R E H B E R L İK T Ü R L E R İ
B İR E Y S A Y IS IN A G Ö R E
T E M E L İŞ L E V L E R İN E G Ö R E
H İZ M E T A L A N L A R IN A G Ö R E
P R O B L E M A L A N L A R IN A G Ö R E
E Ğ İT İM K A D E M E L E R İN E G Ö R E
R E H B E R L İK
R E H B E R L İK
R E H B E R L İK
R E H B E R L İK
R E H B E R L İK
B İR E Y S E L
U Y U M S A Ğ L A Y IC I
E Ğ İT İM A L A N IN D A
E Ğ İT S E L
OKUL ÖNCESİ
R E H B E R L İK
R E H B E R L İK
R E H B E R L İK
R E H B E R L İK
R E H B E R L İK
GRUP
Y Ö N E L T İC İ
S A Ğ L IK A L A N IN D A
MESLEKİ
İL K Ö Ğ R E T İM D E
R E H B E R L İĞ İ
R E H B E R L İK
R E H B E R L İK
R E H B E L İK
R E H B E R L İK
A Y A R L A Y IC I
S O S Y A L Y A R D IM A L A N IN D A
K İŞ İS E L
O R T A Ö Ğ R E T İM D E
R E H B E R L İK
R E H B E R L İK
R E H B E R L İK
R E H B E R L İK
G E L İŞ T İR İC İ
E N D Ü S T R İD E
Y Ü K S E K Ö Ğ R E T İM D E
R E H B E R L İK
R E H B E R L İK
R E H B E R L İK
Ö N L E Y İC İ
R E H B E R L İK
T A M A M L A Y IC I
R E H B E R L İK
1-Psikolojik Danışma ve Rehberlik Nedir?
Rehberlik, bireyin
 kendini anlaması,
 problemlerini çözmesi,
 gerçekçi kararlar alması,
 kapasitelerini geliştirmesi,
 çevresiyle dengeli ve sağlıklı
bir uyum sağlaması ve böylece
kendini gerçekleştirmesi için, uzman kişilerce bireye yapılan
psikolojik yardımlardır.
1
2- Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ne Değildir?
 Psikolojik danışma ve rehberlik yardımı, bireye tek
yönlü olarak doğrudan yapılan bir yardım değildir.
 Psikolojik danışma ve rehberliğin temelinde bireye
acımak, onu kayırmak, her sıkıntıya düştüğünde bireye kanat
germek gibi bir anlayış yoktur. Psikolojik danışma ve
rehberlik bireyin sadece duygusal yanı ile ilgilenmez.
 Psikolojik danışma ve rehberlikte kullanılan bütün
yöntemler ve teknikler amaç değil, sadece araçtır.
Psikolojik danışma ve rehberlik bir disiplin görevi değildir; rehberlik yargılamaz ve ceza
vermez.
 Rehberlik yardımı sadece “sorunlu” öğrencilere verilen bir yardım değildir.
 Psikolojik danışma ve rehberlik her türlü problemi hemen çözebilecek sihirli bir güç
değildir.
4-Psikolojik Danışma Ve Rehberliğin Dayandığı Temel
İlkeler
Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir.
Rehberlik, bireye seçme özgürlüğü tanıyan çevrelerde var
olabilir. Rehberliğin görevi, bireyin bu özgürlüğünü
kullanabilmesi için seçenekleri algılayabilmesine ve doğru
tercihler yapmasına yardımcı olmaktır.
2
İnsan Saygıya Değer Bir Varlıktır.
“Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimimiz”
bütün öğrencileri eşit kabul eder, onlara değer
verir ve özen gösterir. ÇÜNKÜ İNSAN
DEĞERLİDİR.
Rehberlik Hizmetlerinde Gönüllülük Esastır.
Rehberlik hizmetlerimiz, birinci derecede bireyi
hedef alır. Öğrencilerin iç dünyasının daha iyi
anlaşılması amacını güden hizmetlerdir. Bu
nedenle bu hizmetten yararlanmak kişinin
isteğine bırakılmalıdır.
Rehberlik Hizmetleri Bir Süreçtir.
Gelişim doğumdan ölüme kadar devam
eden bir süreçtir. Bu süreçte her gelişim
basamağının kendine özgü görevlerinin
yerine getirilmesinde bireyler zaman
zaman yardıma ihtiyaç duyabilirler. Bu nedenle rehberliği sadece belli yaş
dönemlerine özgü bir hizmet olarak görmemek, ihtiyacı olan herkese hangi
gelişim döneminde bulunursa bulunsun yardım sağlamak gerekir.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmada gizlilik esastır.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin
verilişi sırasında danışanın mahremiyetine saygı
duyulur, onun sırlarını saklamaya özen gösterilir.
Psikolojik danışmanın sağladığı güven ortamı
içinde danışan, bazen kendisine itiraf
3
edemediklerini, söyleyemediklerini
danışmanla paylaşabilir.
Rehberlik Tüm Öğrencilere Açık Bir
Hizmettir.
Rehberlik yardım isteyen herkese yapılan
bir yardımdır.
5- Problem Alanlarına Göre Rehberlik
Eğitsel Rehberlik
Mesleki Rehberlik
Kişisel Rehberlik
Eğitsel rehberlik hizmetlerimizin genel
amaçları, öğrencinin okula ve okulun
bulunduğu çevreye uyum sağlaması,
etkin ders çalışma becerilerini
kazanması, eğitsel kararlar vermesi ve
seçimler yapması, başarıyı engelleyen
etmenleri azaltması ya da ortadan
kaldırması, öğrencilerin ilgi, yetenek
ve eğitim özelliklerine uygun bir
eğitsel ortam oluşturması, okul yaşamı
ile mesleki yaşamı arasındaki ilişkiyi
sağlamasıdır.
Mesleki rehberlik bu anlamda
öğrenciyi tanıma, meslek alanlarını
tanıma ve öğrencinin kişisel
özellikleri ile mesleklerin
gerektirdiği özellikler arasındaki
bağlantıyı kurarak kendine en
uygun mesleği seçmesine yardım
etme olarak üç aşamada
gerçekleştirilmektedir.
Kişisel rehberlik öğrencilerin
“ kişisel- sosyal” gelişim
ihtiyaçlarını karşılamak ve
böylece onların kişisel
gelişim ve uyumlarına
yardımcı olmak amacıyla
yürütülen hizmetlerdir. 4
Kişisel Rehberlik Hizmetlerimizin Kapsamı
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Atılganlık becerilerini geliştirme
Günlük yaşam becerilerini geliştirme
İletişim becerilerini geliştirme
Sorun çözme becerilerini geliştirme
Öfkeyle baş etme becerilerini geliştirme
Kaygıyla baş etme becerilerini geliştirme
Çatışmayı çözme becerilerini geliştirme
Karar verme becerilerini geliştirme
Zaman yönetimi becerilerini geliştirme
Öz saygıyı geliştirme
Sorumluluk ve görev bilincini geliştirme
Otokontrol becerilerini geliştirme
Özgüven becerilerini geliştirme
6-Rehberlik Servisimizde Hangi Hizmetler Verilir?
Yöneltme ve
yerleştirme
İzleme
değerlendirme
Oryantasyon
Psikolojik
Danışma
Bilgi toplama
ve yayma
Bireyi
tanıma
Müşavirlik
5
Psikolojik Danışma
Hizmetimiz
Oryantasyon Hizmetimiz
(Yeni Ortama Alıştırma)
Bireyi Tanıma Hizmetimiz
Öğrencinin karar verme
ve problem çözme
ihtiyaçlarını karşılayarak
gelişim ve uyumunu
sürdürmesine yardımcı
olmak amacıyla
öğrenciyle yüz yüze
kurulan psikolojik yardım
ilişkisidir.
Bu hizmet bir okula yeni başlayan
öğrencilere, eğitim yılı başında,
okulu, kurallarını, işleyişini
tanıtmak, okul ve o çevrede
ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları
hakkında bilgi vermek ve böylece
yeni girdikleri ortama kısa sürede
alışmalarına yardımcı olmak üzere
yapılan çalışmalardır.
Öğrencimizin gelişimine ve
uyumuna yardımcı olabilmek için
onu tanımak gerekir. Öğrenciyi
tanımada amaç, öğrencinin
kendini tanıması, kendi özellikleri
hakkında bilinçlenmesi, kendini
zayıf ve kuvvetli yönleriyle görüp
kabul etmesini sağlamaktır.
Tanıma hizmetlerinde en önemli
görev sınıf öğretmenine düşer.
Bilgi Toplama ve
Yayma Hizmetimiz
Yöneltme ve Yerleştirme
Hizmetlerimiz
İzleme ve Değerlendirme
Hizmetimiz
Öğrencimizin gerek
duyabileceği her türlü
bilgiyi onun
yararlanmasına sunmak
için yapılan çalışmalardır.
Öğrencimizin kendine uygun bir
eğitim kurumuna, branşa, işe ya da
mesleğe yönelmesi ve o konuma
yerleşmesi için yapılabilecek yardım
hizmetleridir
Yapılan önceki hizmetlerin bir
devamı gibi düşünülebilir.
Psikolojik danışma yardımı alan
öğrencimizde bu hizmetin sonucu
beklenen değişiklik gerçekleşmiş
midir?
Müşavirlik (Konsültasyon) Hizmetimiz
Okuldaki rehberlik uzmanının, öğretmen ve yöneticilerin ortak bir rehberlik anlayışı
kazanmaları, bu alanlardaki bilgi ve becerilerini artırmaları için onlara yardımcı olmasıdır.
6
SEMİNERLERİMİZ
ORYANTASYON SEMİNERİMİZ
2013-2014 eğitim-öğretim döneminde okulum-uza yeni başlayan öğrencilerimize okulu ve
okulun Rehberlik Servisi’ni tanıtmak için oryantasyon semineri verilmiştir. Seminerimizde;
 Rehberlik servisinin tanıtımı,
 Önceki yıllarda yapılan çalışmaların sunumu,
 Bu yıl yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme, yapılarak öğrencilerin soruları
cevaplandırılmıştır.
Rehber Öğretmenlerimiz
Sevim Yıkılmaz ve Özlem
Tosun Başar, daha etkili
olması amacıyla semineri her
sınıfa ayrı ayrı vermişlerdir.
Semineri destekleyici
panomuz da hazırlanarak
öğrencinin Rehberlik Servisini
daha etkili bir şekilde tanıması
sağlanmıştır.
YGS BİLGİLENDİRME SEMİNERİMİZ
11 ve 12.sınıf öğrencilerine YGS sistemi, bu
sınavdan elde edilen puan türlerin anlamı,
derslerin yüzdelik etkileri, YGS puan türüyle
yerleşilen üniversite bölümleri hakkında
bilgilendirme yapıldı. Öğrencilerin okumakta
oldukları derslere nasıl çalışmaları gerektiği
hakkında bilgilendirme yapıldı.
Slayt eşliğinde yapılan semineri öğrenciler
ilgi ile dinlediler. Seminerin sonunda
akıllarına takılan sorular cevaplandırıldı.
YGS hakkında hazırlanan panonun da
öğrenciler için faydalı olduğu gözlemlendi.
7
VERİMLİ DERS ÇALIŞMA SEMİNERİMİZ
Çağımızda
tüm
insanlar,
yetenekleri
doğrultusunda çaba göstererek yaşadığı
toplumun kalkınması için çalışmak zorundadır.
Ne var ki verimli bir sonuç alabilmek için
çalışmak tek başına yeterli değildir. Çalışmaya
hazır olmak, amaç belirlemek, nasıl çalışılacağını
bilmek daha önemlidir. Boş yere emek ve zaman
yitirmemek için bazı çalışma tekniklerini bilmek
zorundayız. Bunun için öğrenciye verimli ders
çalışma alışkanlığı kazandırmak gerekmektedir.
Bu amaçla 9 ve 10. sınıf öğrencilerine Rehber Öğretmen Özlem Tosun Başar tarafından
“Verimli Ders Çalışma” semineri verilmiştir.
Seminerimizde;
 Verimli ders çalışma nedir?
 Öğrenme stilleri nelerdir?
 Verimli ders çalışma engelleri nelerdir?
 Hedef
 Çalışma ortamı nasıl olmalıdır?
 Verimli ders çalışma ile ilgili ipuçları
başlıklı konular slayt sunumu eşliğinde öğrencilere verilmiştir. Ayrıca verimli ders
çalışmayla ilgili hazırlanan pano da öğrencileri motive etmiştir.
TEST TEKNİKLERİ SEMİNERİMİZ
22.11.2013 Cuma günü 11 ve 12. sınıf öğrencilerine Bilgi Üniversitesinden Haluk Bilal Bey
tarafından ‘Test Teknikleri’ semineri verilmiştir.
Test çözerken öğrencilerin nelere dikkate etmeleri gerektiği hakkında bilgi verilmiştir.
Öğrencilerin ilgiyle dinlediği seminer verimli
olmuştur.
8
SINAVA HAZIRLANIRKEN VELİ SEMİNERİMİZ
22.11.2013 Cuma günü saat 19.00’da konferans salonunda 11 ve 12.sınıf öğrencilerimizin
velilerine ‘Sınav Yaklaşırken Anne-Baba Olmak’ adlı seminer verilmiştir. Semineri Bilgi
Üniversitesinden Haluk Bilal Bey vermiştir. Ebeveynin,
 Sınava hazırlanan çocuklarına nasıl yaklaşması,
 Meslek seçiminde nelere dikkat etmesi,
 Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat etmesi, gerektiği
hakkında bilgilendirme yapıldı. Velilerin dikkatle
dinlediği seminer verimli geçti. Sunumun sonunda
velilere ikram da yapıldı.
VELİ GÖRÜŞMELERİMİZ
Her öğrencinin başarısında ve kişisel gelişiminde okul-aile işbirliği önemlidir. Bu düşünce
ışığında veli görüşmelerine ağırlık verilmektedir. Velilerimizle görüşmelerimiz yüz yüze
olduğu gibi ihtiyaç halinde telefonla da olmaktadır. Böylece işbirliği sürekli hale gelmekte ve
öğrencilerden daha olumlu sonuçlar alınmaktadır.
BİREYSEL GÖRÜŞMELERİMİZ
Her öğrencimizin ayrı ayrı takip edilmesi,
öğretmenlerimizin istekleri ve
ailelerimizden aldığımız bilgiler ışığında
öğrencilerimizle bireysel görüşmeler
yapılmaktadır.
Bu görüşmeler eğitsel, mesleki ve kişisel
olarak gerçekleşmekte ve düzenli olarak
sürdürülmektedir.
9
GEZİLERİMİZ
HUZUREVİ GEZİSİ
Rehberlik servisi tarafından düzenlenmiş olan Huzurevi Ziyareti, 07.11.2013 tarihinde
saat 1.30’da 9/A, 9/B VE 9/FEN sınıflarının katılımıyla gerçekleşmiştir.
Huzurevinde bulunan yaşlılarımız için çeşitli hediyeler belirlenmiştir. Her öğrenci, birer
karanfil ve bunun yanında çikolata götürmüştür. Öğrenciler üzerlerine sorumluluk almış
olmanın bilinciyle insanların gönlünü almaya çalıştılar. Bunun sonucunda da öğrencilerde
insanlara karşı olumlu düşünme, insanlara saygı ve sevgi duyma duyguları gelişti.
Huzurevi ziyareti sonrasında huzur çay bahçesinde çay içildi ve günün değerlendirmesi
yapıldı. Öğrenciler, iyi bir davranışta bulunmanın ve insanları mutlu etmenin vermiş olduğu
huzuru dile getirdiler. Bilinçlenerek okula döndüler.
10
ANKARA ÜNİVERSİTE TANITIM GEZİSİ
8 Kasım 2013 Cuma günü 21 öğrenci üç öğretmen ile birlikte Ankara’ya üniversite tanıtım
gezisi yapıldı. Hızlı tren ile gerçekleştirilen gezimize, Ankara’da servis aracı ile devam edildi.
Gezimize Hacettepe’deki seminer sunumu ile başlandı.
TOBB Ekonomi ve Ticaret Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve ODTÜ gezilerek ve
tanıtım rehberlerinden bilgi alınarak gezimiz verimli bir şekilde tamamlanmıştır.
Öğrencilerimiz, tanıtımda bize eşlik eden tanıtım görevlilerine merak ettikleri birçok soruyu
sorma imkanı da bulmuşlardır.
Üniversite gezilerimizden sonra, öğrencilerle Gençlik Parkına gidildi. Gençlik Parkında
istedikleri gibi eğlenen öğrencilerin gezisi Konya’ya hızlı trenle dönerek tamamlandı.
11
KTO ÜNİVERSİTESİ GEZİSİ
18 Kasım 2013 pazartesi günü saat 15.00 ‘te KTO Karatay Üniversitesine, 38 öğrenci 4
öğretmen ile Üniversite Tanıtım gezisi düzenlendi. Hukuk Fakültesi asistanı Hukuk Fakültesi
ve Duruşma Salonu hakkında bilgi verdi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik
Fakülteleri hakkında da bilgilendirmeler yapıldı, öğrencilerin bu bölümler hakkında soruları
cevaplandırıldı.
KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerinin öğretmenlerin yardımıyla yaptıkları güneş
enerjisi ile çalışan arabanın tanıtımı yapıldı. Arabanın deneme sürüşü yapıldıktan sonra, bir
öğrencimizde arabaya binme fırsatı buldu.
12
EDUCATURK FUARINDA ENVAR STANDI
Özel Envar Lisesi Dedeman’da düzenlenmiş olan Educaturk fuarında 11-12 Kasım 2013
tarihinde stant açmıştır. Stantta öğretmenlerimiz görev almışlardır. İki günde farklı saatlerde
10, 11 ve 12. Sınıf öğrencilerimizin katılımıyla Educaturk fuar gezisi gerçekleştirilmiştir.
Öğrenciler farklı yerlerden gelmiş olan
üniversitelerin açtığı stantları dolaşarak
üniversiteler hakkında bilgi almışlar, merak ettikleri
soruları sorma fırsatı bulmuşlar ve yeni
üniversiteleri tanıyarak geleceğe yönelik farklı
bakış açıları geliştirmişlerdir. Bunun yanında
öğrencilerde üniversiteye yönelik daha çok çalışma
azmi oluşmuş ve bu gezi öğrencileri derslerine
daha çok motive olmalarını sağlamıştır.
KARİYER GÜNLERİ
15 Kasım 2013 Cuma günü, öğrencilerin meslekler ve üniversite bölümleri hakkında
bilgilendirilmesi amacıyla yapılan Kariyer Günleri çalışmamızın ilki gerçekleştirildi. Türkçe
Matematik (TM) puan türünden sınava girecek öğrencilere yönelik hazırlanan programa
Avukat Mustafa Acar ve Sosyal Hizmet Uzmanı Hasan Tekin katıldı.
Hukuk Fakültesi ve Sosyal Hizmetler Bölümünde okumak ve bu alanlarda çalışmak
isteyenlerin özellikleri, alınan eğitim, mezunların çalışma
alanları, bölümün bulunduğu
üniversiteler hakkındaki
bilgiler sunum eşliğinde
aktarıldı.
13
GRUP REHBERLİĞİ ÇALIŞMALARI
Kendini Denetleme Becerileri Eğitimi
Öğrencilerimizin duygusal ve fizyolojik tepkilerle
başa çıkma ve problem çözme becerilerini
artırarak öğrenilmiş güçlülükleri yükseltmek
amacıyla 10 ve 11. sınıf öğrencilerine Kendini
Denetleme eğitim Programı başlatılmıştır.
Program 10 oturum olarak planlanmıştır.
Birinci Oturum
Bu oturumda, grup üyelerine bilgi vermek ve
birbirlerini tanımalarına yardımcı olmak ile
ilgili etkinlikler planlanmıştır.
Amaç: Grup üyelerine grup çalışması
hakkında bilgi vermek, grup kurallarını açıklamak; üyelerin birbirlerini tanımalarını,
birbirlerinin bilmedikleri özelliklerini öğrenmelerini sağlamak ve grup içi etkileşimi
artırmaktır.
İkinci Oturum
Bu oturumda önceki oturumla ilgili izlenimler
paylaşılıp, özetleme yapıldıktan sonra,
duyguları tanıma ve ifade etme ile ilgili tutum
ve becerileri artırmaya yönelik etkinliklere yer
verilmiştir.
Amaç: Grup üyelerinin duygularını tanımalarını
ve ifade edebilmelerini sağlamak.
UYGULADIĞIMIZ TESTLER VE ENVANTERLERİMİZ
Öğrencilerimize uygulanan test ve envanterlerin sonuçları, öncelikle sınıf rehber
öğretmenlerimizle gerektiğinde aileyle ve daha sonra da öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.
Bu testlerin ve envanterlerin sonuçlarına göre rehberlik servisi olarak ihtiyaç dâhilinde
öğrencilerimiz ile bireysel veya grup olarak önleyici rehberlik uygulaması yapılmaktadır.
14
PANOLARIMIZ
2013-2014 eğitim –öğretim yılı Rehberlik Servisi çalışmalarını destekleyici olarak planlanan Rehberlik Servisi
Panoları hazırlanmıştır.
15
YAPACAKLARIMIZ
GEZİLER
 12. Sınıflara İstanbul üniversite tanıtım gezisi
 11.sınıflara Selçuk Üniversitesi ve Mevlana Üniversite tanıtım gezisi
 9 ve 10.sınıflara engellilere yönelik gezi yapılacaktır.
SEMİNERLER
 Ergenlik semineri
 Öğrenmeyi öğrenme semineri,
 Sınav motivasyon semineri
 Sınav kaygısına ne yapabilirim semineri
 Ders seçimi semineri,
 Lys bilgilendirme,
 İletişim becerileri semineri verilecektir.
TESTLER
 9.sınıflara Kendini Değerlendirme anketi,
 9.sınıflara Başarısızlık nedenleri anketi,
 9 ve 10.sınıflara Problem Tarama envanteri,
 9,10,11,12. Sınıflara Devamsızlık Nedenleri anketi,
 11.sınıflara Ulusal Mesleki Bilgi envanteri,
 12.sınıflara Sınav Kaygısı Testi uygulanacak.
GRUP REHBERLİĞİ ÇALIŞMASI
Başlatılan grup rehberliği çalışması devam edilecek. İhtiyaca göre diğer sınıflara da bu
çalışma yapılacaktır.
KARİYER GÜNLERİ
Bu dönem MF alanından meslek tanıtımını içeren kariyer günleri aralık ayında yapılacaktır.
16
Download

1-Psikolojik Danışma ve Rehberlik Nedir?