1.KADEME
S.NO
Faaliyetin Tarihi Süresi
2
16.02.2015
4 saat
3
17.02.2015
5 saat
4
18.02.2015
4 saat
o
21.01.2015
4 saat
5
19.02.2015
4 saat
6
23.02.2015
5 saat
7
24.02.2015
4 saat
Faaliyetin Yapılacağı
Kurum
Faaliyetin Adı
Eğitim Görevlisi
Öğretim Liderliği
a.Kavramsal Çerçeve
b. Liderlik Kuramları
c. Lider Özellikleri
d. Liderliğin Güç Kaynakları
e.Öğretimsel Liderlik ve Özellikleri
Vizyon ve Strateji Geliştirme
a. Vizyon Tanımı ve Vizyonun Özellikleri
b. Vizyonun Değerler, Misyon ve Eylemlerle
c. Vizyon Geliştirme Süreci
d. Strateji Geliştirme
e. Vizyoner Liderlik
f.Stratejik Planlama
Okul Yöneticiliği
a. Türk Eğitim Sisteminde Okulların Yeri
b. Okulları Diğer Örgütlerden Ayıran Özellikler
c. Sosyal Sistem Olarak Okullar
d. Eğitim-Okul-Toplum-İdeoloji İlişkisi
e. Okulların Görevleri
f. Türkiye’de Okul Yöneticisi Yetiştirme
g.Okul Yöneticisinin Görevleri
Yönetsel ve Mesleki Etik
a. Kavramsal Çerçeve (Etik-Ahlak, Etik-Hukuk
İlişkisi)
b. Yönetimde Yozlaşma
c. Kamu Yönetiminde Etik
d. Etik Davranış İlkeleri
e. Etik İkilemler ve Etik Dışı Davranışlar
Burdur Öğretmenevi ve f.Mesleki Etik
Konferans Salonu
Okul Kültürü ve Örgütsel Davranış
a. Kurum Kültürünün Özellikleri
b. Kurum Kültürünü Etkileyen Faktörler
(değerler, normlar, törenler vb.)
c. Kurum Kültürü Oluşturma ve Geliştirme
d. Okul Kültürünün Unsurları
a. Örgütsel Davranış
b. İnsan Davranışına Etki Eden Faktörler
c. Örgütsel Davranışı Etkileyen Temel Kişilik
Özellikleri
d. Örgütlerde Gruplar
e.Duygular, Değerler, Tutumlar ve İş Tatmini
Proje Yönetimi
a. Proje çeşitleri
b. Proje yönetimi
c. Proje süreci ( Projenin başlatılması, Projenin
planlanması, Projenin yürütülmesi, Projenin
kontrolü, Projenin kapatılması)
d. Proje Yönetimi Araç ve Teknikleri
e.Ulusal ve Uluslar Arası Projeler Hazırlama
Eğitimde Kalite Yönetimi
a. Kalite Kavramı
b. Eğitimde Kalite
c. Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve İlkeleri
d. EFQM Mükemmellik Modeli ve
Özdeğerlendirme
e. MEB Kalite Ödül Süreci
f. Rapor Yazımı
g.Eğitimde Süreç Yönetimi
Eğitim Alacak Yöneticiler
Mehmet TUNGA
Maarif Müfettişi
Mehmet TUNGA
Maarif Müfettişi
Özcan AKDU
Eğitim Uzmanı
Prof.Dr. İnayet AYDIN
Ankara Üniversitesi
Öğretim Üyesi
Sabahtan ilçelerde görev
yapan okul ve kurum
müdürleri öğleden sonra
merkez okul ve kurum
müdürleri
Mehmet TUNGA
Maarif Müfettişi
Gökhan GÖZENE
AR-GE Proje Sorumlusu
Özcan AKDU
Eğitim Uzmanı
Not:1:Tüm ilçelerdeki okul ve kurum müdürleri sabahtan öğlene kadar, merkezdeki okul ve kurum müdürleri ise öğleden sonra eğitim programına
katılacaklardır.
2: Eğitim 4 ve 5 saat olarak bildirilmiştir. Eğitime giriş saatleri aşağıda belirtilmiştir.
3: 23/03/2015 tarihindeki "Resmi Yazışma Kuralları" eğitimi sabahtan tüm il merkezi ve ilçelerdeki okul ve kurum müdürlerine ortak olarak verilecek olup aynı gün
öğleden sonra saat:14.00'da sınav yapılacaktır.
1. ve 2. deres:
3. ve 4. ders
4 saat olan program
09.00-10.30 İlçelerdeki okul ve
10.45-12.15 kurum md.
1.2.ve3. ders
4.ve5.ders
08.30-10.45
11.00-12.30
5 saat olan program
ilçelerdeki okul ve kurum
md.
1. ve 2.ders
3.ve 4. ders
14.00-15.30 Merkez okul ve kurum 1.2.ve3. ders
15.45-17.15 md.
4.ve5.ders
13.30-15.45
16.00-17.30
Merkezdeki okul ve
kurum md.
2.KADEME
S.NO
8
Faaliyetin Tarihi Süresi
25.02.2015
4 saat
9
26.02.2015
5 saat
10
02.03.2015
4 saat
11
03.03.2015
4 saat
12
04.03.2015
4 saat
13
05.03.2015
4 saat
09/03/2015
08.30-10-45
14
09/03/2015
11.00-12.30
09/03/2015
13.30-15.45
09/03/2015
16.00-17.30
10/03/2015
09.00-10.30
10/03/2015
10.45-12.15
10/03/2015
14.00-15.30
10/03/2015
15.45-17.15
5 saat
Faaliyetin Yapılacağı
Kurum
Faaliyetin Adı
Eğitim Görevlisi
Toplantı ve Zaman Yönetimi
a. Toplantı Tanımı ve Türleri
b. Toplantılara Ne zaman İhtiyaç Vardır?
c. Katılımcı sayısı Nasıl Belirlenmelidir?
d. Toplantı Öncesinde, sırasında ve sonrasında
Metin KIZILKAYA
Görev ve Sorumluluklar
Maarif Müfettişi
e. Toplantıyı Etkili Kılacak Stratejiler
f. Katılımcı Tipleri ve Toplantıyı Yönetme
g. Zaman Kavramı ve Zaman Yönetimi
h. Zaman Tuzakları
i.Zamanı Etkin Kullanma Stratejileri
Protokol Kuralları
a. Protokol Kavramı ve Protokolün Uygulandığı
Yerler
Burdur Öğretmenevi ve
b. Tanışma, Selamlaşma, Hitap ve Genel İmaj
Konferans Salonu
c. Görgü ve Nezaket Kuralları
d. Yemek Adabı
Metin KIZILKAYA
e. Makamda Davranış
Maarif Müfettişi
f. Makam Odası Dizaynı
g. Kadın-Erkek Adabı
h. Toplantı Protokolü
i. Araç Protokolü
j. Konuk Protokolü
k.Telefon Adabı
Çatışma ve Stres Yönetimi
a. Çatışma Kavramı ve Çatışmanın Belirtileri
b. Çatışma Türleri
c. Çatışma Kaynakları
d. Çatışma Yönetimi Stratejileri
Elif ÖZCAN AKBULUT
e. Stresin Tanımı ve Belirtileri
RAM Rehber Öğretmeni
f. Stresin Birey Üzerindeki Etkileri
g. Örgütsel Stres ve Belirtileri
h. Örgütsel Stresin Kuruma Etkileri
i. Stres Yönetiminde Liderlerin Rolleri
j.Stresle Başa Çıkma ve Stres Yönetimi
Eğitimde Performans Yönetimi
a. Personel Değerlendirmenin amacı ve Yararları
b. Değerlendirmeye İlişkin Temel Kavramlar
c. Değerlendirme Türleri
Mehmet TUNGA
d. Performans Değerlendirme
Maarif Müfettişi
e. Değerlendirme Araçları ve Özellikleri
f. Değerlendirme İlkeleri
g. Performansa Etki Edene Faktörler
h.Eğitimde Performans Değerlendirme
İletişim ve Okul Çevre İlişkileri
a. İletişim Nedir?
b. İletişim Türleri
c. İletişimi Olumlu-Olumsuz Etkileyen Faktörler
Mehmet TUNGA
d. İletişim Kazaları ve Nedenleri
Maarif Müfettişi
e. Etkili İletişim için Öneriler, Önlemler
f. Konuşma Korkusu ve Etkili Sunum İçin Öneriler
g. İletişimde Bedenin Kullanımı
Burdur Öğretmenevi ve h.Okul çevre ilişkileri
Konferans Salonu
Takım Çalışması ve Problem Çözme Teknikleri
a. Takımın Özellikleri
b. Takımı Kurma ve Sürdürme
Mehmet ÇELİKOĞLU
c. Takımın Görevleri
Eğitim Uzmanı
d. Takımda Liderlerin Sorumlulukları
e. Problem Belirleme ve Problem Çözüm Süreci
f.Bilimsel Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri
Eğitim Kurumunun İşleyişi
İlçelerdeki okul öncesi md.ne (Okul öncesi
yönetmeliğinin tanıtımı)
İlçelerdeki ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulu
müd.ne (İlköğretim Kurumu Yönetmeliği)
Merkezdeki okul öncesi md.ne (okul öncesi
yönetmeliğinin tanıtımı)
merkezdeki ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulu
müd.ne (İlköğretim Kurumu Yönetmeliği)
ilçelerdeki lise müdürlerine (Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliği)
İlçelerdeki tüm okul ve kurum md. (Özel Eğitim
Hizmetleri Yönetmeliği)
Merkezdeki lise md.ne (Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliği)
merkezdeki tüm okul ve kurum md.ne (Özel eğitim
Hizmetleri Yönetmeliği)
Mehmet TUNGA
Maarif Müfettişi
Eğitim Alacak Yöneticiler
Sabahdan ilçelerde görev
yapan okul ve kurum
müdürleri, öğleden sonra
merkez okul ve kurum
müdürleri
Sabahdan ilçelerde görev
yapan okul ve kurum
müdürleri, öğleden sonra
merkez okul ve kurum
müdürleri
3.KADEME
S.NO
Faaliyetin
Tarihi
Süresi
15
11.03.2015
4 saat
16
12.03.2015
5 saat
17
16.03.2015
4 saat
18
17.03.2015
4 saat
19
18.03.2015
5 saat
20
19.03.2014
4 saat
23.03.2015
4 saat
23.03.2015
2 saat
21
Faaliyetin Yapılacağı
Kurum
Faaliyetin Adı
Eğitim Görevlisi
Eğitim Alacak Yöneticiler
Bilişim Teknolojileri ve MEBBİS Modülleri
a. Office Programları
b. Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri ve Önemi
c. MEBBİS Modüllerine Genel Bakış
e-Okul
e-Yurt
Murat AY
e- Yatırım
Mebbis Yöneticisi
e-Taşınır
e- yaygın eğitim
Sabahtan ilçelerde görev
Personel İşlemleri
yapan okul ve kurum
TEFBİS
müdürleri öğleden sonra
MEİS Sorgu Modülü
merkez okul ve kurum
Diğer Modüller
müdürleri
Burdur Öğretmenevi ve Fiziki ve Finansal Kaynakların Yönetimi, Mali
Konferans Salonu
Mevzuat
a. Mali Sistem ve İşleyiş
b. Taşınır Mal İş ve İşlemleri
Şamil TEMİZ
Şube
c. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Müdürü
Kanunu
d. Kamu İhale Sistemi
e. Okul Bütçesi, Okul Aile Birliği Harcamaları
f. Bina ve Donanımın Etkili ve Verimli Yönetimi
g.Döner Sermayeli Kuruluşlar ve İşleyişi
Okul Pansiyon Yönetimi
a. Okul Pansiyonlarında Yönetim
Sadece pansiyonu olan il
merkez ve ilçelerdeki okul
b. Okul Pansiyonlarında Bütçe Oluşturma ve Bütçenin Hasan KAHRAMAN
Şube Müdürü
kurum müdürleri sabahtan
Yönetimi
öğleye kadar eğitime alınacak
c. Sağlık ve Beslenme Hizmetleri
d.Tutulacak Defter ve Dosyalar
İnceleme ve Soruşturma Teknikleri
a. Muhakkiklik Görevi
b. Disiplin ve Disiplin Amirleri
Mustara Kemal ÇEKİN
c. Ön İnceleme Nedir ve Nasıl Yapılır
Maarif Müfettişleri
d. İnceleme Nedir ve Nasıl Yapılır
Başkan Yrd.
e. Soruşturma Nedir ve Nasıl yapılır
f. Memur Disiplin Suçları
g. 4483 Sayılı Kanun Kapsamındaki Suçlar
h.Zaman Aşımı Kavramı
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
a. Türk Eğitim Sisteminde PDR Hizmetlerinin Yeri
b. Okullarda ve RAM’larda Yürütülen PDR
Hizmetleri
c. Psikolojik Danışma Hizmetleri
Sabahtan ilçelerde görev
d. Oryantasyon Hizmetleri
yapan okul ve kurum
Burdur Öğretmenevi ve e. Öğrenciyi Tanıma Hizmetleri
müdürleri öğleden sonra
Konferans Salonu
f. Bilgi Toplama ve Yayma Hizmetleri
merkez okul ve kurum
Ülkü GENÇ
g. Yöneltme ve Yerleştirme Hizmetleri
müdürleri
RAM Rehber
h. Okuliçi ve Okul dışı İzleme-Değerlendirme
Öğretmeni
i. Okul PDR Programı
j. Aile Rehberliği
k. PDR Hizmetlerinde Liderlerin Rol ve
l. Önleyici PDR Hizmetleri
m. Bağımlılık Yapan Maddelerle Mücadele
n.Suça İtilmiş Çocukların Korunması ve Topluma
Kazandırılması
Özel Eğitim Hizmetleri
a. Özel Eğitimin Tanımı ve İlkeleri
b. Özel Eğitim ile ilgili Yasal Düzenlemeler
c. Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireyler ve Özellikleri
Nuray TER
RAM Özel Eğitim İşitme
Engellilere Yönelik Tutumlar
Engelliler Öğrt.
d. Kaynaştırma/bütünleştirme Yoluyla Eğitim
Uygulamaları
Sabahtan ilçelerde görev
e. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı
yapan okul ve kurum
Eğitim Ortamlarına ve Süreçlerine İlişkin Düzenlemeler
müdürleri öğleden sonra
Burdur Öğretmenevi ve Resmi Yazışma Kuralları
merkez okul ve kurum
Konferans Salonu
Metin KIZILKAYA
a. Resmî Yazışma ile İlgili mevzuat
müdürleri
Maarif Müfettişi
b. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usuller ve Esas
(Örneklerle)
SINAV (14.00)
Mehmet ÇELİKOĞLU
Özcan AKDU
GÖZCÜ
Download

Kurs programına ulaşmak için tıklayınız