TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İLE
YETERLİLİĞE SAHİP KURULUŞLAR ARASINDA
YURT DIŞINDA UYGUNLUK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİNDE
YAPILACAK OLAN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARININ UYGULAMA YÖNERGESİ
KONU:
MADDE 1.
Özel hukuk tüzel kişileri ile yapılacak İşbirliği Sözleşmelerinde
uyulması gereken usûl ve esasların belirlenmesidir.
AMAÇ:
MADDE 2. Uygunluk değerlendirme hizmetleri alanında, menşeinde hizmet
verilmesi, menşeinde hizmet verme süreçlerinin etkinlik ve verimliliğinin artırılarak rekabet
gücünün yükseltilmesi, bu alanda TSE’nin yurt dışı hizmet hacminin geliştirilmesi, TSE
markasının uluslar arası alanda yaygın ve etkin olarak tanınmasının sağlanmasıdır.
KAPSAM:
MADDE 3. Örnekleme, test, muayene, belgelendirme, yönetim sistemi değerlendirme
ve kayıt, bu faaliyetlerin yeterliliği, akreditasyon ve bir akreditasyon programı kabiliyeti
tanınması da dâhil olmak üzere, standartlarla, yönetmeliklerle veya ilgili teknik
dokümanlarla/şartnamelerle ilgili gereksinimleri yerine getirildiğinin belirlenmesi ile ilgili
eğitim dâhil tüm faaliyetler.
HUKUKÎ DAYANAK:
MADDE 4. İşbu yönerge 132 sayılı TSE Kuruluş Kanunu’nun, Ek 2. maddesi
uyarınca tanzim edilmiştir.
Rev. Tarihi - No: 10/07/2014 - 10
1/17
TANIMLAR:
MADDE 5. İşbu yönergede geçen;
Temsilci: TSE tarafından yurt dışında görevlendirilenleri,
İşbirliği Sözleşmesi: TSE ve TSE ile işbu yönerge kapsamında işbirliği anlaşması
imzalayan tüzel kişiliğin arasında (ekleri dâhil) mutabık kalınan değiştirme/düzeltmeleri dâhil
olmak üzere taraflar arasındaki bağlayıcı madde ve koşullardan teşekkül eden İşbirliği
Sözleşmesini,
Çözüm Ortağı: İşbu yönerge kapsamında, ilgili hizmet bölgesinde faaliyetleri
gerçekleştirecek olan, İşbirliği Sözleşmesi imzalayan özel hukuk kişi veya kişileri,
Alt Yüklenici: Çözüm ortağının, ekonomik olması, uzmanlık gerektiren veya fiili
imkânsızlıklar sebebiyle, yeterlilik şartlarının bir bölümünün temini maksadına matuf
hususlarda, aradaki hukukî ilişkinin belgelendirilmesi şartıyla, bu hizmetin alındığı partner
firmayı,
Müşteri: Doğrudan TSE, TSE’nin Temsilciliği veya Çözüm Ortağı vasıtasıyla iş bu
yönerge kapsamındaki hizmetlerin sunulması talebinde bulunan kişi ve kuruluşları,
Hizmet: İş bu yönerge kapsamındaki hizmetleri,
Hizmet Bölgesi: Taraflar arasında yapılacak İşbirliği Sözleşmesi uyarınca yazılı
olarak mutabık kalınan ülke ve/veya coğrafi bölge/sınırlarını,
Belge/Sertifika: İlgili ulusal ve uluslararası standartlara, kriterlere, TSE’nin ilgili
mevzuatına ve dokümanlara dayalı olarak TSE tarafından düzenlenen belgeleri/sertifikaları,
Uygunluk Değerlendirmesi: Örnekleme, test, muayene, belgelendirme, yönetim
sistemi değerlendirme ve kayıt, bu faaliyetlerin yeterliliği, akreditasyon ve bir akreditasyon
programı kabiliyeti tanınması da dahil olmak üzere, standartlarla, yönetmeliklerle veya ilgili
teknik dokümanlarla/şartnamelerle ilgili gereksinimlerin yerine getirildiğinin belirlenmesi
ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyet,
Belgenin Serbest Bırakılması: TSE tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde
düzenlenen belge/sertifikaların Çözüm Ortağı tarafından müşteriye ulaştırılması,
Gizli Bilgi: TSE tarafından sunulan her türlü hizmete ve hizmetin sunulduğu
müşteriye ilişkin olarak ortaya çıkan ve hizmet sunumu için Çözüm Ortağı ile paylaşılan her
türlü bilgi, belge, doküman vb. unsurları,
Rev. Tarihi - No: 10/07/2014 - 10
2/17
Fikrî Mülkiyet: TSE’ye ait olan ve kayıtlı telif hakları dâhil olmak üzere her türlü
ticarî marka, logo, işletme ve ticarî isimleri, kopya hakkı, gizli bilgi, tasarım, formlar,
şablonlar, prosedürler, patentler vb.,
Ücret Tablosu: İşbu yönerge kapsamındaki hizmetlerin bedeli olarak müşteriye
sunulacak fiyat ile bu hizmetler karşılığı tarafların alacakları payları gösteren ve bu
yönergenin eki olan tabloyu,
Fiyatlandırma
Metodu:
Belgelendirme
Merkezi
Başkanlığı
Ücretlendirme
Yönergesi’nce belirlenen gelir kalemlerinin baz alınması, görev süresi ve başvuru
kapsamı (tip bilgisi, deney sayısı v.b) ile birlikte hesaplanması ile oluşturulan ve ücret
tablosu Ek-1’de detayı verilen metodu,
Yeterlilik Şartları: TSE tarafından çözüm ortaklarının İşbirliği Sözleşmesi kapsamında
yapacakları faaliyetler için bu kuruluşlarda arayacağı asgari şartları,
ifade eder.
USÛL VE ESASLAR:
MADDE 6.
İşbu yönerge kapsamında Çözüm Ortağı olarak çalışacak kuruluşlarla
yapılacak İşbirliği Sözleşmelerinde aşağıdaki usûl ve esaslara uyulur.
MADDE 6.1. İşbirliği Sözleşmelerinde, sözleşmeye konu hizmet bölgelerinde
TSE’nin münferiden hizmet vermesini engelleyici düzenlemelere yer verilemez.
MADDE 6.2. İşbirliği
Sözleşmelerinde,
İşbirliği
Sözleşmesine
konu
hizmet
bölgelerinde TSE’nin birden fazla Çözüm Ortağı ile anlaşma yapma yetkisi sınırlandırılamaz.
MADDE 6.3. TSE, aynı çözüm ortağı ile farklı hizmet bölgesinde İşbirliği
Sözleşmeleri yapabilir.
MADDE 6.4. Çözüm ortakları, İşbirliği Sözleşmesi kapsamında sahip oldukları
yetkileri 3. tarafa devredemezler.
MADDE 6.5. Çözüm Ortaklarının, İşbirliği Sözleşmesine konu hizmet bölgesinde ilgili
ülkenin/bölgenin mevzuatına uygun en az bir ofis/işyeri açmaları zorunludur. Buna ilişkin iş
yeri açma belgesi ile ofisin mülkiyeti veya kira, kullanım hakkı sözleşmesi ve benzeri
yöntemlerle kullanım hakkının Çözüm Ortağına ait olması veya bu hakkın hukukî
sorumluluğu kendi uhdesinde olmak şartıyla, alt yüklenici mahiyetindeki kuruluşlar ile
akdolunacak sözleşmeye istinaden temin edilmesi ve bunu belgelendirmesi şarttır.
Rev. Tarihi - No: 10/07/2014 - 10
3/17
MADDE 6.6. TSE ile herhangi bir hizmet bölgesinde İşbirliği Sözleşmesi yaparak
Çözüm Ortağı olma talebinde bulunan kuruluşlarla tarafları bağlayıcı olmayan “Ön
Sözleşme” yapılabilir. Ön Sözleşmede, İşbirliği Anlaşması yapılması düşünülen hizmet
bölgeleri belirtilir. Çözüm Ortağı olma talebinde bulunan kuruluş,
Ön Sözleşme süresi içerisinde hazırlıklarını tamamladıktan sonra bu yönergenin 7.
Maddesinde belirtilen şartları yerine getirdiğini taahhüt edip, işbirliği sözleşmesinin
imzalanmasını talep eder. TSE tarafından hazırlıkların yeterli bulunması ve şartların
gerçekleştirildiğinin anlaşılması durumunda İşbirliği Sözleşmesi imzalanabilir.
MADDE 6.7. İşbirliği Sözleşmesinin herhangi bir sebeple süresinden önce feshi veya
sözleşme süresinin sona ermesi ve uzatılmaması durumunda, Çözüm Ortağı, sözleşmenin
sona erdiği/feshedildiği tarihi takip eden 1 (bir) yıl boyunca, ilgili hizmet bölgesinde iş bu
yönerge kapsamındaki faaliyetleri yapamaz.
MADDE 6.8. İşbirliği Sözleşmesinin herhangi bir sebeple süresinden önce feshi veya
sözleşme süresinin sona ermesi ve uzatılmaması durumunda, Çözüm Ortağı, sözleşmenin
sona erdiği/feshedildiği tarihi takip eden 3 (üç) yıl boyunca, ilgili hizmet bölgesinde, TSE
belgesi almış kuruluşlara yönelik iş bu yönerge kapsamındaki faaliyetleri yapamaz.
MADDE 6.9. İşbirliği Sözleşmesi imzalayan kuruluşlar, TSE’nin yazılı onayı
olmaksızın İşbirliği Sözleşmesi kapsamındaki hizmet bölgesinde ve İşbirliği Sözleşmesi
kapsamındaki hizmet türlerinde, kendi nam ve hesaplarına ve/veya TSE dışındaki bir kuruluş
adına faaliyette bulunamazlar. Ancak İşbirliği Sözleşmesi imzalayarak Çözüm Ortağı
olmadan önce, hizmet bölgesinde uygunluk değerlendirme alanında faaliyet göstermekte
iseler, bu durumda sözleşme öncesi çalıştıkları kuruluşlarla İşbirliği Sözleşmesinin
imzalandığı tarihten itibaren azami altı ay daha kendi nam ve hesaplarına çalışabilirler. Bu
kuruluşlara verdikleri belgeler, belge kullanım süresine kadar geçerlidir, fakat Çözüm Ortağı
adına yenileme yapılamaz.
MADDE 6.10. TSE, ilgili Merkez Başkanlığınca İşbirliği Sözleşmesi yapılan
kuruluşları önceden haber vererek veya haber vermeksizin yerinde denetleme hakkına
sahiptir. Bu hak kapsamında yapılan denetlemelerin her türlü ulaşım, konaklama ve benzeri
ücretleri ile denetçilerin denetleme yaptıkları günlerle ilgili TSE tarafından belirlenecek
adam/gün ücreti çözüm ortağı tarafından TSE’ye ödenir.
Rev. Tarihi - No: 10/07/2014 - 10
4/17
MADDE 6.11. İşbirliği Sözleşmesi kapsamındaki Hizmet Bölgesinde, hizmet almak
isteyen müşteri doğrudan TSE’ye başvurabileceği gibi Çözüm Ortağı’na da başvurabilir.
Çözüm Ortaklarının iletişim Bilgileri TSE’nin kurumsal WEB sayfasında ilan edilir. Çözüm
Ortaklarının kurumsal WEB sayfalarında da TSE iletişim bilgileri yer alır. TSE’nin İşbirliği
Sözleşmesi kapsamındaki bir ülkede Temsilciliği var ise, bu temsilciliğe müşteriler tarafından
yapılan başvurular da TSE’ye yapılmış kabul edilir.
MADDE 6.12. Bir hizmet bölgesinde TSE’ye yapılan başvurular kapsamında TSE
doğrudan hizmet verebileceği gibi, bu hizmetin söz konusu hizmet bölgesindeki Çözüm
Ortaklarından herhangi biri ile İşbirliği Sözleşmesi kapsamında verilmesini sağlayabilir.
MADDE 6.13. Çözüm Ortağı, hizmetlerinde çalıştırmayı istediği denetçi ve/veya
inceleme uzmanlarının isim ve bilgilerini TSE’ye sunar. TSE tarafından uygun bulunanlar
TSE denetçi ve inceleme havuzlarına dâhil edilir. Bu havuzda olmayan kişiler denetçi ve
inceleme uzmanı olarak çalıştırılamaz.
MADDE 6.14. Çözüm Ortağı, hizmet alanında herhangi bir alanda Denetçi/İnceleme
Uzmanı tedarik edemediği zaman, bu eleman ihtiyacının karşılanması için TSE’ye başvuruda
bulunabilir. TSE, bu talebi uygun bulur ve eleman görevlendirirse, bu elemanın/elemanların
tüm iaşe, ibade, ulaşım, harcırah, vb. ödemeleri ile bu elemanlar için TSE tarafından
belirlenen günlük ücretleri TSE tarafından ayrıca fatura edilir. Çözüm Ortağı’nın başvuruda
bulunulan ürün grubunda ilk defa faaliyet göstermesi ve TSE’den uzman talebinde bulunması
durumunda, uzman için TSE tarafından belirlenen günlük ücrette %50 indirim uygulanır.
MADDE 6.15. Çözüm Ortağı, İşbirliği Sözleşmesi kapsamında mutabık kalınan ve
Çözüm Ortağı’nın yetki ve sorumluluğunda olan hizmetleri gerçekleştirmekle yükümlüdür.
Bu faaliyetleri ile ilgili raporlarını TSE ilgili Merkez Başkanlığına ulaştırır. TSE’nin ilgili
sorumlularınca (Belgelendirme kararı, belge düzenlenmesi vb. hizmetleri gerçekleştiren
komisyonlar, kurullar, kişiler, vb.) raporların uygun ve yeterli bulunması durumunda, TSE
tarafından düzenlenen belgeler TSE tarafından doğrudan veya Çözüm Ortağı tarafından
müşteriye ulaştırılır.
MADDE 6.16. İşbirliği Sözleşmeleri azami 3 yıl için düzenlenebilir. Süre sonunda
tarafların anlaşması ile 3’er yıla kadar süre uzatımına gidilebilir.
MADDE 6.17. İşbirliği Sözleşmelerinde Fesih Şartları ve Çözüm Ortağı’nın
sözleşmeye aykırı davranışları karşısında ödemekle mükellef olduğu cezai şartlar belirlenir.
Rev. Tarihi - No: 10/07/2014 - 10
5/17
MADDE 6.18. Müşteri ile yapılacak sözleşme, İşbirliği Anlaşma taraflarınca
müştereken veya ayrı ayrı yapılabilir. Ancak Çözüm Ortağı’nın müşteri ile yapacağı sözleşme
TSE’nin ön onayına tabidir. Ön onay alınmadan Çözüm ortağı tarafından müşteri ile nihai
sözleşme yapılamaz.
MADDE 6.19. İşbirliği Sözleşmelerinde Çözüm Ortağının sözleşme kapsamında yer
alan faaliyet türlerini, TSE ilgili Merkez Başkanlıkları tarafından yayımlanan yönergelere tabi
olarak yürütmesi hususu taahhüt altına alınır.
MADDE 6.20. TSE belirli dönemlerde İşbirliği Sözleşmesi’nde belirlenen kriterlere
göre Çözüm Ortaklarının performansını değerlendirmeye tabi tutabilir ve değerlendirme
sonucunu Çözüm Ortaklarıyla paylaşır.
YETERLİLİK ŞARTLARI:
MADDE 7.
İşbirliği Sözleşmesi düzenlenmesinde Çözüm Ortağı olma talebinde
bulunan Özel Hukuk Tüzel Kişi/kişilerinde aranacak yeterlilik şartları aşağıdaki gibidir.
MADDE 7.1. Çözüm ortaklarının, İşbirliği Sözleşmesine konu hizmet alanında ilgili
ülkenin/bölgenin mevzuatına uygun en az bir ofis/işyeri açmaları zorunludur. Buna ilişkin iş
yeri açma belgesi ile ofisin mülkiyeti veya kira, kullanım hakkı sözleşmesi ve benzeri
yöntemlerle kullanım hakkının Çözüm Ortağına ait olması veya bu hakkın hukukî
sorumluluğu kendi uhdesinde olmak şartıyla, alt yüklenici mahiyetindeki kuruluşlar ile
akdolunacak sözleşmeye istinaden temin edilmesi ve bunu belgelendirmesi şarttır.
MADDE 7.2. Çözüm Ortağı olma talebinde bulunan Özel Hukuk Tüzel Kişiliği’nin
İşbirliği Sözleşmesinde hizmet vereceği coğrafyada Uygunluk Değerlendirme alanında en az
üç yıllık deneyimli bir yönetici (koordinatör, müdür veya benzeri unvanlı idareci)
bulundurması zorunludur. Bu kişi veya kişilerle Çözüm Ortağı olma talebinde bulunan Özel
Hukuk Tüzel Kişiliği arasında tarafları bağlayıcı bir sözleşme bulunması ve/veya bu
kişi/kişilerin Çözüm Ortağı olma talebinde bulunan Özel Hukuk Tüzel Kişiliği’nin ücretli
personeli olması zorunludur.
MADDE 7.3. Avrupa Birliği içerisinde hizmet veren Çözüm Ortağının, yine Avrupa
Birliği’ndeki başka hizmet bölgelerinde irtibat ofisleri ile hizmet verme talepleri, söz konusu
çözüm ortağı irtibat ofisinin/işyerinin mülkiyet veya kira, kullanım hakkı sözleşmesini
belgelemesi ve yönetici koordinatörü önermesi ön şartıyla, değerlendirmeye alınır.
Rev. Tarihi - No: 10/07/2014 - 10
6/17
MADDE 7.4. Çözüm Ortağı tarafından iş bu yönergenin Madde 7.1 ve Madde 7.2
ve/veya Madde 7.3 şartlarının karşılandığı ile ilgili belgelerin TSE’ye ibraz edilmesi
durumunda, hizmet bölgesi ve İşbirliği Sözleşmesi kapsamında verilecek hizmetler dikkate
alınarak Genel Sekreter Yardımcısı (Teknik) ve/veya Genel Sekreter başkanlığında
Belgelendirme Merkez Başkanı, Muayene Gözetim Merkez Başkanı ve Dış İlişkiler Daire
Başkanı tarafından müştereken değerlendirme yapılır ve tutanağa bağlanır.
İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALAMA YETKİSİ:
MADDE 8. İşbirliği Sözleşmeleri TSE Yönetim Kurulu Başkanı veya onun yetki
verdiği Genel Sekreter/Genel Sekreter Yardımcıları tarafından imzalanır.
ÜCRETLENDİRME:
MADDE 9. İşbirliği Sözleşmesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin fiyatlandırılması,
taraflar arasında paylaşım şartları aşağıdaki gibidir.
MADDE 9.1. İşbirliği Sözleşmesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin fiyatlandırılması,
taraflar arasında paylaşım şartları bu yönergenin eki olan “Ücret Tablosu”na göre olacaktır.
Bu tabloda yer alan ücretler TSE tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir.
MADDE 9.2. İş bu Yönergenin eki olan “Ücret Tablosu”nda yer alan, İşbirliği
Sözleşmesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin fiyatlarında, taraflar arasında paylaşım
oranlarında, herhangi bir hizmet bölgesi ile veya herhangi bir müşteri talebi ile sınırlı olmak
(Belge sayısı, belge bedeli, toplam beklenen gelir ve ülkelerin rekabet şartları dikkate
alınmak ve fiyatlandırma değişikliği gerekçeleri belirtilmek şartıyla) üzere fiyatlarda
%30’a kadar arttırma veya azaltma yapılabilir. Bu fiyat değişikliği TSE Yönetim Kurulu
Başkanının yetkisindedir. Ancak TSE Yönetim Kurulu Başkanı bu yetkisini Genel Sekreter
veya Genel Sekreter Yardımcılarına tamamen veya kısmen devredebilir.
MADDE 9.3. Müşteriye fatura TSE tarafından düzenlenmiş ise, Çözüm Ortağı İşbirliği
Sözleşmesi kapsamında verdiği hizmetleri “Ücret Tablosu” çerçevesinde TSE’ye fatura eder.
Eğer müşteriye fatura Çözüm Ortağı tarafından düzenlenmiş ise, TSE İşbirliği Sözleşmesi
kapsamında “Ücret Tablosu” çerçevesinde kendi payına düşen miktarı Çözüm Ortağı’na
fatura eder. Müşterinin uygun görmesi halinde, TSE kendi alacağı bedeli, Çözüm Ortağı da
kendi alacağı bedeli ayrı olarak fatura edebilir.
Ancak aşağıdaki durumlarda Çözüm Ortağı kendi alacağı bedeli firmaya ayrı olarak
fatura edemez. Mahsuplaşma Çözüm Ortağı ile TSE arasında gerçekleştirilir.
Rev. Tarihi - No: 10/07/2014 - 10
7/17
- Başvuru sahibi firma TSE’den statüsü ne olursa olsun(geçerli/iptal/askıda vb.)
en az bir belge sahibi ise,
- Firma başvurusu TSE tarafından Çözüm Ortağına yönlendirilmiş ise,
MADDE 9.4. Çözüm Ortağı tarafından müşteriye düzenlenen fatura, teklif bedelin
altında olması durumunda, TSE’nin alacağı ücret, teklif bedel üzerinden hesaplanır.
YÖNERGEYE AYKIRI SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ:
MADDE 10. Bu yönerge hükümleri ile yönergeye dayanılarak akdedilecek İşbirliği
Sözleşmesi hükümleri arasında aykırılık olduğu takdirde, bunlardan TSE lehine olanlar tatbik
edilir.
MADDE 10.1. Yurt dışında herhangi bir şirketle ortaklık kurulmaksızın, mülkiyeti
TSE’ye ait olan malzeme ve/veya ekipman temini suretiyle yapılacak işbirliği anlaşmalarında,
ilgili taraf ve/veya taraflarla TSE Yönetim Kurulu Kararına istinaden imzalanacak sözleşme
hükümleri esas olup, bu yönergeye aykırılıkları ileri sürülemez.
YÜRÜRLÜK:
MADDE 11. Bu yönerge, TSE Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
MEVCUT İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜM:
GEÇİCİ MADDE 1- İşbu Yönerge’nin yürürlük tarihi itibariyle, evvelce akdolunmuş
işbirliği sözleşmeleri, mevcut sözleşme süresinin sona erme tarihine kadar, akdolunduğu
şartlar ile birlikte muteberdir.
YÜRÜTME:
MADDE 12. Bu yönergenin hükümlerini TSE Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.
Rev. Tarihi - No: 10/07/2014 - 10
8/17
Download

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İLE YETERLİLİĞE