KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Dr. Elif ÖZTÜRK
Ünvan
Ziraat Yüksek Mühendisi
Telefon
0 362 445 16 00 / 4006
E-mail
[email protected]
[email protected]
Doğum Tarihi - Yeri
1980 - Trabzon
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora
Üniversite Adı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı
2013
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı
2007
Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü
2004
YABANCI DİL BİLGİSİ
Yabancı Dil / Derecesi
İngilizce
KPDS
ÜDS
TOEFL
71,25
IELTS
-
GÖREV YERLERİ (Tarih - Unvan - Kurum)
2005-2012 - Araştırma Görevlisi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (Samsun)
2012-2014 - Teknik Personel - Tekkeköy Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü (Samsun)
2014- ....... - Teknik Personel - Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Samsun)
YAYINLARI
MAKALELER & BİLDİRİLER
1.
2.
3.
4.
Coşkun Z., Özdemir, N., Öztürk, E., 2006. Aşınmış toprakta tütün atığı ve PAM uygulamasının erozyona
karşı duyarlılık ile azot ve fosfor yarayışlılığına etkileri. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2): 218–224.
Öztürk, E., Özdemir, N., 2006. Topraklarda kabuk tabakası oluşumu, çeşitleri ve önlenmesi. OMÜ
Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2): 275–282.
Özdemir, N., Öztürk, E., Yakupoğlu, T., 2008. Ana materyal ve arazi kullanım şeklinin topraktaki bazı
mikroelement fraksiyonlarının dağılımına etkileri. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 23,(2): 92–97.
Dengiz, O., Özdemir, N., Öztürk, E., Yakupoğlu, T., 2009. Doğu Karadeniz Bölgesi fındık arazilerinin
tarımsal kullanıma uygunluk sınıflarının belirlenmesi, pilot çalışma; Ünye-Tekkiraz Beldesi. Anadolu
Tarım Bilimleri Dergisi, 24(3): 174–183.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Dengiz, O., Göl, C., Öztürk, E., Yakupoğlu, T., 2010. Fluviyal yerşekilleri üzerinde oluşmuş farklı toprak
dağılımlarının belirlenmesi ve sınıflaması. Selçuk Üniversitesi Gıda ve Tarım Bilimleri Dergisi, 24(1):
19–27.
Dengiz, O., Ozturk, E. and Yakupoglu, T., 2010. Comparison of irrigation water quality between inland
and coastland areas for rice cultivation. Asian Journal of Chemistry, 22(2): 1283-1290.
Yakupoğlu, T., Öztürk, E., Özdemir, N., Özkaptan, S., 2010. Asit topraklarda düzenleyici
uygulamalarının mısır bitkisinin mikroelement içeriğine etkisi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 25(2):
100–105.
Özdemir, N., Yakupoğlu, T., Öztürk, E., Katıtürk, H.Ö., 2010. Relations between some erosion
parameters and physico-chemical properties of Bafra Plain soils. In: Proceedings of International Soil
Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, 26-28 May
2010, Samsun, Turkey, pp. 981-988.
Öztürk, E., Özdemir, N., Yakupoğlu T., 2010. Effects of organic waste application on nitrogen and
phosphorus contents of tomato plant grown eroded soils. In: Proceedings of International Soil Science
Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, 26-28 May 2010,
Samsun, Turkey, pp. 271-278.
Dengiz, O., Sezer, İ., Özdemir, N., Göl, C., Yakupoğlu, T., Öztürk, E., Sirat, A., Şahin, M., 2010.
Application of GIS model in physical land evaluation suitability for rice cultivation. In: Proceedings of
International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and
Quality, 26-28 May 2010, Samsun, Turkey, pp. 143-152.
Dengiz, O., Öztürk, E., Sarıoğlu, E. 2010. Alüviyal taşkın ovada Morfometrik esaslara göre toprakların
sınıflama ve haritalama çalısması; Çarsamba-Dikbıyık Beldesi. I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları
Kongresi, 1-4 Haziran, Eskişehir, s. 351-361.
Peksen, A., Yakupoglu, G., Yakupoglu, T., Gulser, C., Ozturk, E. and Ozdemir, N., 2011. Changes in
chemical compositions of substrates before and after Ganoderma Lucidum cultivation. World Journal
of Microbiology and Biotechnology, 27(3): 637-642.
Özturk, E., Özdemir, N., Kop, O.T., 2012. Relations between some structural stability indexes and
physicochemical soil properties of Bafra Plain. In: Proceedings of 8th. International Soil Science
Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, 15-17 May, Çeşmeİzmir, Turkey, Vol: IV, pp. 411-416.
Özdemir, N., Öztürk, E., Ekberli, I., Gülser, C., 2012. Effects of organic and inorganic amendments on
erosion ratio of acidic soil. In: Proceedings of 8th International Soil Science Congress on Land
Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, 15-17 May, Çeşme-İzmir, Turkey, Vol:
IV, pp. 417-421.
YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bafra Ovasındaki Yüzey Topraklarının Toprak Erodibilitesi Bakımından Tanımlanması - OMÜ BAP 2006.
Ordu İli Ünye İlçesinin Tekkiraz Yöresinde Yayılım Gösteren Fındık Arazilerinin Fiziksel Arazi
Değerlendirme Çalışması - OMÜ BAP - 2009.
Kızılırmak ve Yeşilırmak Deltası Çeltik Üretim Alanlarının CBS Yardımıyla Arazi Uygunluk Sınıflarının
Belirlenmesi ve Modellenmesi - TÜBİTAK - 2010.
Samsun İli ve Çevresinde Yayılım Gösteren Büyük Toprak Gruplarının Su Erozyonuna Duyarlılıklarının
Laboratuar Koşullarında Belirlenmesi - OMÜ BAP - 2010.
Organik Düzenleyicilerin Toprak Kaybı ve Toprak Kalitesi Üzerindeki Etkilerinin Laboratuar
Koşullarında Belirlenmesi - OMÜ BAP - 2013.
Fındık Zurufu Kompostunun Bazı Meyvelerin (Fındık, Kivi, Elma) Verim ve Toprak Özellikleri Üzerine
Etkileri - BÜGEM - Devam Ediyor.
Dallı Darının Adaptasyonu, Adaptasyon Haritalarının Oluşturulması, Mekanizasyon
Karakteristiklerinin, Enerji Bilançosunun Belirlenmesi ve Biyoetanol Atıklarından Biyogaz Üretimi TÜBİTAK - Devam Ediyor.
DİĞER YAYINLAR
SEMİNERLER
1. Toprakta Kabuk Oluşumu (Yüksek Lisans Semineri - 2005).
2. Sürdürülebilir Tarımda Kritik Toprak Kalite Parametreleri ve Erozyon (Doktora Semineri - 2009).
TEZLER VE MAKALELER
1. Bafra Ovası Yüzey Topraklarının Önemli Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri İle Erozyona Duyarlılık Ölçütleri
Arasındaki İlişkiler (Yüksek Lisans Tezi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak
Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı - 2007).
2. Organik Düzenleyicilerin Toprak Kaybı ve Toprak Kalitesi Üzerindeki Etkilerinin Laboratuar Koşullarında
Belirlenmesi (Doktora Tezi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme Anabilim Dalı - 2013).
Download

ÖZGEÇMİŞ Dr. Elif ÖZTÜRK