İstanbul Teknİk Ünİversİtesİ
CEV 451 Su Temİnİ ve Çevre Sağlİğİ
Ödev 1:
Su İletim (İsale) Hattı Tasarımı
Bu ödevin teslim süresi 3 Hafta’dır!
1
Çalışmanın Kapsamı
Bu çalışma kapsamında, aşağıda belirtilen kriterlere uygun olarak, yaklaşık 3.3 km uzunluğunda bir su
isale hattı tasarlanacaktır. Ayrıca çalışmanızın boru hattıyla beraber gerekli olan donanımları da içermesi
gerekmektedir. Gruplar halinde çalışılacaktır. Her bir grubun, yürüttüğü çalışmaları mühendislik formatına
uygun bir şekilde raporlaması beklenmektedir.
2
Veriler
Her grup için ayrı bir veri seti belirlenmiştir (http://web.itu.edu.tr/kircave/Water_Supply/wseshw1/veriler.htm).
Veri seti şunları içermektedir:
1. Kaynak haznesi ile iletim noktasını doğrusal olarak bağlayan iletim hattının gösterildiği topoğrafik
harita.
2. Yukarıda belirtilen hat boyunca alınmış boyuna kesit (Yatay uzaklık (x) – kot (z) grafiği)
3. Yine bu hat boyunca 1 metre aralıklarla alınmış boyuna kesitlere (x, z koordinatları) ait tablo.
4. Tasarım debisini (Q) belirlemek için gerekli olan nüfus ve birim tüketim verisi.
3
Tasarım Kriterleri
Tasarımla ilgili kriterlerler ve sınırlamalar Tablo 1’de verilmiştir.
İsale hattının ekonomik ömrü 50 yıl olarak planlanmıştır. Nüfüs artışı, “azalan artış yöntemi” ile bir
doygunluk değerine göre hesaplanacaktır:
(L − Pson ) = (L − Pilk )e−kd ∆t
Her bir grup için mevcut nüfus (Pilk ), nüfusun doygunluk değeri (L) ve azalan artış katsayısı (kd ) ayrıca
verilmiştir. Kişi başı günlük en yüksek su tüketimi maks qgu¨n = 150 l/ki¸si/g¨
un’dür.
4
Tasarıma Dair Açıklamalar
Bu ödev ile sizden tipik bir tasarım sürecini yürütmeniz beklenmektedir. İsale hatlarına ait genel tasarım
adımlarını şu başlıklar altında toparlamak mümkündür.
1
Parametre
İzin verilen en yüksek
p
γ
Tablo 1 : Tasarım kriterleri ve ilgili sınırlamalar.
Birim
Değer
Açıklama
m
45.0
Staatik durum için kontrol edilecek.
İzin verilen en düşük
işletme basınç
m
4.0
En yüksek işletme debisinde kontrol edilecek.
Vmaks
İzin verilen en yüksek
akım hızı
m/s
2.0
En yüksek işletme debisinde kontrol edilecek
∆zmin
İzin verilen en düşük boru
döşeme derinliği
m
1.5
Borunun arazi kotuna göre döşenebileceği en
düşük derinlik.
∆zmaks
İzin verilen en yüksek
boru döşeme derinliği
m
4.0
Borunun arazi kotuna göre döşenebileceği en
yüksek derinlik.
∆znorm
Tercih edilen boru döşeme
derinliği
m
1.5 ∼ 2.0
Ekonomik açıdan tercih edilecek boru döşeme
derinliği aralığı.
m
4.0
İletim noktasında bulunan dağıtım haznesi
için:
hhazne = zhazne − z
maks
p
γ
min
hhazne
statik basınç
Dağıtım haznesi su
derinliği
D
Standart fabrikasyon boru
çapları
mm
110, 120, ...
..., 690, 700
Diğer boru çapları kullanılamaz.
f
Darcy-Weisbach sürtünme
factörü
—
≈ 0.015
Sabit kabul edilecek.
• Tasarıma başlamadan önce, size verilen mevcut topoğrafik haritayı ve üzerinde belirtilen isale hattını
inceleyiniz.
• Öncelikle statik basınç durumunu sistemin yüksek basınçlar altındaki yapısal güvenliği açısından ele
alınız.
• Mümkün olan en dik hidrolik eğimi (J) kullanarak boru çapını minimize etmeye çalışınız ve topoğrafyanın
dayatabileceği hidrolik eğimi de göz önüne alınız.
• Farklı kesitlerde farklı boru çapları kullanabilirsiniz.
• Topoğrafya kaynaklı zorlukları aşmak ve kazı maliyetini azaltmak için isale hattının rotansında küçük
oynamalar yapabilirsiniz.
• Tasarımınızı mümkün olduğunca basit tutunuz; anlaşılır ve istikrarlı olmaya, yuvarlak rakamlar kullanmaya çalışınız. Boykesit boyunca sık değişikliklerden (boru çapı, vb.) kaçınınız.
5
Rapor Yazımına Dair Açıklamalar
Hazırlayacağınız raporun yaptıklarınızı ve tasarımınızı açık bir şekilde yansıttığından emin olunuz. Raporunuz hem kapsamlı olmalı, hem de öz bilgiler içermelidir. Şu bölümlerden oluşmalıdır: Gİrİş, Mevcut
Verİler ve Tasarım Esasları, Hesaplamalar (tasarımınızı adım adım açıklayacak şekilde), Ayrıntılı
Tasarım ve Sonuç ve Uygulamaya Daİr Notlar. Ayrıntılı Tasarım bölümünde tasarımınızın son
haline ait ölçekli boy kesite yer vermelisiniz. Ayrıca bu boy kesit üzerinde hatta yerleştirdiğiniz donanımları
da lejantı ile beraber gösteriniz. Ödevin teslim tarihinde saat 17:00’den önce dersin araştırma görevlisine
basılı bir kopya teslim edilecek, ayrıca ödev ekleriyle birlikte (pdf, doc, vb. formatta) e-posta ile dersin
araştırma görevlisine gönderilecektir (dersin öğretim üyesine CC yapılacaktır).
2
Download

CEV 451 Su Tem İnİ ve Çevre Sağlİğİ Ödev 1