T.C
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
KAZAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
İLMİHAL SINAVI
TDV İLMİHAL BİRİNCİ CİLT, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
NAMAZ BÖLÜMÜ
ADI:…………………………….......SOYADI…………………………………
KİTAPÇIK TÜRÜ
A
İÇÖREN KUR’AN KURSU
Tarih: 15 MAYIS
2014 Saat: 11:00
YANLIŞ CEVAP………………….DOĞRU CEVAP……………………BOŞ……………………PUAN:……………………
Bu kitapçık 50 sorudan oluşmaktadır.Her soru iki puandır.Başarılar
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
َ َ‫ َ ُ ا َ ُ َ ْ ُ ا َ َ ٰ ُ َ َ ْ ُ ُكَ ا َ ْن َ ْ ُك‬,
َ ِ ‫َ ْ ُ ُ ا ٰ َ ُؤ َ ا َوْ ا َ ْن َ ْ َ َ ٖ ا َ ْ َ ا ِ َ َ َ ٰ ُا ا‬
ُ ٖ ‫َ َْ َ ا ْ َ ٖ ُ ا‬
1.Hud suresi 87. Ayetten çıkarılan en kapsamlı
sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
َ ِ َ َ‫َ َ َ َ ِ ْ َ َ َْت َ ُ َ َ ْ ا ٰ ُ ُ َ و‬
‫َ ْ ِ َ نِ َ َ ْ ِ َ ِ ْ وَ رَقِ ا ْ َ ِ وَ َ ٰ ا ٰ َد ُم‬
‫رَ ُ َ َ ٰى‬
5.Yukarıda geçen taha suresi 121. Ayette ifade
edilen avret hangisidir?
a.Namaz insanı günahlardan arındırır
b.Namaz önceki dinlerde de var olan bir ibadettir.
c.Namaz diğer tüm ibadetlerin özü ve özetidir.
d.Namazın özü kalbin huşu ve huzur içinde
olmasıdır.
a.avreti hafife
b.avreti nisa
c.avreti racul
d.avreti galiz
2.Aşağıdakilerden hangisi vacip oluşu kulun
fiiline bağlı olmayan (li ayniği vacip) amellerden
biri değildir?
a.Maliki
b.Hanbeli
c.Hanefi
d.Şafii
6.Diz kapaklarını avret olarak kabul eden
mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
a.vitir namazı
b.bayram namazı
c.nezir namazı
d.tilavet secdesi
7.Gizli okunması gereken yerde açık, açık
okunması gereken yerede gizli okuyan kimse
namazın sonunda ne yapmalıdır.?
3.Beş vakit farz namazlarla birlikte kılınan nafile
namazlara ne denir?
a)iade etmelidir
b)namazı tamamlamalıdır.
c)sehiv secdesi yapmalıdır.
d)namazı yeniden kılmalıdır.
a.Sünneti hüda
b.Sünneti zevaid
c.Sünneti revatib
d.Sünneti regaib
4.Aşağıdakilerden hangisi “şurutu ‘s salat “‘dan
biri değildir?
a.namaz için niyet etmek
b.namaz için kıbleye dönmek
c.namaz için abdest almak
d.namaz için kadei ulada oturmak
8)Bir namazı kılmış olan kimse aynı namaz için
bir cemaate imamlık yapması ile ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır.?
a)farz namaz iki defa kılınamayacağından dolayı
imamlık yapamaz
b)Şafi mezhebine göre imamlık yapabilir
c)Hanefilere göre imamlık yapamaz
d)imam kendisine uyan kişiden aşağı durumda
olmalıdır.
9.Sabah namazını ortalık aydınlıkken kılınmasına
ne denir?
a.ibrad
b.taglis
c.isfar
d.imsak
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
10.Sabah namazının vaktin evvelinde kılınmasına
ne denir?
16.Aşağıdakilerden hangisi evsatı mufassaldan
biri değildir?
a.ibrad
b.taglis
c.isfar
d.imsak
a.tarık
b.fecr
c.inşikak
d.beled
11.Sıcak bölgelerde öğle namazının geciktirilip
serinlikte kılmaya ne denir?
17.Cemaatle namaz kılmak farzı ayındır görüşü
hangi mezhebe aittir?
a.ibrad
b.taglis
c.isfar
d.imsak
a.Hanefi
b.Şafii
c.Hanbeli
d.Maliki
12.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
18.İmama namazın başında değil, rukudan sonra
yetişen kimseye ne denir?
a.namazda zihinden okumak kıraat sayılmaz
b.besmele Şafii mezhebine göre namazın
farzlarındandır
c.farzların son iki rekatında Fatiha okumak
Hanefilere göre sünnettir
d.kıyam farz ,vacip ve nafile namazlarda farzdır
a.müdrik
b.mesbuk
c.lahik
d.muktedi
19.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.?
13.Tadili erkan konusunda
hangisi yanlıştır.?
aşağıdakilerden
a.Ebu Hanife-İmamı Muhammed göre vacip
b.Ebu Yusuf ve İmam Malike göre farzdır
c.Hanbelilere göre müekked sünnettir.
d.Şafilelere göre farzdır
14.Aşağıdakilerden
hangisi
vaciplerinden biri değildir?
namazın
20.Aşağıdakilerden
hangisi
hususlardan değildir?
a.fatiha okumak
b.farzların son iki rakatında zammı sure okumak
c.kadei ula
d.kunut dualarını okumak
15.Aşağıdakilerden
hangisi
sünnetlerinden biri değildir?
a.itimat
b.teavvüz
c.selam
d.tahmid
a.lahik namazını kıraatsiz devam eder
b.seferi bir imama uyan mukim namazına kıraatsız
devam eder
c.namazını tamamen imamla beraber kılan
kimseye müdrik denir
d.namaza imamla başlayıp daha sonra ayrılan
kimseye lahik denir
gizli
tutulan
a.ismi azam
b.icabet saati
c.kadir gecesi
d.ruyeti hilal
namazın
21.Cuma namazı seferi olanlara farzdır görüşü
kime aittir?
a.caferiler
b.zahiriler
c.selefiler
d.zeydiyye
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
22.Cuma namazı öğle vakti çıkıncaya kadar
kılınabilir görüşü hangi mezhebe aittir?
28.Aşağıdakilerden hangisi Bayram namazları ile
ilgili yanlış bir görüştür?
a.Hanefi
b.Hanbeli
c.Maliki
d.Şafii
a.Hanefilere göre vaciptir.
b.Hanbelilere göre farzı ayndır
c.Şafilere göre müekked sünnettir
d.Malikilere göre müekked sünnettir.
23.Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazında
cemaat sayısı ile ilgili yanlıştır?
29.Kadınlarda bayram namazı ile yükümlüdür
görüşü hangi mezhebe aittir.?
a.Ebu Hanife ve İmam Muhammed 1+3 cemaat
b.Ebu Yusuf 1+2 cemaat
c.İmam Şafi 40 kişi
d.İmam Malik 1-20 kişi
a.Hanbeli
b.Hanefi
c.Şafii
d.Maliki
24.Aşağıdakilerden hangisi Hanefilere
hutbenin şartlarından biri değildir?
30.Teşrik tekbirleri ile ilgili yanlış olan görüş
hangisidir?
göre
a.vakit içinde okunması
b.hutbenin ayakta okunması
c.namazdan önce okunması
d.cemaatin huzurunda okunması
25.Aşağıdakilerden
sünnetlerindendir?
hangisi
hutbenin
a.hutbenin Arapça olması
b.takvayı tavsiye etmek
c.hutbenin kısa olması
d.hutbe okunurken konuşmak
26.Cuma günü yapılan alışveriş mekruh olmakla
beraber yapılan alışveriş geçerlidir görüşü kime
aittir?
a.Hanbeli
b.Hanefi
c.Şafii
d.Maliki
27.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.vitir Hanefi dışındaki üç mezhebe göre müekked
sünnettir
b.Ebu Yusuf ve İmam Muhammede göre vitir
müekked sünnettir
c.Malikilere göre vitir bir rekat olarakta kılınabilir
d.Kunut duası İmameyne göre vaciptir.
a.Ebu Hanifeye göre Arefe gününden başalyıp
1.gün ikindi namazına kadar cematle kılınan
namazlardan sonra 8 vakit için vaciptir.
b.Malikilere göre mendup
c.Şafi ve Hanbeli mezhebine göre farz
d.İmameyne göre 23 vakit olup vaciptir.
31.Aşağıdakilerden hangisi nafile namazlar için
söylenemez?
a.başlanmış nafilenin kazası Hanefilere
vaciptir
b.başlanmış nafilenin kazası Malikilere
farzdır
c.başlanmış nafilenin kazası Şafilere
müekked sünnettir
d.nafile namazlarda bütün rekatlarında
farzdır.
göre
göre
göre
kıraat
32.Hz Ömer zamanında teravih namazını
kıldırmak için imam tayin edilen sahabe kimdir.?
a.Übey b. Halef
b.Übey b. Kab
c.Übey b. Mesud
d.Übey b.Selül
33.Aşağıdakilerde hangisi farklıdır?
a.istibra
b.istinka
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
c.istiska
d.istinca
34.Güneş tutulmasından dolayı ezansız ve
kametsiz olarak cemaatle kılınan iki rekatlık
namaza ne denir?
a.sehiv secdesi yapılmalı
b.sehiv secdesi gerekmez
c.sehiv secdesi yapılsada olur yapılmasada olur
d.sadece sehiv secdesi yetmez namazı iade etmeli
a.kusuf namazı
b.tesbih namazı
c.husuf namazı
d.salatül havf
35.Aşağıdakilerden
söylenemez?
hangisi
seferilik
için
a.seferde namazı kısaltmak Şafilerde ruhsattır
b. seferde namazı kısaltmak Hanefilere göre
azimettir
c.seferde namazı kısaltmak Malikilerde müekked
sünnettir
d.seferde namazı kısaltmak Hanbelilere göre farzı
ayındır.
36.Aşağıdaki
olunur?
vatanlardan
hangisinde
seferi
a.vatanı ikamet
b.vatanı sükna
c.vatanı asli
d.vatanı ehli
37.Aşağıdaki fıkhi terimlerden hangisi farklıdır?
a.cemü suri
b.cemü muvasala
c.cemü tehir
d.cemü fiil
38.Cem konusunda en geniş görüş hangi
mezhebe aittir?
a.Hanbeli
b.Hanefi
c.Şafii
d.Maliki
39.Yorucu olan yolculuk cem için geçerlidir
görüşü hangi mezhebe aittir?
a.Hanbeli
b.Hanefi
c.Şafii
d.Maliki
40. Farz namazların 3. ve 4. rekatında sure veya
ayet okuyana sehiv secdesi gerekir mi?
41.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.kıldığı namazın kaç rekat olduğunda ilk defa
şüphe eden kimsenin bu namazı yeniden kılması
gerekir.
b.Namazda zaman zaman şüpheye düşüp kaç
rekat kıldığı hususunda kesin bir kanaate
varamayan kimse, kıldığına emin olduğu en az
rekat sayısını esas alarak namazına devam eder
c. dört rekatlı bir namaza başlayan kimse, kıldığı
rekatın birinci rekat mı ikinci rekat mı olduğunda
kuşkuya düşüp, bir tarafı tercih edemezse,
kendisini bir rekat kılmış sayar ve birinci sayılan
rekatın ikinci; üçüncü sayılan rekatın da dördüncü
rekat olma ihtimali bulunduğu için, her bir rekatın
sonunda oturur ve tahiyyatı okur. Böylece dört
oturuş yapmış olur ve sonunda sehiv secdesi
yaparak namazını tamamlar
d. Yapılması gereken sehiv secdesini yanılarak
veya unutarak terk eden bir kimse, namazı iade
eder.
42.Aşağıdakilerden
gerektirmez?
hangisi
sehiv
secdesini
a.takdim ve tehir
b.tahiyyatın cehri okunması
c.secde ve rukuda hata
d.kıraat eksikliği veya fazlalığı
43.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.dinlediği ayetlerin secde ayeti olduğunu
bilemeyenin secde etmesi gerekmez
b.tilavet secdesi hanfilere göre vacip diğerlerine
göre sünnettir
c.ölü yıkanıncaya kadar yanında Kuran
okunmasında sakınca yoktur.
d.bir koca karısını yıkayabilir.
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
44.Cenazenin
musallaya
taşınmasına ne denir?
ve
kabristana
a.muhtazar
b.teşyi
c.techiz
d.telkin
45.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur.?
a.hünsai müşkil ölünce yıkanır
b.hünsai müşkil ölünce sadece teyemmüm ettirilir
c.hünsai müşkil kefenlenirken erkek gibi
kefenlenir
d.düşük olarak ölü doğan çoçuk yıkanır.
46.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.mekruh vakitlerde cenaze namazı kılınmaz
ancak defin yapılabilir
b.anasını ve babasını kasten öldürenin cenaze
namazı kılınmaz
c.soyguncunun ve teröristin cenaze namazı
kılınmaz
d.diri olarak doğduğu bilinen çoçuk yıkanıp
namazı kılınır,ölü olarak doğarsa yıkanmaz fakat
namazı kılınır
47.Cenaze namazında Fatiha suresini okumak
rükündür görüşü hangi mezhebe aittir.?
a.Hanbeli
b.Hanefi
c.Şafii
d.Maliki
48.Iskatı savm ve salat ile ilgili ihtiyati temenni
kime dayandırılmaktadır.?
a.Ebu Hanife
b.İmamı Muahmmed Şeybani
c.İmamı Yusuf
d.İmamı Evzai
49.Aşağıdakilerden hangisi kaza namazları ile
ilgili doğru olmayan seçeneklerden biridir?
a) beş vaktin farzı ve vitir namazı kaza edilir.
b)sabah namazının sünneti öğle vaktinden önce
kaza edilir.
c)seferi olarak kazaya kalan namaz mukim gibi
kaza edilir
d)öğle namazının ilk sünneti kılınmadıysa farzdan
sonra kaza edilir.
50.Namazda iken abdesti kendi isteği ile kasten
bozan kimse namazı yeniden kılar.Buna fıkhi
olarak ne denir?
a.istihlaf
b.istinaf
c.namazı bina etmek
d.istislah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
B
C
C
D
D
C
C
D
C
B
A
D
C
B
C
C
C
B
C
D
B
B
D
B
C
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
B
D
B
C
C
C
B
C
A
D
B
C
A
D
B
D
B
C
B
B
D
C
B
C
D
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Download

files/A - Kazan Müftülüğü