.XUXOXP.ÕODYX]X
$GÕP
$GÕP
$GÕP
02'(0ø1ø=øNDSDWPDNLoLQ
ILúLSUL]GHQoÕNDUÕQ
6DUÕ(WKHUQHWNDEORVXQXQELU
XFXQXPRGHPLQL]HYHGL÷HU
XFXQX5RXWHUøQWHUQHWED÷ODQWÕ
QRNWDVÕQDED÷OD\ÕQ
02'(0ø1ø=øSUL]HWDNÕQYHDoÕQ
1.DEORVX]dLIW%DQWOÕ5RXWHU
0RGHO:1'5Y
(WKHUQHWNDEORVX
GDKLOGH÷LO
3DNHWøoHUL÷L
0RGHPLQL]DoÕOÕQFD\DNDGDU
\DNODúÕNGDNLNDEHNOH\LQ
0RGHPLQL]LQSLO\HGHNOHPHVL
YDUVDPRGHPLQL]LJoND\QD÷ÕQD
ED÷ODPDGDQ|QFHSLOLoÕNDUÕS
\HQLGHQ\HUOHúWLULQ
(WKHUQHWNDEORVX
DSL
veya Kablo
øQWHUQHW
(WKHUQHWNDEORVX
5RXWHUGHVWH÷L
LNLSDUoD
*o$oPD.DSDWPD
1.DEORVX]5RXWHU
'L]VWYH\D0DVDVW%LOJLVD\DU
Modem
1NDEORVX]\|QOHQGLULFL
GHVWH÷LWDNÕOÕ
*o$GDSW|U
*o$GDSW|U
'(67(.SDUoDVÕQÕ5RXWHU
\H
WDNÕQ
$GÕP
$GÕP
$GÕP
*oDGDSW|UQ]5RXWHU¶DED÷OD\ÕQ
YHELUSUL]HWDNÕQ
%LOJLVD\DUÕQÕ]Õ5RXWHUED÷OD\ÕQ
%LUWDUD\ÕFÕDoÕQ
.DEOROXED÷ODQWÕ\ÕEXúHPDGDJ|VWHULOGL÷L
JLELNXUPDNLoLQEDúNDELU(WKHUQHWNDEORVX
NXOODQÕQ
:HEVD\IDVÕJ|UQWOHQPH]VH
WDUD\ÕFÕ\ÕNDSDWÕSWHNUDUDoÕQ
YHDGUHVoXEX÷XQD
KWWSURXWHUORJLQQHW\D]ÕQ
.XOODQÕFÕDGÕYHSDURODUQ
HWLNHWLQLQVWQGHGLU
2.4
*+]/('
LQ\DQPDVÕQÕEHNOH\LQ
GHz
5RXWHUJoG÷PHVLDOWYH86%
ED÷ODQWÕQRNWDVՁVWWDUDIWDRODFDNúHNLOGH
\HUOHúWLULQ
+HUELUGHVWHNSDUoDVÕQÕURXWHUDOW
N|úHVLQH\HUOHúWLULQ
/('
OHULQKLoELUL\DQPD]VD*o$oPD.DSDWPD
G÷PHVLQLQDoÕNNRQXPXQGDEDVÕOÕROGX÷XQGDQ
HPLQROXQ
øVWH÷HED÷OÕRODUDNDOWHWLNHWWHEXOXQDQ
|QFHGHQD\DUODQPÕúNDEORVX]JYHQOLN
D\DUODUÕQÕNXOODQDUDNNDEORVX]ED÷ODQWÕNXUXQ
Önceden Ayarlanmış Kablosuz Güvenliği
Kablosuz Aygıtları Router Bağlama
Destek
Bu ürünün benzersiz bir Wi-Fi ağ adı (SSID) ve ağ anahtarı (parola) vardır. Varsayılan
SSID ve ağ anahtarı (parola), kablosuz güvenliğinizi korumak ve en üst düzeye
çıkarmak amacıyla her aygıt için benzersiz bir şekilde oluşturulur (seri numarası gibi).
Bu bilgi, ürünün altındaki etikette bulunur.
Kablosuz bilgisayarları ve diğer aygıtları kablosuz ağınıza eklemek için el ile
kurulum veya Wi-Fi Korumalı Kurulumu (WPS) yöntemini seçin.
NETGEAR ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkürler.
NETGEAR, önceden ayarlanmış Wi-Fi ağ adını (SSID) ve ağ anahtarını (parola)
değiştirmemenizi önerir. Ayarları değiştirirseniz, ürünün altındaki bilgiler geçerli olmaz.
El ile Kurulum Yöntemi
1.
Router bağlamak istediğiniz kablosuz aygıttaki (iPhone, dizüstü veya
masaüstü bilgisayar, oyun aygıtı) kablosuz bağlantılarını yöneten yardımcı
programı açın.
Bu yardımcı program, alanınızdaki tüm kablosuz ağları tarar.
2.
Önceden ayarlanmış NETGEAR kablosuz ağ adını (SSID) arayın ve seçin.
Ön ayarlı SSID ürün etiketindedir.
Not: Kurulum işlemi sırasında ağınızın adını değiştirdiyseniz, bu ağ adını
arayın.
Router önceden ayarlanmış Kablosuz Ayarlarını bulun ve buraya kaydedin:
Wi-Fi Network Name (SSID) (Wi-Fi Ağ Adı) ____________________________
Network Key (Password ) (Ağ Anahtarı; Parola) _________________________
3.
Önceden ayarlanmış parolayı (veya değiştirdiyseniz, özel parolanızı) girin ve
Connect (Bağlan) düğmesini tıklayın.
4.
Diğer kablosuz aygıtları eklemek için adım 1–3 arasındaki adımları yineleyin.
WPS Yöntemi
Önceden ayarlanmış kablosuz ayarlarını değiştirirseniz, buraya kaydedin:
Kablosuz aygıtınız WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulumu) yöntemini destekliyorsa
(NETGEAR, bu yönteme Push 'N' Connect (Bas ve Bağlan) adını vermektedir), bir
parola girmek yerine router WPS düğmesine basmanız istenebilir. Bu durumda:
Wireless Network Name (SSID) (Kablosuz Ağ Adı) ______________________
1.
Router üzerindeki WPS düğmesine basın.
2.
WPS işlemini tamamlamak için 2 dakika içinde diğer aygıtındaki WPS
düğmesine basın veya kablosuz aygıtınızla sağlanan WPS yönergelerini
izleyin.
Network Key (Password) (Ağ Anahtarı; Parola) _________________________
Parolanızı almanız veya güncelleştirmeniz gerekiyorsa, bir Web tarayıcısına
http://www.routerlogin.net adresini girin ve varsayılan kullanıcı adını (admin)
ve parolayı (password) kullanarak oturum açın.
Kablosuz parolanızı bulmak için Wireless Settings (Kablosuz Ayarları)
seçeneğini belirleyin.
NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134 USA
Nisan 2014
Bunun üzerine aygıt, router bağlanır.
3.
Aygıtınızı kurduktan sonra ürün etiketindeki seri numarasını bulun ve bu numarayı
kullanarak ürününüzü https://my.netgear.com adresinde kaydettirin.
NETGEAR telefon desteğini kullanabilmeniz için önce ürününüzü kaydettirmelisiniz.
NETGEAR, ürününüzü NETGEAR web sitesi aracılığıyla kaydettirmenizi önerir.
Ürün güncellemeleri ve web desteği için http://support.netgear.com adresini ziyaret.
NETGEAR yalnızca resmi NETGEAR destek kaynaklarını kullanmanızı önerir.
Kullanıcı kılavuzuna http://downloadcenter.netgear.com adresinden veya ürünün
kullanıcı arayüzündeki bağlantıyı kullanarak çevrimiçi olarak ulaşabilirsiniz.
Geçerli AB Uyumluluk Bildirimi
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/ adresini ziyaret edin.
Mevzuata uyumluluk bilgileri için şu adresi ziyaret edin:
http://www.netgear.com/about/regulatory/.
Güç kaynağını bağlamadan önce mevzuata uyumluluk belgesini inceleyin.
Ücretsiz genie uygulamasını şu
adresten indirin:
www.NETGEAR.com/genie.
Internet
WiFi Connection
Router Settings
STATUS GOOD
STATUS Connected
Click here
Network Map
Parental Controls
ReadySHARE
Number of devices 16
Click here
Click here
Ortamları, dosyaları ve ağınızdaki
yazıcıları akıllı telefonunuzdan,
tabletinizden veya dizüstü
bilgisayarınızdan kolayca paylaşın.
Bu işlemi diğer WPS kablosuz aygıtlarını eklemek için yineleyin.
Not: WPS, WEP güvenliğini desteklemez. Bir WEP diğer WPS yöntemini
kullanarak ağınıza bağlamayı denerseniz, bu yöntem işe yaramaz.
NETGEAR, NETGEAR logosu ve Connect with Innovation, ABD ve/veya diğer ülkelerde NETGEAR, Inc. ve/veya
bağlı kuruluşlarının ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır. Bilgiler, bildirim yapılmaksızın
değiştirilmeye tabidir. Diğer marka ve ürün adları ilgili sahiplerinin tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır.
© NETGEAR, Inc. Her hakkı saklıdır.
Download

N600 Wireless Dual Band Router WNDR3400v3