OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
LOT 4
LOT 4
POCINČANE CIJEVI , FITING , VENTILI I SPOJNI MATERIJAL
A.) POCINČANE CIJEVI
Red.
broj
Vrsta materijala
Profil
Jed.mj
Količina
1
Pocinčana cijev
1/2"
m
30
2
Pocinčana cijev
3/4"
m
60
3
Pocinčana cijev
1"
m
30
4
Pocinčana cijev
5/4"
m
10
5
Pocinčana cijev
6/4"
m
10
6
Pocinčana cijev
2"
m
60
7
Pocinčana cijev
3"
m
30
8
Pocinčana cijev
Reparaturna spojnica
cijevi
Reparaturna spojnica
cijevi
Reparaturna spojnica
cijevi
Reparaturna spojnica
cijevi
Reparaturna spojnica
cijevi
Reparaturna spojnica
cijevi
4"
m
48
kom
5
3/4"
kom
10
1"
kom
10
5/4"
kom
10
6/4"
kom
10
2"
kom
10
9
10
11
12
13
14
za pocinčane
1/2"
za pocinčane
za pocinčane
za pocinčane
za pocinčane
za pocinčane
B.) FITING
1
Koljeno
1/2"
kom
50
2
Koljeno
3/4"
kom
200
3
Koljeno
1"
kom
50
4
Koljeno
5/4"
kom
20
5
Koljeno
6/4"
kom
20
6
Koljeno
2"
kom
50
7
Koljeno
4"
kom
20
8
Nipl
1/2"
kom
40
9
Nipl
3/4"
kom
1000
10
Nipl
1"
kom
40
Jed.cijena
bez PDV-a
Ukupno bez PDV-a
Red.
broj
Vrsta materijala
Profil
Jed.mj
Količina
11
Nipl
5/4"
kom
40
12
Nipl
6/4"
kom
50
13
Nipl
2"
kom
150
14
Nipl
2.5"
kom
20
15
Nipl
3"
kom
20
16
Nipl
4"
kom
20
17
Mufa
1/2"
kom
20
18
Mufa
3/4"
kom
300
19
Mufa
1"
kom
50
20
Mufa
5/4"
kom
10
21
Mufa
6/4"
kom
10
22
Mufa
2"
kom
50
23
Mufa
4"
kom
20
24
"T" komad
1/2"
kom
10
25
"T" komad
3/4"
kom
100
26
"T" komad
1"
kom
30
27
"T" komad
5/4"
kom
10
28
"T" komad
6/4"
kom
30
29
"T" komad
2"
kom
30
30
"T" komad
2.5"
kom
10
31
"T" komad
3"
kom
10
32
"T" komad
4"
kom
15
B.) FITING
33
Čep
1/2"
kom
30
34
Čep
3/4"
kom
100
35
Čep
1"
kom
30
36
Čep
5/4"
kom
10
37
Čep
6/4"
kom
10
38
Čep
2"
kom
30
39
Čep
2,5"
kom
10
40
Čep
3"
kom
10
41
Čep
4"
kom
5
42
Klizni holender
1/2"
kom
20
43
Klizni holender
3/4"
kom
40
44
Klizni holender
1"
kom
30
45
Klizni holender
5/4"
kom
10
46
Klizni holender
6/4"
kom
10
Jed.cijena
bez PDV-a
Ukupno bez PDV-a
Red.
broj
Vrsta materijala
Profil
Jed.mj
Količina
47
Klizni holender
2"
kom
30
48
Klizni holender
2.5"
kom
5
49
3"
kom
5
50
Klizni holender (predfabrikacija)
Klizni holender dupli
(predfabrikacija)
3"
kom
5
51
Spojnica mesingna
1/2"
kom
30
52
Spojnica mesingna
3/4"
kom
100
53
Spojnica mesingna
1"
kom
30
54
Spojnica mesingna
5/4"
kom
20
55
Spojnica mesingna
6/4"
kom
10
56
Spojnica mesingna
2"
kom
15
57
Poluspojnica mesingana
1/2"
kom
50
58
Poluspojnica mesingana
3/4"
kom
700
59
Poluspojnica mesingana
1"
kom
60
60
Poluspojnica mesingana
5/4"
kom
50
61
Poluspojnica mesingana
6/4"
kom
40
62
Poluspojnica mesingana
2"
kom
50
63
Poluspojnica mesingana
2.5"
kom
10
64
Redukcija
3/4"-1/2"
kom
120
65
Redukcija
1"-3/4"
kom
200
66
Redukcija
5/4"-3/4"
kom
50
67
Redukcija
5/4"-1"
kom
30
68
Redukcija
6/4"-3/4"
kom
200
69
Redukcija
6/4"-1"
kom
20
70
Redukcija
6/4"-5/4"
kom
20
71
Redukcija
2"-3/4"
kom
50
72
Redukcija
2"-1"
kom
10
73
Redukcija
2"-5/4"
kom
10
74
Redukcija
2"-6/4"
kom
10
75
Redukcija
2.5"-2"
kom
30
76
Redukcija
3"-2"
kom
30
77
Redukcija
4"-3"
kom
5
78
Cafne
3/4"
kom
200
79
Cafne
6/4"
kom
10
80
Cafne
2"
kom
20
C) VENTILI
1
Reducir ventil
3/4"
kom
10
2
Reducir ventil
1"
kom
5
Jed.cijena
bez PDV-a
Ukupno bez PDV-a
Red.
broj
Vrsta materijala
Profil
Jed.mj
Količina
3
Reducir ventil
5/4"
kom
5
4
Reducir ventil
6/4"
kom
2
5
Reducir ventil
2"
kom
5
6
Ventil propusni
1/2"
kom
40
7
Ventil propusni
3/4"
kom
300
8
Ventil propusni
1"
kom
50
9
Ventil propusni
5/4"
kom
30
10
Ventil propusni
6/4"
kom
20
11
Ventil propusni
2"
kom
30
12
Ventil ispusni
1/2"
kom
50
13
Ventil ispusni
3/4"
kom
300
14
Ventil ispusni -kuglasti
3/4"
kom
10
15
Ventil ispusni
1"
kom
20
16
Ventil ispusni
5/4"
kom
10
17
Ventil ispusni
6/4"
kom
10
18
Ventil ispusni
2"
kom
50
19
Ventil nepovratni
3/4"
kom
10
20
Ventil nepovratni
1"
kom
10
21
Ventil nepovratni
5/4"
kom
10
22
Ventil nepovratni
6/4"
kom
10
23
Ventil nepovratni
2"
kom
50
24
Obrtaj
1/2"
kom
5
25
Obrtaj
3/4"
kom
15
26
Obrtaj
1"
kom
5
D.) PE I PPR MATERIJAL
1
PE ogrlica
Ø 110x2"
kom
20
2
PE ogrlica
Ø 63x6/4" i 1"
kom
30
3
PE ogrlica
kom
20
4
PE ogrlica
Ø 50x1"
Ø 40x1"
kom
10
5
Spojnica PE
3/4"
kom
30
6
Poluspojnica PE
3/4"
kom
100
7
Poluspojnica PE
1"
kom
10
8
Poluspojnica PE
2"
kom
10
9
PPR prelaz
Ø 25x3/4" MZ
kom
100
10
PPR prelaz
Ø 20x1/2" MZ
kom
50
11
PPR prelaz
Ø 20x1/2" ZZ
kom
30
12
PPR redukcija
Ø25/20
kom
50
Jed.cijena
bez PDV-a
Ukupno bez PDV-a
Red.
broj
Vrsta materijala
Profil
Jed.mj
Količina
13
PPR mufa
Ø20
kom
20
14
PPR mufa
Ø25
kom
50
15
PPR mufa
Ø63
kom
5
16
PPR koljeno
Ø20/90°
kom
50
17
PPR koljeno
Ø25/90°
kom
20
18
PPR koljeno
Ø32/90°
kom
5
19
PPR koljeno
Ø50/90°
kom
5
20
PPR koljeno
Ø63/90°
kom
5
21
PPR cijev
Ø20
m
30
22
PPR cijev
Ø25
m
30
23
PPR cijev
Ø32
m
5
24
PPR cijev
Ø50
m
30
25
PPR cijev
Ø63
m
30
26
Mufa SN MZ
150
Mufa UN ZZ
Ø25x3/4"
Ø25x3/4"
kom
27
kom
50
Jed.cijena
bez PDV-a
E.) SPOJNI MATERIJAL
1
Zavrtnji sa maticama
M 16x60
kom
1000
2
Zavrtnji sa maticama
M 16x70
kom
1000
3
Zavrtnji sa maticama
M 16x80
kom
600
4
Zavrtnji sa maticama
M 16x90
kom
100
5
Zavrtnji sa maticama
M 20x60
kom
1000
6
Zavrtnji sa maticama
M 20x70
kom
500
7
Zavrtnji sa maticama
M 20x80
kom
300
8
Zavrtnji sa maticama
M 20x90
kom
300
9
Zavrtnji sa maticama
M 20x120(110)
kom
200
10
Podloške
M 16
kom
200
11
Podloške
M 20
kom
200
3mm
m2
36
G.) GUMA
1
Guma u ploči
F.) DEKORADOL TRAKA
1
Dekoradol traka
5 cm
kom
100
2
Dekoradol traka
10 cm
kom
50
3
Kudelja u vlaknu
kom
400
UKUPNO LOT4 (BEZ PDV-a)
Ukupno bez PDV-a
Download

POCINČANE CIJEVI , FITING , VENTILI I SPOJNI MATERIJAL