T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
HAYATBOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAYGIN EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
YAYGIN EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
YAZIM KLAVUZU
HAZIRLAYAN:
Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU
ANKARA
OCAK 2013
İÇİNDEKİLER......................................................................................................................... 1
SAYFA DÜZENİ, SAYFA NUMARASI VE YAZI BİÇİMİ ............................................... 2
BAŞLIK SİSTEMİ ................................................................................................................... 2
BÖLÜM BAŞLIKLARI ........................................................................................................... 2
ÇALIŞMANIN TASARIMI .................................................................................................... 3
1.Ön Bölüm ............................................................................................................................... 3
1.1.
Başlık Sayfası ................................................................................................................. 3
1.2.
Özet ................................................................................................................................. 4
1.3.
İçindekiler ...................................................................................................................... 4
1.4.
Tablo Ve Şekillerin Listesi ............................................................................................ 4
1.5.
Grafiklerin Listesi ......................................................................................................... 5
2.
ANA BÖLÜMLER............................................................................................................ 5
2.1.
Giriş ................................................................................................................................ 5
2.2.
Kısaltmalar .................................................................................................................... 6
2.3.
Çalışmanın Ana Metni .................................................................................................. 6
2.4.
SONUÇ Ve ÖNERİLER ............................................................................................... 6
2.4.1 Sonuçlar............................................................................................................................ 6
2.4.2 Öneriler ............................................................................................................................ 6
3.ARKA BÖLÜM ..................................................................................................................... 6
3.1
Kaynakça........................................................................................................................ 6
3.2 Kaynakça Listesinde Kaynak Gösterme .......................................................................... 8
3.3
Ekler ............................................................................................................................. 12
SAYFA DÜZENİ, SAYFA NUMARASI VE YAZI BİÇİMİ
Sayfanın sol kenarından 3,5 cm, üst, alt ve sağ kenarından ise 2.50 cm boşluk bırakılmalıdır.
Dipnotlar dâhil tüm yazılanlar bu sınırlar içinde yazılmalıdır.
Çalışma, normal satır aralığında (1,5 satır), Times New Roman karakterinde, 12 punto veiki yana
yaslıyazılmalıdır. Yeni bir alt başlığa geçişte ise iki satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Her
paragraf, yazı alanı sol kenarından bir “tab” içeriden başlamalıdır.
Çalışmanın ön bölümünde yer alan sayfalar küçük Romen rakamları ile (i,ii,iii,iv,v gibi),
numaralandırılır ve bu rakamlar sayfanın altına, ortaya yazılmalıdır. Dış ve iç kapakta sayfa
numarası gösterilmez. Çalışma metin kısmında ise sayfa numaraları (1,2,3, ... gibi), yazı alanının
sağ üst köşesine ve yazı alanının 2 cm üstüne yazılmalıdır.Bölüm başlıklarının yer aldığı
sayfaların numaraları sayfada gösterilmez.
BAŞLIK SİSTEMİ
Çalışmalarda konuları ve aralarındaki hiyerarşik ilişkileri yansıtan ana hatların yazıdan da
kolayca çıkartılabilmesi gerekir. Bu nedenle, bölüm ve alt bölümleri temsilde kullanılan başlık
türünün yazı alanına yerleştirilmesi ve gerekirse numaralandırılması özel bir önem taşır.
BÖLÜM BAŞLIKLARI
 Çalışmalarda ana bölüm başlıkları ortada, büyük harflerle ve koyu puntolarla verilir.
 Bölüm numarası ile bölüm adı arasında bir normal satır aralığı bulunmalıdır.
 Bölüm başlığı ile bölümün ilk paragrafı arasında 2 normal satır aralığı boşluk bırakılır.
 Çizelge ve şekillerden önce ve sonra da 2 normal satır aralığı bırakılır.
ÇALIŞMANIN TASARIMI
Çalışmalar; genellikle, üç kümede toplanabilen bölüm ve alt bölümler hâlinde düzlenmelidir.
Bunlar:
1. Ön bölüm,
2. Ana bölümler,
3. Arka bölümdür.
1.Ön Bölüm
Ön bölüm; başlık sayfası, özet, içindekiler, tabloların listesi, şekillerin listesi, grafiklerin listesi
ve kısaltmaların listesinden oluşmalıdır.
1.1.Başlık Sayfası
Başlık sayfası MEB Logosu, konu adı (14 punto), yazan kişinin adı (10 punto), tarih ve yer (12
punto) bilgisi yazılmadır. Kenar boşlukları için sol kenardan 3,5 cm, üst, alt ve sağ kenarından
ise 2.50 cm boşluk bırakılmalıdır. Kapak yazı rengi mavi olmalıdır.
1.2.Özet
Özette, öncelikle çalışmanın amacına yer verilir. Daha sonra çalışmanın yöntemi kısaca
açıklanmalıdır. Yöntem bölümünde, çalışmada yer alan konuların ne şekilde oluşturulacağı, ne
yapılacağı (literatür özeti, alan taraması, çeviri vb.) açıklanmalıdır. Son olarak, kısaca
araştırmanın sonuçları yazılmalıdır.
1.3.İçindekiler
İçindekiler bölümü de diğer bölümler gibi, büyük harflerle yazılmış İÇİNDEKİLER başlığı ile
başlamalıdır.
İçindekiler sayfasında, çalışmanın ön bölümünde, ana bölümündeve arka bölümünde yer alan
bölüm ve alt bölüm başlıkları sayfa numaralarıyla birlikte sırasıyla verilmelidir.
Tüm başlıklar 12punto ile yazılmalıdır. Birinci ve ikinci dereceden başlıklar büyük harf (koyu),
üçüncü dereceden başlıklar, kelimelerin ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harf (koyu),
dördüncü dereceden başlıklar, kelimelerin ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harf normal
olarak yazılmalıdır. Alt başlıklar önceki başlığa göre 1 cm sağdan başlamalıdır.
1.4.Tablo Ve Şekillerin Listesi
Çalışmada tablo ve şekiller varsa, ayrı ayrı ya da birlikte ön bölümde sıralanmalıdır. Üç ya da
daha çok sayıdaki tablo, şekil ve grafikler, “Tablolar Listesi”, “Şekiller Listesi” ve “Grafikler
Listesi” olarak ayrı ayrı sıralanmalıdır. Daha az sayıdaki tablo, şekil ve grafikler ise “Tablo,
Şekil ve Grafikler Listesi” başlığı altında birlikte sunulmalıdır. Bir tek tablo, şekil veya grafik
için ayrı bir liste yapılmamalıdır.
Tablo ve şekillerin listesi normal satıraralığında (1,5 satır), Times New Roman karakterinde ve
12 punto ile yazılmalıdır.
“Tablo ve şekillerin listesi” başlığı büyük harfle yazılmalıdır. Tablo numarası ve başlıktaki
sözcüklerin baş harfleri büyük, diğer harfler küçük harfle yazılmalıdır.
1.5.Grafiklerin Listesi
Grafiklerin listesi normal satır aralığında (1,5 satır), Times New Roman karakterinde ve 12 punto
ile yazılmalıdır.
“Grafiklerin Listesi” başlığı büyük harfle yazılmalıdır. Grafik numarası ve başlıktaki sözcüklerin
baş harfleri büyük, diğer harfler küçük harfle yazılmalıdır.
2. ANA BÖLÜMLER
2.1.Giriş
Bu bölümde çalışmada ele alınan problemin ne olduğuna, çalışma konusunun önemine, amacına,
gerekçelerine ve bu çalışmaya neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin özet bilgiye yer verilmelidir.
2.2.Kısaltmalar
Çalışmada kısaltılmış ifadeleriyle yer alan kavram, kurum, kuruluş adlarının kısaltmaları bu
bölümde yer almalıdır. Örmek:
MEB
Milli Eğitim Bakanlığı
HEM
Halk Eğitimi Merkezi vb.
2.3.Çalışmanın Ana Metni
Bu bölümde “ÇALIŞMANIN ANA METNİ” yerine konunun başlığı yazılmalıdır. Başlık sağa
dayalı bölüm numarası ile beraber verilmelidir. Bu bölüm yapılan çalışmadan oluşmalıdır. Alt
başlık eklenecek ise satır başından başlayarak bölüm numarası ile birlikte belirtilmelidir. Örmek:
İKİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE’DE HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ
2.1. Yapısı
2.2. Tarihsel Gelişimi
2.2.1. 1990’lı Yıllar
2.2.1. 2000’li Yıllarvb.
2.4.SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu bölümde sonuçlar ve öneriler ayrı ayrı yazılmalıdır.
2.4.1 Sonuçlar
Yapılan çalışmada elde edilen sonuçlar neler ise maddeler halinde özetlenmelidir.
2.4.2Öneriler
Çalışma sonrasında tespit edilen bulguların ileriye dönük uygulamaları konusunda kısa bir özet
yer almalıdır.
3.ARKA BÖLÜM
3.1 Kaynakça
Çalışmalarda kullanılan alıntılarda, çalışmayı hazırlayan kişi “neyi, nereden ve nasıl aldığını”
belirtmek zorundadır. Alıntılar metin içerisinde kullanılırken aşağıdaki kurallara uyulmalıdır.
1. Alıntı 40 kelimeden az ise cümle çift tırnak içinde belirtilmedir.
ÖRNEK: “Kendi alanlarında ve öğretim sürecinde tam anlamıyla yeterli öğretmenler olmaksızın
eğitimsel ve endüstriyel öğretim programı tam olarak başarılı olamaz” (Miller ve Miller,2002).
2. Doğrudan aktarmalarda alıntı, ana düşünce, biçim ve içerik yönünden değiştirilmeden
çalışmada yer almalıdır. Üç satırdan daha uzun alıntılar, az yer tutması ve ilk bakışta
bunun bir aktarma olduğunun anlaşılabilmesi için, sıkıştırılmış paragraf şeklinde
verilir (satır aralığı 1,0 , 10 punto ve italik). Bu amaçla, tüm paragraf soldan satır başı
hizasından bloklanıp küçük puntolarla yazılır.
ÖRNEK:Bilim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmenin
gerçekleşmesinde etkin araçlar olarak belirmektedir. Bilimsel ve teknolojik araştırmaların
üretim ve karar verme mekanizmalarına olan etkileri özellikle gelişmiş ülkelerde hemen her
alanda kendini belli etmektedir. Oysa az gelişmiş ülkelerde bu ilişkiyi fark etmek bile zordur
(DPT, 1973: 685)
3. Aynen aktarılan parçadan bazı cümle ya da söz öbeklerinin çıkarılması hâlinde,
çıkarmanın yapıldığı yere konan üç nokta (...); çıkarma cümle sonuna gelmişse, dört
nokta kullanılır (....). Bunlardan üçü yapılan çıkarmayı, biri de cümlenin bitişini
simgeler.
ÖRNEK: “Planda, araştırma ile ilgili çalışmalarda önce yurdumuzda her alanda araştırma
çalışmalarının bugünkü durumu incelenmiş ve buna bağlı ...araştırmaya ...verilecek yön tayin
edilmiştir (DPT, 1963: 463)
4. Ana düşünce değişmeksizin, özgün biçim ve içeriğe uyma zorunluluğu olmadan,
yazarın kendi anlatımıyla yapılan bilgi aktarmalarına “dolaylı aktarma” denir. Burada
önemli
olan
alıntının,
anlam
kayması
olmadan,
çalışma
ile
serbestçe
bütünleştirilmesidir. Dolaylı aktarmalarda, tırnak işaretleri ya da sıkıştırılmış paragraf
gibi, herhangi özel bir işaret ve biçim kullanılmaz.
5. Doğrudan ve dolaylı her türlü aktarmada, kaynak gösterilmesi zorunludur. Kaynak
gösterme işi, her aktarmanın nereden yapıldığını ayrı ayrı gösterecek şekilde anında
yapılmalı ve bu kaynaklar ayrıca kaynakçada verilmelidir.
6. Tek yazar, tek çalışma;Yazarın soyadı ve eserin yayımlandığı tarih verilir. Buna ilişkin
örnek üç değişik şekilde verilmiştir.
ÖRNEK:
 Sönmez (1998) Türkiye’deki bölgesel eşitsizlikleri incelediği çalışmasında, ….dır.
 Türkiye’deki bölgesel eşitsizliklerin incelendiği bir çalışmada, …..dır (Sönmez, 1998).
 Sönmez ’in 1998’de yayımlanan çalışmasında, Türkiye’deki bölgesel eşitsizlikler
konusunda ….dır.
Son örnekte görüldüğü gibi, metin içinde, cümlede yazar ve yayın yılı belirtiliyor ise,ayrıca
parantez içinde yazar ve tarih verilmemelidir.
7. İki yazarlı çalışma;İki yazar varsa, her ikisinin de soyadı verilir.
ÖRNEK:
 Yöntem en genel anlamda ......tanımlanır (Dembo ve Gibson, 1985). Dembo ve Gibson’a
(1985) göre ………………...........dır.
8. Kişisel İletişimle elde edilen bilgiler;Kaynakçaya konmaz.
ÖRNEK:
 (E. M. Barraclough, kişsel iletişim, July 28,2000)
9. Web sitesi; alınan kaynağın adı, web adresi ve alıntı yapılan tarih yazılmalıdır.
ÖRNEK:
 The University of Wisconsin’s WritingCenter Web site is an excellent source
ofinformation on writing (http://www.wisc.edu/writing/-31.01.2013).
3.2Kaynakça Listesinde Kaynak Gösterme
 Bir çalışmanın sonunda yer alan kaynakça listesi, çalışmayı belgeler ve her bir kaynağın
yeniden bulunması ve tanımlanması için gerekli bilgiyi sağlar.
 Yazarlar, anlaşılır bir biçimde referansları seçmeli ve bu liste sadece çalışmanın
araştırılması ve hazırlanmasında kullanılan kaynakları kapsamalıdır.
 Kaynaklar, kaynakça listesinde yazar soyadına göre alfabetik olarak dizilir.
 Kitap ve dergi isimleri italik ya da koyu olarak yazılmalıdır.
 Kaynak bilgileri sayfa başından başlatılır.
 Bir satıra sığmayan kaynak gösterimlerinde, ikinci satır bir cm (4-7 karakter) içerden
başlatılır.
1. Süreli Yayına İlişkin Genel Form; Dergi adı dışında derginin cilt numarası da italik ya da
koyu yazılır. Yılda bir sayıdan fazla yayınlanan dergilerde cilt sayısı dışında bir de sıra
sayısı veriliyorsa, cilt yanına parantez içinde derginin sayısı italik ya da koyu olmaksızın
yazılır.
 Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. (Tarih). Makalenin adı. Derginin Adı. Cilt(sayı).Sayfa
Nu.
a. Tek yazarlı, bir dergide makale;
ÖRNEK
 Boz, H. (2001). Kitle iletişim araçları ve suskunluk sarmalı. Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32(1-2), 41-48.
b. Bir dergide üç ya da dört yazarlı, makale;
ÖRNEK:
 Borman, W. C., Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., and White, L. A. (1993,
May).The people in organization. Organizational Management, 41, 21-30.
c. Yıllık olarak yayımlanan süreli yayın
ÖRNEK:
 Fiske, S.T. (1993). Social cognition and social perception. Annual Review of
Psychology, 44,155-194.
d. Bir dergide çeviri makale; Makale hangi dile çevrildi ise, makale adı o dilde verilir.
Çevirenin adı, örnekte gösterildiği gibi makalenin isminin ardından parantez içinde
verilir. Çevirilerden yapılan alıntılar, metin içinde gösterilirken yazarın soyadından
sonra, sırasıyla orijinal tarih ve çeviri tarihi verilir.
 Bruce, T. (1994). Çocukların yaşamında oyunun rolü (çev. A. F. Altınoğlu). Eğitim ve
Bilim,18(92), 64-69. (Orijinal makalenin yayım tarihi, 1970)
e. Kitap Örnekleri
 Bursalıoğlu, Z. (2003). Eğitim yönetiminde teori ve uygulama. (7. basım). Ankara:
PegemAYayıncılık.
f. Kurumun yazarı ve yayımcısı olduğu kitap
 Devlet Planlama Teskilatı. (2005). Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-2004).
Ankara, Devlet Planlama Teskilatı.
g. Bir editör (veya editörler) tarafından hazırlanmış kitap
 Sayılan F. ve Yıldız, A. (Editörler). (2006). Yasam Boyu Öğrenme. Ankara: A.Ü. Eğitim
Bilimleri Enstitüsü ve Pegem A Yayıncılık.
h. Çeviri Kitap; Çeviri kitaplardan yapılan alıntılar metin içinde gösterilirken yazarın
soyadından sonra, sırasıyla orijinal tarih ve çeviri tarihi verilir.
 Hollingsworth, P.M. and Hoover, K.H. (1999). İlköğretimde Öğretim Yöntemleri(Çev. T.
Gürkan, E. Gökçe ve D.S. Güler). Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No 214.
(Eserin orijinali 1991’de yayımlandı).
i. Ansiklopedi veya Sözlük
 Türk Dil Kurumu. (1969). Türkçe sözlük (genişletilmiş baskı). Ankara: TDK.
 Sadie, S. (Ed). (1980). The New Grove dictionary of music and musicians. (6th ed. Vols.
pp.1-20). London: Macmillan.
j. Editörler tarafından yayına hazırlanmış bir kitapta bir makale ya da bölüm
 Gülmez, Mesut. (2006). Kesintisiz insan hakları öğretimi ve eğitimi., F. Sayılan ve A.
Yıldız.(Editörler). Yaşam boyu öğrenme. İkinci Baskı. Ankara. Eğitim Bilimleri Enstitüsü
ve Pegem A Yayıncılık, ss. 84-105.
k. Bir sempozyumda sunulan yayımlanmamış bir çalışma
 Köklü, N. (1996, 25-27 Kasım). Üniversite öğrencilerinin istatistik kaygı puanlarına etki
eden faktörler. Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumunda sunuldu, Ankara.
l. Doktora ya da Yüksek Lisans Tezleri;
 Öztürk, S. (2004). Türkiye’de üniversite özerkliğinin mali, akademik ve yönetsel
boyutlarıyla kamu ve vakıf üniversiteleri için betimlenmesi, Yayımlanmamış Doktora
Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
m. Yüksek lisans tezi
 Kara, E. (1996). Öğretmenlerin statü düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Internet Ortamından (Web Sayfalarından) Elde Edilen Bilgiler İçin Kaynakça Listesi
Hazırlama
n. Yazarı ve yayımlandığı dergisi belli olan bir makale
 Beach, D. (December, 2003). A problem of validity in educationresearch.
QualitativeInquiry, Vol. 9;pp. 859 -873. Web: http://qix.sagepub.com/cgi/ reprint/9/6/859
adresinden 8 Ocak 2007’de alınmıştır.
o. Kişisel web sayfaları
 Kalli, S. (2006). Carla Amerikan Industrial School. RetrievedSeptember 20, 2005, from
http://home.epix.net/~any/phys.html
p. Elektronik/ e-kitaplar
q. Elektronik kitabın tamamı – direkt linki varsa:
 Selly, F. L. (1995). Legends of landforms: NativeAmericanloreandthegeology of theland.
Retrievedfrom http://www.netlibrary.com/AccessProduct.aspx?ProductId=11111
r. Elektronik kitabın tümü - direkt link ulaşılamıyorsa veya URL bilgileri ile nasıl
ulaşılacağı ifade edilmiş ise "Retrievedfrom": yerine "Availablefrom" şeklinde web
sayfasının adresi yazılmalıdır.
s. Örnek:
 Lelly, D. (2002). Diversityandeducation: Honoringdifferences.Availablefrom
http://mhprofessional.com/product.php?isbn=001111111H
t. Elektronik kitapta bölüm
 Quekden, h. (1999). Human game. In C. L. Stacey& M. DeMartino (Eds.),
UnderstandingandUnderstanding(pp. 11-22). RetrievedfromPsycBOOKSdatabase.
u. Kişisel doküman veya rapor, yazar ve/veya tarih belli değilse
 Mostimprovedelementaryschools in science: Surveyresults. (n.d.). RetrievedJuly 26,
2000, fromHttp://www.sharingsucces.org/codes/highperfs/200001/es_maths/msi/ef
ectivespractices.htm
3.3 Ekler
Bu bölümde metin içinde verilmesi uygun görülmeyen çizelgelere, belgelere, çalışmada
kullanılan anketlere, ölçeklere vb. bilgilere yer verilir. Eklerin başlığı, ek numarası ve adından
oluşur.
Bu dokümanın kaynakça bölümü hazırlanırkenEMİNE AKKAŞ BAYSAL’a ait
uzantılı sunudan yararlanılmıştır. (www.egitim.aku.edu.tr/apa.ppt-04/02/2013)
apa.ppt
Download

yaygın eğitim enstitüsü yazım klavuzu