T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI
(28 EYLÜL 2014)
(B)
Kitapçığı
Aday No
:
Adı Soyadı :
SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığında hata olması halinde
salon sorumlusundan kitapçığın değiştirilmesini talep ediniz.
2. Kitapçığın üzerine adınızı, soyadınızı ve aday numaranızı yazınız.
3. Test cevap kağıdının sol bölümündeki adınız, soyadınız, aday numaranız, grubunuz ile T.C. kimlik
numaranızın bulunduğu alanları kurşun kalem ile kodlayınız ve belirlenmiş alanı imzalayınız.
4. Bu testin tamamı (100) sorudur. Cevaplandırma süresi (150) dakikadır.
5. Test kitapçıkları (A) ve (B) olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. Dolayısıyla test kitapçıklarının cevap
anahtarları birbirinden farklıdır. Test kitapçığınızdaki grubunuzu cevap kağıdınızda ayrılmış olan alana
doğru olarak işaretlemeyi ve kodlamayı unutmayınız. Aksi takdirde cevap kağıdınız değerlendirmeye
alınmaz.
6. Her sorunun yalnız bir doğru cevabı vardır. Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi halinde o
soruya verilen cevap yanlış sayılır.
7. Yanlış cevap, doğru cevap sayısını etkilemez.
8. Adı ve soyadındaki harf sayısı çok olan adaylar cevap kağıdındaki ayrılan yere kısaltma yapmadan
aldığı kadarını kodlayacak; kodlamada harfler soldan yazılmaya başlanacaktır.
9. Test cevap kağıtları, optik okuyucuda değerlendirileceğinden, hiçbir şekilde katlanıp bükülmeyecek ve
buruşturulmayacaktır.
10. Cevapları, kutucukların dışına taşırmadan, cevap kağıdında gösterilen şekilde, kurşun kalemle
işaretleyiniz.
11. Sınavda müsvedde kağıdı ve hesap makinesi kullanılmayacaktır.
12. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin
sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye ya da vermeye kalkışanları uyarmak zorunda
değildir. Sorumluluk adaylara aittir. Cevap kağıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde
tutunuz.
13. Sınav başladıktan sonra ilk yarım saat süresince adayların sınav salonundan ayrılmalarına izin
verilmeyecektir.
14. Sınavı bitirdiğinizde soru kitapçığı ve cevap kağıdınızı imza karşılığında salon görevlisine teslim ediniz.
15. Sınav süresinin bittiği ilan edildiğinde yerinizden kalkmayınız ve salon görevlilerinin talimatına göre
hareket ediniz.
BAŞARILAR DİLERİZ.
Personel Müdürlüğü Sınav Soruları 28/09/2014
(B) Grubu Soru Kitapçığı
SORULAR
1) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube
müdürüne ödenen net aylık miktarının 2.000 TL olduğu dönemde, 2.500 TL net
aylık alan bir Devlet memurunun malvarlığında aşağıdaki artış tutarlarından
hangisi gerçekleştiğinde, Devlet memuru ek mal bildirimi vermek zorundadır?
A) 2.000 TL
B) 2.500 TL
C) 10.000 TL
D) 12.500 TL
2) Milli emlak şefinin 31/12/2013 tarihinde satın aldığı araba ile ilgili olarak ek mal
bildiriminde bulunmadığı çalıştığı kurumca tespit edilmiştir. Bu durumda "3628
sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanunu" uyarınca, milli emlak şefi hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi
yapılır?
A) Bildirimin verileceği merci ihtarda bulunur. İhtarın kendisine tebliğinden
itibaren otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmazsa üç aya kadar
hapis cezası verilir.
B) Aylıktan kesme cezası verilir
C) Durum derhal Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.
D) Hakkında “4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanun” uyarınca ön inceleme yaptırılır
3) "Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, "mal
bildirimi" ile olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Her ikisi de mal bildiriminde bulunmak zorunda olan eşlerin herbiri ayrı ayrı
mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Bu takdirde, eşlerden biri, velayetleri
altındaki çocuklarının da mallarını bildirirler.
B) Kamu görevlilerinden asli görevleri uhdelerinde kalmak kaydıyla yönetim kurulu veya
danışma kurulu üyeliği gibi ikinci bir görevi yürütenler, sadece asli görevlerinden dolayı
tek mal bildiriminde bulunurlar.
C) Kamu görevlisi olmayıp da 3628 sayılı Kanuna göre birden fazla mal bildiriminde
bulunması gerekenler, bu mercilerden yalnız birine mal bildiriminde bulunurlar.
D) Genel bütçeli dairelerin kamu hizmeti gören memurları mal bildiriminde bulunmak
zorundadır.
4) Aşağıda yer alan suçlardan hangisi "3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu" kapsamına girmez?
A) İrtikap
B) Göreve ilişkin sırrın açıklanması
C) Zimmet
D) Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme
1
Personel Müdürlüğü Sınav Soruları 28/09/2014
(B) Grubu Soru Kitapçığı
5) "4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun"a göre, aşağıdakilerden hangisi izin vermeye yetkili merci değildir?
A) Kaymakam
B) Defterdar
C) Vali
D) Müsteşar
6) "4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun"a göre, yapılacak "ön incelemeler" ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Ön inceleme, hakkında inceleme yapılanın eşiti veya üstü konumundaki memur ve
kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabilir.
B) Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılamaz.
C) İşin özelliğine göre izin vermeye yetkili merci, ön incelemenin başka bir kamu
kurum veya kuruluşunun elemanlarıyla yaptırılmasını ilgili kuruluştan isteyebilir.
D) Zorunluluk olması durumunda yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, başka
mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilebilirler.
7 ve 8.inci sorular aşağıdaki metinden yararlanılarak cevaplandırılacaktır
Muhakemat Müdürü hakkında yaptırılan ön inceleme sonucunda düzenlenen ön
inceleme raporunda “soruşturma izni verilmemesi” kanaati bildirilmiş, yetkili merci
de 15.07.2014 Salı günü "soruşturma izni verilmemesi"ne ilişkin kararı imzalamış ve
bu kararı 18.07.2014 Cuma günü şikayetçiye tebliğ etmiştir.
7) "4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun"a göre, yetkili merci, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararını
aşağıdakilerden hangisine bildirmez?
A) Cumhuriyet başsavcılığına
B) Hakkında inceleme yapılan memura
C) Hakkında inceleme yapılan memurun bağlı olduğu Bakanlığa
D) Şikayetçiye
8) "Soruşturma izni verilmemesi" kararına karşı şikayetçinin itiraz süresi hangi
tarihte sona erer?
A) 25.07.2014
B) 22.07.2014
C) 26.07.2014
D) 28.07.2014
2
Personel Müdürlüğü Sınav Soruları 28/09/2014
(B) Grubu Soru Kitapçığı
9) "4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun"a göre, “soruşturma izninin kapsamı” ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
I. Soruşturma izni, şikayet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride
soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar.
II. Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç
olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınması zorunludur.
III. Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirir.
A) I ve II
B) I
C) II
D) III
10) "4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun" hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 4483 sayılı Kanunun uygulanmasında vekiller, asillerin tabi olduğu usule tabidir.
B) 4483 sayılı Kanun kapsamındaki suçların iştirak halinde işlenmesi durumunda memur
olmayan, memur olanla; ast memur, üst memurla aynı mahkemede yargılanır.
C) 4483 sayılı Kanun uyarınca yetkili mercilerin saptanmasında, memur veya kamu
görevlisinin suç tarihindeki görevi esas alınır.
D) 4483 sayılı Kanunun uygulanmasında ast memur ile üst memurun aynı fiile
iştiraki halinde izin, her bir memurun bağlı olduğu merciden ayrı ayrı istenir.
11) “Suçta ve cezada kanunilik” ilkesine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez.
B) Kanunda yazılı güvenlik tedbirlerinin dışında başka bir güvenlik tedbirine
hükmolunamaz.
C) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz.
D) Kanunların ceza içeren hükümlerinin yeterince açık olmaması durumunda kıyas
yapılabilir.
12) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda sayılan ceza türleri aşağıdakilerden hangisinde
tam ve doğru olarak sayılmıştır?
A) Hapis cezaları
B) Hapis cezaları ve Adli para cezaları
C) Hapis cezaları ve İdari para cezaları
D) Hapis cezaları, Adli para cezaları ve İdari para cezaları
3
Personel Müdürlüğü Sınav Soruları 28/09/2014
(B) Grubu Soru Kitapçığı
13) Zimmet suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü kamu görevlisi,
aşağıdaki suçlardan hangisini işlemiş olur?
A) Denetim görevinin ihmali
B) Zimmet
C) Görevi kötüye kullanma
D) İrtikap
14) Malmüdürlüğüne 1.400 TL tutarındaki ecrimisil borcunu ödemeye giden vatandaş
(A), Veznedar (V)'ye yanlışlıkla 1.900 TL verir. Veznedar (V) 1.400 TL tutarında
alındı düzenleyerek vatandaş (A)'ya verir, kendisine fazladan verilen 500 TL'nı
şahsına almak üzere cebine koyar ve bu olay 2 ay sonra ortaya çıkar. Veznedar
(V)'nin işlemiş olduğu suç aşağıdakilerden hangisidir?
A) İrtikap
B) Zimmet
C) Görevi kötüye kullanma
D) Resmi belgede sahtecilik
15) Maaş mutemedi (M)'nin; kurumunda kalacak olan ödeme emri belgeleri ve eki maaş
bordrolarını doğru olarak hazırladıktan sonra, Muhasebe Müdürlüğüne verilen ve
orada kalacak olan ödeme emri belgelerinde ve eki maaş bordrolarında yer alan
maaş tutarlarında artırmalar yaptığı, yaptığı artırmaları düzenlediği banka
listeleriyle kendisinin banka hesabına aktarılmasını sağladığı, daha sonra banka
hesabına aktarılan paraları bankadan çektiği anlaşılmıştır.
Bu durumda maaş mutemedi (M)’nin işlemiş olduğu suç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Resmi belgede sahtecilik ve Dolandırıcılık
B) Zimmet ve Dolandırıcılık
C) Görevi kötüye kullanma
D) İrtikap ve Dolandırıcılık
16) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre, işlediği suçtan dolayı kaç yıldan daha az
süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir?
A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 3 yıl
D) 5 yıl
17) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre, "soruşturma"nın tanımı aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?
A) Yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar
geçen evredir.
B) İddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evredir.
C) Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma konusu
suçla ilgili olarak dinlenmesidir.
D) Şüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından soruşturma konusu suçla ilgili
olarak dinlenmesidir.
4
Personel Müdürlüğü Sınav Soruları 28/09/2014
(B) Grubu Soru Kitapçığı
18) “Ön inceleme”de aşağıdakilerden hangisine yemin ettirilir?
A) Ön incelemeyi yapana
B) Tanığa
C) Mağdura
D) Hakkında ön inceleme yapılana
19) 178 sayılı KHK uyarınca, aşağıdakilerden hangisi Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğünün görevleri arasında sayılmamıştır?
A) Maliye Bakanlığınca teklif edilecek kamu giderlerine ilişkin kanun, tüzük, kararname
ve yönetmelik tasarılarını hazırlamak.
B) Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin kesin hesaplarını almak,
incelemek, hazine genel hesabını çıkarmak, kesin hesap kanun tasarılarını
hazırlamak.
C) Kuruluşların gider taahhütlerini kontrol etmek ve hesaplarını tutmak, bunlara ilişkin
sözleşme tasarılarını vize etmek.
D) Devlet harcamaları konusunda diğer mevzuat ile Maliye Bakanlığına verilen görevleri
yapmak.
20) Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının taşra teşkilatında Bakanlıkça
kurulabilecek birimlerden değildir?
A) Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
B) Milli Emlak Müdürlüğü
C) Saymanlık Müdürlüğü
D) Muhakemat Müdürlüğü
21) 178 sayılı KHK’ya göre, aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının görevleri
arasında sayılmamıştır?
A) Kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını
belirlemek.
B) Gelir politikasını uygulamak ve Devlet gelirlerini tahsil etmek.
C) Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek.
D) Her türlü gelir ve gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı hazırlamak
ve hazırlanmasına katılmak.
22) 178 sayılı KHK uyarınca, aşağıdakilerden hangisi Personel Müdürlüklerinin
görevleri arasında sayılmamıştır?
A) İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak
B) İl kadrolarının; dağıtım, tahsis, tenkis ve değişikliklerini yapmak
C) İl teşkilatının hizmet içi eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve
uygulanmasına yardımcı olmak
D) Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmek
5
Personel Müdürlüğü Sınav Soruları 28/09/2014
(B) Grubu Soru Kitapçığı
23) (A) kurumu şube müdürlüğünün (Z) kurumuna bağlantısının değiştirilmesi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
Bağlantı değişikliğinin yapılması mümkün değildir
Bağlantı değişikliği sadece Bakanlık içi birimler arasında mümkündür
Bağlantı değişikliği için Bakanlar Kurulu Kararı gerekir
Kurum içi bağlantı değişikliği Bakan onayı ile yapılır
24) Bakanlık merkez teşkilatında müstakil daire başkanlığı kurulması ile ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
Kanuni düzenleme gerekir
Bakanlar Kurulu Kararı gerekir
Müşterek Kararname gerekir
Kalkınma Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşleri alınarak ilgili
kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı gerekir
25) (A) kurumunda çeşitli unvanlarda 500 ilave personele ihtiyaç duyulmuş ve ilave
kadro ihdası için gerekli teklifte bulunulmuştur. Bu teklifle ilgili olarak iş analizi ve
evrak tetkikini yapmaya yetkili olan kurumlar aşağıdakilerden hangisinde tam
olarak sayılmıştır?
A)Devlet Personel Başkanlığı – Maliye Bakanlığı
B) Maliye Bakanlığı – Devlet Personel Başkanlığı - Başbakanlık
C) Devlet Personel Başkanlığı – Başbakanlık
D) Maliye Bakanlığı – Devlet Personel Başkanlığı - Sayıştay
26) Kadro değişikliği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Boş kadroları iptal etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir
B) Dolu kadrolarda derece ve unvan değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu
yetkilidir
C) Tutulan kadrolarda unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir
D) Tutulan kadrolarda unvan ve sınıf değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir
27) 25/02/2014 tarihinde aday olarak göreve başlayan Memur (A), Temmuz ayında
geçirdiği bir disiplin soruşturması sonucunda aylıktan kesme cezası ile
cezalandırılmıştır. 657 sayılı Kanun hükümlerine göre, Memur (A)’ya aşağıdaki
işlemlerden hangisi uygulanır?
A) Disiplin amirinin teklifi atamaya yetkili amirin onayıyla ilişkisi kesilir
B) Başka bir disiplin amirinin emrine atanır
C) Görev yeri değiştirilir
D) Görevden uzaklaştırılır
6
Personel Müdürlüğü Sınav Soruları 28/09/2014
(B) Grubu Soru Kitapçığı
28) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, bir sınıfta belli görevlere atanabilmek
veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için konulabilecek özel şartlar
aşağıdakilerden hangisi ile belirlenemez?
A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
B) Kuruluş Kanunlarına dayanılarak çıkarılacak Yönetmelikler
C) Kuruluş Kanunları
D) Kamu Personeli Seçme Sınav Klavuzu
29) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun derece yükselmesinin usul ve şartlarını
düzenleyen 68/B maddesi kapsamında Genel Müdür kadrolarına yapılacak
atamalarda aranan hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınacak süreler
konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yasama organı üyeliğinde geçen sürenin tamamı
B) Belediye ve il genel meclisi üyeliğinde geçen sürenin tamamı
C) Uluslararası kuruluşlarda geçen sürenin 3/4’ü
D) Yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları
sürenin tamamı
30) Memur (A), eşinin yurt dışı (üç yıl Güney Afrika Cumhuriyeti, üç yıl Yunanistan)
görevi nedeniyle aylıksız izin kullanmıştır. Bu defa eşinin İngiltere’de 4 yıl süreyle
görevlendirilmesi nedeniyle Memur (A)’ya verilebilecek aylıksız izin süresi
konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Aylıksız izin kullanamaz
B) En fazla 2 yıl aylıksız izin kullanabilir
C) 4 yıl aylıksız izin kullanabilir
D) En fazla üç yıl aylıksız izin kullanabilir
31) Memur (A)’nın 10/01/2014 tarihli onay ile (B) İl’inden (C) İl’ine ataması yapılmıştır.
Atama emrini 17/01/2014 tarihinde tebellüğ eden (A) aynı gün eski görevinden
ayrılmıştır. (A), yeni görevine başlamadan 20/01/2014 tarihinden itibaren 10 gün
rapor almıştır. Rapor bitiminde ve mehil müddetinin dolması sonrasında (A) yeni
görevine başlamamıştır. Bunun üzerine (A)’nın 28/02/2014 tarihli onayla görevden
çekilmiş sayılması onaylanmış ve 10/03/2014 tarihinde de bu onay (A) tarafından
tebellüğ edilmiştir. (A) hangi tarihten itibaren memuriyetten çekilmiş sayılır?
A) 24/02/2014
B) 10/03/2014
C) 21/02/2014
D) 29/01/2014
7
Personel Müdürlüğü Sınav Soruları 28/09/2014
(B) Grubu Soru Kitapçığı
32) Memur (A) bakmakla yükümlü olduğu annesinin rahatsızlığı nedeniyle sağlık
kurulu raporuna istinaden 10/02/2014 tarihinden itibaren aylık ve özlük hakları
korunarak izinli sayılmıştır. (A) bu iznini kullanmakta iken 17/03/2014 tarihinde
annesinin vefatı nedeniyle mazeret izni kullanma talebinde bulunmuştur. Bu
durumda (A)’nın en geç hangi tarihte göreve başlaması gerekmektedir?
A) 16/03/2014
B) 10/05/2014
C) 27/03/2014
D) 24/03/2014
33) 657 sayılı Kanuna göre, “Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun
memurluğuna son verilemez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz” şeklinde ifade
edilen husus aşağıdaki kavramlardan hangisinde tanımlanmıştır?
A) Uygulamayı isteme hakkı
B) Güvenlik
C) Kovuşturma ve yargılama
D) Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları
34) 657 sayılı Kanuna göre, memurların bir kurumdan diğerine nakilleri konusunda
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Nakil için kurumların muvafakati aranır
B) Memurların bulundukları sınıftan veya öğrenim durumu itibarıyla girebilecekleri
sınıftan bir kadroya nakli yapılabilir
C) Nakil memurun kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya derece yükselmesinin usul
ve şartlarını düzenleyen 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde yapılabilir
D) Kazanılmış hak aylık derecelerinin altındaki derecelere atanmalarda memurun
muvafakatine gerek bulunmamaktadır
35) Bay (A) liseden 1983 yılında mezun olmuştur. Bay (A) askerlik görevini 01/10/1986 –
01/04/1988 tarihleri arasında tamamlayarak memuriyete 10/06/1988 tarihinde
başlamıştır.
Bay (A) iktisat fakültesinde bir yıl hazırlık okuyarak bu fakülteden 2010 yılında
mezun olmuştur.
Bay (A) nın 25/09/2014 tarihi itibarıyla kazanılmış hak aylık derece, kademe ve
kıdemi nedir?
A) 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde 2 ay 25 gün kıdemlidir.
B) 1 inci derecenin 1 inci kademesinde 2 ay 25 gün kıdemlidir.
C) 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde 9 ay 15 gün kıdemlidir.
D) 1 inci derecenin 2 nci kademesinde 9 ay 15 gün kıdemlidir.
8
Personel Müdürlüğü Sınav Soruları 28/09/2014
(B) Grubu Soru Kitapçığı
36) Bay (A) meslek lisesinden 1978 yılında mezun olarak Maliye Bakanlığında
26/02/1982 tarihinde işe başlamış ve 30/06/1983 tarihinde çekilme talebinde
bulunarak görevinden ayrılmıştır.
Bay (A) daha sonra 01/10/1986 tarihinde Hukuk Fakültesini bitirmiş, avukatlık
stajını da tamamlayarak (Y) firmasında avukat olarak göreve başlamıştır. Bu
firmada 01/10/1988 – 01/12/2010 tarihleri arasında sigortalı olarak çalışmıştır.
Bay (A) 25/09/2014 tarihinde Maliye Bakanlığına açıktan atanma talebinde
bulunmuş, bu talebi uygun görülmüştür.
İlgili, hangi derece ve kademe aylığı ile göreve başlatılabilir?
A) 9 uncu derecenin 3 üncü kademesinden
B) 8 inci derecenin 3 üncü kademesinden
C) 4 üncü derecenin 1 inci kademesinden
D) 5 inci derecenin 3 üncü kademesinden
37) Bayan (Y) İşletme Fakültesinden 1976 yılında mezun olarak Maliye Bakanlığında
02/03/1979 tarihinde göreve başlamış ve bu görevini yürütmekte iken şahsen özel
burs sağladığından aylıksız izinli olarak İngiltere’de yüksek lisans öğrenimi yapmak
üzere 31/03/1986 tarihinde görevinden ayrılmıştır.
Bayan (Y) yüksek lisans öğrenimini 31/03/1988 tarihinde tamamladığı halde
görevine dönmemesi üzerine 10/05/1988 tarihli onay ile görevinden çekilmiş
sayılmıştır.
Bayan (Y) 2013 yılında tekrar eski kurumuna dönme talebinde bulunmuş ve bu
talebi kurumca da uygun görülmüştür.
İlgilinin hangi derece ve kademe aylığı üzerinden göreve başlatılması gerekir?
A) 7 nci derecenin 2 nci kademesinden
B) 7 nci derecenin 3 üncü kademesinden
C) 6 ncı derecenin 2 inci kademesinden
D) 6 ncı derecenin 3 üncü kademesinden
38) Bay (A) lise mezunu olarak Maliye Bakanlığında vizeli geçici işçi pozisyonunda
24/10/2002 tarihinde göreve başlamış, bu görevine devam ederken 5620 sayılı Kanun
çerçevesinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca büro personeli olarak
sözleşmeli statüye geçirilerek bu görevine 15/10/2007 tarihinde başlamıştır. Bay (A)
memur kadrosuna atanmak için 20/06/2011 tarihinde başvuruda bulunmuştur. Bu
arada 2005 yılında İşletme Fakültesini bitiren Bay (A) 02/08/2011 tarihinde memur
olarak atanmış ve aynı tarihte göreve başlamıştır. Bay (A)'nın memur olarak
atandığı tarihteki kazanılmış hak aylığı ne olmalıdır?
A) 8 inci derecenin 1 inci kademesinde 9 ay 17 gün kıdemli
B) 7 nci derecenin 1 inci kademesinde 9 ay 17 gün kıdemli
C) 7 nci derecenin 3 üncü kademesinde 9 ay 8 gün kıdemli
D) 6 ncı derecenin 3 üncü kademesinde 9 ay 8 gün kıdemli
9
Personel Müdürlüğü Sınav Soruları 28/09/2014
(B) Grubu Soru Kitapçığı
39) Bay (A) dört yıl süreli Tarım Meslek Lisesinden 1982 yılında mezun olarak (B)
kurumunda 10/06/1982 tarihinde işe başlamış ve 10/08/1986 tarihinde de memuriyet
görevinden ayrılmıştır. Bay (A) 10/10/1986 – 10/10/1994 tarihleri arasında sigortalı
olarak çalışmış ve 25/02/2005 tarihinde tekrar eski kurumunda göreve başlamıştır.
Bay (A)'nın 25/09/2014 tarihinde emeklilik keseneğine esas aylığı ne olmalıdır?
A) 4 üncü derecenin 3 üncü kademesi
B) 4 üncü derecenin 2 nci kademesi
C) 5 inci derecenin 2 nci kademesi
D) 5 inci derecenin 3 üncü kademesi
40) 10/06/1990 tarihinde İnşaat Mühendisliği Fakültesini bitiren Bay (A), 04/10/2012
tarihinde Maliye Bakanlığında mühendis olarak göreve başlamıştır.
Bay (A) vermiş olduğu 10/06/2014 tarihli dilekçe ile bu görevine başlamadan önce
10/02/1998 – 10/02/2012 tarihleri arasında TOKİ’de sigortalı, 04/06/1993 –
04/06/1997 tarihleri arasında da Azerbaycan’da inşaat mühendisi olarak görev
yaptığını beyan etmiş, yapılan araştırmada bu beyanın doğru olduğu tespit
edilmiştir.
Bay (A)'nın 25/09/2014 tarihindeki kazanılmış hak aylık derece ve kademesi ne
olmalıdır?
A) 2 inci derecenin 1 inci kademesinde
B) 3 üncü derecenin 1 inci kademesinde
C) 1 inci derecenin 1 inci kademesinde
D) 2 nci derecenin 2 nci kademesinde
41) Aşağıdakilerden hangisi disiplin cezası değildir?
A) Devlet memurluğundan çıkarma
B) Uyarma
C) Uyarma ve Kınama
D) Görevden uzaklaştırma
42, 43 ve 44 üncü sorular aşağıdaki metinden yararlanılarak cevaplandırılacaktır.
Defterdarlık Personel Müdürü, Defterdarlığın toplantı salonunu izinsiz olarak bir
derneğe kullandırmıştır. Personel Müdürü bu fiili nedeniyle kademe ilerlemesinin
durdurulması cezası ile cezalandırılmıştır.
Personel Müdürü verilen cezaya karşı tebliğ tarihini izleyen 11 inci gün itiraz etmiş,
ancak itirazı reddedilmiştir.
42) Personel Müdürünün, söz konusu cezaya karşı kaç gün içinde itiraz etmesi
gerekirdi?
A) 7
B) 10
C) 15
D) 30
10
Personel Müdürlüğü Sınav Soruları 28/09/2014
(B) Grubu Soru Kitapçığı
43) Personel Müdürünün kendisine verilen disiplin cezasına karşı itiraz etmiş olduğu
merci aşağıdakilerden hangisidir?
A) İl Disiplin Kuruluna
B) Bakanlık (Merkez) Disiplin Kuruluna
C) Yüksek Disiplin Kuruluna
D) Atamaya yetkili amire
44) Personel Müdürü uygulanan disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesini kaç yıl
sonra isteyebilir?
A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 5 yıl
D) 10 yıl
45 ve 46 ncı sorular aşağıdaki metinden yararlanılarak cevaplandırılacaktır.
Malmüdürlüğü memurları (A) ile (B) iş yerinde 31/12/2013 tarihinde birbirlerine
sözle hakaret etmiş ve durum diğer çalışanlar tarafından tutanağa bağlanmıştır. Aynı
gün tutanağın kendisine verilmesi üzerine olayı öğrenen Malmüdürü Vekili Müdür
Yardımcısı (M), disiplin soruşturması başlatılmasına gerek görmemiştir. Ancak,
olaya karışan iki memurunu bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için daha
dikkatli olmaları konusunda disiplin cezası yerine geçmemek üzere 07/01/2014
tarihinde tebliğ ettiği yazılar ile uyarmıştır. Memur (A), memur (B) hakkında adli
yargı süreci başlattığını gerekçe göstererek söz konusu bu olay nedeniyle disiplin
soruşturması yapılmasını 03/02/2014 tarihinde Malmüdürü Vekili Müdür Yardımcısı
(M)'den talep etmiştir. Fakat memur (A)'nın bu talebi Malmüdürü Vekili Müdür
Yardımcısı (M) tarafından reddedilmiştir.
45) Malmüdürü Vekili Müdür Yardımcısı (M)'nin, Memur (A)’nın 03/02/2014
tarihindeki talebini reddetmesinin nedeni nedir?
A) Memur (A)’nın talebini defterdar yerine kendisine yapması
B) Disiplin soruşturmasına zamanaşımı süresi içinde başlanılmaması
C) Memur (A)’nın şikayet ettiği olayın taraflarından birisi olması
D) Şikayet konusu olay hakkında memur (A)’nın daha önce yargı sürecini başlatması
46) Söz konusu olay hakkında 07/01/2014 tarihinde disiplin soruşturmasına başlanılmış
olsaydı disiplin cezası verme yetkisi hangi tarihte zamanaşımına uğrardı?
A) 03/02/2016
B) 31/12/2015
C) 07/01/2016
D) 30/06/2014
11
Personel Müdürlüğü Sınav Soruları 28/09/2014
(B) Grubu Soru Kitapçığı
47) (A) ili defterdarlığı personel müdürlüğü memurunun çalışmayan eşi 28/09/2014
tarihinde doğum yapmıştır. Bu verilere göre ilgiliye hangi tarihten itibaren aile
yardımı ödeneği ve hangi gösterge üzerinden doğum yardımı ödeneği ödenecektir?
A) 28/09/2014 tarihinden itibaren, 75 gösterge rakamı
B) 28/09/2014 tarihinden itibaren, 2500 gösterge rakamı
C) 15/10/2014 tarihinden itibaren, 2500 gösterge rakamı
D) 15/10/2014 tarihinden itibaren, 75 gösterge rakamı
48) Aşağıdaki ödemelerden hangisi emeklilik keseneği matrahına dahil değildir?
A) Taban Aylığı
B) Ek Gösterge
C) Yan ödeme
D) Kıdem Aylığı
49) Boş bulunan (A) ili Defterdarlık kadrosuna aynı il Defterdar Yardımcısı üç ay
süreyle vekalet etmiştir. Vekaleten yürütülen bu görev nedeniyle ilgiliye yapılacak
ödemeler aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3 ay süreyle 1/3 vekalet aylığı ile Defterdar Yardımcısı ve Defterdar kadrosu
arasındaki özel hizmet tazminatı ve yan ödeme farkları ödenir
B) 3 ay süreyle 1/3 vekalet aylığı ile Defterdar Yardımcısı ve Defterdar kadrosu
arasındaki ücret ve tazminat göstergesi farkları ödenir
C) Defterdar Yardımcısı ve Defterdar kadrosu arasındaki farklı cins ve miktarlardaki özel
hizmet tazminatı, yan ödeme ve ek ödeme farkları ödenir
D) Defterdar kadrosu için belirlenen ücret ve tazminat göstergeleri farkı ödenir
50) Aylıklarını 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 10 uncu maddesi
hükümlerine göre ücret ve tazminat göstergeleri üzerinden almakta olanlara
aşağıdaki ödeme unsurlarından hangisi ödenebilir?
A) Makam tazminatı
B) Özel Hizmet Tazminatı
C) Denetim Tazminatı
D) Yabancı Dil Tazminatı
51) Devlet memurlarından aile yardımı ödeneğine müstehak olmayan çocuğu vefat
edenlere aşağıdaki ödemelerden hangisi yapılır?
A) En yüksek Devlet memuru aylığı tutarı
B) En yüksek Devlet memuru aylığının iki katı
C) En yüksek Devlet memuru aylığının üç katı
D) Her hangi bir ödemede bulunulmaz
12
Personel Müdürlüğü Sınav Soruları 28/09/2014
(B) Grubu Soru Kitapçığı
52) Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çekilme suretiyle görevlerinden ayrılanların, devir ve teslim işlemlerini
Yönetmelikte tespit edilen süreler içinde tamamlayamayanlara, fazla çalıştıkları
süreler için ücretleri ödenir.
B) Tespit edilen devir ve teslim sürelerinin bitiminden önce devir ve teslim işlemlerini
tamamlayanlar yetkili amirini haberdar ederek görevlerini bırakabilirler.
C) Bu Yönetmelik ile tespit edilen sürelerde veya teslim sürelerinin bitiminden önce
devir ve teslim işlemlerini tamamlayanların aylıkları, çalıştıkları sürelerle kayıtlı olmak
üzere, eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.
D) Çekilen Devlet memurlarının devir ve teslim süreleri; savaş halinde, olağanüstü
hallerde veya genel hayata müessir afetlere uğranılan yerlerde bir ayı aşmamak şartı ile
yetkili amirce uzatılabilir.
53) Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik hükümlerine
göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikayet
edilen amirler atlanarak yapılır.
B) Yazılı şikayetler maksadı en iyi ifade edecek şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun
olarak yazılan bir dilekçe ile yapılır.
C) Sözlü olarak yapılan şikayetlerde amir şikayetin tutanağa geçirilmesini isteyebilir.
D) Şikayet hakkında karar verme yetkisi şikayet edilenin üst disiplin amirine aittir.
54) Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti,
Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre, “Memurların sorumlu oldukları işlere gerekli özeni
göstermemeleri veya işleri savsaklamaları sebebiyle idare veya kişilerin zarara
uğraması hali” aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Kasdi zarar
B) İhmal sonucu zarar
C) Tedbirsizlik sonucu zarar
D) Hiçbiri
55) Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti,
Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre, memurların zararları tazmin mükellefiyetinin
doğması için aşağıdaki şartlardan hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
A) Zararın doğrudan doğruya memurun fiilinden doğması
B) Zararın mevcut olması
C) Zararın mücbir sebepten hasıl olmaması
D) Hepsi
13
Personel Müdürlüğü Sınav Soruları 28/09/2014
(B) Grubu Soru Kitapçığı
56) Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, refakat iznine
ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.
B) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı
geçemez.
C) Memurun yıl içerisinde kullanabileceği refakat izni süresi altı ayı geçemez.
D) Refakati gerektiren durumun ortadan kalkması halinde memur iznin bitmesini
beklemeksizin göreve başlar.
57) Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin
Yönetmelik hükümleri uyarınca; Malmüdürü olarak görev yapan (A) memuriyete
26/07/1979 tarihinde başlamış olup, 31/07/2004 tarihi itibarıyla yer değiştirmeye tabi
hizmetleri aşağıda gösterilmiştir. Malmüdürü (A) halen 2. Bölgede yer alan IlgınKonya’da görev yapmakta olup, 2014 yılı yer değiştirme döneminde 5. Bölgede yer
alan Diyarbakır İli Çınar İlçesine atanma talebinde bulunmuştur. (A)’nın bu
talebinin yerine getirilip getirilemeyeceği ve gerekçesi aşağıdakilerden hangisinde
yer almaktadır?
Yer Değiştirmeye Tabi Hizmetler
1. Bölge- Hizmeti yoktur
2. Bölge- 2 yıl 2 ay 29 gün
3. Bölge- 8 ay 8 gün
4. Bölge- 4 yıl
5. Bölge- 2 yıl 11 ay 8 gün
6. Bölge- Hizmeti yoktur.
A) Bulunduğu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlamadığı için ataması
yapılamaz.
B) Atanmak istediği 5. Hizmet Bölgesindeki çalışma süresini tamamlamıştır. Ayrıca
atama çalışılmayan en fazla iki alt veya iki üst hizmet bölgesine yapılabildiğinden
ataması yapılamaz.
C) 5. Hizmet Bölgesindeki zorunlu çalışma süresini doldurduğu halde, bu bölgeye
atanmayı istediği ve 5. Hizmet Bölgesindeki hizmet süresi 6 yılı geçmediği için
ataması yapılabilir.
D) Bakanlıkta 25 yıl hizmeti olduğundan ve üç hizmet bölgesinde görev yapmış
olduğundan ataması yapılabilir.
14
Personel Müdürlüğü Sınav Soruları 28/09/2014
(B) Grubu Soru Kitapçığı
58) Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin
Yönetmelik hükümlerine göre, hizmetin gereği, kadro ve ihtiyaç durumu gibi
nedenler ve istisnalar dışında; Defterdar Yardımcısı, Muhakemat Müdürü ve
Malmüdürü unvanında bulunanlar 1. Bölge’de yer alan Ankara ilinde ne kadar
süreyle görev yapabilirler?
A) Defterdar Yardımcısı
Muhakemat Müdürü
Malmüdürü
B) Defterdar Yardımcısı
Muhakemat Müdürü
Malmüdürü
C) Defterdar Yardımcısı
Muhakemat Müdürü
Malmüdürü
D) Defterdar Yardımcısı
Muhakemat Müdürü
Malmüdürü
7
7
5
7
5
7
5
7
7
5
5
7
59) Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama
Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi unvan değişikliğine tabi unvanlar
arasında sayılmamıştır?
A) İstatistikçi
B) Matematikçi
C) Çözümleyici
D) Mütercim
60) Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre, Personel Müdürlüğünde
görev yapan Personel Müdürü, Defterdarlık Uzman Yardımcısı ve Daire Tabibi’nin
disiplin amirleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) Personel Müdürü
Defterdarlık Uzman Yardımcısı
Daire Tabibi
B) Personel Müdürü
Defterdarlık Uzman Yardımcısı
Daire Tabibi
C) Personel Müdürü
Defterdarlık Uzman Yardımcısı
Daire Tabibi
D) Personel Müdürü
Defterdarlık Uzman Yardımcısı
Daire Tabibi
Defterdar
Personel Müdürü
Defterdar
Defterdar
Personel Müdürü
Defterdar Yardımcısı
Defterdar
Defterdar Yardımcısı
Defterdar
Defterdar
Personel Müdürü
Defterdar
15
Vali
Defterdar Yardımcısı
Vali
Defterdar
Defterdar
Vali
Defterdar
Vali
Vali
Personel Müdürlüğü Sınav Soruları 28/09/2014
(B) Grubu Soru Kitapçığı
61) Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan
Değişikliği ve Atama Yönetmeliği uyarınca, hizmet süresinin hesabında dikkate
alınacak süreler arasında sayılmıştır?
A) Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde geçirilen süreler.
B) Kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statüsünde geçirilen süreler
C) Her türlü aylıksız izin süreleri
D) Muvazzaf askerlikte geçen süreler
62) Bayan (A), Maliye Bakanlığında 1 yıl 6 ay Muhasebe Müdürü, 6 ay Genel Müdür,
2 ay da Bakanlık Müşaviri olarak görev yapmış ve 30 hizmet yılı üzerinden
emekliye ayrılmıştır. Bayan (A)'nın emekli aylığında yararlanacağı makam ve
görev tazminatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Makam tazminatından yararlanır ve görev tazminatından yararlanamaz
B) Sadece görev tazminatından yararlanır
C) Sadece makam tazminatından yararlanır
D) Makam ve görev tazminatından yararlanır
63) 10.10.1972 doğumlu bay (A) Meslek Lisesinden 20.05.1991 tarihinde mezun olarak
10.10.1991 tarihinde göreve başlamıştır. Bay (A) memuriyette iken Hukuk
Fakültesinden mezun olmuş ve 01/11/1995 tarihinde askerlik görevini yapmak
üzere görevinden ayrılmış ve aynı tarihte de sevke tabi tutulmuştur. 11/11/1995
tarihinde askerlik görevine duhul etmiş ve 01/03/1996 tarihinde yedek subay
okulundan mezun olup 01/03/1996 – 01/03/1997 tarihleri arasında da askerlik
görevini tamamlayarak 20/02/1997 tarihinde memuriyet görevine dönmüştür.
Bay (A)'nın 20/09/2014 tarihi itibarı ile toplam emeklilik hizmeti ne kadardır?
A) 22 yıl 11 ay 10 gün
B) 22 yıl 11 ay 18 gün
C) 22 yıl 7 ay 28 gün
D) 22 yıl 10 ay 28 gün
64) Sigorta hükümlerine tabi olarak çalışan bayan (A)'nın, sürekli bakıma muhtaç beş
yaşında engelli çocuğu 24/09/2014 tarihinde vefat etmiştir. Bu tarih itibarı ile 1440
gün sigortalı hizmeti bulunan bayan (A)'nın emekliliğe tabi toplam hizmet süresi ve
emeklilik yaş haddi aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?
A) Hizmet Süresi 5 yıl , Yaş 57 yıl
B) Hizmet Süresi 6 yıl, Yaş 57 yıl
C) Hizmet Süresi 4 yıl, Yaş 58 yıl
D) Hizmet Süresi 5 yıl, Yaş 58 yıl
16
Personel Müdürlüğü Sınav Soruları 28/09/2014
(B) Grubu Soru Kitapçığı
65) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, ilk defa veya
tekrar çalıştırılmaya başlatılan kişiler, sigortalılık başlangıcından itibaren kaç gün
içerisinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile SGK’ya bildirilmesi gerekir?
A) 7 gün
B) 10 gün
C) 15 gün
D) 30 gün
66) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, yaşlılık
aylığının hesabında uygulanacak aylık bağlama oranı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için % 2, toplamda % 90’ını
geçemez.
B) Toplam prim ödeme gün sayısının her 360 gün için % 2, toplamda % 100’ünü
geçemez.
C) Toplam prim ödeme gün sayısının her 360 gün için % 3, toplamda % 90’ını
geçemez.
D) Toplam prim ödeme gün sayısının her 360 gün için % 3, toplamda % 100’ünü
geçemez.
67) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi
yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulabilmenin sebeplerinden değildir?
A) Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması
B) Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla
belirlenmesi
C) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması
D) Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın görülüp karara bağlanmış
bulunması
68) Kamu görevlileri hakkında tesis edilen aşağıdaki işlemlerden hangisi 2577 sayılı
İdari Yargılama Usulü Kanununa göre uygulanmakla etkisi tükenecek idari
işlemlerden sayılmaz?
A) 1/8 oranında aylıktan kesme cezası verme
B) Görevden uzaklaştırma tedbiri uygulama
C) Sürekli görev yolluğunu ödememe
D) Müdür unvanından Müdür Yardımcısı unvanına atama
17
Personel Müdürlüğü Sınav Soruları 28/09/2014
(B) Grubu Soru Kitapçığı
69) Tebligata esas adresi tespit edilemeyen Bay (A)'ya verilen Devlet memuriyetinden
çıkarma cezası 15/09/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ilan yoluyla
bildirilmiştir. Buna göre ilgilinin hakkında tesis edilen bu işleme karşı dava açma
süresi aşağıdaki tarihlerden hangisinden itibaren işlemeye başlar?
A) 30/09/2014
B) 29/09/2014
C) 16/09/2014
D) 15/09/2014
70, 71 ve 72 nci sorular aşağıdaki metne göre cevaplandırılacaktır.
Defterdar olarak görev yapmakta olan Bay (A)'nın bu görevden alınmasına ilişkin
20/03/2014 tarihli kararname 24/03/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bay
(A) söz konusu kararnamenin iptali istemiyle dava açmıştır. Dava konusu işlemin
iptaline ilişkin 01/06/2014 tarihli karar 19/06/2014 tarihinde tebliğ edilmiştir.
70) Bay (A)'nın açmış olduğu davada aşağıdaki yargı yerlerinden hangisi görevli ve
yetkilidir?
A) Danıştay
B) Eski görevinin bulunduğu il yargı çevresi idare mahkemesi
C) Eski görevinin bulunduğu il yargı çevresi bölge idare mahkemesi
D) Yeni görevinin bulunduğu il yargı çevresi idare mahkemesi
71) Bay (A)'nın davayı açabileceği en son tarih aşağıdakilerden hangisidir?
A) 22/05/2014
B) 20/05/2014
C) 23/05/2014
D) 21/05/2014
72) İdarenin başvurabileceği kanun yolu ve son başvuru tarihi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Temyiz- 31/08/2014
B) İtiraz- 30/08/2014
C) İstinaf- 07/09/2014
D) Temyiz- 07/09/2014
73) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden
hangisi gerçekleştirme görevlilerinin görevlerinden değildir?
A) Ödeme emri belgesinin imzalanması
B) İşin yaptırılması
C) Mal ve hizmetin alınması
D) Teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması
18
Personel Müdürlüğü Sınav Soruları 28/09/2014
(B) Grubu Soru Kitapçığı
74) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre; "Kamu kaynaklarının
belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun,
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan
kontrol sistemi ile kurumsal yapı, yöntem ve süreçleri" aşağıdakilerden hangisini
ifade etmektedir?
A) Kamu mali yönetimini
B) Mali kontrolü
C) Stratejik planı
D) Kamu giderini
75) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden
hangisi bütçe ilkelerinden değildir?
A) Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir
B) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır
C) Kamu idarelerinin mal ve hizmet üretimi ile ihtiyaçlarının karşılanmasında,
ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet-fayda veya maliyetetkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması esastır
D) Kamu hizmetleri, bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem,
ilke ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir
76) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, ödeneklerin
kullanımına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bütçe ödenekleri ayrıntılı harcama programı ve serbest bırakma oranlarına göre
kullanılır
B) Emanet hesabına alınan ve zamanaşımına uğramamış borçlar cari yıl
bütçesinden ödenir
C) Bütçede yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapılamaz
D) Cari yılda kullanılmayan ödenekler yıl sonunda iptal edilir
77) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, ön ödemelerle ilgili
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ön ödeme yapılması harcama yetkilisince uygun görülmelidir
B) Ön ödeme karşılığı ödeneğin saklı tutulması gerekir
C) Avans vermek veya kredi açılmak suretiyle ön ödeme yapılabilir
D) Süresinde mahsup edilmeyen avanslar hakkında Borçlar Kanunu hükümleri
uygulanır
19
Personel Müdürlüğü Sınav Soruları 28/09/2014
(B) Grubu Soru Kitapçığı
78) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, kamu zararı ile ilgili
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması, mevzuatında
öngörülmediği halde ödeme yapılması gibi hususlar kamu zararının belirlenmesine esas
alınır
B) Kamu zararının meydana geldiği yılı izleyen malî yılın başından başlamak üzere
zamanaşımını kesen ve durduran genel hükümler saklı kalmak kaydıyla onuncu yılın
sonuna kadar tespit ve tahsil edilemeyen kamu zararları zamanaşımına uğrar
C) Yapılmamış inşaat, onarım ve üretimi yapılmış veya bitmiş gibi gösteren gerçek dışı
belge düzenlemek suretiyle kamu kaynağında bir artışa engel veya bir eksilmeye neden
olanlar hakkında Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bu fiillere ilişkin hükümleri
uygulanır
D) Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda
tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu yılı izleyen mali yıl başından itibaren
ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir
79) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıdaki pazarlık usulü ile yapılabilen
ihalelerden hangisinde ilan yapılması zorunludur?
A) Doğal afet nedeniyle ivedi olarak yapılması gereken ihaleler
B) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ivedi olarak
yapılması gereken ihaleler
C) Araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan
nitelikteki ihaleler
D) Yaklaşık maliyeti her yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen tutara kadar olan
mamul mal, malzeme veya hizmet alımları
80) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, (A) ili Defterdarlığınca gerçekleştirilecek
olan ihaleye aşağıdakilerden hangisi katılabilir?
A) İhale yetkilisi
B) İhale işlemlerini hazırlamakla görevli olanlar
C) Aynı ilde bulunan üniversite bünyesindeki Vakfa ait şirket
D) İhale konusu işin danışmanlık hizmetini yapan yükleniciler
81) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, sözleşme yapılması hususunda Kanunda
yazılı süre içinde idareye düşen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumuna
ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İsteklinin geçici teminatı geri verilir
B) İstekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır
C) Oluşan zarar sebep olanlara tazmin ettirilir
D) İstekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç on gün içinde, onbeş gün
süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir
20
Personel Müdürlüğü Sınav Soruları 28/09/2014
(B) Grubu Soru Kitapçığı
82) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihalelere yönelik başvurularla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari
başvuru yollarıdır
B) Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kamu İhale Kuruma hitaben
yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır
C) İhale ve sözleşme sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir
hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu
iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler başvuruda bulunabilirler
D) Şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza
sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur
83) (A) ili Defterdarlığınca gerçekleştirilen ihale sonucunda yüklenicinin sözleşmenin
uygulanması sırasında sözleşme konusu işin yapımı ve teslimi aşamasında hileli
malzeme araç veya usuller kullandığı tespit edilmiştir. Bu durumda yüklenici
hakkında uygulanacak müeyyide ve karar merci aşağıdakilerden hangisidir?
A) İl Defterdarlığınca bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2
nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının
ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir
B) İl Defterdarlığınca altı aydan bir yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü
maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine
katılmaktan yasaklama kararı verilir
C) Maliye Bakanlığınca altı aydan bir yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü
maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine
katılmaktan yasaklama kararı verilir
D) Maliye Bakanlığınca bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı
Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve
kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir
84) Sabah saat 07.00'de yola çıkarak Eskişehir'e geçici bir görevin ifası maksadıyla
giderek aynı gün saat 21.00'de memuriyet mahalli Ankara'ya dönen memura
ödenecek gündelik miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müstehak olduğu gündeliğin 1/3'ü ödenir
B) Müstehak olduğu gündeliğin 2/3'ü ödenir
C) Müstehak olduğu gündeliğin tamamı ödenir
D) Müstehak olduğu gündeliğin 1/2'si ödenir
21
Personel Müdürlüğü Sınav Soruları 28/09/2014
(B) Grubu Soru Kitapçığı
85) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, tahakkuk edecek, istihkakın miktarını
artıracak şekilde hilafı hakikat beyanname veren Maliye Bakanlığı saymanlık
müdürü hakkında işlenen suçun mahiyet ve şümülüne göre uygulanacak
yaptırımlar aşağıdakilerden hangisinde yanlış olarak belirtilmiştir?
A) Rütbe veya sınıf tenzili tatbik olunur
B) İhraç cezalarından her hangi biri tatbik olunur
C) Aldığı fazla harcırah Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre tevfikan tahsil
olunur
D) Aldığı fazla harcırah umumi hükümlere göre tevfikan tahsil olunur
86) Memuriyet mahalli Ankara olan ve Adana Defterdarlığı Defterdar Yardımcılığı
görevini 8 ay süre ile vekaleten yürütmekle görevlendirilen bir Vergi Müfettişine
6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılması gereken ödemeler aşağıdakilerden
hangisinde tam olarak gösterilmiştir?
A) Ankara-Adana arası gidiş dönüş yol masrafı ve gündelik ile görev süresinin ilk
90 günü için tam, sonraki 90 günü için 2/3 gündelik ödenir, kalan 60 gün için
herhangi bir ödeme yapılmaz
B) Ankara-Adana arası gidiş dönüş yol masrafı ve gündelik ile görev süresinin ilk 180
günü için tam, sonraki 60 günü için 2/3 gündelik ödenir
C) Görev süresinin ilk 90 günü için tam, sonraki 90 günü için 2/3 gündelik ödenir, kalan
60 gün için herhangi bir ödeme yapılmaz
D) Ankara-Adana arası gidiş dönüş yol masrafı ve gündelik ile görev süresinin tamamı
için tam gündelik ödenir
87) Defterdar emrinde görevli Defterdarlık Uzmanı İlçe Malmüdürlüğü muhasebe
işlemlerini denetlemek üzere 30 gün süreyle görevlendirilmiştir. Görevini
sürdürmekte iken 4 günü hastanede yatarak olmak üzere 8 gün süreyle görevini
sürdürememiş olan ilgiliye ödenecek gündeliklerle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) 30 gün süreyle gündelik ödenir
B) 22 gün süreyle gündelik ödenir
C) 26 gün süreyle gündelik ödenir
D) 29 gün süreyle gündelik ödenir
22
Personel Müdürlüğü Sınav Soruları 28/09/2014
(B) Grubu Soru Kitapçığı
88) 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, Sayıştay ilamlarının infazı ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sayıştay ilamları kesinleştikten sonra doksan gün içerisinde yerine getirilir. İlam
hükümlerinin yerine getirilmesinden, ilamların gönderildiği kamu idarelerinin üst
yöneticileri sorumludur
B) Sayıştay ilamları kesinleştikten sonra altmış gün içerisinde yerine getirilir. İlam
hükümlerinin yerine getirilmesinden, ilamların gönderildiği kamu idarelerinin üst
yöneticileri sorumludur
C) Sayıştay ilamları kesinleştikten sonra doksan gün içerisinde yerine getirilir. İlam
hükümlerinin yerine getirilmesinden, ilamların gönderildiği kamu idarelerinin harcama
yetkilileri sorumludur
D) Sayıştay ilamları kesinleştikten sonra altmış gün içerisinde yerine getirilir. İlam
hükümlerinin yerine getirilmesinden, ilamların gönderildiği kamu idarelerinin harcama
yetkilileri sorumludur
89) 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, Sayıştay dairelerince verilen kararlar hangi
sürede temyiz edilebilir?
A) Kararın ilgiliye tebliğinden itibaren otuz gün
B) Kararın ilgiliye tebliğinden itibaren altmış gün
C) Kararın sorumluların bağlı olduğu idareye tebliğinden itibaren otuz gün
D) Kararın sorumluların bağlı olduğu idareye tebliğinden itibaren altmış gün
90) 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına
ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere
uygunluğunun incelenmesine ilişkin denetim aşağıdakilerden hangisini ifade
etmektedir ?
A) Mali denetim
B) Performans denetimi
C) Uygunluk denetimi
D) Hesap yargılaması
91) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği
eğitimi almaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir
B) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir
C) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe
başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir
D) Verilecek eğitimin maliyeti çalışanlarca karşılanır ve eğitimde geçen süre çalışma
süresinden sayılır
23
Personel Müdürlüğü Sınav Soruları 28/09/2014
(B) Grubu Soru Kitapçığı
92) 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi
işverenin genel yükümlülüklerinden değildir?
A) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler,
denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar
B) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz
önüne alır
C) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan
yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır
D) İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtabilir
93) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi
aylık ödemelerinde ödeme belgesine bağlanması gereken belgelerden değildir?
A) İlk atamalarda, atama onayı ve işe başlama yazısı
B) Naklen atamalarda, atama onayı, işe başlama yazısı ve Personel Nakil Bildirimi
C) Harcama talimatı
D) Terfilerde, terfi onayı
94) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle
yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde
aşağıdakilerden hangisinin ödeme belgesine bağlanması zorunlu değildir?
A) Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı
B) Fatura
C) Mal ve malzeme alımlarında, taşınır işlem fişi
D) Harcama talimatı
95) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, taşınır işlem fişinin,
ödeme belgesine bağlanacağı taşınır mal alımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kömür alımı
B) Makinelerin servislerde yapılan bakımlarında yapılan yedek parça alımı
C) Gazete ve dergi gibi süreli yayın alımları
D) Doğalgaz alımı
96) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre TBMM’ne
gönderilen dilekçelerin Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması
hangi süre içerisinde sonuçlandırılır?
A) 30 gün
B) 30 iş günü
C) 60 gün
D) 60 iş günü
24
Personel Müdürlüğü Sınav Soruları 28/09/2014
(B) Grubu Soru Kitapçığı
97) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı memuru çalıştığı Bakanlığa ait boş ve dolu kadroların
kendisine bildirilmesi ve istatistikçi kadrosuna ait atanma talebini içeren dilekçesini
Maliye Bakanlığına vermiştir. 3071 sayılı Kanuna göre Maliye Bakanlığınca
yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dilekçeyi ilgilisine iade eder.
B) Dilekçe Personel Genel Müdürlüğünce cevaplanır.
C) Dilekçe Dilekçe Komisyonuna gönderilir ve dilekçe sahibine bilgi verilir.
D) Dilekçe Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilir ve dilekçe sahibine bilgi
verilir.
98) Milli Emlak Müdürünün hizmet ilişkisi içerisinde olduğu kişilerce görev yaptığı ilin
dışında bir otelde 5 gün ücretsiz misafir olarak ağırlanması "Kamu Görevlileri Etik
Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde
yer alan etik ilkelerinden hangisine aykırıdır?
A) Görev ve yetkilerin menfaat sağlama amacıyla kullanılması
B) Çıkar çatışmasından kaçınma
C) Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
D) Dürüstlük ve tarafsızlık
99) 4982 sayılı Kanun uyarınca aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme hakkının
kapsamındadır?
A) Kurum veya kuruluşlar tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, kurum ve
kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere elde ettikleri, görüş, bilgi notu, teklif
veya tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler.
B) Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile
kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler
C) Kanunlarda ticari sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler.
D) Haberleşmenin gizliliği esasını ihlal edecek bilgi veya belgeler.
100) 4982 sayılı Kanun uyarınca başvuru ile ilgili olarak, bir başka kurum ve
kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi durumunda, bilgi veya belgeye erişim
kaç gün içerisinde sağlanır?
A) 15 iş günü
C) 30 iş günü
B) 15 gün
D) 30 gün
25
Download

(B) Kitapçığı - Maliye Bakanlığı