UŞAK ÜNİVERSİTESİ
İŞLETİM HAKKI İHALESİ İLANI
1-Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesinde yer alan Halil Kaya Gedik Eğitim Fakültesi Kantini
ve Güzel Sanatlar Fakültesi Kantini ile Bunlara bağlı çay ocaklarının, Öğrenci Sosyal Merkezi
Kompleksinde yer alan 5 adet İş yerinin ve Ulubey M.Y.O. Kantininin işletim hakkı 3 (Üç) yıl
süre için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile tahmini
bedel üzerinden artırma yapmak üzere ihaleye konulmuştur.
2-İhale İzmir Yolu Üzeri 8. km. Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesindeki Mühendislik
Fakültesi ihale salonunda (MA1 Blok 2. kat 201 numaralı salon) yapılacaktır.
3-İhale tarih ve saati, ihale konusu işe ait muhammen bedel ve geçici teminat tutarı aşağıda
belirtilmiştir.
4-İstekliler şartnameyi mesai saati içerisinde Üniversitemiz Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığında görebilir ve ihale şartnamesini 100,00TL (Yüz TürkLirası) bedel
karşılığında aynı yerden temin edebilirler. Şartname bedeli Halk Bankası Uşak Şubesi TR 37
0001 2009 7820 0006 1000 32 IBAN numaralı Uşak Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı’nın hesabına yatırılacaktır.
5-Teminat mektupları teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunulacaktır. Teminat mektupları
dışındaki teminatların Halk Bankası Uşak Şubesi TR 37 0001 2009 7820 0006 1000 32 IBAN
numaralı U.Ü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırılması ve makbuzların teklif
zarfının içinde sunulması gerekmektedir.
6-İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:
a)Kanuni ikametgah belgesi (Gerçek kişiler için),
b)Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (bir dilekçe ile ibraz edilecektir),
c)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3)Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin
her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
d)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter
onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
e)Aşağıda yazılı miktarda geçici teminat verilmesi. Geçici veya kesin teminat olarak kabul
edilecek değerler şunlardır:
1)Tedavüldeki Türk Parası,
2)Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
3)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler
yerine düzenlenen belgeler.
f)İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim
beyannamesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca
grubun bütün ortakları idareyle yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla
imzalayacaklardır.)
g)Sabıka kaydı belgesi (Gerçek kişi ise kendisinin, tüzel kişilik veya ortak girişim olması halinde
ise ortaklarının tümünün, Anonim Şirketlerde ise yönetim kurulu üyelerinin)
h)İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olmalarına göre sosyal güvenlik kurumuna ve kayıtlı
bulunduğu vergi dairesine ihale tarihi itibariyle borcu bulunmadığına ilişkin taahhütname.
(İlgililer borçlu olmadıklarını bir dilekçe ile ibraz edeceklerdir, ihale üzerinde kalan istekli ise
sözleşme imzalanmadan önce yukarıda sayılan kurumlardan alacağı ihale tarihi itibariyle borcu
olmadığını gösterir belgeleri ibraz edeceklerdir.)
İdareye Sunulan belgeler asıl veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri
olacaktır. İstenilen belgelerden herhangi birinin ihale yeterlik belgeleri arasında sunulmaması
halinde istekli ihale dışı bırakılır.
7-Posta ile yapılacak müracaatlar ihale tarihi gününe ve saatine kadar kabul edilir.
İş Yeri / Kantin
Muhammen
Bedel
Geçici
Teminat
İhale Tarih ve Saati
Halil Kaya Gedik Eğitim Fakültesi
Kantini ve Güzel Sanatlar Fakültesi
Kantini ile Bunlara bağlı çay ocakları
21.100,00 TL
633,00 TL
26/06/2014 - 09:30
Ulubey M.Y.O. Kantini
2.500,00 TL
75,00 TL
26/06/2014 - 11:00
4 Numaralı işyeri - Bijuteri
4.400,00 TL
132,00 TL
26/06/2014 - 13:00
9 Numaralı işyeri - Oyun Salonu
7.000,00 TL
210,00 TL
26/06/2014 - 14:00
12 Numaralı işyeri - Butik
6.400,00 TL
192,00 TL
26/06/2014 - 15:00
15 Numaralı işyeri - Lokanta
9.800,00 TL
294,00 TL
26/06/2014 - 16:00
16 Numaralı işyeri - Pide/Pizza
12.800,00 TL
384,00 TL
26/06/2014 - 17:00
Download

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞLETİM HAKKI İHALESİ İLANI 1