» ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
Prof. Dr. Mahmut KÖMÜRCÜ
Yrd. Doç. Dr. Osman Y. YAVUZ
Yrd. Doç. Dr. İsmail URAŞ
Op. Dr. Murat UYGUN
Dr. Hamdullah YILDIRIM
Dr. Eralp ERDOĞAN
Dr. Ebubekir PASLIOĞLU
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.
Tırnak
Batması
Tırnak batması şikayeti olan hastalar genellikle
parmakta kızarıklık, şişlik ve ağrı şikayeti ile doktora
başvurur. İleri derecede batması olan hastalarda
ayakkabı giymekte zorlanma, akıntıya bağlı
çoraplarda kirlenme, iltihap ve abse görülebilir.
T
36 YAŞAMA SANATI
ÕUQDNEDWPDVÕJHQHOGHD\DNWDYH
D\D÷ÕQGD EDúSDUPD÷ÕQGD J|UOHQ WÕUQD÷ÕQ \XPXúDN GRNX\X
WDKULúLQHED÷OÕLOWLKDSOÕ\DGDLOWLKDSVÕ]
RODELOHQ NURQLN \DUDGÕU (Q VÕN J|UOPHG|QHPLHUJHQOLNYHJHQoHULúNLQOLN
G|QHPLGLU3DUPDNODUÕQUDKDWROPDGÕ÷Õ
|]HOOLNOH VLYUL EXUXQOX D\DNNDEÕ NXOODQÕPÕ WÕUQDNODUÕ oRN NÕVD \D GD G]
NHVPHN W|USOHPHPHN WÕUQDNODUD DOÕQDQGDUEHOHUDLOHGHWÕUQDNEDWPDVÕRODQ
NLúLOHULQROPDVÕWÕUQDNEDWPDVÕúLND\HWL
ROPDLKWLPDOLQLDUWÕUDQQHGHQOHUGHQGLU
7H
7HGDYLVL
7ÕUQDN EDWPDVÕ úLND\HWL RODQ KDVWDODU
JHQHOOLNOH SDUPDNWD NÕ]DUÕNOÕN úLúOLN
YH D÷UÕ úLND\HWL LOH GRNWRUD EDúYXUXU
øOHUL GHUHFHGH EDWPDVÕ RODQ KDVWDODUGD
D\DNNDEÕ JL\PHNWH ]RUODQPD DNÕQWÕ\D
ED÷OÕ oRUDSODUGD NLUOHQPH LOWLKDS YH
DEVH J|UOHELOLU %X úLND\HWOH JHOHQ
KDVWDODUGD WÕUQDN EDWPDVÕQÕ WÕUQD÷ÕQ
PDQWDUHQIHNVL\RQX\DSÕVDODQRUPDOOLNOHUL YH WÕUQDN HWUDIÕQGDNL GRNXQXQ
LOWLKDEÕQGDQ D\ÕUPDN JHUHNLU dQN
EXGXUXPODUGDJHQHOOLNOHWÕUQDNoHNLPLJHUHNPH]øODoWHGDYLVL\HWHUOLGLU
øOHUL GHUHFHGH úLND\HWL RODQ KDVWDODUGD
ise WÕUQD÷ÕQoHNLOPHVLJHUHNLUøúOHP|QFHVL FHUUDKL DODQ WHPL]OL÷L VD÷ODQÕU NDQDPD
NR
NRQWUROLoLQWXUQLNHX\JXODQÕU7ÕUQDN\DWD÷ÕX\XúWXUXOXUE|\OHFHoHNLPHVQDVÕQGD
WD÷
D÷UÕROPD]
D÷U
7ÕU
7ÕUQDNEDWPDVÕWHGDYLVLQLEDVLWoHWÕUQD÷ÕQ
oHN
oHNLOPHVLJHUHNHQYHJHUHNPH\HQúHNOLQGH
¶\
¶\HD\ÕUDELOLUL]
YHQLROXúPXúYHKD¿IEDWPDúLND\HWOHUL
Y
ROD
RODQKDVWDODUGDEDWDQNÕVPÕQDOWÕQDSDPXN
NR
NRQXODUDN WÕUQDNOD FLOW DUDVÕQGD WDPSRQ
E|
E|OJH ROXúWXUXOXU øúOHP VRQUDVÕ NRQXODQ
SDP
SDPX÷XQ JQON GH÷LúWLULOPHVL KDVWDQÕQ
WÕUQ
WÕUQDNODUÕQÕ G] NHVPHVL GDU ROPD\DQ
YH\
YH\D XFX DoÕN D\DNNDEÕODUÕ WHUFLK HWPHVL
WHGDYLEDúDUÕVÕQÕDQODPOÕGHUHFHGHDUWÕUÕU
WHG
En sık görülme dönemi
ergenlik ve genç erişkinlik
dönemidir.Parmakların
rahat olmadığı özellikle sivri
burunlu ayakkabı kullanımı,
tırnakları çok kısa ya da düz
kesmek, törpülememek,
tırnaklara alınan darbeler,
ailede tırnak batması olan
kişilerin olması tırnak batması
HERŞEY SENDE GİZLİ
Kanatların çırpındığı kadar hafif..
Kalbinin attığı kadar canlısın
Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç...
Sevdiklerin kadar iyisin
Nefret ettiklerin kadar kötü..
Ne renk olursa olsun kaşın gözün
Karşındakinin gördüğüdür rengin..
Yaşadıklarını kâr sayma:
Yaşadığın kadar yakınsın sonuna;
şikayeti olma ihtimalini artıran
nedenlerdendir.
'DKD VRQUD WÕUQDN NÕVPHQ \D GD WDPDPHQ oHNLOHUHN WÕUQDN N|N ND]ÕQÕU D\QÕ
\HUGHQ EDWPD\Õ HQJHOOHPHN DPDFÕ\OD
WÕUQDNN|NQQEDWDQWDUDIÕWDKULSHGLOLU
YHNRPúXOX÷XQGDNLDQRUPDOúLúGRNXoÕNDUÕOÕU.ÕVPLoÕNDUÕPODUGDQVRQUDWHUFLKHJ|UHYH\DDGHWGLNLúLOHWÕUQDN\XPXúDNGRNXQXQVWQGHNDODFDNúHNLOGH
GLNLOLU.DQDPDYHGRODúÕPNRQWUROQGH
VÕNÕQWÕJ|UOPH]VHSDQVXPDQÕ\DSÕODUDN
SDUPDN NDSDWÕOÕU .DSDWPD LúOHPL \DSÕOÕUNHQ GRODúÕPÕ HQJHOOHPH\HFHN úHNLOGH
SDUPD÷ÕQ HWUDIÕQÕ oHSHoHYUH VDUPDPD\D GLNNDW HWPHN JHUHNPHNWHGLU øúOHP
VRQUDVÕQGD |]HOOLNOH \DUD L\LOHúPHVLQL
ER]GX÷X LoLQ úHNHU KDVWDODUÕQÕQ YH LOWLKDSOÕDNÕQWÕVÕRODQKDVWDODUÕQDQWLEL\RWLN
WHGDYLVLDOPDVÕJHUHNLU$÷UÕGXUXPXQGD
D÷UÕNHVLFLOHUNXOODQÕODELOLUøúOHPVRQUDVÕ
LVWLUDKDWHWPHND\DNODUÕNDOSVHYL\HVLQLQ
]HULQH \NVHOWPHN SDQVXPDQ ]HULQH
EX]X\JXODPDNID\GDOÕGÕU
3DQVXPDQ LúOHP VRQUDVÕ JQGH VRQUDVÕQGD LVH NLUOHQPH \RNVD JQGH NLUOHQPLúVH KHPHQ GH÷LúPHOLGLU +DVWD
LONELUNDoJQSDQVXPDQÕÕVODWPDPDOÕYH
SDUPD÷ÕQD \N YHUPHGHQ \UPHOLGLU
øúOHPGHQELUKDIWDVRQUDNLNRQWUROGHELU
DQRUPDOOLN\RNVDQRUPDOD\DNNDEÕJL\LOHELOLU YH JQON UXWLQ KD\DWD G|QOHELOLUKDIWDQÕQELWLPLQGHLVHYDUVDGLNLúOHU
DOÕQPDOÕGÕU
7ÕUQD÷ÕQ ND]ÕQDQ WDUDIÕQGDQ \HQL WÕUQDN
E\PHVL ROPD\DFD÷Õ LoLQ E\\HQ
WÕUQDN EHNOHQGL÷L ]HUH ELUD] GDKD GDU
RODFDNWÕU 7ÕUQD÷ÕQ WHNUDU NHVLOHFHN NDGDU X]DPDVÕ \DNODúÕN D\Õ EXOXU %X
VUHoWHEHNOHQPH\HQEXOJXODUJ|UOUVH
GRNWRUDEDúYXUPDNJHUHNLU
Ne kadar yaşarsan yaşa,
Sevdiğin kadardır ömrün..
Gülebildiğin kadar mutlusun
Üzülme bil ki ağladığın kadar güleceksin
Sakın bitti sanma her şeyi,
Sevdiğin kadar sevileceksin.
Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer
Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın
Bir gün yalan söyleyeceksen eğer
Bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın.
Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret
Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın
Unutma yağmurun yağdığı kadar ıslaksın
Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak.
Kendini yalnız hissetiğin kadar yalnızsın
Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü.
Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin..
İşte budur hayat!
İşte budur yaşamak bunu hatırladığın kadar yaşarsın
Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün
Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun
Çiçek sulandığı kadar güzeldir
Kuşlar ötebildiği kadar sevimli
Bebek ağladığı kadar bebektir
Ve herşeyi öğrendiğin kadar bilirsin bunu da öğren,
Sevdiğin kadar sevilirsin...
Can YÜCEL
YAŞAMA SANATI 37
Download

Tırnak Batması - Turgut Özal Üniversitesi Hastanesi