KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Dr. Betül BAYRAKLI
Ünvan
Ziraat Yüksek Mühendisi
Telefon
0 362 4451600 / 4017
E-mail
[email protected]
[email protected]
Doğum Tarihi - Yeri
1977 - Samsun
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora
Üniversite Adı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı
2007
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı
2002
Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü
1998
YABANCI DİL BİLGİSİ
Yabancı Dil / Derecesi
İngilizce
KPDS
ÜDS
TOEFL
63,75
IELTS
-
GÖREV YERLERİ (Tarih - Unvan - Kurum)
1999-2001 - Araştırma Görevlisi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (Samsun)
2001-2005- Teknik Personel- Samsun Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü
2005-2011 - Teknik Personel - Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü (Samsun)
2011- ....... - Teknik Personel - Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Samsun)
YAYINLARI
1.
2.
3.
4.
MAKALELER & BİLDİRİLER
Kızılkaya,R., Bayraklı, B., 2005. Effect of N-enriched sewage sludge on soil enzyme activities.Applied
Soil Ecology 30:192-202.
Kızılkaya, R., Aşkın, T., Bayraklı, B., Sağlam, M., 2004. Microbiological characteristics of soils
contaminated with heavy metals. European journal of Soil Biology 40:95-102.
Aşkın, T., Kızılkaya, R., Gülser, C., Bayraklı, B., 2004. Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüs topraklarının
bazı mikrobiyolojik özellikleri. Ondokuz Mayıs Üniv. Ziraat Fak. Dergisi 19(1):31-36.
Kızılkaya, R., Yirmibeşoğlu, B., Özdemir, N., Aşkın, T., 2001. Topoğrafyanın toprakların bazı
mikrobiyolojik özelliklerine etkileri. Ondokuz Mayıs Üniv. Ziraat Fak. Dergisi. 16 (1) : 27-34
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Özyazıcı, M.A., Aydoğan, M., Bayraklı, B., Dengiz, O., 2013. Doğu Karadeniz Bölgesi Kırmızı-Sarı
Podzolik Toprakların Temel Karakteristik Özellikleri ve Verimlilik Durumu. Anadolu Tarım Bilim. Derg.,
28(1):24-32.
Sürücü, A., Özyazici,M.A., Bayrakli, B. and Kizilkaya, R. Effects of Green Manurıng On Soil Enzyme
Activity. PSP Volume 23 – No 9. 2014 Fresenius Environmental Bulletin
Kızılkaya, R., Aşkın, T., Bayraklı, B., Sağlam, M., 2002. The relationships between heavy metal contents
and microbiological caharacteristics in Bafra and Çarşamba Plain soils. International Conference on
Sustainable Land Use and Management. 10-13 June 2002, Çanakkale, Turkey.
Özyazıcı, M.A., Özdemir, O., Bayraklı, B. Ve Özyazıcı, G., 2007. Yem veya Yeşil Gübre Amacıyla
Yetiştirilen Yem Baklası (Vicia Faba L.)’nın Mısır+Buğday Münavebesinde Topraktaki Fe, Cu, Zn, ve Mn
Yarayışlılığına Etkileri. Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ve Tarla Bitkileri Bilimi
Derneği Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiriler-2, Çayır Mera Yem Bitkileri ve Endüstri Bitkileri,
25-27 Haziran 2007, s.380-383, Erzurum.
Özyazıcı, M.A., Özyazıcı, G., Özdemir, O. Ve Bayraklı, B., 2007. Yeşil Gübre Uygulamalarının Mısır ve
Buğday Bitkilerinin Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Kapsamına Etkileri. GAP V. Tarım Kongresi, 17-19
Ekim 2007, Şanlıurfa, s. 390-398.
Özdemir, O., Özyazıcı, M.A., Bayraklı, B., Özyazıcı, G., 2008. Samsun ve Ordu İllerinde Kivi Yetiştirilen
Toprakların Verimlilik Durumları. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Bildiriler Kitabı, 8-10 Ekim
2008, Konya, s. 548-553.
Kızılkaya, R., Hepşen, F.Ş., Akça, İ., Bayraklı, B., Aşkın, T., Türkmen, C., (2009) “Determination of total
and mobile Pb fractions during vermicomposting in sewage sludge”, International Symposium On
Environment – 2009, 20-23 May 2009, Kyrgyzstan.
Özyazıcı, M.A., Bayraklı, B., Özyazici, G. Ve Özdemir, O., 2009. Samsun Yöresi Buğday ve Çeltik
Yetiştirilen Tarım Topraklarının Bazı Özellikleri ve Bitkiye Yarayışlı Mikroelement Kapsamları. Ülkesel
Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, Konya, s. 891-898.
Bayraklı, B., R. Kızılkaya, (2010) “Effect of zinc contamination with and without sewage sludge on soil
dehydrogenase activity”, In: Proceedings of the International Soil Science Congress on Management
of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality. R.Kizilkaya, C.Gulser, O.Dengiz (eds.), May 2628, 2010. Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey. pp. 566-572
Kızılkaya, R., F.Ş. Hepşen Türkay, B. Bayraklı, T. Aşkın, C. Türkmen, İ. Akça, V.Ceyhan, (2010) “Enzyme
and earthworm activities during vermicomposting in sewage sludge”, In: Proceedings of the
International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and
Quality. R.Kizilkaya, C.Gulser, O.Dengiz (eds.), May 26-28, 2010. Ondokuz Mayis University, Samsun,
Turkey. pp. 1047-1054.
Kızılkaya, R., F.Ş. Hepşen Türkay, B. Bayraklı, A. Erkoçak, (2010) “Fındık zurufu ve ahır gübresi ile
vermikompostlanmış arıtma çamurunun buğday bitkisinin verim ve Zn, Cu ve Ni kapsamına etkisinin
belirlenmesi”, 1. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi. 1-4 Haziran 2010. Eskişehir.
Özyazıcı, M.A., Bayraklı, B., Özyazıcı, G. Ve Kızılkaya, R., 2010. Yem Baklasıyla Yapılan Yeşil Gübre
Uygulamalarının Hasat Sonrası Toprakların Üreaz ve Dehidrogenaz Enzim Aktivitesine Etkisi. Türkiye
VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay, Cilt I Sunulu Bildiriler, Nobel Yayın No: 1505, Fen
Bilimleri: 103, s. 661-665.
Özyazıcı, M.A., Aydoğan, M., Bayraklı, B., Üstün, G.Y., Özyazıcı, G. Ve Özdemir, O., 2011. Samsun İlinde
Buğday Tarımı Yapılan Toprakların Verimlilik Durumu ve Potansiyel Beslenme Problemlerinin Ortaya
Konulması. 9. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül 2011, Serin İklim Tahılları Bildiriler Kitabı (Poster
Bildiriler), Cilt 1, s.320-324, Bursa.
Özyazıcı, G., Bayraklı, B., İç, S. 2013. Organik Domates Yetiştiriciliğinde Ön Bitki ve Organik Gübrelerin
Toprakların Bazı Biyolojik Özelliklerine Etkileri. Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, 25-27 Eylül
2013, Bildiri Kitabı, s. 155-161, Samsun.
Özyazıcı, G., Bayraklı, B., İç, S., Pekşen, A. 2013. Organik Yağlık Biber Yetiştiriciliğinde Ön Bitki ve
Organik Gübrelerin Verim, Beslenme Durumu ve Toprakların Bazı Kimyasal Özelliklerine Etkileri.
Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, 25-27 Eylül 2013, Bildiri Kitabı, s.162-169, Samsun.
20. Özyazıcı, G., Özyazıcı, M.A., Bayraklı, B., Özdemir, O. 2013. Toprak Düzenleyici ve Organik Gübre
Uygulamalarının Organik Kivi Üretiminde Verim ve Toprakların Makro ve Mikro Element İçeriklerine
Etkisi. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22-24 Ekim 2013, Bildiri Kitabı, s. 146-156, Tokat.
21. Özyazıcı, G., Bayraklı, B., Özyazıcı, M.A., 2013. Kışlık Sebze Tarımında Azotlu Gübre Miktarları ve Gidya
Uygulamalarının Verim, Nitrat Kapsamları ve Toprakların Bazı Kimyasal Özelliklerine Etkileri. III. Ulusal
Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22-24 Ekim 2013, Bildiri Kitabı, s.201-212, Tokat.
22. Özyazıcı, G., Ardalı, Y., Bayraklı, B., 2013. Yapay Sulak Alan Bitkilerinin Besin Maddesi Alımı Yönünden
Karşılaştırılması. III. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi (Poster bildiri) 23-25 Ekim 2013, Samsun.
23. Bayraklı ,B., Kızılkaya R. 2014. Changes İn Microbial Biomass, Soil Respiration And Enzyme Activities
İn Zn Contaminated Soil Under Field Condition. 9. International Soil Science Congress On “The Soul
Of Soil And Civilization” Soil Science Of Turkey Cooperation With Federation Of Eurasian Soil Science
Societies. 14-16 October, 2014 Side, Antalya/Turkey.
24. Bayraklı, B., Kızılkaya, R. 2014. Zn İle Beraber Yapılan Aritma Çamuru Uygulamasinin Topraklarin
Biyolojik Özelliklerinde Meydana Getirdiği Değişimlerin Belirlenmesi. Vestnik № 2 (30)
25. Sürücü, A., Özyazici, M.A., Bayrakli, B. and Kizilkaya,R. 2014. Effects of Green Manurıng On Soil
Enzyme Activity. Fresenius Environmental Bulletin. PSP Volume 23 – No 9.
YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
1.
Fındık Zurufu Ve Arıtma Çamurunun Solucanlar (Eisenia Foetida) İle Kompostlanması, Elde Edilen
Vermikompostun Sera Ve Tarla Koşullarında Buğday (Triticum Aestium) Bitkisinin Verim Ve Bazı Toksik
Metal Kapsamlarına Etkisinin Belirlenmesi - TÜBİTAK -.2007-2010.
2. Karadeniz Koşullarında Soya Tohumlarını Değişik Nodozite Bakteri Kültürü İle Aşılamanın Bitkinin
Verimine Etkisi Ve Bölge İçin En Uygun Kültürün Seçimi - TAGEM - 2006.
3. Fındık Zurufu, Çeltik Kavuzu Ve Buğday Samanı’nın Fındık, Beyazbaş Lahana, Domates Ve Buğday’in
Verim Ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri - TAGEM-2010
4. Mısır -Buğday Münavebesinde Yeşil Gübrelemenin Verim, Kalite Ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri.
TAGEM-2005
5. İkinci Kademe Arıtılmış Kentsel Nitelikli Atıksu Arıtma Tesisinden Elde Edilen Biyokatının Bafra Ovası
Tarımında Kullanılma Olanakları - TAGEM-2006
6. Samsun Ilin’de Bazı Organik Materyallerin Fındık Ve Kivi Yetiştiriciliğinde Kullanılması - BÜGEM-2011
7. İyi Tarım Uygulamaları Kapsamında Sebze Üretiminde Azot Lu Gübre Miktarları Ve Gidya
Uygulamalarının Verim Ve Toprak Özelliklerine Etkisi- BÜGEM-2011
8. Orta Ve Doğu Karadeniz Bölgesi Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi Ve Potansiyel Toksik Element
Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması Ve Haritalaması - TAGEM-2012
9. Farklı Kışlık Ön Bitkilerin Ve Organik Gübrelerin Domates Ve Yağlık Biberde Verim, Kalite Ve Fungal
Floraya Etkileri - BÜGEM-2014
10. Organik Çay İşleme Atıklarından Elde Edilen Kompostun Organik Çay Üretiminde KullanılmasıBÜGEM- Devam Ediyor
11. Kaya Fosfat Ve Triple Süper Fosfat Gübresi İle Beraber Uygulanan Fosfor Çözen Bakterilerin Toprağın
Inorganik Fosfor Fraksiyonları Ve Buğday Bitkisinin Verimi Üzerine Etkisi - TAGEM- Devam Ediyor
DİĞER YAYINLAR
Özyazıcı, M.A., Özdemir, O., Bayraklı, B., Kızılkaya, R., Özdemir, N. Ve Üstün, G.Y., 2007. Mısır-Buğday
Münavebesinde Yeşil Gübrelemenin Verim, Kalite ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri. T.C. Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Proje No: TAGEM-BB-TOPRAKSU-2007/35,
Samsun.
Özyazıcı, M.A., Bayraklı, B., Özdemir, O., Özyazıcı, G.ve Alpay,S., 2008. İkinci Kademe Arıtılmış Kentsel
Nitelikli Atıksu Arıtma Tesisinden Elde Edilen Biyokatının Bafra Ovası Tarımında Kullanılma Olanakları. T.C.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Proje No: TAGEM-BB-TOPRAKSU2008/60, Samsun.
Bayraklı, B., Kaya Ş., Özyazıcı, M.A.,Altuntaş,S., Özdemir, O., 2008. Karadeniz Koşullarında Soya
Tohumlarını Değişik Nodozite Bakteri Kültürü İle Aşılamanın Bitkinin Verimine Etkisi ve Bölge İçin En Uygun
Kültürün Seçimi. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Proje No:
TAGEM-BB-TOPRAKSU-2008/61, Samsun.
SEMİNERLER
Killerin Oluşumu Ve Adsorpsiyon Özelliklerinin Su Arıtım Teknolojisinde Kullanımı ( Yüksek Lisans Semineri
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı – 2000)
Ağır Metallerce Kirlenmiş Toprakların Bitkiler Kullanılarak Temizlenmesi (Doktora Semineri - Ondokuz
Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı – 2003)
TEZLER VE MAKALELER
Karadeniz Bölgesinden Alınan Bazı Toprakların Ve Zeolit1in Fosfor Adsorpsiyon Özelliklerinin Langmuir Ve
Freundlich Adsorpsiyon İzotermleriyle Değerlendirilmesi(Yüksek Lisans Tezi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı – 2002)
Çinko Kirlenmesinin Toprakların Biyolojik Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Ve Kirliliğin
Fitoremedasyon Tekniği Kullanılarak Giderilmesi (Doktora Tezi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı – 2007)
Download

ÖZGEÇMİŞ Dr. Betül BAYRAKLI