Sirküler No : 2014-28
18.07.2014
MUHTASAR BEYANNAMENİN
DEĞİŞİKLİKLER
SON
VERSİYONUNDA
YAPILAN
Muhtasar Beyannamenin son versiyonunda yapılan değişiklik ile ;
“MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ” tablosuna DAMGA VERGİSİ’ne ilişkin olmak üzere
aşağıdaki satırlar ilave edilmiştir.
Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin
ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler
tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz
ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına,
kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya
emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar
Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye,
yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla
Damga Vergisi
olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler
Kanununa göre
302
dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek
yapılan ödemelerle
kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya
ilgili kağıtlar
emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi
temin eden kağıtlar
Damga Vergisi
Kanununa göre
Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki
303
yapılan ödemelerle senetler
ilgili kağıtlar
Damga Vergisi
Kanununa göre
301
yapılan ödemelerle
ilgili kağıtlar
Ancak Beyanname Düzenleme Programında ilave edilen bu satırlara herhangi bir tutar
girildiğinde dip toplamı etkilemediği , sadece bilgi amaçlı olduğu görülecektir.
Dolayısıyla , Ödenecek Damga Vergisi yine “Tevkifata İlişkin Damga Vergisi”
satırına yazılacaktır.
Ayrıca bu değişikliğe ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde de
Güncellemeye ilişkin herhangi bir duyuru yayımlanmamıştır.
İstanbul Vizyon Park Ofis Plaza 2 B1 Blok D 43 Yenibosna – İstanbul
( 212 ) 603 01 87
Sirküler No : 2014-28
18.07.2014
İstanbul Vizyon Park Ofis Plaza 2 B1 Blok D 43 Yenibosna – İstanbul
( 212 ) 603 01 87
Download

muhtasar beyannamenin son versiyonunda yapılan değişiklikler