tarihi
14.05.2014
L2.II.2OT4
LL.tt.2017
UDEM Uluslararasr Belgelendirme
Denetim ESitim Merkezi
San. ve Tic. Ltd. gti. Onayr
UDEM Uluslararast Belgelendirme Denetim Elitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Umited Sirketi bu belge ile adr gegen kurulugun yukarrdaki
standardtn Sartlarrna uygun bir ydnetim sistemine sahip oldulunu belgeler. Sistem etkin bir gekilde siirdiiriildiikge ve g<izetim denetimleri
zamanrnda yaptldtfit miiddetge bu belge tescil tarihinden itibaren 3 yrl boyunca gegerlidir.. Belgenin gegerlilili www.udemltd.com.tr
http://www.ias-anz.com.au. internet sayfasrndan kontrol edilebilir. Bu belgenin miilkiyet hakkr UDEM Uluslararasr Belgelendirme Denetim
Eiitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi' ne aittir ve istenildilinde iade edilmelidir.
Adres: Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No:10 Cankaya -Ankara -TURK|YE
Tel: +90 3L2 M3 03 90 (pbx) Fak,t +9O 3!2 443 03 76
E-posta: info@ udemltd.com.tr Web: www. udem ltd.com.tr
SERTiFiKA
8s139
Bu sertifika agafitda adrgegen kurulu5a UDEM Uluslararasr Belgelendirme Denetim Efitim
Merkezi San. ve Tic. Ltd. $ti. tarafrndan verilmigtir. Referans ahnan standartlar
TS EN ISO L3485:2003 ve EN
13485:2Ot2'dir
U$urlu Diggilik Grda Endiistri ve in$aat
Urtinleri San. ve Tic. Ltd. $ti.
al
Kalfa Koyti 3.Qanh Sok. No:50/7L
u$AK / TURKIYE
ISO 1348532003
Kapsam: Dental alagrm, DENTindex CAST-N Ni-Cr Ceramic Alloy, DENTindex CASTCO Co-Cr
Ceramic Alloy, DENTindex CASTCC Co-Cr Partial Denture, Alloy Uretimi
Belgelendirme Denetim Tarihi
TescilTarihi
Yeniden Basrm Tarihi
Gegerlilik Tarihi
r4.o5.2014
L2.TL.2OT4
rr.r!.2017
UDEM Uluslararasr Belgelendirme
Denetim Eiitim Merkezi
San. ve Tic. Ltd. gti. Onayr
UDEM Uluslararast Belgelendirme Denetim Elitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi bu belge ile adr gegen kurulugun yukarrdaki
standardln Sartlarrna uygun bir ydnetim sistemine sahip oldulunu belgeler. Sistem etkin bir gekilde s0rdiiriildiikge ve g6zetim denetimleri
zamanrnda yaptldtpt miiddetge bu belge tescil tarihinden itibaren 3 yrl boyunca gegerlidir.. Belgenin gegerlilipi www.udemltd.com.tr
http://www.ias-anz.com.au. internet sayfasrndan kontrol edilebilir. Bu belgenin mUlkiyet hakkr UDEM Uluslararasr Belgelendirme Denetim
Eiitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited $irketi' ne aittir ve istenildilinde iade edilmelidir.
Adres: Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No:10 Qankaya -Ankara -TURK|YE
Tel: +90 312 M3 03 90 (pbx) Faks: +9O 312 443 03 76
E-posta: info@ udemltd.com.tr Web: www. udem ltd.com.tr
Download

ISO 13485 - Dentindex