MÜHEN
NDİSLİK FAKÜLTES
F
Sİ
2
26/08/2014
tarihinde Y
Yayımlana
an Mühend
dislik Fakülltesi
Endüstrri Mühendisliği, Bilgissayar Müheendisliği, Elektrik-Ele
E
ektronik M
Mühendisliğ
ği Bölümlerri
Arraştırma Gö
örevlisi Yazzılı Sınav ve
v Değerlen
ndirme Sonnuçları
4 M
Mart 2014 tarih
t
ve 289
931 sayılı R
Resmi Gazeete’de yayım
mlanarak yüürürlüğe gireen “Öğretim
m Üyesi
Dışın
ndaki Öğrettim Elemanı Kadroların
na Naklen vveya Açıktan
n Yapılacak
k Atamalardda Uygulana
acak Merkeezi Sınav
ile Giriş
G
Sınavlaarına İlişkin
n Usul ve Essaslar Hakk
kında Yönettmelikte Değ
ğişiklik Yappılmasına Dair Yönetmelik” ile
28 Haziran
H
20009 tarih ve
v 27272 sa
ayılı Resm
mi Gazete’d
de yayımlan
narak yürür
ürlüğe giren
n “Yüksekööğretim
Kurrumlarındaa Yabancı Dil
D Öğretim
mi ve Yabaancı Dille Öğretim
Ö
Ya
apılmasındda Uyulaca
ak Esaslaraa İlişkin
Yön
netmelikte Değişiklik Yapılmasıına Dair Y
Yönetmelik
k” te belirtilen asgari şartlar ve usüller gereğince,
Araşştırma Göreevlisi kadro ilanına başv
vuran adayllar 12.09.20
014 tarihind
de yazılı sınaava alınmışşlardır.
Sınavv Jürileri, ALES
A
pua
anının %330’unu, lisans mezun
niyet notunnun %30’’unu, yabaancı dil
nının %10’unu ve yazzılı giriş sın
navı notunu
un %30’un
nu (18.08.20
009 tarih vee 146 sayılı Yaşar Ünivversitesi
puan
Sena
ato Kararı ggereği, adayyların başa
arılı sayılabbilmesi için, yazılı sınavv geçme nootu 100 tam puan üzeriinden en
az 60 puandır) hhesaplayaraak, sınava alınan adaylaarın başarı puanlarını
p
belirlemiştir
b
r.
Yazıılı sınav sonnucu itibariiyle başarılıı bulunan ve
v Araştırmaa Görevlisi kadrosuna ataması yaapılacak,
aşağ
ğıda kimliğği belirtilenn adayların (ASİL) işşbaşı işlem
mleri için, 16.09.2014
1
günü messai bitiminee kadar
Üniv
versitemiz İİnsan Kaynaakları Müdü
ürlüğü’ne biizzat başvurrması gerek
kmektedir.
Fak
külte Adı, B
Bölüm
Mühenndislik Fakü
ültesi, Bilgissayar Müheendisliği Bölümü
Kad
dro Unvanı
Araştırrma Görevliisi
Kad
dro Adedi
3
Değeerlendirme Sonucu
Adı Soyadı
Değğerlendirm
me Puanı
D
Değerlendirrme Sonucu
u
B
Başarılı, Sınavı Kazanddı
(AS
SİL)
B
Başarılı, Sınavı Kazanddı
(AS
SİL)
B
Başarılı, Sınavı Kazanddı
(AS
SİL)
Tuğççe Yılmaz
86,55
Alpeer Kızıl
82,05
Caneer Kıvanç H
Hekimoğlu
80,75
İlhan
n Sofuoğlu
76,07
1.Yeedek
Murrat Ödemiş
68,22
2.Yeedek
Buraak Rüzgar
68,90
Sınavı Kazzanamadı.
Hazal Orçan
64,52
Sınavı Kazanamadı.
Mert Yıldız
63,62
Sınavı Kazanamadı.
Gizem Sert
58,01
Sınava Girmedi.
Fakülte Adı, Bölüm
Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Kadro Unvanı
Araştırma Görevlisi
Kadro Adedi
2
Değerlendirme Sonucu
Adı Soyadı
Değerlendirme Puanı
Değerlendirme Sonucu
Başarılı, Sınavı Kazandı
(ASİL)
Başarılı, Sınavı Kazandı
(ASİL)
Gizem Kalender
78,44
Irmak Önal Korkut
72,04
Abdullah Balcı
67,73
Sınavı Kazanamadı.
Merih Çağlar Erbay
64,29
Sınavı Kazanamadı.
Rıdvan Aşçı
57,24
Sınavı Kazanamadı.
Fakülte Adı, Bölüm
Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
Kadro Unvanı
Araştırma Görevlisi
Kadro Adedi
1
Değerlendirme Sonucu
Adı Soyadı
Değerlendirme Puanı
Değerlendirme Sonucu
Hande Öztop
83,52
Başarılı, Sınavı Kazandı
(ASİL)
Remziye Şirin Uyan
82,08
1.Yedek
Özgün Öztürk
76,49
Sınavı Kazanamadı.
Seyfettin Zümrüt
71,40
Sınavı Kazanamadı.
Pınar Karakılınç
67,18
Sınavı Kazanamadı.
Tarih: 15.09.2014
Bu duyuru tebliğ mahiyetindedir.
Download

28 H Kur Yön Araş puan Sena az 6 aşağ Üniv Fak Kad Kad Adı