O'r4
YILIN KAMPANYASI KARADENIZ TURU
www.kirazp lasli
k.
com.tr
-Or .
^
.r.-^.
o
KlRaz pt€STlK
!
ELEKTR|K BoRULARI iMALArl
-
o
O
.
istanbul B0tge
Adres:Per,;aTic
!L-3,62"
Adres:
'5
[c:6/: I li]k::- '
TeL U 27'r'U:l rll
Eski$ehir Merkez
Eerr 00n0tUm
E
3.rk(8 \.r i59
.'
". .tar.Lrl TeL il2
st.l.i:jir-'
i\i
rq riSk lil26ii t.k;ei '
IeI1122:1
Eskigehir Fabrika
22:226
irit
8 32TeL
ll
r:22ll5!
12
Adres: Ea[yr Sar
[jr.-
2 [:r.!t.i
Te[:|2l:Ii[,:
Adres:hkc 3a'!::[6 F.:k Lr
(>FeraHa-r
GER
I
DONU5U
M p L A s T I K s A N . T i c. LT D.
STi
flrlii/1(i/{(ryrfrrxuu
qoRUM - AMASYA - SAMSUN - oRDU - ciRxsuN - TRABZoN _ RizE _ HopA _ BATUM
2t - 25 MAyrS
5o|
6Unij Eskigehir den 21:00 'de Mustofa kemol
Atatijrk cod. Ferhat elekirik ltd.sti.
<in nden hareket Sabah 06:00 sootlarinda Somsun'o varr5.
corsombo: ORDU
-
GIRESUN
-
TRABZON
- dOaNe
Kqrodeniz sohil yolunu tokiben Kqrodeniz'in incisi Unye izerinden Ordu'yo varrg. Ordu kentinin
sambolij olan Boztepe ye Qktnah $u Orduya Bakmah saziiniin mek6nr olon 550 metre yiiksaklile sohrp
Boztepelye grkryoruz. Ordu'yu
ve
Korodeniz'i oyoklorrmrzrn oltrndo hissedeceiiz. Egsiz Korodentz
fotolrcflcmo imk6nr ordrndon. Ordu'don ayslarok
frndrfrn ve kirszrn vctonr olan 6iresun'o ulogryoruz. 6iresun'dcn gegerken bir yonrmrzdo yokrn
torihimizin bir porEosr. milli miicodalenin kohramanlarrndon Topol Osmon'rn mezqpnrn da iginde
bulundufu Giresun Kolasi ( Ponoromik ), diier tcrafrmrzdo ise Konodeniz'in tek odasr olon Giresun
Adosrnl ( Ponoromik ) g\rerek AkEoobot o ulogryoruz. olle yemeji molasrnrn ordrndcn Trobzon,o
vonryoruz. 13.yy do r. Monuel Komnenos zomonrndo yoprlmrg, 1461 yrhnda Fotih sulton Mehhetin
Trabzon'u olmasrylo comiye eevrilmif, 1964 tarihinde miizeye Eevrilmis Kommenos Devletinin 6hemti
monzorostnda a|nocok soboh kohvaltrsr ve Ordu'yu
eserlerinden biri olcn Ayosofyc Muzesini geziyoruz. rro'zon merkezde kugtik bir gezinli yaptp
Trobzon'o hos olon Telkori Soncttnrn iirneklerini girebilece|imiz ve sofrn olobilecejimiz Telkori
Atdlyesi ve Molozosr gezisinin crdrndan soluksu Mevkiine dolru yolo gtkryoruz, burada Lizi bir Zo.yy
Sohaseri olon Atotiirk KdSkii kanSrhyor. Ulu Onder bu ktigkte 1934 ve 1937 yrllorrndc iki kez kalmrg,
vosiyetinin bir ktsmrnr dq bu k65kte yoznrstrr. Kiisk'ijn mimarisi ve bohgesi sizleri biiyi.ileyecek. Atotiirk
Kdgk'ij gezimizin crdrndan Korodeniz'in Anodolu'ya ogrlon koprsr olan Zigano gegidine doiru ilerliyoruz.
Me5hur Homsikciy sijflocrnr todrp Zigons gegidinde verdiiimiz fotolrof molosr sonrosr soot 1g:00
civorrndo otelimize ulogryoruz. 21OO metre rokrmdo bulunon otelimizde konoklcmok huzur verecek.
odolorrrnrza yerlegme ve conlr miizik ire ckgom yeme{i sonrasr giiniihiiz son buruyor. (
zigano /
6iimtigkoyakYoylokenti )
A v.'22
=A-*Faam
-. :--Krrr.-i:z
!?\=r-=ILl<'
aF€.=Ha-r
GER
Persembe:
sol
ELA
I
D O N () 5 U
- uzurugou -
M
BATUiU
PLA s
-
r I K s A N . T I c. LT D.
5T
I
HoPA
Sobah kohvoltrmrzrn ordrndon 08:00 de otelimizden oyrrlryoruz. Mogko'do bulunon Altrndere Milli
Porkrno hareket ediyoruz. Allndere Milli Porkino girdiliniz de odelo yesilin 1001 tonunu gorcceksiniz.
Yegilliklerin iginde bulunan Korodo!'rn eleklerind,e koyoyo oyulorok ingo edilmis olon Siimelo Monostrrinrn
mimari horikosrnr gOrdiiiiinijzde gogkrnlr{rnrzr gizleyemeyeceksiniz. 1250 metrc yUkseklikte bulunan Siimelo
Mcnostrrr'nr gezerken rehberimizin onlotrmlorrndon sonro bir kez daha btjyiilenecekiniz. Ayazma, Koyo
Kiliseleri, Su Kemerleri, Koyo Freskleri gezisi ordrndon bc;lgeden oyrrlryoruz. Karsdeniz denilince belki de ilk
aklc aelen bitkidir goy. foyrn yoprmrnr tarihini, bohgeden demliQe giden siirecini giireceqimiz fcy Fobrikost
gezimizi yqptfktan sonro Korodeniz'in sirngesi holine gelen Uzungdl'e gidiyoruz. Uzung'l'de o muhtesem
monzoroyo kor5r iille yeme!imizi oldrktan sonro Hopc'do bulunon otelimize uloSryoruz. Odolortmrzo yerle5me
ordrndon Boturn gezisine kotrlmok isteyen misof irlerimizle orocrmrzdo yerlerimizi olryoruz. Botum'o gegmek
islemeyen misqfirlerimiz otelimizin yiizme hovuzu Homon - Souno - Oyun Solonlorr vb.. oktivitelerinden
yororlonobilirler. Botum gezisi bo5longrondo Sorp Srnrr Koprstndo 9iri5 iglemlerimizi tomomlodrkion sonro
Giirciston Acara bilgesine gegiyor. Hz. iso'nrn On iki Hqvorisinden biri olon Si. Mothios' in Mezortntn do
bulunduiu Romo diineminden kolcn ve en son Osmonlrlor ddneminde kullanrlqn 6onio ( Apsoros ) Kolesi'ni
gorgyoruz. Bctum 5ehir merkezine dolru devom ederken Boyburt'ton doiup Botum stntrlorrno kodor kendine
keskin gizgiler olusturon eoruh Nehri'ni ve izeindeki eski Gonio KdPrijsii'nii girccediz. Bir sonroki
durolrmrz. Sehir nerkezinden 9 km uzoklrkto bulunon, Dijnyo'nrn el ile hozrrlonmr5 ikinci bUyilk bohgesi olon
tropik bitkileri ile 0nlU Botum Botonik BohEesi olocqk. Botum Boionik Bohgesi'ne Fqkulte ( Chokvi ) kcprstndon
giri5 yoporok, tiim porkr ponoromik olorok giirebilece!imiz bir nokioda fotofrof molosr veriYoruz. Birbirinden
fonklr bitki ortijsijnijh yer oldr{r bu biiyiik bohEeyi gordilkten sonro tekror Seh.n merl<ezine dbnerek kent
merkezini gezmeye bog|yoruz. Burado; Torihi Meryem Ano KqJedrol Kilisesi'ni, Torihi orta comii, Rus
/
Ortodo115 Kilisesi. Ermeni Ortodoks Kilisesi. Poseidon Anrtr, Tiyotro Binosrnr, Medeo Heykeli'ni, BqJum
Limonr'nr ve yeni olugiurulon yijziiyle Avrupa meydonrnr gdrecejiz. Boium c ozel rsrklr su gdsterilerini izlerken
bijyiileneceksiniz. Botum Bulvorr'ndo gezinti yaptrkton sonro olrgveriS iein serbest zomon ve vereceiiz.
Ardlndon Sorp Srnrr Koprsr'ndon Erkrg iglemlerini yaprp, Gece 23r00 civorrndo Hopcdc bulunon olelimize
diiniiyoruz ve gi.inlimiiz soho eriyor. ( HoPs / SorP Otel )
Cumo: RiZE
-
AYDER
Soboh otelimizde olocolrmrz ogrk brlfe kohvoltr sonrosrndc, Rize
$ehir Merkezine
ulosrP Sehir
turu
yoplyoruz. Sonrosrndo Rize Bezinin tonrirlocagr ve alrgverisinin yoprlocolr otiilyemize vorryoruz. Alr$veri$
imk6nr ordrndon 5irin Rize'yi Ku5bokrgr Seyredecelimiz Fize Botonik Pqrkrndo Eoy molosr veriyoruz, ordrndon
Rize Kolesi ninponoromik goriinti.istj esli5inden Rize den oyrrIp DUnyodoki cennet Ayder Yoylosrno do{ru yolo
gibi Dolu Korodeniz bitki drtijsijniin
Erkryoruz. Frrtrno Deresi'ni tokip ederken kestane, krzrloloE, dolu lodini
zengin 6rneklerini gr)rerek Hala Deresi'nin yonrndoki tarihi Osmonlr ToS KctPriisijnde fotodrof molqsl
ordrndcn Ayder yoylosrno vorryoruz. Olle yemejinde y6resel lezzetlerin todrno boktyoruz. KoEkor Da!lorr'ntn
en gijzel noktosrndon biri olon Ayder Yoylosrndo g zel bir y0rijyii5 yoprp, Gelin Diiveni Selolesini goriiyoruz.
yoylodo serbest zomondo yOre insonlorrylo keyifli sohbetler yopmo imkonr bulocok ve kendinizi bombosko bir
diinycdo hissedeceksiniz. Otelimize yerlegme sonrosr orzu eden misofirlerimiz Ayder Koplrcalorrnrn 5ifolr
en
sulorrndo giinijn yorguhludunu ctobilirler. Dileyen eden misqfirlerimiz Avusor yaylosrno grkmok ijzere
otelimizde tronsfer oraqlcrrm,z bizleri bekliyor olocqk ( Exlro ). KoEkor dolrnrn olt yerlegkesi olon yoylo,
imk6nr
odrnr verdiii Avusor Golij'yle de iinliidiir. 2420 metrc rokrmdo olon yerlegkede yoylo hcyotrnr yogomo
bulocqkslnrz.Ak5om yemeli ordrndon serbest zomsn. Arzu eden misofirlerimiz conlr miizik e5lilinde yoylo
ellencesine kofrlmok ijzere fiSse Bora dovetlidirler.( Ayder / Zofron Otel )
Avi2-
9/-aQraen
-- :-: KtRerz
r-r__Et5-fl K
aFGreHa-r
GER
I
DONU5U
M
PLAsTI
K s A N . T I c . LT D.
Ti
'
-
AKCAABAT - TiREBOLU - 5A,l sUN
Soboh kohvoltrsr qrdrndon otelimizden oyrrlrp brqoklarr ve konoklorr ile i.inli.i S0rmene ileesihe
ulruyoruz. MemiSo!lu Konolrnr ponorornik olorok gciriip fotojraflodrkton sonro Brgok Ati5lyesine ulruyoruz.
Alr5 veri5 imkanr ordrndon Akgoobot o ulogryoruz. 6jle yenejinltzi deniz izerinde kurulu tesisirnizde
Akeoobot Kdftesi olarok cldrkton sonro Somsun istikqmetine harekel ediyoruz. Tirebolu do verilecek goy
rnolostndo Tirebolu'nun merkezinde denize dolru uzonon yonmododo denizdeki bir kcyo iizerine kurulon kole
olon, 13. yiiryrldon kolmo San-Jon kolesini fofodrofloyobiliriz. foy molosr ordrndqn oynrlrp Ordu - Fotsq Unye istikometinden ok5om sooilerinde Samsun o ulo5ryoruz. Sqmsun meydonrndq bulunon otelimrze
ulo5trlrmrzdo bizleri flk Adtm Anrfr korgrlryor. Odolorrmrzo yerlegme ve okom yemeii ordrndon qrzu eden
misofirlerimiz Anisos iePesini gezmek izere rehberinize kotrlobilirler. Amisos tepesinde goylorrmrzr
yudumlarken Tarihte Kodrn Sovo5grlor Toplululu olorok bilinen Amozon'lorr temsil eden Amozon Heykeli'ni
gdriyoruz. Verecek oldulumuz serbest vokitte dileyen misofirlerirniz teleferikle (ektro) Amissos Adosrno
inip Amozon kdyiinij ziyoret edebilirler. Amozon odosr isni verilen batliime savoser kralige heykelinin yonr srro
Amozonlonn giinliik yo5omlortndon kesitler, kciy Eodrrlorr, kullondrklon gtjnlijk esyolor, Eok soyrdo bolmumu
heYkel ve geSitli onlotrmlann rcsmedileceii Amozon ?6lyefle?i de eklznerek Amazonlofln tcrihi ve mitolojik
yogomlon onlotrlryor. Otelimize ddnais ordrndon giiniimiiz sono eriyor. ( Somsun / Amisos Otel )
cumorfesi: S0Rf ENE
Pozor: SATIASUN
-
AiI ASYA
-
CORUrrt
Soboh kohvolfrmrzrn qrdrndon soat 08r3O'do horeket edip ATAMIZI Somsun'o ulcgtrron qslrno uygun
olorok ycprlcn Bcndtrmo Vopurunu ziyorer edip Amosyo'yo ulo5ryoruz. Yegilrrmok kryrsrno kunulmug olan bu
glzel kenJimizde Amosyq Mijzesinde Mumyolorrn sergilendili solonlofl gdrup Beyozrt Comiini geziyoruz.6dle
yemeii nolasr ordrndon Ferhat ile $irin'in hik6yesini rehbenimizden dinleyip Hozeronlor Konolr gezisi ve
Yolrboyu evlerinin fotoiraflonmosrndon sonro leblebisiyle neghur forum ilimize gegiyoruz. Beg bin yrllrk Hitit
Uygorlrirnrn doldulu bcilgedeki miizede Alocohdyijk, Bolozkay, Ortok'y, Pdzorh, Kugsoroy ve Ali$qr Hcjyrik
kdkenli eserlerin yonrndo Solrn olmo eserler teskil etmekiedir. Ayrrco mizede etnogrcfik eserler de yer
almoktodrr. eorum mtjzesinde torihe 5000 yrllrk yolculuk ordrndon okgom yemeji ve olrsveri$ iein serbest
zomon veriP dcinti5 yolculuiumuzo bo5lryoruz. Yoldo verilecek molqlor ile 0l0O civonndo Eskigehir'e vorrg ve
bir bogko gezimizde bulugmok iizere vedolo5mo...
NOT: Seyohotta kullonrlocqk olon otobi.isleriniz tomcmen konforlu olup tiim
izlemeleri iEin koltukloflndo televi4on ve interneJ bulunmoktodrr...
A vr'-e
94'aeraa*
misof irlerimizin
-, --'r<tr.:arz q5,=:rlk
AF€reHar
GER
I
DONU
U
M
PLA STI
K
S
A N . T I C . LT D. 5 T
I
'
YILIN KAMPANYA5I DO6U KARADENIZ
MALZEMEN|N ciNsi
BUAT KLEMENSI NO:2
BUAT KLEMENSI NO:3
BUAT KLEMENSI NO:4
BUAT KLEMENSI NO:s
GECMELI KASA
NORM BUAT
NORM KASA
BUAT KAPAGI
15-85*40 KARE ANTIGRON BUAT
EKO DOGUS TAVAN ARMATURU BEYAZ
I5W865 E27 SPIRAL TAS. AMPUL BEYAZ
26W865 E27 SPIRAL TAS. AMPUL BEYAZ
YCL
}2W T5 SIMIT ARMATUR
7t tMpt tnl ANKA SENSORLU ARMATUR
zt tMPl tnl ANKA SENSORLU ARMATUR LEDLI
BORSAN ASKI TAKIMI TIJLI
BORSAN 12 LI S/U W OTOMAT KUTUSU
MARKA
1
2
3
4
5
6
7
o
I
10
1',|
't2
13
14
15
16
'17
KIRAZ
KIRAZ
KIRAZ
KIRAZ
KIRAZ
KIRAZ
KIRAZ
KIRAZ
KIRAZ
KIRAZ
KEYLIGH'I
KEYLIGH'I
60eue veoesi
M|KTAR BR N.F|YAT
490
2.880
240
't20
3.000
3.000
2.000
2.000
200
240
100
250
40
20
10
500
40
AD
AD
AD
AD
0,1523
0.2117
0,3080
0.4125
AD 0.1100
AD 0,1358
AD 0.0687
AD 0.1045
AD 0,5390
AD 2,4970
AD 2,7000
AD 3,4000
AD 6,0000
AD 11,5000
AD 24,5000
AD
AD
0,6950
8,2500
0,0
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
SUMELA MANASTIRI
Av
0,4125
0.1 100
0,1358
0,0687
0,1045
0,5390
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,4570
2.7000
3,4000
6,0000
11,5000
24,5000
0,6950
8,2500
i-e
9Aaatea*
:
18
:
G.TOPLAM
:
KDV %
. .,,'
TUTAR
0,1523
0,2117
0,3080
A,TOPLAM
: 30-08-2014 / 30-09-2014
€)','r=':r:-'
TURU
-,iircreanz
t?t-€!.=L_t.'=
74.63
609,70
73,92
49,50
330,00
407,4Q
137,4
209,00
't07.80
599,28
270,O4
850,00
240,O4
230,
245,O4
347,5C
330,0c
5.111,13
920,00
6.031,13
Download

Untitled