T.C
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
KAZAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
İLMİHAL SINAVI
TDV İLMİHAL BİRİNCİ CİLT, İKİNCİ BÖLÜM
FIKIH VE TEMİZLİK BÖLÜMÜ ( 141-215.SAYFALAR ARASI)
ADI:…………………………….......SOYADI…………………………………
KİTAPÇIK TÜRÜ
A
KAZAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KONFERANS SALONU
Tarih: 09 NİSAN
2014 Saat: 11:00
YANLIŞ CEVAP………………….DOĞRU CEVAP……………………BOŞ……………………PUAN:……………………
Bu kitapçık 50 sorudan oluşmaktadır.Her soru iki puandır.Başarılar
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
1.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.fıkhın şeri delillerden elde edilen fıkhi hükümleri
sistematik tarzda ele almaya furu-i fıkıh denir
b.delillerden hüküm elde etme metodunu
incelemeye usul-i fıkıh denir
c.fıkıh bir yönüyle ilahi tebliğe, bir yönüyle de
toplumların kültür ve gelenekleriyle bağlantılıdır.
d.fıkıh terimi hukuk teriminden daha dar kapsam
içerisindedir.
2.Aşağıdakilerden hangisi asli delillerden biri
değildir?
a.kıyas
b.icma
c.istihsan
d.sünnet
a.icma
b.kıyas
c.istihsan
d.istislah
8.Maliki fakihlerin
hangisidir?
en
çok kullandığı delil
a.icma
b.kıyas
c.istishab
d.istislah
9.” def i mefasid celb i menafi” konusunu ihtiva
eden delil hangisidir?
3.Aşağıdakilerden
hangisi
ayetlerin
anlaşılmasında dikkate alınması gerekli olmayan
husutur.?
a.Kuranın bütüncül anlatımı
b.Kuranın ilke ve hedefleri
c.Hz peygamberin açıklma ve uygulaması
d.Kuran lafızlarının ezberlenmesi
4.Kıyasla ilgili “Asla” ait hükmün konmasına esas
teşkil eden özellik anlamında kullanılan terim
hangisidir?
a.asıl
b.illet
c.fer
d.aslın hükmü
a.istihsan
b.istislah
c.istishab
d.ictihad
10.Daha önce varlığı bilinen bir durumun aksine
bir delil bulunmadıkça varlığını koruduğuna
hükmetme yöntemine ne denir?
a.ictihad
b.istislah
c.istishab
d.istihsan
11.Bir kimsenin borçlu veya suçlu olduğuna dair
delil bulunmadıkça borçsuz ve suçsuz olduğunun
kabul edilmesi hangi delile dayanır?
5.Müctehidlerin Hz Peygamberimizin vefatından
sonraki herhengibir devirde şeri bir meselenin
hükmü üzerinde fikir birliği etmesine ne denir?
a.kıyas
b.icma
c.istihsan
d.ictihad
a.Vasıf istishabı
b.beraatı zimme istishabı
c.ibaha-i asliye istishabı
d.Mesalihi mürsele istishabı
12.Kötülüğüe, harama, zarara götüren yolların
kapatılması anlamına gelen delil hangisidir?
6.Müctehidin bir meselede özel bir delil
sebebiyle, o meselenin benzerlerine verdiği
hükümden vazgeçip başka bir çözümü
benimsemesine ne denir?
a.icma
7.Maliki ve Hanefi mezheblerinde özel bir metot
olarak kullanılan delil hangisidir?
b.ictihad
c.kıyas
a.sahabe kavli
b.seddi zerai
c.istishab
d.ictihad
d.istihsan
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
13. 1. Şer'an varlığı kabul edilen bir hükmün,
sebebinin ortadan kalktığı ispat edilmediği sürece
sabit sayılması
2. “hakkında açık bir nas yani âyet veya hadis
metni bulunmayan fıkhî bir konuda müctehidin
belli metotlar uygulayarak ulaştığı şahsî görüş
3. fakihin şer'î-amelî bir meselenin hükmünü ilgili
delillerden çıkarabilmek için olanca gayreti sarf
etmesi”
4. müctehidlerin, şer'î bir meselenin hükmüne
dair görüşlerini aynı yönde olmak üzere tek tek
açıklamaları
Yukarıda tanımları verilen fıkhi terimlerin doğru
sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
a.Vasıf istishabı-rey-ictihad-sarih icma
b.vasıf istishabı-ictihad-rey-sarih icma
c.Vasıf istishab-rey-ictihad-sukiti icma
d.Vasıf istishab-ictihad-rey-sukiti icma
14.Hukuk kuralları ile toplumsal vakıa arasında
dengeninin kurulmasına , nasların ilke ve
amaçları ile kamu yararının birlikte gözetilmesine
ve bu uyum içerisinde çözümler üretilmesine
imkan veren delil hangisidir.?
17. Şâriin varlığını hükmün varlığı, yokluğunu da
hükmün yokluğu için alâmet kıldığı durum
aşağıdakilerden hangisidir?
a.şart
b.rukun
c.sebep
d.mani
18. Fıkıh ilminde bir şeyin varlığı kendi varlığına
bağlı olan ve onun yapısından bir parça teşkil
eden bir unsur olma özelliğini taşıyan fıkhi terim
aşağıdakilerden hangisidir?
a.şart
b.rukun
c.sebep
d.mani
19. İnsanların kendi hukukî işlemleriyle ilgili
olarak ileri sürdükleri şartlara ne denir.?
a.şeri şart
b.cali şart
c.taliki şart
d.takyidi şart
a.istishab
b.istislah
c.istihsan
d.ictihad
20.Aşağıdakilerden hangisi teklifi hükümlerden
değildir?
15.Rey ve ictihad ile bilinebilecek konularda
bağlayıcı bir özelliği olmayan delil hangisidir?
a.mendup
b.mekruh
c.müstehab
d.mübah
a.seddi zerai
b.şer’u men gablena
c.sahabe sözü
d.örf
16. Vücûb ehliyeti, kişinin haklara sahip olabilme
ve borç altına girebilme ehliyetidir. Vücûb
ehliyetinin temelini aşağıdakilerden hangisi
oluşturur?
a.yaş
b.rüşd
c.temyiz
d.zimmet
21.Aşağıdakilerden hangisi farzı kifaye değildir?
a.cenaze namazı
b.emri bil maruf
c.kocanın karısına nafaka sağlaması
d.ilimle meşguliyet
22. Hz. Peygamber'in, Allah katından bir tebliğ
veya Allah'ın dinini açıklama niteliği taşımaksızın
insan olması itibariyle yaptığı normal ve beşerî
davranışlara ne denir?
a.revatib
b.hüda
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
c.zevaid
d.müekked
23.Hanefilere göre bir fiilin haram
alabilmesi için aşağıdakilerden
dayanması gerekmez?
hükmünü
hangisine
27.Aşağıdaki hükümlerden hangisi farklıdır?
a.açlık yüzünden ölüm tehlikesi olan kimsenin
domuz eti yemesi
b.hasta kimselerin ramazan orucunu daha sonra
kaza etmeleri
c.seferi kimselerin kurban kesmekle mükellef
olmamaları
d.seferde iken farz namazların iki rekat kılınması
a.mütevatir hadis
b.kuran ayetleri
c.ahad hadis
d.meşhur hadis
24.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
a.vacibi inkar küfrü gerektirir.
b.vacibin ve mekruhun ikiye ayrılması Hanefilere
aittir.
c.ameli hükümlere ahkamı feriye denilir.
d.Tahrimen mekruhu inkar küfrü gerektirmez.
25. fıkıh ilminde “meşakkat, zaruret, ihtiyaç gibi
ânzî bir sebebe bağlı olarak hükmÜ terketme
imkânı veren ve yalnız söz konusu arızî durumla
sınırlı bulunan hafifletilmiş ve geçici hükmü”
ifade eden bir terim hangisidir?
a.ruhsat
b.rukun
c.azimet
d.şart
a.Temiz fakat temizleyici olmayan sular,
b.Temiz ve temizleyici olmakla birlikte kullanılması
uygun olmayan sular
c. .Abdest, gusül gibi hükmî temizlikte kullanılmış
olan sular
d.Eşek ve eşekten doğan katırın artığı olan sular
29.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
َ‫ َ ْ َ َ َ ِ ِ ِ ْ َ ْ ِ ا ٖ َ ِ ٖ ا ِ َ ْ ا ُ ْ ِه‬26.
‫ِ ْ ٖ َ ِن وَ ٰـ ِ ْ َ ْ َ َحَ ِ ْ ُ ْ ِ َ ْرًا‬
ِ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ‫و‬
NAHL ٌ ٖ َ ‫َاب‬
ٌ َ ْ ُ َ َ‫َ َ َ ْ ِ ْ َ َ ٌ ِ َ ا ِ و‬
SURESİ 106.Ayet
Yukarıdaki
ayet
bahsetmektedir?
28.Bu tür sularla abdest almak veya gusletmek
mekruhtur. Ancak normal su bulunmadığında bu
sular hem abdest ve gusül gibi hükmî temizlikte
hem de maddî temizlikte kullanılabilen su
hangisidir?
hangi
hükümden
a.azimet hükmünü terk edip ruhsattan yararlanma
b.haramı işleme ruhsatı
c.vacibi terk etme ruhsatı
d.genel kurala aykırı hukuki işlemleri yapma
ruhsatı
a.Hanefilere göre durgun suyun derinlik ve
hacimden çok yüzey genişliği önemlidir
b.Şafi ve Malikilerde ise dugun suda hacim
önemlidir
c.Mutlak suyun rengi kokusu tadı ve inceliğiakıcılığı önemlidir.
d.Cünub olan kimsenin suyun sıcaklığına bakmak
için elini suya sokmasıyla su kullanılmış olur.
.
30.Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi
necaseti hafife değildir?
a.eşeğin idrar ve dışkısı
b.tavuğun idrar ve dışkısı
c.geyiğin idrar ve dışkısı
d.güvercinin idrar ve dışkısı
31.Hanefilere göre necaseti galizanın ölçüsü
nedir?
a.katı ise 1 dirhem yaklaşık 3,5 gram
b.sıvı ise yüzey genişliği 5 cm olmalı
c.katı ise 1 dirhem yaklaşık 6,5 gram
d.sıvı ise yüzey genişliği 8 cm olmalı
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
32. Küçük abdest bozduktan sonra idrar yolunda
kalabilecek idrar damla ve sızıntılarının tamamen
kesilmesi için bir süre bekleme, bundan sonra
vücuttaki idrar sızıntılarını temizleme işlemine ne
denir?
37.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a.istinka
b.istinca
c.istibra
d.istikra
a.en az bir namaz vakti süresince devam eden ruhi
rahatsızlıklar özür sayılır
b.hanefiler dışındaki üç mezhebe göre kişi cinsel
organına temas etmesi halinde abdest bozulur
c.namaz vaktinin çıkmasıyla özürlünün abdesti
bozulmaz
d.özülü kimsenin abdesti özür hali dışındaki
hallerle bozulur
33..Kur’anda teyemmümün farziyetini bildiren
ayet hangi surede ve kaçıncı ayettir?
38.Mesh süresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
a.isra 6.ayet
b.meryem 8.ayet
c.bakara 178.ayet
d.maide 6.ayet
a.mukim bir gün yarım gece
b.müsafir 74 saat
c.mukim 12 saat
d.müsafir 72 saat
34.Abdestte tertib hangi mezhebe göre farzdır?
39.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.hanefi-maliki
b.şafii-hanbeli
c.maliki-hanbeli
d.hanefi -hanbeli
35.Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?
a.bayılmak
b.ağız dolusu kusuntu
c.ağızdan çıkan kan tükrükten fazla veya eşit ise
d.şafi ve Malikilere göre idrar ve dışkı yolları
haricinden çıkan kan vb sıvılar abdesti bozar
36.Fahiş mübaşeret konusunda aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
a.şafilerde ölçü erkek ve kadının tenlerinin
değmesi abdesti bozar
b.maliki e Hanbelilerde tenlerin temasından cinsel
haz duyulması halinde abdest bozulur.
c.hanefilerin çoğunluğu tenlerin temasından dolayı
cinsel organın sertleşmesi durumunda abdest
bozulur.
d.İmam Yusufa göre tenlerin temasının sonucunda
mezi gelirse abdest bozulur
a.meni gelsin veya gelmesin cinsi münasebet
sonucunda gusul gerekir.
b.cunupluğa yol açan cinsi münasebtin ölçüsü ve
başlangıç sınırı erkeklik organının sünnet kısmının
duhuludür
c.erkek veya kadından şehvetle meninin gelmesi
cünupluğun ikinci sebebidir
d.yeni Müslüman olmuş kimsenin gusletmesi
Hanefi ve şafilere göre vaciptir.
40.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.?
a.abdesti ve guslü gerektiren durumlar
teyemmümü de bozar
b.teyemmümle namaz kılan kimse namaz
esnasında suyu görürse teyemmümü bozulur.
c.namazı teyemmümle kıldıktan sonra su
bulunursa vakit çıkmamış ise namazı iade eder
d. namazı teyemmümle kıldıktan sonra su
bulunurda namaz vakti çıkmış ise iade etmez.
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
‫ُ َ َ َ ِ ا ْ َ ٖ ِ ُ ْ ُ َ ا َذًى َ ْ َ ِ ُ ا ا َ َء‬
‫ا ْ َ ٖ ِ وَ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َن َِ ذَا َ َ ْ َن‬
َ ٖ ‫ُ ِ ْ َ ْ ُ ا َ َ َ ُ ُ ا ُ ا ِن ا َ ُ ِ ا ا‬
BAKARA222 َ ٖ َ َ ُ ْ ‫ا‬
41.Aşağıdakilerden hangisi
ayetin
istediği mesajlardan biri değildir?
َ ْ َ َ‫و‬
ِ
َُْ
ِ ُ َ‫و‬
42.Kadının hayızlı olarak tavaf yapması geçerli
olmakşla beraber ceza kurbanı kesmesi gerekir
görüşü kime aittir?
47. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.temyiz eda ehliyetinin başlangıcıdır
b.buluğa ermemiş fakat temyiz çağına gelmiş
olanların eksik eda ehliyeti vardır.
c.rüşd kişinin mali konularda tedbirli ve basiretli
olmasına denir.
d.hükmen buluğ yaşı Ebu Hanifeye göre
erkeklerde 18 kızlarda 17 yaş ve çoğunluğa göre
her ikisi için ise 12 yaştır.
48.Şarinin talebinin genel veya belirli durumlara
has olması yönüyle teklifi hükümler kaça ayrılır?
a.şafi
b.hanbeli
c.maliki
d.hanefi
َ َ ٰ َ ِ ِ ُ ْ َ ِ َ ْ َ َ َ ‫وَ ا ْ ُ َ َ ُت‬
Bakara Suresi 228.ayetinde geçen “kuru” kelimesi
ile ilgili değildir.
a.boşanmış kadınlar üç kur beklerler
b.Hanefilere göre kuru hayız anlamındadır
c.Şafilere göre kuru ise tuhur anlamındadır
d.Malikilere göre kur hayız anlamındadır
44.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.İstihaze döneminde cima haramdır
b.el ayak vb uzuvları belirmiş olan bir öocuğun
düşmesiyle nifas meydana gelir
c.hanefilere göre nifasın azami süresi 40 gündür
bu süreden öncede nifas kanı kesilebilir o zaman
fiili durum esas alınır
d.el,ayak vb uzuvları belirmemiş olan düşükler için
de nifas hükümleri uygulanamaz
45.Bir hukuki işlemin ruknünün veya kurucu
unsurlarından birinin eksik olması durumuna ne
denir?
a.fasid
a.şafi
b.hanbeli
c.maliki
d.hanefi
vermek
a.hayız kadın için bedenen ve ruhen bir eziyettir.
b.hayızlı kadınlarla cinsel ilişkiye gimek mekruhtur.
c.temizlenince cima caizdir
d.çok tevbe etmek ve çok temizlenmek Allahın
sevgisini kazanır.
43. ٍ‫ُ ُوء‬
46.Muamelatta batıl-fasid ayrımı kime aittir?
b.haram
c.butlan
a.sahih-fasid
b.haram mekruh
c.azimet-ruhsat
d.batıl-sahih
49.Teklifi hükümler gerekli rukun ve şartları
ihtiva etmesi ve hukuki sonuç doğruması yönüyle
üçe ayrılır.Aşağıdakilerden hangisi meydana
gelen sonuçlardan biri değilidir?
a.mahzur
b.fasid
c.sahih
d.butlan
َ َ‫ و‬،ُ‫ وا” ْ ِ ْ َاد‬،ُ‫َ ْ ٌ ا ِ َ ن‬
‫ا ْ ِ ْ َ ُة‬
50.
ِ ْ ‫ وَ َ ْ ُ اﻻ‬،ِ‫ وَ َ ْ ِ ُ اﻻ َ ر‬،‫ا ر ِِب‬
Yukarıdaki hadisten hangisi çıkarılamaz?
a. etek tıraşı olmak,
b. tırnakları kesmek,
c.koltuk altını yolmak.
d.sakalları uzatmak
d.mahzur
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
TDV İLMİHAL 3.BÖLÜM 141-215 ARASI CEVAP A
GRUBU ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
D
C
D
B
B
D
C
D
B
C
B
B
A
B
C
D
C
B
B
C
C
C
C
A
A
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
B
D
B
D
B
A
C
D
B
D
D
B
D
D
C
B
D
D
A
C
D
D
C
A
D
NOT:TEFSİR MEAL DERSLERİMİZ
HER PERŞEMBE SAAT:17:3018:30
ARASI
MÜFTÜLÜK
KONFERANS
SALONUNDA
YAPILMAKTADIR
.Tüm
personelimiz davetlidir.İlçe Vaizi
H.KARANFİL
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Download

ilmhal a grubu soru ve cevapları