ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU
Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu’na
Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem
faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile
tutarlı olup olmadığının incelemesini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem
Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize
düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş
ve 11 Ağustos 2014 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı
notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.
Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (“SBDS”) 2410 “Ara Dönem Finansal Bilgilerin,
İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı
Bağımsız Denetimi”ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim,
başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve
analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem
finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan
ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla
önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir
bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence
sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.
İncelemelerimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı
denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli
yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited
Necati Tolga Kirelli, SMMM
Sorumlu Denetçi
11 Ağustos 2014
İstanbul, Türkiye
I-GİRİŞ
I-1. RAPORUN DÖNEMİ
: 01.01.2014 - 30.06.2014
I-2. GENEL ŞİRKET BİLGİLERİ
Şirketin ticaret unvanı
Ticaret sicili numarası
Mersis No
Şirket Merkezi
Kemalpaşa İZMİR
İletişim Bilgileri
Şirketin İnternet Adresi
: ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
: Merkez – 90072 – K – 7834
: 1191117247646910
: Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii
: Telefon: 0.232.877 06 06 Faks: 0.232.877 06 05
: www.alkimkagit.com.tr
I-3. ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU
:
Birinci hamur yazı ve baskı kağıtları, kuşe kağıtları, fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.
I-4. YÖNETİM KURULU
:
a) Ana sözleşmemizin 7 ve 9’uncu maddeleri gereğince, 2 yıl müddetle yeni sirküler yayınlanana
kadar seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerimizin ve Denetçimizin ad ve soyadları ile görev
süreleri aşağıda belirtilmiştir :
Ünvanı
Yön.Kurulu Başkanı
Yön.Kurulu Başkan Yard.
Yön.Kurulu Başkan Yard.
Yön.Kurulu Başkan Yard.
Yön.Kurulu Üyesi
Yön.Kurulu Üyesi
Yön.Kurulu Üyesi
Yön.Kurulu Üyesi
Yön.Kurulu Üyesi
Adı Soyadı
M. REHA KORA
ARKIN KORA
A. HALUK KORA
FERİT KORA
ALKİM ALKALİ KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş.
TEMSİLCİSİ TÜLAY ÖNEL
ÖZAY KORA
SVITLANA KORA
HAKKI PINAR KILIÇ
KERİM OYGUR
Başlangıç
Süresi
27.03.2013
27.03.2013
27.03.2013
27.03.2013
Bitiş Süresi
27.03.2013
27.03.2013
27.03.2013
27.03.2013
27.03.2013
27.03.2015
27.03.2015
27.03.2015
27.03.2015
27.03.2015
27.03.2015
27.03.2015
27.03.2015
27.03.2015
Yönetim Kurulumuzun Başkan ve Başkan Yardımcıları bağlı ortağı olduğumuz Alkim Alkali Kimya
A.Ş.’ nin yine Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmaktadırlar. Tülay
Önel, Özay Kora ve Kerim Oygur Alkim Alkali Kimya A.Ş.’nin yönetim Kurulu üyeliği görevindedir.
Bağımsız üyemiz Hakkı Pınar Kılıç Üniversitede öğretim görevlisidir.
b) Yetki sınırları:
T.T.K. ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilmiştir.
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sayfa No: 3
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ’NE
GÖRE HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
I-5. Dönem İçinde Esas Sözleşmede yapılan değişiklikler:
Dönem içinde Esas sözleşme değişikliği olmamıştır.
I-6. Şirketin sermayesi ve ortak durumu (Hisse Senetleri)
I-.6.1 Sermaye Durumu
Şirketimizin sermayesi 52.500.000 TL dir. 2014 yılı ilk altı ayı içerisinde sermaye artışı olmamıştır.
Sermayenin % 45 ine tekabül eden hisse senetleri BIST Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.
Şirketimiz BIST Temettü Endeksinde yeralmaktadır. BİST Temettü Endeksi Borsa İstanbul
pazarlarında (Gözaltı Pazarı ve C Listesi hariç) işlem gören ve değerleme günü itibariyle son 3 yılda
nakit temettü dağıtan şirketlerin paylarından oluşmaktadır.
Yıllar itibariyle ödenmiş sermaye ve temettü tutarları ile temettü oranları aşağıda gösterilmiştir.
Ödenmiş Sermaye
(TL)
52.500.000
52,500,000
52,500,000
52,500,000
52,500,000
52,500,000
Yıl
Temettü Payı
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Temettü Oranı
0,000714
0,001462
0,000809
0,001704
0,000951
0,001362
7.14%
14.62%
8.09%
17.04%
9.51%
13.62%
Son üç yıl itibariyle temettü dağıtım tutarları şu şekildedir;
2011 yılı dağıtılabilir dönem karından 8.943.695 TL temettü olarak dağıtılmıştır,
2012 yılı dağıtılabilir dönem karından 4.993.514 TL temettü olarak dağıtılmıştır,
2013 yılı dağıtılabilir dönem karından ve yasal yedeklerden 7.152.505 TL temettü olarak 26.05.2014
tarihinde dağıtılmasına, 26.03.2014 tarihinde yapılan Genel Kurulda karar alınmıştır.
I-6.2. Hisse Senetleri:
Şirket sermayesini temsil eden hisse senetlerin her biri 1.- Kr. değerinde olmak üzere;
grup ve pay sayıları itibari ile aşağıdaki gibidir.
A GRUBU
B GRUBU
C GRUBU
D GRUBU
E GRUBU
F GRUBU
NAMA
NAMA
NAMA
NAMA
NAMA
HAMİLİNE
TOPLAM
375.000
300.000
313.800
11.200
119.000.000
5.130.000.000
5.250.000.000
Pay
Pay
Pay
Pay
Pay
Pay
Pay
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
2,27%
97,72%
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sayfa No: 4
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ’NE
GÖRE HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İmtiyazlar
i. Yönetim kurulu seçimi ile ilgili imtiyazlar
Yönetim kurulu üyelerinden üçü A grubu, ikisi B grubu, ikisi C grubu, biri E grubu ve biri de F
grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.
ii. Oy hakkı ile ilgili imtiyazlar
Genel kurul toplantılarında A, B, C, D ve E grubu hisse senedi sahiplerinin her hisse için 100 oy,
F grubu hissedarların ise her hisse için 1 oy hakkı vardır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun
“Oyda İmtiyazlı Paylar” başlıklı 479(2) maddesi kapsamında, bir paya en çok onbeş oy hakkı
tanınabileceği ancak bu sınırlamanın haklı bir sebebin ispatlandığı veya kurumlaşmanın
gerektirdiği durumlarda uygulanmayacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda şirket merkezinin
bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesine, ilgili maddede düzenlenen sınırlamadan istisna
tutulmak için ihtiyati tedbir talepli dava açılmasına ilişkin 10.02.2014 tariihinde Yönetim Kurulu
kararı mevcuttur.
iii. Fesih ve Tasfiye İmtiyazları
Tasfiye kurulu tayini halinde A, B ve E grubu pay sahiplerinin seçeceği birer kişiden oluşan 3
kişilik tasfiye kurulu teşkil eder.
I-6.3. Ortak Durumu:
Nama yazılı hisse senedi sahiplerinden oluşan ortak adedi: 11’dir. Hamiline yazılı ve halka arz edilen
hisse senedi sahiplerinden oluşan ortak sayısı bilinmemektedir.
Ortaklık sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olan ortaklarımız:
Adı Soyadı
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.
Pay Tutarı (TL)
41.962.500
Sermayedeki Oranı (%)
79,93
I – 8. İŞTİRAKLER:
İştiraklerdeki yatırımlar, özsermaye yöntemi uyarınca muhasebeleştirilmiştir. Bunlar, Şirket’in genel
olarak oy hakkının %20 ila %50’sine sahip olduğu veya Şirket’in, iştirak faaliyetleri üzerinde önemli
etkiye sahip olduğu kuruluşlardır.
Hisse oranı (%)
30 Haziran 2014
Alkim Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti.
50
I – 9. ORTAKLIĞIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ
YERİ
Firmamız yazı tabı ofset, fotokopi ve kuşe kağıt (Parlak, mat, tek yüz ve etiket kâğıdı) üretimi
yapmaktadır. Sektörde kurulu kapasitenin yaklaşık % 30’una sahiptir. Teknoloji ve kapasite açısından
Ortadoğu ve Balkanların modern tesislerinden biridir.
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sayfa No: 5
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ’NE
GÖRE HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
II-1. YATIRIMLAR
2014 yılı ilk altı aylık dönemde
yapılmıştır.
482.896 TL tutarında makina ekipman ve demirbaş yatırımı
II-2. MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER
Önceki yıllarda yapılan yatırımımız ile birlikte şirketimizin fiili üretim kapasitesi 90.000 tona, üretim
türü ve gramaja bağlı olarak 100.000 ton/yıl’a çıkmıştır. Bu yılın ilk altı aylık döneminde iç ve dış
piyasa şartları göz önünde tutularak üretim planlanmıştır. Planlanan bu üretim verimlilik şartlarında
yüksek kalitede üretilmiş ve müşterilerine ulaştırılmıştır. 2014 yılının ilk altı ayında 36.663 ton
mamul kağıt üretimi yapılmış ve 36.283 ton satış yapılmıştır.
II-3 FİNANSAL DURUM VE LİKİDİTE YÖNETİMİ :
Şirketimiz dahil olduğu sektör içinde üretim ve kalitede sağladığı başarılı performansın yanında sahip
olduğu güçlü mali yapı sayesinde geçtiğimiz son beş yıl içinde aralıklarla süren ve Türkiye’nin de
dolaylı etkilendiği küresel ölçekli konjonktürel dalgalanmalardan minimum düzeyde etkilenmiş ve
sahip olduğu güçlü mali yapıyı 2014 yılına taşımıştır.
Bu sonucun alınmasında Alkim Kağıt’ın istikrarlı yönetiminin ve sahip olduğu yüksek teknolojinin
getirdiği ürün kalitesinin önemli payı vardır. Şirketimizin sektör içinde gerek finansal yapı gerekse
toplam kalite açısından üstün bir konumda oluşu müşteriler nezdindeki güvenilirliğini korumanın
yanında rekabette de büyük bir avantaj sağlamıştır.
Şirketimiz 2014 yılının ilk altı ayında piyasa şartlarının gereğine uygun bir üretim planlaması ve
mamul stoku politikasıyla piyasanın taleplerine zamanında cevap veren bir satış hacmi
gerçekleştirilmiştir.
Şirketimiz işletme sermayesini kullanmada sahip olduğu esneklikleri rekabetçi satın alma
politikalarına ve satış etkinliklerine dönüştürerek sektörde rekabetçi konumunu pekiştirmekte ve bu
avantajlı konumunu bundan sonra da korumayı hedeflemektedir. Şirketimiz likidite pozisyonunu bu
hedef doğrultusunda araçsal bir politika olarak kullanmakta ve yönetmektedir. Şirketimizin işletme
sermayesi kısa vadeli borçlarının 2 katıdır.
II-4 İNSAN KAYNAKLARI
Şirketimiz insan kaynakları politikası, çalışanları şirketin en değerli kaynağı olarak algılamaktadır.
Şirket stratejisine uygun elemanın tespiti, alımı ve performansının en üst seviyede sürekliliğini
sağlamak için gerekli eğitimlerin verilmesi bu politikanın önemli bir parçasıdır. Çalışanların
kendilerini ifade etmek ve bu vesile ile yenilikleri takip ve şirkete artı katma değerler yaratmak
yönünde önlerini açmak temel hareket noktamızdır. Çalışanlar ile ilişkiler, yakın amirleri dışında İdari
ve Personel müdürleri ile sağlanmakta olup, istedikleri takdirde her türlü haberleşme araçları veya yüz
yüze en üst amir olan şirket Genel Müdürü ile de görüşebilirler. Çalışanlardan ayrımcılıkla ilgili bir
şikayet alınmamıştır.
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sayfa No: 6
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ’NE
GÖRE HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
II-5 MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİ BİLGİLERİ
Şirketimiz mal ve hizmet pazarlaması ve satışında müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir politika
benimsemiştir. Bu doğrultuda yeterli personel ve donanım ile oluşturulmuş Müşteri Hizmetleri
departmanı gelen müşteri şikayetlerine yurt içinde 24 saatte ön yanıtları verir bir performans
üretmiştir. Bu konuda tüm elemanların notebook ve dijital kameralar ile müşteri şikayetleri en kısa
zamanda fabrikaya iletilmekte ve konu uzmanlarca incelenmektedir. Şikayete konu ürünün tarihsel
kayıtları ile geriye dönük tüm proses akışı gözden geçirilerek müşteriye konu hakkında en detaylı geri
dönüş yapılmaktadır. Ayrıca bunlara ilave olarak müşteri personeli de zaman zaman yapılan eğitimler
ile hem eğitilmekteler, hem de yenilikler hakkında bilgilendirilmektedirler.
II-6 SOSYAL SORUMLULUK
Şirketimiz çevresel faktörlere gereken özeni göstermektedir ve yapılan kontrollerde bu konuda bir
eleştiri almamıştır. Çevreye duyarlılık konusunda arıtma tesislerimiz pek çok kez ödüllendirilmiştir.
Bu dönem içinde kullanılmakta olan Kalite Yönetim sistemleri ile ilgili yapılan ISO 9001, Çevre
Yönetimi 14001 ve İş Sağlığı ve Güvenliği 18001 belgesi denetlemeleri başarı ile tamamlanmıştır. Bu
şirketimizin gerek çevreye gerekse insan sağlına verdiği önemin ve duyarlılığın bir yansımasıdır.
II-7 ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ
Yönetim Kurulumuz şirketimizin vizyonu/misyonunu belirlemiş ve çeşitli vesileler ile kamuya
açıklamıştır.
Şirketimizin Vizyon ve Misyonu;
123456-
Kendi türünde dünyadaki en iyi kaliteye ulaşmak,
En iyi kaliteye en ekonomik şartlarda ulaşmak,
Avrupa ve dış ülkelerde elde edilen ihracat potansiyelini korumak ve arttırmak,
Prodüktiviteyi en üst düzeyde tutmak,
Yapılan tüm çalışmalarda takım ve grup çalışmasını en üst düzeyde uygulamak,
Çalışanlarımızın motivasyonunu üst seviyelerde tutmak, hayat standartlarını yükseltmektir.
Yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedeflerin onaylanması ve sonrasında bu hedeflere ulaşılıp
ulaşılmadığı veya ne derece ulaşıldığı yine Yönetim Kurulunca her 3 ayda bir gözden geçirilmektedir.
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sayfa No: 7
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ’NE
GÖRE HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
II-8 RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI
3 Mart 2014 tarihinde Riskin erken saptanması komitesi oluşturulmuştur. Komite üyeleri Sayın Hakkı
Pınar Kılıç ve Sayın Kerim Oygur’ dur.
Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek
risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi
amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini gözden geçirir.
Payları Borsada işlem gören ortaklıklar, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, en az iki üyeden
oluşan denetimden sorumlu komite kurmak zorundadırlar. Ortaklığın hizmet alacağı bağımsız denetim
kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve
genel kurulun onayına sunulmak üzere yönetim kuruluna bildirilir.Yönetim kurulu, Kurumsal
Yönetim İlkeleri uyarınca seçilecek denetim komitesini finansal raporlamadan sorumlu olarak belirler.
Ancak bu husus, yönetim kurulunun finansal raporların hazırlanması, sunulması ve gerçeğe
uygunluğuna ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Türk Ticaret Kanununun 366 ve 375. maddeleri ile ilgili hükümleri sermaye şirketlerinde yönetim
kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görevlerinden birinin de iç denetim olduğunu ifade
edebiliriz. Yine TTK’nın, 366. maddesinin 2. fıkrası, yönetim kurulunun işlerin gidişini izlemek,
kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla
içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabileceğini hükme
bağlamıştır. Bu bağlamda Şirketimizin İç kontrol sistemi Yönetim kurulunun Bağımsız üyelerinden
oluşan Denetim Komitesi ile yönetim kurulu adına şirketin iç denetim ve iç kontrol fonksiyonlarının
etkinliği ve yeterliliğinin takip edilmesi, kamuya açıklanacak finansal tabloların doğruluğu ve
gerçekleri yansıttığına dair yönetim kuruluna görüş verilmesi, bağımsız denetim firmasının seçilmesi
ve faaliyetlerinin düzenli olarak izlenmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sayfa No: 8
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ’NE
GÖRE HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Şirket Üst Yönetimi
M.Reha KORA
Arkın KORA
A.Haluk KORA
Ferit KORA
M.Tekin SALT
Hasan Mert Uygun
Timur Toplu
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
M. Reha KORA
Yönetim Kurulu Başkanı
Arkın KORA
Yön. Kur. Baş. Yard.
A.Haluk KORA
Yön. Kur. Baş. Yard.
Tülay ÖNEL
Yön. Kur. Üyesi
(Alkim Alkali Kimya A.Ş. Temsilcisi)
Hakkı Pınar KILIÇ
Yön. Kur. Üyesi
Özay KORA
Yön. Kur. Üyesi
Ferit KORA
Yön. Kur. Baş. Yard.
Svitlana KORA
Yön. Kur. Üyesi
Kerim OYGUR
Yön. Kur. Üyesi
Download

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU