T.C.
YAŞA
AR ÜNİVER
RSİTESİ
YA
ABANCI D
DİLLER YÜ
ÜKSEKOK
KULU
25.07.20144 tarihinde Yayımlanaan Yabanccı Dil (İngilizce) Okutm
manı İlanın
na
Başvu
uran Adaylaarın Değerrlendirme Sonuçları
S
4 M
Mart 2014 taarih ve 289
931 sayılı R
Resmi Gazeete’de yayım
mlanarak yürrürlüğe giren “Öğretim
m Üyesi
Dışın
ndaki Öğrettim Elemanıı Kadroların
na Naklen vveya Açıktan
n Yapılacak Atamalardda Uygulana
acak Merkezzi Sınav
ile Giriş
G
Sınavlaarına İlişkin
n Usul ve Essaslar Hakk
kında Yönetm
melikte Değ
ğişiklik Yapıılmasına Da
air Yönetmeelik” ile
28 Haziran
H
20009 tarih ve
v 27272 sa
ayılı Resmii Gazete’d
de yayımlan
narak yürürrlüğe giren “Yüksekööğretim
Kurrumlarındaa Yabancı Dil
D Öğretim
mi ve Yabaancı Dille Öğretim
Ö
Ya
apılmasındaa Uyulacak
k Esaslara İlişkin
Yön
netmelikte Değişiklik Yapılmasıına Dair Y
Yönetmelik
k”te belirtillen asgari şartlar ve usüller gerreğince,
25.0
07.2014 tarrihinde Yüükseköğretim
m Kurulu Başkanlığı’nın erişim
m sayfasındaa yayımlan
nan Üniversitemiz
Yabancı Dil Okkutmanı kaddro ilanına başvuran
b
addaylar, 18 - 19.08.2014 tarihlerindee sözlü sınaava alınmışlardır.
Sınavv Jürisi, Sözzlü sınava giren adayyların ALE
ES puanının
n %30’unuu, lisans meezuniyet nootunun
%30
0’unu, yab
bancı dil pu
uanının %10’unu
%
vee sözlü giriiş sınavı no
otunun %330’unu (04
4.03.2014 taarih ve
2893
31 sayılı Resmi Gazettede yayımllanan ilgili Yönetmelikk md.11/4 gereği,
g
adaayların başa
arılı sayılabilmesi
için, Sözlü sınav sonucu 60 puanın
n altında oolanlar değ
ğerlendirme aşamasınaa geçemezler.) hesaplayarak,
aday
yların değerrlendirme puuanlarını beelirlemiştir.
Sözlüü sınav sonuucunda aldıkları değerrlendirme puanları
p
itib
bariyle başaarılı bulunaan (ASİL) isimleri
i
belirrtilen adaylların, işbaşşı işlemleri için, 25.0 8.2014 tariihinde mesai bitiminee kadar Ün
niversitemizz İnsan
Kaynakları Müddürlüğü’ne bizzat başv
vurmaları geerekmektediir.
Yük
ksekokul Ad
dı
Yabanccı Diller Yü
üksekokulu
Kad
dro Ünvanı
Yabanccı Dil Okutm
manı
Kad
dro Adedi
8
Tarih: 222.08.2014
uru tebliğ mahiyetinded
m
dir.
Bu duyu
1
T.C.
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
25.07.2014 TARİHİNDE YAYIMLANAN YABANCI DİL (İNGİLİZCE) OKUTMANI İLANINA BAŞVURAN ADAYLARIN DEĞERLENDİRME
SONUÇLARI
ADI-SOYADI
Lisans Not Ort.
L.N.Ort*0,30
ALES
ALES*0.30
Yab.dil puanı
Yab.dil*0.10
Sözlü Notu
S.Notu*0.30
Değerlendirme Puanı ve
Değerlendirme Sonucu
Gamze
EKMEKÇİOĞLU
80,400
24,12
90,659
27,20
95,00
9,50
88
26,40
87,22
Başarılı, Sınavı Kazandı
(ASİL)
Güliz ÖZGÜREL
82,140
24,64
78,754
23,63
96,00
9,60
94
28,20
86,07
Başarılı, Sınavı Kazandı
(ASİL)
Dilek ARCA
82,030
24,61
93,821
28,15
90,00
9,00
77
23,10
84,86
Zeynep SAĞ
63,360
19,01
89,196
26,76
95,00
9,50
96
28,80
84,07
Başarılı, Sınavı Kazandı
(ASİL)
Ekin VERAL
90,430
27,13
71,136
21,34
80,00
8,00
90
27,00
83,47
Başarılı, Sınavı Kazandı
(ASİL)
Sefa KIRLI
68,030
20,41
87,181
26,15
93,00
9,30
92
27,60
83,46
Başarılı, Sınavı Kazandı
(ASİL)
Duygu Nurdan
AKYÜREK
74,800
22,44
86,125
25,84
90,00
9,00
86
25,80
83,08
2
Başarılı, Sınavı Kazandı
(ASİL)
Başarılı, Sınavı Kazandı
(ASİL)
Tuğba POLATCAN
77,600
23,28
82,555
24,77
97,50
9,75
84
25,20
83,00
Başarılı, Sınavı Kazandı
(ASİL)
Erdem GÜLOVA
71,300
21,39
84,429
25,33
95,00
9,50
88
26,40
82,62
1.yedek
Gülce GÖREN
88,330
26,50
87,325
26,20
96,25
9,63
67
20,10
82,42
2.yedek
Burak AYDIN
89,030
26,71
90,891
27,27
95,00
9,50
63
18,90
82,38
3.yedek
Bensu TINAZ
91,360
27,41
75,444
22,63
88,75
8,88
77
23,10
82,02
4.yedek
Aylin
KARPUZOĞLU
72,700
21,81
83,099
24,93
90,00
9,00
87
26,10
81,84
5.yedek
Derya BUDAK
86,930
26,08
89,358
26,81
97,50
9,75
64
19,20
81,84
6.yedek
Pınar DEMİROĞLU
77,500
23,25
82,130
24,64
88,75
8,88
83
24,90
81,66
7.yedek
Kazım OLGUN
71,530
21,46
76,112
22,83
91,25
9,13
94
28,20
81,62
8.yedek
Sevinç KÜÇÜK
81,800
24,54
86,185
25,86
97,50
9,75
71
21,30
81,45
Sınavı Kazanamadı
Saliha AKGÜN
89,730
26,92
83,654
25,10
95,00
9,50
66
19,80
81,32
Sınavı Kazanamadı
Yasemin SANGA
GÖRGÜ
81,800
24,54
83,406
25,02
88,00
8,80
76
22,80
81,16
Sınavı Kazanamadı
Baskın KAYA
98,130
29,44
88,080
26,42
93,75
9,38
53
15,90
81,14
Sınavı Kazanamadı
Ceren KUŞDEMİR
97,200
29,16
82,744
24,82
93,75
9,38
57
17,10
80,46
Sınavı Kazanamadı
3
Fatma BAYALAŞ
KERİMOĞLU
89,260
26,78
86,826
26,05
95,00
9,50
60
18,00
80,33
Sınavı Kazanamadı
Bilal TEKİN
91,830
27,55
81,072
93
24,32
88,75
8,88
65
19,50
80,25
Sınavı Kazanamadı
Rabia YILMAZ
73,640
22,09
90,489
27,15
100,0
0
10,00
68
20,40
79,64
Sınavı Kazanamadı
Murat KAVADAR
65,880
19,76
70,000
21,00
86,00
8,60
100
30,00
79,36
Sınavı Kazanamadı
Melih KAZIMLAR
82,260
24,68
85,316
25,59
98,75
9,88
64
19,20
79,35
Sınavı Kazanamadı
Merve POLAT
86,460
25,94
89,684
26,91
92,50
9,25
57
17,10
79,19
Sınavı Kazanamadı
Sevcan ÇAMIRCI
86,230
25,87
87,902
26,37
95,00
9,50
56
16,80
78,54
Sınavı Kazanamadı
Begüm GÖKNİL
84,600
25,38
89,086
26,73
86,25
0
8,63
57
17,10
77,83
Sınavı Kazanamadı
Burcu KARAKAYA
89,960
26,99
83,503
25,05
83,75
8,38
58
17,40
77,81
Sınavı Kazanamadı
Berrak SÜRÜCÜ
69,430
20,83
89,823
26,95
92,50
9,25
69
20,70
77,73
Sınavı Kazanamadı
Seher KOSACI
96,030
28,81
83,999
25,20
95,00
9,50
46
13,80
77,31
Sınavı Kazanamadı
Olcay YEŞİLLER
86,230
25,87
87,915
26,37
96,00
9,60
51
15,30
77,14
Sınavı Kazanamadı
Nazlı Deniz
BARUTÇUOĞLU
77,830
23,35
88,850
26,66
92,50
9,25
59
17,70
76,95
Sınavı Kazanamadı
Sinem GÜRAL
93,230
27,97
78,546
23,56
91,25
9,13
54
16,20
76,86
Sınavı Kazanamadı
İnci ÇELİKEL
79,000
23,70
83,858
25,16
94,00
9,40
61
18,30
76,56
Sınavı Kazanamadı
4
Güven KAYHAN
83,700
25,11
84,961
25,49
91,25
9,13
56
16,80
76,52
Sınavı Kazanamadı
Derya AYDIN
80,860
24,26
86,048
25,81
96,25
9,63
53
15,90
75,60
Sınavı Kazanamadı
Sevim KILIÇ
72,460
21,74
88,097
26,43
91,25
9,13
60
18,00
75,29
Sınavı Kazanamadı
82,260
24,68
84,336
25,30
95,00
9,50
52
15,60
75,08
Sınavı Kazanamadı
79,230
23,77
86,861
26,06
90,00
9,00
54
16,20
75,03
Sınavı Kazanamadı
Mine Özge ÇERİ
66,630
19,99
81,302
24,39
91,00
9,10
70
21,00
74,48
Sınavı Kazanamadı
Neslihan SALMAN
70,600
21,18
81,746
24,52
95,00
9,50
62
18,60
73,80
Sınavı Kazanamadı
Kamer ÖZTİN
94,860
28,46
81,795
24,54
96,00
9,60
37
11,10
73,70
Sınavı Kazanamadı
Miray OĞUZ
80,370
24,11
81,360
24,41
82,50
8,25
56
16,80
73,57
Sınavı Kazanamadı
Erel MEZ
89,960
26,99
88,685
26,61
96,25
9,63
33
9,90
73,12
Sınavı Kazanamadı
Eda AKGÜN
73,400
22,02
88,930
26,68
92,50
9,25
50
15,00
72,95
Sınavı Kazanamadı
Burcu ÖZKEÇECİ
75,730
22,72
76,445
22,93
90,00
9,00
60
18,00
72,65
Sınavı Kazanamadı
Gizem BOLCAL
75,030
22,51
88,868
26,66
91,25
9,13
47
14,10
72,39
Sınavı Kazanamadı
Sinem DEMİRCAN
71,010
21,30
89,783
26,93
96,25
9,63
47
14,10
71,96
Sınavı Kazanamadı
Mustafa Çağlar
ALTIPARMAK
68,000
20,40
70,000
21,00
91,00
9,10
69
20,70
71,20
Sınavı Kazanamadı
Duygu YAVUZ
YILMAZ
Fatma
HÜSMENOĞLU
5
Ayşegül ÇİRİK
İSKEÇE
69,660
20,90
83,337
25,00
95,00
9,50
51
15,30
70,70
Sınavı Kazanamadı
Meryem KARLIK
72,230
21,67
84,553
25,37
83,00
8,30
50
15,00
70,34
Sınavı Kazanamadı
Çağın BAŞDAĞ
60,330
18,10
86,734
26,02
98,75
9,88
54
16,20
70,19
Sınavı Kazanamadı
Zeliha KURUDUCU
65,460
19,64
88,095
26,43
86,00
8,60
50
15,00
69,67
Sınavı Kazanamadı
Saadet APA
81,800
24,54
87,087
26,13
91,25
9,13
32
9,60
69,39
Sınavı Kazanamadı
Hale KELEŞOĞLU
84,360
25,31
77,411
23,22
86,25
8,63
38
11,40
68,56
Sınavı Kazanamadı
Emre BEYAZ
81,330
24,40
80,991
24,30
83,00
8,30
37
11,10
68,10
Sınavı Kazanamadı
Çelik EKMEKÇİ
79,700
23,91
77,470
23,24
88,75
8,88
39
11,70
67,73
Sınavı Kazanamadı
Fatma Esin
KALYONCU ASLAN
84,600
25,38
77,408
23,22
87,50
8,75
31
9,30
66,65
Sınavı Kazanamadı
Volkan CİNGÖZ
73,290
21,99
73,717
22,12
83,75
8,38
46
13,80
66,28
Sınavı Kazanamadı
Ece ŞAHİN
77,360
23,21
81,252
24,38
93,75
9,38
29
8,70
65,66
Sınavı Kazanamadı
Aslı TÖMEK
64,530
19,36
76,612
22,98
82,50
0
8,25
48
14,40
64,99
Sınavı Kazanamadı
Nilay AVCI
74,800
22,44
76,228
22,87
82,50
8,25
37
11,10
64,66
Sınavı Kazanamadı
Esra KESKİN
66,400
19,92
79,570
23,87
83,75
8,38
39
11,70
63,87
Sınavı Kazanamadı
Aybike KELEŞ
68,260
20,48
77,302
69
23,19
86,25
8,63
32
9,60
61,89
Sınavı Kazanamadı
6
Elçin ÇOBANOĞLU
74,900
22,47
74,603
22,38
82,00
8,20
25
7,50
60,55
Sınavı Kazanamadı
Figen KIZIL
74,100
22,23
86,525
25,96
82,50
8,25
-
-
-
Sınava Girmedi.
Arzu BİLGENER
76,000
22,80
88,612
26,58
96,25
9,63
-
-
-
Sınava Girmedi.
Ayla Yalçın DUMAN
83,660
25,10
81,547
24,46
93,75
9,38
-
-
-
Sınava Girmedi.
Erdal AYAN
77,830
23,35
80,658
24,20
92,50
9,25
-
-
-
Sınava Girmedi.
Ferhat ÇIKRIKCI
80,490
24,15
80,864
24,26
93,75
9,38
-
-
-
Sınava Girmedi.
Göksenin ABDAL
88,330
26,50
85,715
25,71
88,75
8,88
-
-
-
Sınava Girmedi.
İzzet Soner AYHAN
68,960
20,69
76,482
22,94
97,00
9,70
-
-
-
Sınava Girmedi.
Koray TUNÇ
59,860
17,96
90,153
27,05
90,00
9,00
-
-
-
Sınava Girmedi.
Meltem CİRDİ
70,360
21,11
74,071
22,22
81,25
8,13
-
-
-
Sınava Girmedi.
Oktay MUTLU
93,000
27,90
80,131
24,04
97,00
9,70
-
-
-
Sınava Girmedi.
Serdar DUMAN
86,460
25,94
75,637
22,69
95,00
9,50
-
-
-
Sınava Girmedi.
Simay AKKAR
81,560
24,47
85,027
25,51
83,75
8,38
-
-
-
Sınava Girmedi.
Tarih: 22.08.2014
Bu duyuru tebliğ mahiyetindedir.
7
Download

25.07.2014 tarihinde Yayımlanan Yabancı Dil (İngilizce)